Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Euroopa tuleviku teemaline konverents: mis see on?

Viimati uuendatud Esmaspäev, 07/06/2021

Euroopa tuleviku teemaline konverents ühendab kodanikke ja loob nende kõigi jaoks võimaluse arutada Euroopa väljakutsete ja prioriteetide üle.

Võib-olla olete kuulnud või lugenud, et toimus Euroopa tuleviku teemaline konverents, kuid kas teate, mis see täpselt on ja kuidas saate sellel osaleda?

Euroopa tuleviku teemaline konverents viiakse läbi kodanike juhitud arutelusarjana, mille käigus inimesed kogu Euroopast saavad jagada oma ideid ja aidata kujundada meie ühist tulevikku.

Aruteludele on oodatud kõik teemad, mis võivad tekitada küsimusi. Arutelud on vabad, lugupidava suhtumisega ja kooskõlas ELi väärtustega. Teemadeks võivad olla kliimamuutused ja keskkond, tervis, ELi välisasjad, digipööre, ränne, haridus, kultuur jne. Lisaks selle võib tõstatada teisi teemasid, mis tunduvad olulised isiklikule ja ELi tulevikule mõeldes!

Konverents on esimene omataoline: suure üleeuroopalise demokraatliku ettevõtmisena kujutab konverents endast uut avalikku foorumit, mis annab võimaluse pidada kodanikega avatud, kaasavat ja läbipaistvat arutelu mitmesuguste prioriteetide ja probleemide üle.

ELi institutsioonid töötavad käsikäes ning ühtsuse märgiks on konverentsi ühisteks eesistujateks Euroopa Parlamendi president, nõukogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. 

Konverentsiga tehti algust Euroopa päeval, 9. mail 2021, ja arutelud kestavad 2022. aasta kevadeni, mil loodetakse jõuda järeldusteni ning anda suuniseid Euroopa tuleviku kohta.

Kuidas konverentsi läbi viiakse?

Arutelude keskme moodustavad järgmised elemendid. 

  • Mitmekeelne digiplatvorm – see on koht, kus kodanikud saavad jagada oma ideid ja esitada veebi vahendusel omi seisukohti, mis kogutakse kokku, mida seejärel analüüsitakse ja mis avaldatakse konverentsi arutelude jaoks;
  • Detsentraliseeritud üritused – veebis ja tavakohtumistena toimuvad üritused või hübriidüritused, mida korraldavad inimesed ja organisatsioonid, samuti riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi asutused kogu Euroopas;
  • Euroopa kodanike paneelarutelud – neis käsitletakse mitmesuguseid teemasid ja esitatakse ettepanekuid. Need paneelarutelud on represantiivsed esindajate geograafilise päritolu, soo, vanuse, sotsiaalmajandusliku tausta ja/või haridustaseme mõttes;
  • Konverentsi täiskogu – täiskogu hoolitseb selle eest, et riikide ja Euroopa tasandi toimunud kodanike paneelaruteludel tehtud ja teemade kaupa rühmitatud soovitusi arutatakse ilma eelnevalt kindlaks määratud tulemuseta ja piiramata arutelu ulatust eelnevalt kindlaks määratud poliitikavaldkondadega.

Mitmekeelne digiplatvorm on parim viis oma teema tõstatamiseks ja avalikus arutelus osalemiseks.

Kes saavad osaleda?

Osaleda saavad kõik ja tuleviku suunanäitajana on eriti oodatud just noorte hääled.
Lisaks tavakodanikele oodatakse aktiivselt osalema Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi asutusi ning kodanikuühiskonna ja muid organisatsioone, kes soovivad korraldada üritusi ja pakkuda välja ideid.

Mis saab edasi?

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni soov on võtta kuulda eurooplaste arvamusi ja lähtuda oma pädevuse piires tegutsedes konverentsi soovitustest.

Konverentsi juurde on loodud ka tagasisidevahend, millega tagatakse, et konverentsiüritustel väljendatud ideede põhjal koostatakse konkreetsed ELi meetmeid käsitlevad soovitused.

Kasutage julgelt mitmekeelset digiplatvormi, et olla kindel, et saate Euroopa tuleviku teemalise konverentsi aruteludel sõna sekka öelda ja oma muredest rääkida.