Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Konference o budoucnosti Evropy: o co přesně tady jde?

poslední aktualizace pondělí, 07/06/2021

Na Konferenci o budoucnosti Evropy se setkávají občané, aby diskutovali o výzvách a budoucích prioritách EU.

O Konferenci o budoucnosti Evropy jste už asi slyšeli, ale možná nevíte, o co přesně se jedná a jak byste se jí mohli zúčastnit i vy.

Konference o budoucnosti Evropy proběhne formou řady diskusí vedených občany, které mají lidem z celé Evropy umožnit sdílet své myšlenky a přispět tak k utváření naší společné budoucnosti.

Svobodně, s respektem a v souladu s hodnotami EU bude možné diskutovat o jakémkoli tématu, které vás zajímá nebo ve vás vzbuzuje obavy. K probíraným tématům bude zajisté patřit změna klimatu a životní prostředí, zdraví, zahraniční angažovanost EU, digitální transformace, migrace, vzdělávání, kultura. Můžete však nadnést i další otázky, pokud je považujete za důležité pro vás i budoucnost EU.

Jde o zcela první akci svého druhu. Tato celoevropská demokratická rozprava nabízí veřejnosti prostor k otevřenému, inkluzivnímu a transparentnímu sdílení názorů na řadu klíčových priorit a výzev Evropy.

Na organizaci konference se podílejí všechny orgány EU. Ukázkou jejich jednoty je společné předsednictví konference: v jejím čele zasedne předseda Evropského parlamentu, předseda Rady EU a předsedkyně Evropské komise. 

Konference byla zahájena 9. května 2021 u příležitosti Dne Evropy a bude probíhat do jara 2022, kdy se očekávají její konečné závěry a podněty ohledně budoucnosti Evropy.

Jakým způsobem bude konference probíhat?

Základní prvky konference: 

  • Mnohojazyčná digitální platforma – zde budou moci občané sdílet své myšlenky a náměty, které budou shromažďovány, analyzovány a zveřejňovány již v průběhu konference a poslouží tak jako podklad pro další diskusi.
  • Decentralizované akce – online, prezenční a hybridní akce pořádané občany, organizacemi nebo celostátními, regionálními a místními orgány v jednotlivých zemích EU.
  • Panelové diskuse evropských občanů – skupiny obyvatel, které budou diskutovat o různých tématech a předkládat návrhy, budou reprezentativní z hlediska zeměpisného původu, pohlaví, věku, socioekonomického zázemí a úrovně vzdělání.
  • Plenární zasedání konference – zajistí, aby doporučení vycházející z panelových diskusí občanů konaných na vnitrostátní a celoevropské úrovni, seskupená podle témat, byla projednávána bez předem stanoveného výsledku a bez omezení na předem stanovené oblasti politiky.

Díky mnohojazyčné digitální platformě se do veřejného dialogu v rámci konference může zapojit každý a vyjádřit zde svůj názor.

Kdo se může konference zúčastnit?

K účasti jsou zváni zejména mladí Evropané, jichž se naše společná buducnost týká nejvíce.
Pořádat akce a přispívat nápady však mohou také evropské, celostátní, regionální a místní orgány, stejně jako občanská společnost a další organizace.

Co bude následovat?

Evropský parlament, Rada a Komise se zavázaly, že budou Evropanům naslouchat a že se v rámci svých příslušných pravomocí budou doporučeními občanů zabývat.

Mechanismus zpětné vazby pak zajistí, že nápady vyjádřené během konference a souvisejících akcí vyústí v konkrétní doporučení ohledně opatření ze strany EU.

Snažte se co nejlépe využít mnohojazyčnou digitální platformu, zapojte se v rámci Konference o budoucnosti Evropy do diskuse a vyjádřete zde svůj názor i své obavy.