Skip to main content

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí – Evropský portál pro mládež

Toto prohlášení se týká Evropského portálu pro mládež a souvisejících online služeb, jako jsou např. internetové a mobilní aplikace. Jelikož tento systém obsahuje osobní údaje jednotlivců, jejich zveřejňování a zpracování spadá do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018 (kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 45/2001). V prohlášení najdete informace o tom, jak uvedený systém osobní údaje využívá a jak je v souvislosti s tím chráněno soukromí. 

Hlavním právním základem pro zpracování osobních údajů jsou nařízení (EU) 2021/888, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušují nařízení (EU) 2018/1475 a (EU) č. 375/2014, dále nařízení (EU) 2021/817, kterým se zavádí program Erasmus+ a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013, a rozhodnutí Evropské komise týkající se ročních pracovních programů pro roky 2018, 2019 a 2020 pro přípravnou akci „DiscoverEU: Bezplatné časové jízdenky pro osmnáctileté Evropany“. 

K jakému účelu se v tomto případě osobní údaje shromažďují?

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů Evropský portál pro mládež realizuje v 6 oblastech. Jedná se o:

 • Poskytování informací – Příprava a úprava článků, akcí a zpráv týkajících se mladých lidí a souvisejících se strategií EU pro oblast mládeže.
 • Formulář k zasílání dotazů — Evropský portál pro mládež umožňuje klást pomocí formuláře dotazy.
 • Evropský sbor solidarity – Evropský portál pro mládež nabízí mladým lidem možnost zaregistrovat se do Evropského sboru solidarity, uvést své preference činností a absolvovat školení, které je na danou činnost připraví. Účastníci projektů mohou také zveřejňovat a sdílet své zkušenosti ze sboru (fotografie a texty), komentovat příspěvky ostatních účastníků, nahrát do svého profilu avatar a manuálně nastavit svou lokalizaci. Evropský portál pro mládež umožňuje autorizovaným organizacím vyhledávat v databázi osob registrovaných ve sboru potenciální dobrovolníky/pracovníky v rámci aktivit sboru, navazovat s nimi kontakt (pokud daná osoba souhlasí s tím, že ji organizace může kontaktovat) a také jim nabízet činnosti, které pak potenciální účastníci mohou, ale nemusí akceptovat. Po skončení činnosti mohou organizace účastníkům vydat osvědčení o účasti. Registrované osoby / účastníci Evropského sboru solidarity mohou absolvovat online kurzy obecného školení, které jsou k dispozici na platformě Akademie EU a ke kterým se dostanou pomocí svého profilu ve sboru. Registrované osoby / účastníci Evropského sboru solidarity, kteří chtějí tato školení absolvovat, budou ještě předtím, než dojde k předání jejich osobních údajů z Evropského portálu pro mládež na platformu Akademie EU, informováni o oznámení o ochraně soukromí, které se vztahuje k těmto obecným online školením. Platforma Akademie EU má své vlastní prohlášení o ochraně soukromí, které je k dispozici na jejích internetových stránkách. Některé prvky Evropského portálu pro mládež nabízí též aplikace Evropského sboru solidarity pro mobilní telefony. Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje také na tuto aplikaci. Registrované osoby / účastníci Evropského sboru solidarity mohou prostřednictvím aplikace sledovat soutěže. Jakmile se rozhodnou zúčastnit, aplikace si aktivně vyžádá jejich souhlas.
 • Databáze organizací a příležitostí – Jde o seznam organizací akreditovaných v rámci programu Erasmus+, organizací Evropského sboru solidarity, jež jsou držiteli značky kvality, dalších programů financování EU a autorizovaných poskytovatelů z řad třetích stran, které mladým lidem nabízejí příležitosti dobrovolné činnosti, stáží a pracovního uplatnění. Tato databáze rovněž zobrazuje výše zmíněný seznam příležitostí.
 • Online platforma pro účast (OPP) – V rámci této platformy, která tvoří součást Evropského portálu pro mládež, mají mladí lidé možnost vyjádřit se k různým tématům. Platforma je součástí strategie EU pro oblast mládeže, jejímž cílem je motivovat mladé lidi k účasti na dění v demokratické společnosti.
 • DiscoverEU – Evropský portál mládeže nabízí jednotlivcům a skupinám mladých lidí možnost přihlásit se do soutěže o časovou jízdenku. Zájemci při tom uvedou své osobní údaje. Dále musí odpovědět na otázky kvízu, doplňující otázku a otázky týkající se cestování (viz část s názvem „Jaké osobní údaje Evropský portál pro mládež shromažďuje?“). U skupin mladých lidí poskytuje tyto informace vedoucí skupiny, jenž poté obdrží kód, který použijí i ostatní členové skupiny k vyplnění osobních údajů. Při rozhodování o výběru vítězů soutěže se použijí pouze tyto údaje: datum narození, státní příslušnost, a odpovědi na kvíz a doplňující otázku. Ostatní osobní údaje z přihlášky budou použity pro statistické účely a jako relevantní informace pro schváleného dodavatele, kterého Evropská komise pověřila vyřízením rezervace vybraných účastníků. Další informace o pravidlech soutěže DiscoverEU najdete na Evropském portálu pro mládež v sekci Pravidla soutěže.

