How do we get more young people in Europe to volunteer?

Do:31/12/2016

Ak máte nápady, ako uľahčiť zapojenie mladých ľudí do života spoločnosti prostredníctvom dobrovoľníckej a inej činnosti, podeľte sa o ne s Tiborom Navracsicsom, európskym komisárom pre mládež.

Sorry this consultation is now closed
Dostupné jazyky: bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu is it lt lv mk mt nl no pl pt ro sk sl sv tr

úvod

Tibor Navracsics, európsky komisár pre mládež, chce pomôcť, aby sa viac mladých ľudí zapojilo do života spoločnosti prostredníctvom dobrovoľníckej a inej činnosti. Nedávno diskutoval online i osobne s niektorými mladými ľuďmi o širokej škále otázok a teraz by chcel do tejto diskusie zapojiť oveľa viac mladých ľudí v celej Európe.

Chce si vypočuť vaše nápady a názory o tom, ako uľahčiť zapojenie mladých ľudí do života spoločnosti.

Vaše príspevky použije komisár Navracsics spolu so svojim tímom na ovplyvnenie politík a postupov na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni.

Z diskusií s mladými ľuďmi, ako aj z formálnejších skúmaní tejto problematiky sa už dozvedel o niektorých faktoroch, ktoré odrádzajú mladých ľudí spoločensky sa angažovať prostredníctvom dobrovoľníckej a inej činnosti. Tieto faktory zahŕňajú:

 • nedostatok motivácie a informácií o tom, ako začať dobrovoľníctvo,
 • príliš málo vzorov, ktorými sa mladí ľudia môžu inšpirovať,
 • nedostatok informácií o príležitostiach a projektoch, ktoré sú k dispozícii,
 • prípadné príliš vysoké náklady za účasť,
 • veľmi malé uznanie za všetko vložené úsilie,
 • malé akceptovanie novozískaných zručností zo strany potenciálnych zamestnávateľov.

Chceme vedieť, čo by sa podľa vás malo urobiť na zníženie alebo odstránenie týchto a všetkých ďalších prekážok, ktoré sťažujú zapojenie mladých ľudí do života spoločnosti.

Venujte, prosím, čas každej otázke a doplňte vlastné nápady a návrhy.

Sme zvedaví na váš názor!

Nezabudnite neskôr ohodnotiť všetky návrhy. To nám umožní pochopiť, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.

Priebeh tejto konzultácie môžete sledovať na Facebooku a Twitteri.

Okrem toho vás budeme priebežne informovať prostredníctvom e-mailu, ak pri uvedení nápadu alebo názoru poskytnete vašu e-mailovú adresu (je to dobrovoľné – váš príspevok sa bezpečne uloží aj vtedy, ak nám ju neposkytnete!)

Ďakujeme za vašu účasť!!

súvislosti

Dobrovoľníctvo v Európe

Najnovší výskum pre správu EÚ o mládeži za rok 2015 ukazuje, že približne jeden zo štyroch (25 %) mladých ľudí v celej EÚ sa angažoval v nejakej dobrovoľníckej činnosti. Ten istý výskum však aj ukazuje, že miera účasti sa medzi jednotlivými krajinami značne líšila. Najvyššia miera účasti bola viac ako 40 % a najnižšia približne 10 %.

Nasledujúci graf znázorňuje rôzne úrovne podľa jednotlivých krajín EÚ.

Ukazovateľ EÚ pre mládež: Účasť mladých ľudí (vo veku 15 – 30 rokov) v organizovaných dobrovoľníckych činnostiach podľa krajiny, 2011 a 2014. (Zdroj: Flash Eurobarometer 319, „Mládež v pohybe“ , 2011, Flash Eurobarometer 408 „Európska mládež“, 2014.)

Z výskumu takisto vyplýva, že záujem o akúkoľvek dobrovoľnícku činnosť s vekom klesá. V roku 2014 bolo v celej Európe aktívnych 29 % osôb vo veku 15 až 19 rokov, ale iba 23 % osôb vo veku 25 až 29 rokov.

