Skip to main content

Ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας - Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας αφορά την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και τις συνδεδεμένες διαδικτυακές υπηρεσίες της, όπως ιστοτόπους και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Το σύστημα αυτό περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η δημοσίευση και η επεξεργασία εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018 [με τον οποίο καταργείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001]. Αυτή η δήλωση περί ιδιωτικότητας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και τον τρόπο προστασίας αυτών των δεδομένων. 

Οι κύριες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/888 για τη θέσπιση του του Προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1475 και (ΕΕ) αριθ. 375/2014, ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/817 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ετήσια προγράμματα εργασίας 2018, 2019 και 2020 για την προπαρασκευαστική ενέργεια «DiscoverEU: Δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες για τους Ευρωπαίους που συμπληρώνουν τα 18». 

Ποιος είναι ο σκοπός της συλλογής δεδομένων;

Έξι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας (ΕΠΝ) που συνεπάγονται τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω βασικά στοιχεία είναι τα εξής:

 • Παροχή πληροφοριών — δημιουργία και διαχείριση άρθρων, εκδηλώσεων και ειδήσεων που αφορούν τους νέους και σχετίζονται με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία.
 • Υποβάλετε ερώτηση συμπληρώνοντας ένα έντυπο — η ΕΠΝ παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις συμπληρώνοντας ένα έντυπο.
 • Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης — η ΕΠΝ παρέχει σε νέους τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Σώμα, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για δραστηριότητες και να λάβουν κατάρτιση ώστε να είναι έτοιμοι να ασκήσουν κάποια δραστηριότητα. Επίσης, οι νέοι θα μπορούν να αναρτούν και να μοιράζονται περιεχόμενο σχετικά με την εμπειρία τους από το Σώμα, όπως φωτογραφίες και κείμενα, να σχολιάζουν τις αναρτήσεις άλλων, να τηλεφορτώνουν άβαταρ για το προφίλ τους και να προσδιορίζουν με μη αυτόματο τρόπο την τοποθεσία τους. Η ΕΠΝ θα επιτρέψει επίσης στους εξουσιοδοτημένους φορείς να πραγματοποιούν αναζήτηση στη βάση δεδομένων των εγγεγραμμένων στο Σώμα, ώστε να εντοπίζουν πιθανούς εθελοντές/εργαζομένους για τις δραστηριότητές τους, να έρχονται σε επαφή με δυνητικούς συμμετέχοντες (εάν ο εγγεγραμμένος συμφωνεί να λαμβάνει επικοινωνία από τον φορέα), να κάνουν προσφορές για δραστηριότητες, τις οποίες οι εγγεγραμμένοι έχουν την επιλογή να αποδεχθούν ή να απορρίψουν· και τέλος να εκδίδουν πιστοποιητικό συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Οι εγγεγραμμένοι/συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα γενικής διαδικτυακής κατάρτισης που διατίθενται στην πλατφόρμα της EU Academy και είναι προσβάσιμα μέσω του προφίλ τους στο Σώμα. Για να παρακολουθήσουν την κατάρτιση, οι εγγεγραμμένοι/συμμετέχοντες στο Σώμα θα ενημερωθούν σχετικά με την ανακοίνωση για την προστασία δεδομένων της παρούσας γενικής διαδικτυακής κατάρτισης πριν από τη μεταφορά των δεδομένων τους από την ΕΠΝ στην πλατφόρμα της EU Academy. H πλατφόρμα αυτή διαθέτει τη δική του δήλωση περί ιδιωτικότητας στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδική κατάρτιση στην πλατφόρμα της EU Academy, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω του προφίλ τους στο Σώμα. Οι εγγεγραμμένοι στο Σώμα θα ενημερωθούν σχετικά με την ανακοίνωση για την προστασία δεδομένων της παρούσας κατάρτισης για τον εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας πριν από τη μεταφορά των δεδομένων τους από την ΕΠΝ στην πλατφόρμα της EU Academy. Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αντικατοπτρίζει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας. Επομένως, η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας καλύπτει επίσης την εφαρμογή. Οι εγγεγραμμένοι/συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορούν να παρακολουθήσουν διαγωνισμούς μέσω της εφαρμογής. Μόλις συμμετάσχουν, θα ζητηθεί ενεργά η συγκατάθεσή τους στην εφαρμογή.
 • Βάση δεδομένων με τους φορείς και των ευκαιριών — περιλαμβάνει κατάλογο οργανισμών διαπιστευμένων στο πλαίσιο του Erasmus+, φορέων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που διαθέτουν σήμα ποιότητας, άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ και εξουσιοδοτημένων τρίτων παρόχων που προσφέρουν ευκαιρίες για εθελοντισμό, πρακτική άσκηση και θέσεις εργασίας για νέους. Στην εν λόγω βάση δεδομένων εμφανίζεται επίσης ο κατάλογος των ευκαιριών που αναφέρονται ανωτέρω.
 • Εργαλειοθήκη ηλεκτρονικής διαβούλευσης — καθώς ένας από τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία είναι να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο, η ΕΠΝ διαθέτει μια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι νέοι μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για διάφορα θέματα.
 • DiscoverEU — η ΕΠΝ παρέχει τη δυνατότητα σε μεμονωμένους νέους και σε ομάδες νέων να υποβάλουν αίτηση για ταξιδιωτική κάρτα, παρέχοντας προσωπικά στοιχεία για τους ίδιους. Θα απαντήσουν επίσης σε ένα κουίζ, μια συμπληρωματική ερώτηση και σε ερωτήσεις σχετικά με τα ταξίδια (πρβλ. Ενότητα «Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε στο ΕΠΝ;»). Στην περίπτωση ομάδας νέων, ο αρχηγός της ομάδας πρέπει να δώσει τις ίδιες πληροφορίες, ώστε στη συνέχεια να δημιουργηθεί ένας κωδικός που θα χρησιμοποιήσουν τα άλλα μέλη της ομάδας για να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Μόνο η ημερομηνία γέννησης, η ιθαγένεια και οι απαντήσεις στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση θα χρησιμοποιηθούν για την απόφαση χορήγησης της κάρτας. Άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δελτίου εγγραφής θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς και ως πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους αναδόχους που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διεκπεραίωση των ταξιδιωτικών κρατήσεων των επιλεγμένων συμμετεχόντων. In order to obtain the travel pass and the ancillary services, including the travel booking, the selected participants (including people in the reserve list when used) will be informed about the Data Protection Notice of DiscoverEU before having their data transferred to the authorised contractor.