Obecné otázky:  
Pro některé z výše uvedených oblastí se na Evropském portálu mládeže a souvisejících portálech někdy zveřejňují soutěže, u nichž je někdy třeba poskytnout osobní údaje. Účast v takových soutěžích je zcela dobrovolná. Případní účastníci jsou vždy předem informováni o tom, jaký dopad bude mít jejich účast na využití osobní údajů. 

Předtím, než mohou uživatelé začít některé prvky portálu využívat, se obvykle musí do systému přihlásit a ověřit svou totožnost. K tomu mohou využít systém správy identity Evropské Komise EU Login. Tento systém má vlastní prohlášení o ochraně soukromí

Zpracování osobních údajů je nezbytné k tomu, aby byly splněny povinnosti Evropské komise v oblasti monitorování a vykazování, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2018/1475, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity, v nařízení (EU) č. 1288/2013, kterým se zavádí program Erasmus+, a v rozhodnutí Evropské komise (C(2019) 2018) týkajícím se ročních pracovních programů pro roky 2018, 2019 a 2020 pro přípravnou akci „DiscoverEU: Bezplatné časové jízdenky pro osmnáctileté Evropany“. 

Údaje se shromažďují pro tyto účely:

 • Poskytování informací
  • Poskytovat veřejnosti kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu či e-mail osob spojených s články, akcemi nebo zprávami).
  • Umožnit oprávněným uživatelům zaregistrovat se na Evropském portálu pro mládež jako autor/editor a poskytovat jim v případě potřeby technickou pomoc.
 • Formulář k zasílání dotazů
  • Umožnit jednotlivcům klást prostřednictvím Evropského portálu pro mládež dotazy a nechat si zaslat odpověď od Eurodesk Brussels Link, od sítě Eurodesk nebo administrátorů Evropského portálu pro mládež
 • Evropský sbor solidarity
  • Umožnit mladým lidem zaregistrovat se do Evropského sboru solidarity, což vyžaduje poskytnutí základních osobních informací a kontaktních údajů. Umožnit osobám registrovaným ve sboru poskytnout podle svého uvážení dodatečné kontaktní údaje, podrobnosti o svých preferencích, pokud jde o typy činností, o které by měli zájem, a o dovednostech a zkušenostech, které mohou v rámci činnosti nabídnout, a také přehled dosaženého vzdělání, pracovních umístění a předchozích zkušeností s dobrovolnickou činností.
  • Umožnit osobám registrovaným ve sboru dostávat e-maily, zpravodaje a další oznámení týkající se sboru a jiných aktivit Evropské komise a dalších subjektů, jež se zaměřují na otázky mladých lidí, jakož i odkazy na průzkumy a další metody získávání zpětné vazby. Osoby registrované ve sboru si mohou stanovit, jaký typ komunikačních materiálů chtějí dostávat.
  • Umožnit Evropskému sboru solidarity poskytovat osobám registrovaným ve sboru příležitosti k odborné přípravě.
  • Umožnit osobám registrovaným ve sboru poskytovat zpětnou vazbu o souvisejících službách a postupech.
  • Umožnit účastníkům sboru, aby své výsledky neformálního učení zaznamenávali pomocí externího nástroje „Youthpass“.
  • Umožnit osobám registrovaným ve sboru vzájemně komunikovat prostřednictvím nástrojů k navazování kontaktů obsažených v mobilní aplikaci. Sem patří i možnost zveřejňovat své zkušenosti a také prohlížet a komentovat příspěvky ostatních registrovaných osob, jakož i sdílet vlastní obsah na sociálních platformách, vyhledávat zajímavé aktivity, účastnit se soutěží a využívat funkci soukromého chatování. Mohou rovněž správcům sboru nahlásit příspěvky, jež je znepokojují. Příspěvky se musí řídit podmínkami používání Evropského portálu pro mládež, které jsou dostupné online. Mohou rovněž nahrát do svého profilu avatar a uvést svou současnou polohu.
  • Umožnit pověřeným zástupcům autorizovaných organizací, jež mohou aktivity v rámci sboru realizovat, aby vyhledávali v databázi osob registrovaných ve sboru potenciální dobrovolníky/pracovníky pro aktivity sboru, a to porovnáváním podrobností o navrhované aktivitě s osobními údaji a preferencemi osob registrovaných ve sboru.
  • Umožnit těmto zástupcům spojit se s vybranými zájemci, pokud registrovaný zájemce souhlasí s tím, že ho organizace může kontaktovat.
  • Umožnit těmto zástupcům, aby registrovaným zájemcům nabízeli konkrétní aktivity a spravovali nabídky, které byly podány.
  • Umožnit správcům Evropského sboru solidarity spravovat databázi osob registrovaných ve sboru a poskytovat jim technickou podporu.
  • Umožnit národním agenturám odpovědným za provádění programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity provádět kontroly, audit a hodnocení projektů, které dostávají podporu od EU a do nichž jsou zapojeny registrované osoby, a poskytovat pomoc zplnomocněným zástupcům organizací prostřednictvím přístupu do databáze sboru.
