Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Конференция за бъдещето на Европа: какво представлява?

Последна актуализация понеделник, 07/06/2021

Конференцията за бъдещето на Европа обединява гражданите в дискусии за предизвикателствата и бъдещите приоритети на Европа.

Възможно е напоследък да сте чували или чели, че се провежда Конференция за бъдещето на Европа, но знаете ли какво точно представлява тя и как можете да участвате в нея?

Конференцията за бъдещето на Европа се провежда под формата на дебати и дискусии, инициирани от гражданите, които ще дадат възможност на хората от цяла Европа да споделят своите идеи и да помогнат за оформянето на нашето общо бъдеще.

Всяка тема от значение може да се обсъжда свободно и с уважение, в съответствие с ценностите на ЕС. Някои от темите са изменението на климата, околната среда, здравеопазването, външните работи на ЕС, цифровата трансформация, миграцията, образованието, културата... но има още много въпроси, които можете да повдигнете, ако смятате, че са важни за вас и за бъдещето на ЕС.

Конференцията е първата по рода си: като важен паневропейски демократичен процес тя предлага нов обществен форум за открит, приобщаващ и прозрачен дебат с гражданите по редица ключови приоритети и предизвикателства.

Институциите на ЕС също работят заедно и за да се подчертае ценността на техния съюз, Съвместното председателство на конференцията се състои от председателя на Европейския парламент, председателя на Съвета и председателя на Европейската комисия. 

Стартирала в Деня на Европа, 9 май 2021 г., конференцията ще продължи до пролетта на 2022 г., когато се очаква да се достигне до заключения и да се предоставят насоки за бъдещето на Европа.

Как ще се проведе конференцията?

Следните елементи ще осигурят рамката за обсъжданията: 

  • Многоезична цифрова платформа — това ще бъде мястото, където гражданите ще споделят идеи и онлайн предложения, които ще бъдат събирани, анализирани и публикувани по време на конференцията, за да стимулират дискусиите;
  • Децентрализирани прояви — прояви онлайн, на живо и смесени прояви, организирани от граждани и организации, както и от национални, регионални и местни органи в цяла Европа;
  • Европейски граждански панели – ще обсъждат различни теми и ще представят своите предложения; в тях ще бъдат представени граждани с различен географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и/или ниво на образование;
  • Пленарни заседания на конференцията — ще осигуряват възможност за обсъждане на препоръките на националните и европейските граждански панели, групирани по теми, без резултатът от това обсъждане да се определя предварително и без обхватът на дебата да се свежда само до предварително определените области на политиката.

Затова многоезичната цифрова платформа е най-добрият ви помощник, за да изразите мнение и да се ангажирате с обществения диалог в рамките на конференцията.

Кой може да участва?

Всички, особено младите европейци се насърчават да участват и да проправят пътя напред.
Освен гражданите, са поканени да участват активно европейски, национални, регионални и местни органи, както и гражданското общество и други организации, които желаят да организират прояви и да допринасят с идеи.

Какво предстои?

Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се ангажираха да се вслушат в мненията на европейците и да изпълнят препоръките им в рамките на областите си на компетентност.

Освен това чрез механизъм за обратна връзка ще се гарантира, че идеите, изразени по време на проявите в рамките на конференцията, ще доведат до конкретни препоръки за действия на ЕС.

Възползвайте се максимално от многоезичната цифрова платформа, за да участвате в дебата и да изкажете вашите тревоги по време на Конференцията за бъдещето на Европа.