Nasledujúci graf znázorňuje rôznorodosť činností, ktoré mladí ľudia vykonávali ako dobrovoľníci. Najobľúbenejšie súviseli s charitatívnymi projektmi, projektmi humanitárnej a rozvojovej pomoci, a činnosťami zameranými na vzdelávanie, odbornú prípravu alebo šport:

 

Hlavné oblasti dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí (vo veku 15 – 30 rokov), EÚ-28, 2014 (zdroj: Flash Eurobarometer 408, „Európska mládež“, 2014)

Kto je zodpovedný za spoločenskú angažovanosť?

Väčšina spoločensko-prospešných a dobrovoľníckych projektov sa uskutočňuje na miestnej úrovni a ich organizátormi sú napr. mimovládne organizácie, miestne skupiny, kluby či združenia a miestne orgány. Zodpovednosť za politiku a právne predpisy týkajúce sa spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva nesú národné vlády 28 členských štátov EÚ. Táto zodpovednosť môže byť v závislosti od administratívnej štruktúry danej krajiny prenesená na regionálnu a miestnu samosprávu.

Európsky komisár pre mládež a Európska komisia môžu členské štáty podporovať, aby zlepšili svoju angažovanosť pri navrhovaní nových politík, realizovaní výskumu, riadení projektov a výmene osvedčených postupov medzi rôznymi krajinami. To sa deje v spolupráci s členskými štátmi v rámci stratégie EÚ pre mládež , ktorá má osobitnú rubriku venovanú dobrovoľníckym činnostiam.

Európska komisia okrem toho organizuje medzinárodné dobrovoľnícke iniciatívy v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (súčasť programu Erasmus+) a Dobrovoľníkov pomoci EÚ. Takisto pomáha propagovať dobrovoľníctvo cez Európsky portál pre mládež a poskytovaním finančnej podpory cez program Erasmus+.

zúčastnite sa

Ďakujeme vám všetkým za vaše odpovede na otázky. Odpovede sa v súčasnosti analyzujú a tvoria základ návrhov, ktoré môžete hodnotiť od uvedeného dátumu. Vráťte sa, prosím, neskôr a ohodnoťte všetky nápady! Medzitým si môžete prečítať všetky príspevky, ktoré boli uverejnené v súvislosti s touto otázkou.

všetky otázky

1

zobraziť

Ako podnietiť viac mladých ľudí ako ty, aby sa stali dobrovoľníkmi?

Čím motivovať viac mladých ľudí ako ty, aby sa zapojili do verejnoprospešnej práce vo svojom okolí? Ako dosiahnuť, aby bolo dobrovoľníctvo pre mládež atraktívnejšie a aby sa doň viac zapájala? A kto by sa mal podľa teba o to postarať – samotní mladí ľudia, školy, univerzity, mimovládne organizácie, zamestnávatelia, miestna samospráva, vláda, Európska komisia ...?

2

zobraziť

Ako ťa čo najlepšie informovať o možnostiach dobrovoľníctva v mieste tvojho bydliska?

Dobrovoľníctvu sa vo svojom okolí môžeš venovať rôznymi spôsobmi. Veľa organizácií sa snaží osloviť najmä mladých ľudí. Ako ti môžeme pomôcť ľahšie nájsť projekty a organizácie, ktoré by ťa mohli zaujímať? Ako ti čo najlepšie dať vedieť o takýchto informáciách?

3

zobraziť

Čo by sme mali urobiť, aby si za prácu dobrovoľníka dostal náležité uznanie?

Dobrovoľnícka práca môže byť ťažká a náročná na čas, ale je to aj dobrá príležitosť získať nové zručnosti, ktoré môžeš využiť, keď si budeš hľadať prácu, alebo sa budeš uchádzať o štúdium. Čo by sme mali urobiť, aby si za všetko vynaložené úsilie dostal uznanie? A čo treba urobiť, aby firmy a iné zúčastnené strany pochopili a akceptovali nové zručnosti, ktoré mladí dobrovoľníci získali?