  • Umožnit správcům Evropského sboru solidarity spravovat aktivity a proces vyhledávání vhodných účastníků v databázi a poskytovat technickou podporu pověřeným zástupcům autorizovaných organizací, jež mohou aktivity v rámci evropského sboru realizovat.
  • Umožnit správcům Evropského sboru solidarity a jiným důvěryhodným stranám, aby zasílali informace a oznámení o sboru a dalších souvisejících činnostech osobám registrovaným ve sboru a pověřeným zástupcům autorizovaných organizací.
  • Umožnit správcům Evropského sboru solidarity analyzovat údaje o osobách registrovaných ve sboru a vyhodnocovat zpětnou vazbu od nich.
  • Umožnit správcům Evropského sboru solidarity prověřovat příspěvky a komentáře osob registrovaných ve sboru a těch, které tyto osoby nahlásily, a pokud nesplňují podmínky používání Evropského portálu pro mládež, přijmout nezbytná opatření.
 • Databáze organizací a příležitostí
  • Poskytovat veřejnosti kontaktní údaje (jméno, příjmení či e-mail osob spojených s organizacemi akreditovanými v rámci programu Erasmus+, organizacemi Evropského sboru solidarity, jež jsou držiteli značky kvality, dalšími organizacemi certifikovanými v rámci programů financování EU a autorizovaných poskytovatelů z řad třetích stran, které nabízejí příležitosti).
  • Umožnit organizacím akreditovaným v rámci programu Erasmus+, organizacím Evropského sboru solidarity, jež jsou držiteli značky kvality, dalším organizacím certifikovaným v rámci programů financování EU a autorizovaným poskytovatelům z řad třetích stran spravovat zveřejněné kontaktní údaje jejich organizací.
  • Umožnit organizacím akreditovaným v rámci programu Erasmus+, organizacím Evropského sboru solidarity, jež jsou držiteli značky kvality, dalším organizacím certifikovaným v rámci programů financování EU a autorizovaným poskytovatelům z řad třetích stran propagovat své příležitosti u potenciálních uchazečů a umožnit mladým lidem tyto organizace kontaktovat.
  • Umožnit správcům Evropského portálu pro mládež poskytovat v případě potřeby technickou podporu organizacím.
 • Online platforma pro účast (OPP)
  • Umožnit uživatelům dostávat e-maily s upozorněním na aktuální informace o konzultacích, do nichž se zapojili.
  • Umožnit provádění monitoringu a statistické analýzy uživatelů platformy OPP.
  • Umožnit správcům Evropského portálu pro mládež poskytovat v případě potřeby technickou pomoc organizacím, které konzultace spravují.
 • Soutěž DiscoverEU
  • Umožnit mladým lidem účastnit se soutěže, což je spojeno s poskytnutím základních osobních informací a kontaktních údajů a také dodatečných informací týkajících se jejich plánované cesty (viz část s názvem „Jaké osobní údaje Evropský portál pro mládež shromažďuje?“).
  • Umožnit, aby uchazeči o soutěž DiscoverEU dostávali e-maily a další oznámení týkající se této soutěže a jiných iniciativ Evropské komise a dalších subjektů zaměřených na otázky mladých lidí, jakož odkazy na průzkumy a další metody získávání zpětné vazby od uchazečů, další informace, propagační materiály, pozvánky na akce týkající se iniciativ Komise i jiných organizací, nicméně pouze za předpokladu, že tito uchazeči dodají svůj výslovný souhlas s tím, že je může Evropská komise a jí schválení dodavatelé kontaktovat.
  • Umožnit organizátorům soutěže DiscoverEU a schválenému dodavateli kontaktovat uchazeče, kteří byli vybráni či jsou na rezervním seznamu, po e-mailu nebo telefonicky.
  • Umožnit národním agenturám odpovědným za provádění programu Erasmus+ kontaktovat vybrané uchazeče a uchazeče uvedené na rezervním seznamu e-mailem nebo telefonicky za účelem zasílání pozvánek na akce.
  • Umožnit zástupcům médií (tisku, televizi, rozhlasu), které Evropská komise vybere, aby zkontaktovali vybrané uchazeče, nicméně pouze poté, co tito dodají svůj výslovný souhlas s tím, že mohou být kontaktováni.
  • Umožnit schválenému dodavateli, aby nabídl časovou jízdenku každému z vybraných uchazečů.
  • Umožnit organizátorům soutěže DiscoverEU získat přístup k uchovávaným elektronickým údajům o uchazečích, přejít k výběru účastníků a poskytovat jim asistenci (2. úroveň podpory). První úroveň podpory poskytne Eurodesk.
  • Umožnit organizátorům soutěže DiscoverEU analyzovat údaje o uchazečích a vyhodnocovat zpětnou vazbu od uchazečů.
  • Umožnit schválenému dodavateli, aby každému neúspěšnému uchazeči (na základě jeho souhlasu) nabídl Evropskou kartu mládeže (EYCA).

