Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Young person icon
За млади хора

Виж информация как да участваш, да се регистрираш и да влезеш в личния си профил


Organisation icon
За организации

Вижте информация как да участвате и да влезете на портала за организации


Коронавирус: последици за дейностите за мобилност в рамките на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност

• Комисията изцяло спазва всички ограничителни мерки, които понастоящем се прилагат на национално равнище. Освен това Комисията разбира, че тези мерки могат да се отразят върху участието на студенти, ученици, доброволци и други лица в мобилността по програмата „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност. 
• С оглед на настоящото положение някои участници или не са в състояние да пътуват от основното си място на пребиваване, или не могат да се върнат там от мястото, където се намират. Поради тази несигурност някои родители не позволяват на децата си да пътуват.
• Във връзка с тази несигурност при изпълнението на програмата ние проявяваме максималната гъвкавост, която приложимата правна уредба ни позволява. 
• Изпратихме на националните агенции по програма „Еразъм+“ насоки, в които се посочва, че те могат да се позовават на клаузите за форсмажорни обстоятелства. Това ще им позволи да оценят възможността за приемане на допълнителни разходи до максималния размер на безвъзмездните средства. То може също така да им даде възможност да отложат планираните дейности с до 12 месеца за всеки проект. Информирали сме и националните органи.
• Следим много внимателно ситуацията и ще предприемем всички допълнителни мерки, които могат да се окажат необходими.
• Въпроси и отговори относно дейностите в рамките на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност в светлината на пандемията от COVID-19 са достъпни тук.

 

Най-новите възможности на Европейския корпус за солидарност

Виж последните новини