Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Young person icon
Mladí ľudia

Viac informácií o tom, ako sa zúčastniť, zaregistrovať sa a získať prístup k osobnému účtu


Organisation icon
Organizácie

Viac informácií o tom, ako sa zúčastniť a získať prístup k portálu pre organizácie.


Koronavírus: vplyv na činnosti mobility v rámci programu Erasmus+ a v rámci Európskeho zboru solidarity

• Komisia v plnej miere dodržiava všetky opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy, ktoré sa v súčasnosti prijímajú na vnútroštátnej úrovni. Komisia rozumie, že tieto opatrenia môžu mať vplyv na účasť študentov, žiakov, dobrovoľníkov a iných osôb na mobilite v rámci programu Erasmus + a v rámci Európskeho zboru solidarity.
• Súčasná situácia znamená, že určití účastníci buď nemôžu cestovať zo svojej domovskej základne, alebo sa tam nemôžu vrátiť z hostiteľskej oblasti. Táto neistota vedie aj k tomu, že niektorí rodičia nedovoľujú svojim deťom cestovať.
• V reakcii na túto neistotu uplatňujeme pri vykonávaní programu maximálnu možnú flexibilitu v medziach platného právneho rámca.
• Vydali sme usmernenia pre národné agentúry programu Erasmus+, na základe ktorých sa môžu odvolať na doložky o „vyššej moci“. Vďaka tomu budú môcť posúdiť, či je možné akceptovať dodatočné náklady až do maximálnej výšky grantu. Zároveň by im to umožnilo odložiť plánované činnosti v prípade jednotlivých projektov až o 12 mesiacov. Informované sú aj vnútroštátne orgány.
• Túto situáciu veľmi pozorne sledujeme a prijmeme akékoľvek ďalšie potrebné opatrenia.