Evropská komise a zúčastněné organizace odpovědné za realizaci výše uvedených úkolů nebudou takto shromažďované osobní údaje zpracovávat pro žádné jiné účely než ty, které jsou popsány výše.

Jaké osobní údaje Evropský portál pro mládež shromažďuje?

 • Poskytování informací
  • U jednotlivců z řad veřejnosti, kterých se nějakým způsobem dotýkají články, akce nebo zprávy: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
  • Zaměstnanci Eurodesk Brussels Link nebo sítě národních organizací Eurodesk: jméno, příjmení, e-mailová adresa, země, jejímž jménem je dotyčná osoba oprávněna obsah upravovat
 • Formulář k zasílání dotazů
  • Jednotlivci z řad veřejnosti, kteří chtějí zaslat otázku, musejí uvést své jméno a e-mailovou adresu.
 • Evropský sbor solidarity
  • Jednotlivci z řad veřejnosti, kteří se rozhodnou do sboru vstoupit, musí poskytnout tyto základní informace: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, země pobytu, státní příslušnost, e-mailová adresa, upřednostňovaný jazyk, typy činností sboru, o které mají zájem, doposud nabyté znalosti a zkušenosti, a musí také uvést, že souhlasí s misí a principy sboru.
  • Po prvotní registraci do sboru mohou dobrovolně poskytnout další údaje o sobě: poštovní adresu, telefonní číslo, souhrn údajů o vzdělání a zaměstnání, údaje o předchozí dobrovolnické činnosti, jazykové dovednosti, dostupnost pro aktivity sboru, motivaci k dobrovolné činnosti ve sboru, motivaci k práci na aktivitě sboru, požadovanou zemi k výkonu dobrovolné činnosti/práce, požadované povolání, veškeré další informace, které chce uživatel poskytnout, ochotu dostávat e-maily, zpravodaje, oznámení a další sdělení sboru.
  • Mohou také nahrát svůj životopis s tím, že všechny informace, které jsou v něm uvedeny (včetně kontaktních údajů a osobních informací), budou dány k dispozici zástupcům autorizovaných organizací, jež mohou aktivity v rámci sboru realizovat a kteří je mohou využít k výběru registrovaných osob pro své aktivity.
  • Osoby registrované ve sboru mohou také prostřednictvím aplikace zveřejňovat své zkušenosti se sborem a komentovat příspěvky ostatních. Příspěvky se musí řídit podmínkami používání Evropského portálu pro mládež.
  • Mohou rovněž prostřednictvím aplikace do svého profilu nahrát avatar, uvést svou aktuální polohu a vyjádřit zájem o účast na některé z aktivit.
  • Při použití mobilní aplikace se shromažďují další data spojená s identifikátory uživatele (identifikátor uživatele, identifikátor zařízení), data o používání (interakce produktu: spuštěné aplikace a prohlížené stránky, jakož i další údaje o použití: zařízení a typ prohlížeče) a diagnostika (crash data).
  • Evropský sbor solidarity poslouží jako platforma k usnadnění kontaktu mezi organizacemi a jednotlivci. K žádnému hodnocení osobnostních údajů ze strany GŘ EAC nedojde.
  • Pověření zástupci organizací autorizovaných k realizaci aktivit Evropského sboru solidarity: jméno, příjmení, uživatelské jméno e-mailová adresa, organizace, jejíž správou je daná osoba pověřena, souhlas s misí a principy sboru.
 • Databáze organizací a příležitostí
  • Jednotlivci z řad veřejnosti s napojením na organizace akreditované v rámci programu Erasmus+, organizace Evropského sboru solidarity, jež jsou držiteli značky kvality, další organizace certifikované v rámci programů financování EU a autorizovaní poskytovatelé z řad třetích stran: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
  • Vedoucí pracovníci organizace: jméno, příjmení, uživatelské jméno, e-mailová adresa, organizace, jejíž správou je daná osoba pověřena.
 • Online platforma pro účast (OPP)
  • Jednotlivci z řad veřejnosti: jméno, příjmení, e-mailová adresa, země pobytu, datum narození, pohlaví, organizace, kterou zastupují (je-li relevantní).
  • Pověření zástupci organizací, jež jsou oprávněni používat OPP: jméno, příjmení, e-mailová adresa, země, kterou je daná osoba oprávněna v rámci OPP spravovat.
 • Soutěž DiscoverEU
  • Jednotlivci či vedoucí skupiny, kteří se rozhodnou podat přihlášku, musí poskytnout tyto základní informace: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, e-mailovou adresu, číslo průkazu totožnosti nebo cestovního pasu, telefonní číslo, povolání. Uchazeči musí rovněž odpovědět na soubor otázek týkajících se případné cesty, například kdy by chtěli vycestovat, zda je to poprvé, co cestují do jiné země EU, zda poprvé cestují bez svých rodičů či opatrovníků, co by si chtěli z této zkušenosti odnést, kterým aktivitám by se během cesty chtěli věnovat, jak by uhradili související náklady, jak se o soutěži dozvěděli atp.
  • U skupin nejdříve tyto informace poskytne vedoucí, který poté obdrží kód, jež použijí rovněž ostatní členové skupiny k vyplnění svých osobních údajů.
  • E-mail a telefonní číslo vybraných uchazečů mohou být sdíleny se sdělovacími prostředky, které vybere Evropská komise, a to na základě výslovného souhlasu uchazečů s tím, že je může kontaktovat zástupce sdělovacích prostředků a pracovníci zastoupení Evropské komise a oddělení mluvčího Evropské komise. Pokud se na uchazeče obrátí zástupce sdělovacích prostředků (a za předpokladu, že uchazeč souhlasil s poskytnutím svého e-mailu), měl by mít uchazeč na paměti, že se na něho vztahuje příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů daného sdělovacího prostředku.
  • Evropská komise může určité osobní údaje uchazečů vybraných v soutěži DiscoverEU (konkrétně jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, datum narození, země) sdílet se schváleným dodavatelem, který odpovídá za komunikační činnosti, a to například za účelem zaslání pozvánky na akce nebo provedení rezervace jízdenky na danou akci.
  • Evropská komise smí sdílet osobní data vybraných a těch na rezervním seznamu DiscoverEU (konkrétně jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození, zemi) s národními agenturami programu Erasmus+ za účelem zasílání pozvánek na akci.

Jaké technické prostředky při zpracování Vašich údajů používáme?

Při shromažďování a zpracování údajů se dodržují normy Evropské komise pro oblast IT a telekomunikační infrastrukturu. Data jsou uchovávána v centrální databázi (řízené GŘ pro vzdělávání a kulturu umístěné v datovém centru Evropské komise v Lucemburku).

Kdo má přístup k vašim informacím a komu se poskytují?