4

zobraziť

Čo ešte treba urobiť, aby sa ti s dobrovoľníctvom ľahšie začínalo?

Čo ešte treba zmeniť, aby bolo pre teba a ďalších mladých ľudí jednoduchšie zapájať sa do dobrovoľníckych aktivít v okolí? Môžeš si napríklad dovoliť venovať sa dobrovoľníctvu? Alebo nemáš na dobrovoľníctvo dosť času, pretože musíš pracovať či študovať? Komplikujú ti dobrovoľníctvo problémy s poistením, so zdravotným systémom alebo systémom sociálneho zabezpečenia? Napadá ti ešte niečo iné? Daj nám vedieť!

vyjadrite svoj názor

Ďakujeme vám všetkým za vaše odpovede na otázky. Odpovede sa v súčasnosti analyzujú a tvoria základ návrhov, ktoré môžete hodnotiť od uvedeného dátumu. Vráťte sa, prosím, neskôr a ohodnoťte všetky nápady! Medzitým si môžete prečítať všetky príspevky, ktoré boli uverejnené v súvislosti s touto otázkou.

1 Ako podnietiť viac mladých ľudí ako ty, aby sa stali dobrovoľníkmi?

Čím motivovať viac mladých ľudí ako ty, aby sa zapojili do verejnoprospešnej práce vo svojom okolí? Ako dosiahnuť, aby bolo dobrovoľníctvo pre mládež atraktívnejšie a aby sa doň viac zapájala? A kto by sa mal podľa teba o to postarať – samotní mladí ľudia, školy, univerzity, mimovládne organizácie, zamestnávatelia, miestna samospráva, vláda, Európska komisia ...?

 • Zabezpečiť, aby mali deti už od útleho veku v škole informácie o prínosoch dobrovoľníckej práce

  Current rating: 4.4 / 5 285 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Propagovať skutočné príbehy zo života dobrovoľníkov

  Current rating: 4.3 / 5 176 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Poskytovať stimuly vo forme slávnosti pri príležitosti odovzdávania cien a/alebo udeľovania odmien

  Current rating: 2.7 / 5 102 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Poskytovať širšiu škálu príležitostí zábavy, z ktorých si možno vybrať, a to na miestnej úrovni aj v širšom meradle

  Current rating: 4.1 / 5 118 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Poskytovať mladým ľuďom podporu a zdroje, aby viedli svoje vlastné neformálne dobrovoľnícke projekty

  Current rating: 4.4 / 5 108 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Zaradiť budovanie komunity do školských osnov

  Current rating: 3.8 / 5 116 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Na vstup na univerzitu vyžadovať okrem stredoškolského diplomu aj skúsenosť s dobrovoľníckou prácou

  Current rating: 2.4 / 5 104 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Produkovať televízne seriály, kde je hlavným protagonistom dobrovoľník

  Current rating: 2.2 / 5 93 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Zapojiť celebrity do propagácie dobrovoľníckej práce

  Current rating: 2.5 / 5 91 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Na získanie zamestnania vyžadovať okrem kvalifikácie aj skúsenosť s dobrovoľníckou prácou

  Current rating: 2.6 / 5 115 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
2 Ako ťa čo najlepšie informovať o možnostiach dobrovoľníctva v mieste tvojho bydliska?

Dobrovoľníctvu sa vo svojom okolí môžeš venovať rôznymi spôsobmi. Veľa organizácií sa snaží osloviť najmä mladých ľudí. Ako ti môžeme pomôcť ľahšie nájsť projekty a organizácie, ktoré by ťa mohli zaujímať? Ako ti čo najlepšie dať vedieť o takýchto informáciách?

