Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

EU:n vapaaehtoisavun kautta vapaaehtoistyöntekijät ja järjestöt voivat antaa käytännön tukea humanitaarisille hankkeille, joilla autetaan katastrofista kärsiviä yhteisöjä.

EU:n vapaaehtoisapu

Mistä on kysymys?

EU:n vapaaehtoisapu tuo yhteen vapaaehtoiset ja eri maissa toimivat järjestöt. Se tarjoaa näin käytännön tukea humanitaarisen avun hankkeille ja auttaa vahvistamaan katastrofista kärsimään joutuneiden yhteisöjen paikallisia valmiuksia ja selviytymiskykyä. EU:n vapaaehtoisapua koskevaan aloitteeseen osallistuvien on oltava vähintään 18-vuotiaita ja jonkin EU-maan kansalaisia tai EU:ssa pitkään oleskelleita kolmannen maan kansalaisia. Vapaaehtoisille järjestetään majoitus, ja ohjelma kattaa myös matka- ja vakuutuskulut, jatkuvan koulutuksen ja jatkokoulutuksen sekä kuukausikorvauksen. Lisäksi vapaaehtoisjakson päättyessä maksetaan uudelleenasettautumiskorvaus.

Miten vapaaehtoisapua annetaan?

EU:n vapaaehtoisapu tukee humanitaarisen avun järjestöjä. Vapaaehtoishankkeet, joita toteuttavat EU:hun ja sen ulkopuolelle sijoittautuneet kumppaniorganisaatiot, vahvistavat EU:n ulkopuolisten järjestöjen valmiuksia valmistautua humanitaarisiin kriiseihin ja reagoida niihin sekä parantavat niiden vapaaehtoistoiminnan johtamista. EU:n vapaaehtoisapu rahoittaa myös teknistä tukea EU:hun sijoittautuneille organisaatioille, jotta ne voivat parantaa teknisiä valmiuksiaan ja täyttää EU:n vapaaehtoisavun vapaaehtoisten kentälle lähettämiseen liittyvät vaatimukset ja menettelyt.

Vapaaehtoisia kentälle lähettävien järjestöjen on noudatettava aloitteen vapaaehtoistoiminnan johtamista koskevia vaatimuksia ja suoritettava sertifiointiprosessi, ennen kuin ne voivat tehdä ehdotuksen vapaaehtoisten kenttätyöhön lähettämisestä

EU:n vapaaehtoisavun ohjelma tarjoaa

  • eurooppalaisille mahdollisuuksia ryhtyä vapaaehtoisiksi eri puolilla maailmaa toteutettavissa humanitaarisen avun hankkeissa ja näin osoittaa solidaarisuuttaan apua tarvitseville
  • katastrofeista kärsineille yhteisöille asiantuntevaa tukea tehtäviinsä koulutettujen ja pätevien vapaaehtoisten avulla
  • tukea paikallisen henkilöstön ja eri järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöiden valmiuksien kehittämiseen katastrofeista kärsineissä maissa
  • teknistä tukea Euroopassa toimiville järjestöille niiden osallistumisvalmiuksien parantamiseen.

Tulevat toimet

Uudessa Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevassa asetuksessa kaudelle 2021–2027 EU:n vapaaehtoisapu sisällytetään Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmaan uutena toimintalohkona. Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto (PO EAC) vastaa tammikuusta 2021 alkaen nuorten vapaaehtoistoiminnasta humanitaarisen avun alalla. 

Lisätietoa EU:n vapaaehtoisavun hankkeista ja tukea hankkeiden hallinnointiin on saatavilla EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen foorumilla.