 • Poskytování informací
  • Veřejnost bude mít přístup k relevantním kontaktním údajům všech osob, jež pověření správci Evropského portálu pro mládež uvedli v článcích, ve zprávách nebo u akcí (např. údaje o kontaktní osobě, na kterou se veřejnost může obracet s dotazy ohledně některé akce nebo zprávy).
  • K těmto informacím mají také přístup zaměstnanci Eurodesk Brussels Link a sítě národních organizací Eurodesk.
  • Kromě nich k nim mají přístup i správci Evropského portálu pro mládež.
 • Formulář k zasílání dotazů
  • Kontaktní údaje budou přístupné pracovníkům Eurodesk Brussels Link, síti národních organizací Eurodesk a administrátorům Evropského portálu pro mládež.
 • Evropský sbor solidarity
  • Veřejnost bude mít přístup k osobním kontaktním údajům zástupců organizací, jež jsou oprávnění realizovat aktivity v rámci Evropského sboru solidarity, pokud daná organizace tyto údaje sama uvede u svého profilu zveřejněného na stránkách Evropského sboru solidarity.
  • Veřejnost také uvidí texty a komentáře týkající se zkušenosti registrovaných účastníků se sborem, spolu s jejich avatarem a polohou, pokud ji uvedli.
  • Osoby registrované ve sboru mohou kontrolovat a upravovat své osobní údaje tak, že se přihlásí do svého účtu u Evropského sboru solidarity. Kdykoli mohou svůj účet smazat. Za pravdivost vlastních údajů odpovídají samy osoby registrované ve sboru.
  • Osoby registrované ve sboru mohou prostřednictvím mobilní aplikace sboru své příspěvky o zkušenostech se sborem prohlížet, sdílet, upravovat a mazat. Mohou také prohlížet a komentovat příspěvky ostatních registrovaných osob a hlásit správcům Evropského sboru solidarity ty příspěvky, které podle nich nesplňují podmínky používání portálu.
  • Osoby registrované ve sboru mohou prostřednictvím mobilní aplikace do svého profilu nahrát avatar a svou polohu a také je upravovat či smazat.
  • Osobní údaje osob registrovaných ve sboru jsou přístupné pověřeným zástupcům organizací autorizovaných k realizaci aktivit sboru.
  • Osobní údaje subjektů zapsaných do sboru jsou přístupné národním agenturám odpovědným za provádění programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity s cílem poskytnout pomoc zplnomocněným zástupcům organizací, jakož i za účelem provádění kontrol, auditů a hodnocení projektů, které získávají podporu EU a do nichž jsou zapojeny registrované osoby.
  • Osobní údaje osob registrovaných ve sboru jsou rovněž přístupné správcům sboru a správcům jiných programů EU (včetně orgánů, které tyto programy realizují na vnitrostátní úrovni), jejichž prostřednictvím autorizované organizace nabízejí místa v aktivitách Evropského sboru solidarity.
  • Osobní údaje mohou být sdíleny s jinými útvary Evropské komise, které by mohly mít zájem registrované osoby kontaktovat.
  • Osobní údaje vybraných uchazečů mohou být sdíleny se sdělovacími prostředky (tisk, televize, rozhlas), které vybere Evropská komise, a to na základě výslovného souhlasu uchazečů.
  • Určité osobní údaje osob registrovaných ve sboru (tj. jméno, příjmení, datum narození, země bydliště, státní příslušnost, e-mail) mohou být sdíleny v rámci dalších nástrojů, které spravuje GŘ EAC a které jsou přístupné pověřeným organizacím, národním agenturám a správcům sboru.
  • Určité osobní údaje účastníků sboru (tj. jméno, příjmení, datum narození, země bydliště, státní příslušnost, e-mail, pohlaví) mohou být zaslány poskytovateli služby Evropského sboru solidarity, který na jejich základě zajišťuje pojištění účastníků Evropského sboru solidarity.
  • Některé osobní údaje účastníků sboru (jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, země bydliště) budou zaslány do externího nástroje „Youthpass“, který účastníkům umožňuje zaznamenávat výsledky neformálního učení – pokud si to přejí.