 • Poskytnúť školám zdroje a podporu na poskytovanie lepších informácií o prínosoch dobrovoľníckej práce a o tom, ako sa do nej zapojiť

  Current rating: 4.8 / 5 96 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Používať sociálne médiá na zdieľanie informácií o konkrétnych príležitostiach

  Current rating: 4.5 / 5 81 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Zlepšiť spoluprácu medzi organizáciami ponúkajúcimi dobrovoľnícke príležitosti a univerzitami, aby sa študenti dopočuli o príležitostiach, ktoré sú relevantné pre ich štúdium

  Current rating: 4.8 / 5 69 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Vytvoriť atraktívne propagačné materiály a kampane (napr. televízne kampane, online kampane, offline kampane)

  Current rating: 4.1 / 5 42 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Vytvoriť aplikáciu v oblasti sociálnych médií s informáciami o príležitostiach angažovať sa vo vašej miestnej oblasti, pričom sa znázornia na virtuálnej mape

  Current rating: 4.5 / 5 51 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Zlepšiť Európsky portál pre mládež, aby mohol byť ľahšie aktualizovaný

  Current rating: 4.1 / 5 47 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Investovať do propagácie Európskeho portálu pre mládež, aby sa stal jediným miestom, na ktoré sa obracajú všetci dobrovoľníci a organizácie

  Current rating: 4.2 / 5 53 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Zabezpečiť, aby boli v každej školskej triede plagáty o dobrovoľníckej práci

  Current rating: 2.5 / 5 44 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Spustiť masívnu kampaň „Môžete to robiť“, ktorá pracuje s niekoľkými miestnymi projektmi a ktorá je prezentovaná v školách

  Current rating: 3.5 / 5 40 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Podporiť rodičov a učiteľov, aby sa sami aktívne angažovali vo svojich komunitách

  Current rating: 4.3 / 5 49 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
3 Čo by sme mali urobiť, aby si za prácu dobrovoľníka dostal náležité uznanie?

Dobrovoľnícka práca môže byť ťažká a náročná na čas, ale je to aj dobrá príležitosť získať nové zručnosti, ktoré môžeš využiť, keď si budeš hľadať prácu, alebo sa budeš uchádzať o štúdium. Čo by sme mali urobiť, aby si za všetko vynaložené úsilie dostal uznanie? A čo treba urobiť, aby firmy a iné zúčastnené strany pochopili a akceptovali nové zručnosti, ktoré mladí dobrovoľníci získali?

 • Poskytnúť každému dobrovoľníkovi certifikáty potvrdzujúce dobrovoľnícke akcie a nadobudnuté zručnosti

  Current rating: 4.5 / 5 88 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Zabezpečiť, aby sa v rámci globálnych politík zamestnanosti uznávali zručnosti nadobudnuté prostredníctvom dobrovoľníckej práce

  Current rating: 4.8 / 5 72 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Poskytovať vzdelávacie kredity za dobrovoľnícku prácu

  Current rating: 4.2 / 5 59 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Uľahčiť mladým ľuďom, ktorí vykonávali dobrovoľnícku prácu, získať zamestnanie

  Current rating: 4.5 / 5 54 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Podnietiť spoločnosti, aby zverejňovali svoje aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov

  Current rating: 4.2 / 5 42 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Informovať o svedectvách dobrovoľníkov, aby spoločnosť pochopila životne dôležitú úlohu dobrovoľníkov a bola si jej vedomá

  Current rating: 4.1 / 5 44 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Zabezpečiť informovanosť o pase mládeže (Youthpass) medzi zamestnávateľmi

  Current rating: 4 / 5 51 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Poskytnúť bývalým dobrovoľníkom kvalitné referencie, ktoré môžu využiť pri uchádzaní sa o zamestnanie (napr. odporúčací list)

  Current rating: 4.7 / 5 73 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
4 Čo ešte treba urobiť, aby sa ti s dobrovoľníctvom ľahšie začínalo?

Čo ešte treba zmeniť, aby bolo pre teba a ďalších mladých ľudí jednoduchšie zapájať sa do dobrovoľníckych aktivít v okolí? Môžeš si napríklad dovoliť venovať sa dobrovoľníctvu? Alebo nemáš na dobrovoľníctvo dosť času, pretože musíš pracovať či študovať? Komplikujú ti dobrovoľníctvo problémy s poistením, so zdravotným systémom alebo systémom sociálneho zabezpečenia? Napadá ti ešte niečo iné? Daj nám vedieť!

