Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

Evropský dobrovolnický sbor sdružuje organizace a dobrovolníky, kteří poskytují praktickou podporu projektům humanitární pomoci v komunitách zasažených katastrofami.

O iniciativě

O co se jedná?

Iniciativa Humanitární dobrovolníci EU zprostředkovává dobrovolníkům kontakt na organizacemi z různých zemí. Dále poskytuje praktickou podporu projektům humanitární pomoci, čímž přispívá k posílení místních kapacit a odolnosti katastrofami zasažených komunit. Účastníci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU musí být občany některého členského státu EU nebo mít v EU dlouhodobý pobyt. Další podmínkou je minimální věk 18 let. Dobrovolníkům bude poskytnuto ubytování a budou jim uhrazeny cestovní náklady, pojištění, školení a jiné kurzy osobního rozvoje. Kromě toho dostanou měsíční finanční příspěvek a dále příspěvek na návrat zpět domů.

Jak dobrovolníci pomáhají?

Humanitární dobrovolníci EU přispívají k činnosti humanitárních organizací. Tyto projekty organizují partnerské organizace se sídlem v EU nebo mimo ni a zaměřují se na posilování schopnosti organizací v nečlenských zemích připravit se na případné humanitární krize, umět je řešit a naučit se lépe řídit dobrovolnickou činnost. EU rovněž v rámci iniciativy poskytuje technickou pomoc organizacím z EU, jelikož posiluje jejich technické kapacity a pomáhá jim s dodržováním norem a postupů, které s náborem humanitárních dobrovolníků EU souvisí.

Organizace, které dobrovolníky využívají, musí splňovat normy na řízení dobrovolnické činnosti stanovené touto iniciativou a získat před podáním žádosti o nábor dobrovolníků příslušnou certifikaci

Iniciativa Humanitární dobrovolníci EU nabízí:

  • příležitosti pro evropské občany, kteří se mohou stát dobrovolníky v rámci humanitárních projektů po celém světě a projevit tak solidaritu s těmi, kdo ji nejvíce potřebují,
  • odbornou podporu vyškolených a dobře připravených dobrovolníků komunitám postiženým katastrofou,
  • zvyšování kapacit pro místní pracovníky a dobrovolníky vyslané partnerskými humanitárními organizacemi přímo v zemích postižených katastrofami,
  • technickou pomoc organizacím se sídlem v Evropě s cílem lépe je připravit k účasti na iniciativě Humanitární dobrovolníci EU.

Budoucí vývoj

Iniciativa Humanitární dobrovolníci EU bude začleněna do nově chystaného nařízení o programu Evropský sbor solidarity na období 2021-2027. Od ledna 2021 bude za oblast dobrovolnické činnosti mladých lidí v oblasti humanitární pomoci odpovídat GŘ EAC. 

Více informací o projektech Humanitárních dobrovolníků EU a tipech týkajících se řízení projektů v rámci této iniciativy najdete na platformě „EU Aid Volunteers“.