  • Omezené osobní údaje registrovaných osob / účastníků sboru (jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno EU Login, kontaktní jazyk, země bydliště, město (je-li vymezeno)), kteří mají zájem absolvovat kurzy obecného online školení, budou zaslány na platformu Akademie EU, což registrovaným osobám / účastníkům umožní získat přístup ke kurzům obecného online školení.
  • K textům a komentářům týkajícím se zkušenosti se sborem, jež poskytly registrované osoby, mají přístup rovněž správci Evropského sboru solidarity.
 • Databáze organizací a příležitostí
  • Osobní kontaktní údaje osob napojených na akreditované organizace programu Erasmus+, organizace Evropského sboru solidarity, jež jsou držiteli značky kvality, další organizace certifikované v rámci programů financování EU a autorizované poskytovatele z řad třetích stran jsou přístupné veřejnosti.
  • Pověření zástupci organizace akreditované v rámci programu Erasmus+, organizace Evropského sboru solidarity, jež je držitelem značky kvality, další organizace certifikované v rámci programů financování EU a autorizovaného poskytovatele z řad třetích stran mají přístup k osobním kontaktním údajům osob napojených na danou organizaci a její projekty.
 • Online platforma pro účast (OPP)
  • E-mailové adresy a základní demografické údaje uživatelů OPP a informace o jejich aktivitách v rámci OPP si mohou zobrazit pověření zástupci organizací, kteří mají práva k realizaci konzultace prostřednictvím OPP a kteří jsou vyškoleni k řízení těchto konzultací.
  • Správci Evropského portálu mládeže budou mít k těmto údajům rovněž přístup.
 • Soutěž DiscoverEU
  • Za pravdivost svých údajů odpovídají zájemci.
  • Osobní údaje uchazečů jsou přístupné těmto zpracovatelům údajů pověřeným Evropskou komisí: 1) schválenému dodavateli, kterého Evropská komise pověřila vyřízením rezervace cesty, 2) pracovníkům služby Eurodesk 3) schválenému dodavateli odpovědnému za komunikační činnosti 4) národním agenturám Erasmus+, 5) Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu (EACEA).
  • Osobní údaje uchazečů jsou rovněž k dispozici správcům soutěže DiscoverEU.
  • Osobní údaje mohou být sdíleny s jinými útvary Evropské komise, které by mohly mít zájem registrované osoby kontaktovat.
  • Osobní údaje vybraných uchazečů mohou být sdíleny se sdělovacími prostředky (tisk, televize, rozhlas), které vybere Evropská komise, a to na základě výslovného souhlasu uchazečů.
  • Uchazeči vybraní Evropskou komisí mohou být kontaktováni e-mailem nebo telefonicky národními agenturami programu Erasmus+ nebo pověřeným dodavatelem schváleným Komisí, který odpovídá za komunikační činnosti. V příslušných případech, a pokud vybraný uchazeč souhlasí, mu schválený dodavatel může rezervovat jízdenku pro vybranou akci. Smluvní dodavatel k tomuto účelu vybere nejkonkurenceschopnějšího a nejvhodnějšího provozovatele dopravy (třetí stranu), zpravidla provozovatele železniční dopravy.
  • Z důvodu rezervace jízdenek/letenek může dodavatel s uchazečem sdílet, o kterého provozovatele dopravy se jedná, a přeposlat mu odkaz na online rezervační formuláře daného provozovatele a jeho prohlášení o ochraně údajů. Uchazeč musí tyto formuláře vyplnit, aby mohla proběhnout rezervace jízdenek a online odbavení. Upozorňujeme, že provozovatel dopravy (třetí strana) nespadá pod Evropskou komise ani pod schváleného dodavatele, a proto se jeho prohlášení o ochraně soukromí může od tohoto odlišovat. Upozorňujeme, že ani Komise, ani její schválený dodavatel nenesou žádnou odpovědnost za politiku těchto třetích stran v oblasti ochrany soukromí ani za související prohlášení. Vybraní uchazeči musí být v okamžiku, kdy souhlasí se zakoupením nebo rezervací jízdenky prostřednictvím internetových stránek nebo formuláře daného provozovatele dopravy, informováni o jeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám se seznámit s prohlášeními o ochraně osobních údajů daných dopravců (třetích stran), abyste zjistili, jaké konkrétní postupy uplatňují.
  • Osobní údaje neúspěšných uchazečů mohou být předány dodavateli za účelem obdržení karty EYCA.