 • Provide financial support to cover costs and waive social security and insurance fees of volunteers

  Current rating: 4.6 / 5 88 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Umožniť uchádzanie sa o dobrovoľnícke príležitosti individuálne, ako keby išlo o žiadosť o zamestnanie – t. j. žiadna potreba vysielajúcej organizácie

  Current rating: 4.1 / 5 69 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Vytvoriť viac krátkodobých príležitostí, o ktoré sa možno uchádzať aj pri krátkom ohlasovacom období

  Current rating: 4.4 / 5 75 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Propagovať a poskytovať podporu pre mladých ľudí zo strany všetkých zložiek spoločnosti

  Current rating: 4.7 / 5 60 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Podporovať sociálne služby v ich pomoci zapojiť sociálne vylúčených mladým ľudí

  Current rating: 4.9 / 5 60 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Poskytnúť viac príležitostí pre mladých ľudí mladších ako 18 rokov a zvýšiť vekovú hranicu až na 35 rokov

  Current rating: 4.7 / 5 96 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Apelovať na zamestnávateľov a univerzity, aby boli flexibilnejší pri prispôsobovaní sa dobrovoľníckym záväzkom

  Current rating: 4.6 / 5 59 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Umožniť skupinám priateľov vykonávať dobrovoľnícku prácu v rámci projektov spoločne

  Current rating: 3.6 / 5 58 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Prepojiť školy s miestnymi organizáciami, ktoré potrebujú dobrovoľníkov

  Current rating: 4.6 / 5 69 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Zabezpečiť, aby mali nové mimovládne organizácie tiež šancu dostať finančné prostriedky na dobrovoľnícku prácu

  Current rating: 4.2 / 5 56 votes
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Zjednodušiť proces (napr. postupy akreditácie) pre organizácie – týmto spôsobom budú môcť organizácie ponúknuť viac dobrovoľníckych príležitostí

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
 • Vytvoriť štandardné dohody so súkromným sektorom (napr. dobrovoľnícka práca by mala dať osobe výhodu pri daňových sadzbách alebo pri uchádzaní sa o hypotéku)

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Vpíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.

spätná väzba

Táto konzultácia ešte stále prebieha, takže jej výsledky nie sú zatiaľ k dispozícii. Ak nám pri uvedení nápadu či návrhu poskytnete vašu e-mailovú adresu, budeme vám občas posielať e-maily, aby ste boli priebežne informovaní. (Ak si už neželáte posielanie týchto e-mailov, napíšte nám cez záložku kontakt.)

O priebehu tejto konzultácie sa môžete priebežne informovať na Facebooku a Twitteri #AskNavracsics.

Táto konzultácia sa skončí 31/12/2016 a hneď po uzavretí procesu hodnotenia sa výsledky automaticky vypočítajú a zobrazia pri každej otázke.

Návrhy spolu s ich ohodnotením sa budú potom analyzovať s cieľom lepšie pochopiť, aké opatrenia treba prijať a na ktorej úrovni sa dajú najlepšie realizovať, napr. čo treba urobiť na európskej úrovni a čo je zodpovednosťou vlád jednotlivých štátov.

Plánuje sa, že komisár oznámi konečné výsledky a uvedie, ako bude ďalej postupovať. Výsledky a plány ďalšieho postupu sa takisto uverejnia na týchto webových stránkach po konferencii EÚ o mládeži.

Kontakt

Túto konzultáciu vedie oddelenie Politika a program v oblasti mládeže GR pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie v mene eurokomisára pre mládež Tibora Navracsicsa.

Ak máte akékoľvek otázky k tejto konzultácii alebo ak už nechcete dostávať naše e-maily, kontaktujte nás e-mailom na: eac-eyp@ec.europa.eu

Môžete nás kontaktovať aj cez Facebook alebo Twitter @EuropeanYouthEU.