Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Solidaarsusprojektid

Mis on solidaarsusprojekt?

Solidaarsusprojekt on tegevus, mida noor saab ellu viia viiest või enamast inimesest koosnevas rühmas, et aidata kaasa positiivse muutuse toomisele kohalikku kogukonda. Projekti loovad ja viivad ellu noored ise oma elukohas.

Mõelge oma naabruskonna väljakutsetele ja teie jaoks olulistele probleemidele. Projekt peaks olema suunatud sinu kogukonna väljakutsetega tegelemisele, kuid see võib samuti kaasa aidata piirkondliku ja isegi riikliku tasandi probleemide lahendamisele. Lisaks kohalike probleemide lahendamisele peaks solidaarsusprojekt endas kandma ka Euroopa väärtust, võttes arvesse selliseid Euroopa tasandil kindlaks määratud prioriteete nagu kaasatus, kliimamuutused, osalemine demokraatias, kodakondsus või sooline võrdõiguslikkus.

Projekt võib kesta 2–12 kuud ja on peamiselt osalise tööajaga. Seega saate seda teha vabal ajal.

Kes saavad osaleda?

Osaleda võib iga 18–30aastane isik, kes elab mõnes Euroopa solidaarsuskorpuses osalevas riigis (kõik Euroopa Liidu riigid, Island, Türgi ja Põhja-Makedoonia). Vähemalt 5 inimest ühest ja samast riigist peaksid moodustama rühma. Rühma maksimaalset osalejate arvu ei ole kehtestatud.

Millist rahalist toetust ma saan?

Võite oma projekti toetuseks saada 500 eurot kuus, et katta projekti juhtimise ja rakendamisega seotud kulud. Samuti katame vajaduse korral kulud, mis on seotud juhendaja osalemisega projektis.

Kuidas esitada taotlus?

Solidaarsusprojektidele kandideerimise protsess on lihtne ja toimub veebivormide kaudu. Teie taotlust hindab teie elukohariigi riiklik büroo. Rahastamistaotluse võite esitada ise või soovi korral teha koostööd kogenud organisatsiooniga.
Taotlusvormis küsitakse teilt mitmeid küsimusi, nt miks te tahate seda projekti ellu viia, kuidas toob see kasu kogukonnale ja milliseid tegevusi te kavandate idee ettevalmistamise ja elluviimise etapi jooksul.

Enne taotlemist:

  1. Looge rühm: võtke ühendust teiste oma kogukonna noortega ja leidke ühine idee või teema.
  2. Registreeruge: kõik rühma liikmed peaksid liituma Euroopa solidaarsuskorpuse portaaliga.
  3. Taotlege organisatsiooni ID: üks rühma liige võtab endale rühmajuhi rolli ja registreerib organisatsiooni organisatsioonide registreerimissüsteemis, et saada organisatsiooni ID. Registreerimiseks tuleb luua EU Logini konto. Ärge unustage, et saate määrata organisatsiooni, kes on valmis teie nimel taotluse esitama (nad on kas osalejate portaalis juba registreeritud ja neil on organisatsiooni ID või nad saavad selle). Oluline on märkida, et saate astuda järgmised sammud kohe pärast registreerimist ja organisatsiooni ID saamist, isegi kui see ei ole veel heaks kiidetud.
  4. Tehke ära kodutöö: lugege konkreetseid juhiseid Euroopa solidaarsuskorpuse juhendist (lk 52–57) ja teavet teie riikliku büroo veebisaitidel. Kui vajate lisateavet, võite võtta ühendust oma riikliku bürooga, et paluda abi. Riiklik büroo juhendab teid ja aitab teil koostada eduka taotluse! Vaadake seda veebivormi koopiat et saada teada, mida vormi täitmisel oodata.
  5. Looge projekt: struktureerige oma ideed - mõelge oma projekti eesmärkidele, kes teie rühma, kuuluvad, milliseid tulemusi loodate saavutada, kui suurt eelarvet teie projekt vajab ning milliseid tegevusi kavatsete ellu viia. Seejärel täitke veebivorm.

...ja lõpuks...

      6. Saatke taotlus: Esitage taotlus elektrooniliselt ESC31 solidaarsusprojektide veebivormi kaudu. Järgmised tähtajad on 7. mai 2020 kell 12:00 Kesk-Euroopa aja järgi ja 1. oktoober 2020 kell 12:00 Kesk-Euroopa aja järgi. Pidage tähtaegadest kinni ja palju edu!


Estonia Paranduskohvik Eestis

Paranduskohviku eesmärk on panna inimesed aru saama tarbijaühiskonna negatiivsetest keskkonnamõjudest ja julgustada neid keskkonda hoidma. Paranduskohvik toimub kogukonnapõhises töökojas, kus on kõik vajalikud vahendid igat liiki seadmete parandamiseks. Inimesed võivad kaasa võtta oma katkised asjad ja üritada neid koos vabatahtlikega parandada.

The Room: kogukonnateater Iirimaal

Projekt sündis vastusena Newbridge’i varjupaigataotlejate sotsiaalsele tõrjutusele Kildare’i maakonnas. Eesmärk on luua varjupaigataotlejate osalusel teatriprogramm, mis koosneks draama töötubadest ja mille tulemuseks oleks osalemine kohalikule kogukonnale mängitavas teatrietenduses.

Rulapark Belgias

Projekti eesmärk on luua kohalikus naabruskonnas rula ja BMXi taristu. See ei ole üksnes kõigile avatud koht spordiga tegelemiseks, vaid ka paik teiste sarnaste vaadetega noortega kohtumiseks.

Brīvbode Lätis

Projekti viiakse ellu Brīvbode (tasuta kauplus) eeskujul, mis on vabatahtlike käivitatud algatus, kuhu kutsutakse inimesi osalema kord nädalas. Inimesed võtavad kaasa endale ebavajaliku ja otsivad endale vajalikku, näiteks rõivaid, raamatuid ja majapidamistarbeid.

Rohkemate inimeste vabatahtlikuks kutsumine loomade varjupaikadesse Leedus

Projekti eesmärk on edendada vabatahtlikku tegevust loomade varjupaikades ja aidata ajakohastada kolme loomade varjupaika Klaipedas. Samuti püütakse sellega anda vahetusõpilastele võimalus osaleda 

Mahepõllumajandus Poolas

Projekti „Sferyczny ogród Badawczy“ eesmärk on muuta noorte ebatervislikke toitumisharjumusi ja innustada neid ise mahetooteid kasvatama. Projekti raames rajatakse kerakujulisse kasvuhoonesse innovaatiline istandus, kus kohalikud noored saavad osaleda kõigis taimekasvatuse etappides ja lõpuks saagikoristuses.

Itaalia rannikujoone taastamine

Projekti „Mare d’Inverno“ peamine eesmärk on taastada Trani ja Barletta linnakeskuste läheduses asuv looduslik rannikuala. Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust keskkonnakaitsest, luues jalgratturite ja jalakäijate liikumisteid, puhastades randu ja istutades kohalikke puuliike.