K osobním údajům budou míst přístup:

 • zaměstnanci GŘ EAC, konkrétně těch oddělení, jež odpovídají za provádění služeb prostřednictvím Evropského portálu pro mládež
 • zaměstnanci oddělení informačních technologií GŘ EAC
 • zaměstnanci jiných útvarů Evropské komise odpovídajících za provádění služeb prostřednictvím Evropského portálu pro mládež

Osobní údaje mohou být v případě potřeby rovněž dány k dispozici:

 • zaměstnancům vnitřního auditu GŘ EAC
 • zaměstnancům GŘ IAS
 • zaměstnancům úřadu OLAF

Předávání údajů na mezinárodní úrovni

Osobní údaje osob registrovaných ve sboru jsou předávány organizacím ze třetích zemí mimo EU/EHP, které získaly značku kvality Evropského sboru solidarity (programové a partnerské země), ale pro něž neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně (včetně programových zemí, kterými jsou Turecko, Srbsko a Severní Makedonie). V takovém případě bude úroveň ochrany vašich osobních údajů záviset na právních předpisech nebo praxi dané třetí země. Vaše práva, pokud jde o ochranu údajů, však nemusí být rovnocenná právům v zemi EU/EHP nebo zemi, pro kterou existuje rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Kontaktní e-mailové adresy uvedené v článcích, zprávách a textech o akcích jsou archivovány spolu se souvisejícím obsahem maximálně dva roky od chvíle, kdy je daný příspěvek (obsah) stažen (tj. offline).

Osobní údaje obsažené v uživatelských účtech vytvořených pro Evropský sbor solidarity budou vymazány po uplynutí 3 let od chvíle, kdy účastník sboru dosáhne horní věkové hranice způsobilosti pro účast ve sboru, pokud ovšem uživatel nesouhlasil s účastí v některém z programů absolventů (tzv. alumni), které jsou v daném období k dispozici, případně nevyjádřil e-mailem zájem o zachování uživatelského účtu či nečerpal na základě účasti v programu finanční prostředky EU, v takovém případě jsou tyto údaje uchovávány po dobu pěti let od data poslední transakce podle společného seznamu pro uchovávání údajů.

Příspěvky do online konzultací jsou anonymizovány (tj. informace spojující uživatele a samotný příspěvek/hlasování jsou odstraněny) do 2 let od ukončení konzultace a vytvoření výsledné zprávy či zpětné vazby.

Osobní údaje uchazečů, kteří nezískali v soutěži DiscoverEU žádnou cenu, budou vymazány do 2 let od podání přihlášky, pokud tito neprojevili zájem o zasílání informací ohledně služeb Evropského portálu pro mládež. V takovém případě jsou údaje uchovávány maximálně po dobu 5 let. Poté budou jejich osobní údaje anonymizovány a uchovávány pouze pro statistické účely. Osobní údaje obsažené ve vybraných uživatelských aplikacích pro DiscoverEU budou vymazány po pěti letech od poslední finanční transakce podle společného seznamu pro uchovávání údajů, pokud uživatel neprojevil zájem odejmout status „vybraného uživatele“ a nezískal prostřednictvím této iniciativy finanční prostředky EU; v takovém případě jsou údaje uchovávány po dobu nejvýše dvou let.

Jak lze získat přístup ke svým údajům, ověřit jejich správnost a případně je opravit?

Ke svým uloženým osobním údajům máte přístup a v případě nutnosti tak můžete požádat, aby byly opraveny. V takových případech se obracejte na správce údajů Evropského portálu pro mládež, kterým je tento vedoucí pracovník:

vedoucí oddělení „Politika mládeže“, rue Joseph II 70, 1049 Brusel, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu

Jaká bezpečnostní opatření jsou přijata na ochranu Vašich údajů proti možnému zneužití či nepovolenému přístupu?

Údaje jsou zabezpečeny v rámci Evropské komise a vztahuje se na ně řada ochranných opatření zavedených Komisí za účelem ochrany celistvosti a důvěrnosti elektronického vlastnictví této instituce.

Evropský sbor solidarity

Přijetím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů organizace autorizovaná k realizaci aktivit sboru souhlasí s tím, že bude IT systémy Evropského sboru solidarity využívat pouze k vyhledávání osob registrovaných ve sboru, které by se mohly účastnit aktivit organizace, a dále ke kontaktu a nabídce aktivity pro registrované osoby. Tyto aktivity mohou být její vlastní nebo aktivity jiné organizace, kterou autorizovaná organizace oficiálně zastupuje.
Autorizovaná organizace se zejména zavazuje k přijetí takových technických a provozních bezpečnostních opatření, jež budou odpovídat riziku spojenému se zpracováním osobních údajů registrovaných osob, aby:

 •  zabránila neoprávněným osobám v přístupu k počítačovým systémům zpracovávajícím osobní údaje, a zejména: a) neoprávněnému čtení, kopírování, úpravě nebo odstraňování nosičů dat, b) neoprávněnému zadávání údajů a neoprávněnému sdělování, úpravě nebo výmazu uložených osobních údajů, c) neoprávněným osobám v používání systémů pro zpracování údajů prostřednictvím zařízení pro přenos dat;
 • zajistit, aby oprávnění uživatelé systému pro zpracování údajů měli přístup pouze k těm osobním údajům, na něž se vztahují jejich přístupová práva;
 • zaznamenat, které osobní údaje byly kdy a komu sděleny;
 • zajistila, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech;
 • zajistit, aby osobní údaje nebylo možné bez oprávnění číst, kopírovat či vymazat během jejich sdělování a při přemísťování nosiče dat;
 • uspořádat organizační strukturu tak, aby odpovídala požadavkům na ochranu údajů.

Na koho se můžete obrátit s případnými dotazy či stížnostmi týkajícími se ochrany údajů jednotlivců?

Obracejte se na správce údajů příslušného pro Evropský portál pro mládež, kterým je tento vedoucí pracovník: vedoucí oddělení „Politika mládeže“, rue Joseph II 70, 1049 Brusel, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Pokud máte jiné dotazy či stížnosti, můžete se rovněž obrátit na:

Jak postupovat v případě sporu

V případě sporu zasílejte stížnosti na adresu evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ) http://www.edps.europa.eu

Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje registr všech operací zpracování osobních údajů. Do rejstříku můžete vstoupit zde: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Toto zpracování osobních údajů bylo pověřenci pro ochranu osobních údajů nahlášeno pod číslem: DPR-EC-00371