  For the delivery of services associated to DiscoverEU like the DiscoverEU Learning Cycle or DiscoverEU promotion campaigns, the participants can be contacted by the European Commission and organisations authorised by the European Commission as well as EACEA, Erasmus+ National Agencies and Eurodesk.

  Περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες του διαγωνισμού DiscoverEU θα βρείτε στην ΕΠΝ, στην ενότητα «Κανόνες του διαγωνισμού DiscoverEU».

Κοινές παράμετροι:  
Για ορισμένα από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και οι επιμέρους δικτυακές πύλες της φιλοξενούν, από καιρό σε καιρό, διαγωνισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να απαιτούν την υποβολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η συμμετοχή σε τέτοιους διαγωνισμούς είναι εντελώς προαιρετική· οι υποψήφιοι συμμετέχοντες ενημερώνονται πριν από την υποβολή για τυχόν επιπτώσεις στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

Για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να ζητηθεί από τους χρήστες να συνδεθούν και να ταυτοποιηθούν. Προς τούτο, η ΕΠΝ μπορεί να χρησιμοποιεί το Σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Ταυτότητας (IMS), μέσω του «EU Login». Το σύστημα αυτό έχει τη δική του Δήλωση περί ιδιωτικότητας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1475 για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+ και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ετήσια προγράμματα εργασίας 2018, 2019 και 2020 για την προπαρασκευαστική ενέργεια «DiscoverEU:: Δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες για τους Ευρωπαίους που συμπληρώνουν τα 18». 

Οι σκοποί της συλλογής δεδομένων είναι οι εξής:

 • Παροχή πληροφοριών
  • Παρέχει στο κοινό στοιχεία επικοινωνίας (ονόματα ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις προσώπων που σχετίζονται με άρθρα, εκδηλώσεις ή ειδήσεις).
  • Παρέχει σε εγκεκριμένους χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν στην ΕΠΝ ως συντάκτες/επιμελητές και να παρέχουν τεχνική βοήθεια όταν χρειάζεται.
 • Υποβάλετε ερώτηση συμπληρώνοντας ένα έντυπο
  • Δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να υποβάλλουν ερωτήσεις μέσω της ΕΠΝ και να λαμβάνουν απάντηση από το Eurodesk Brussels Link, το δίκτυο Eurodesk και/ή τους διοικητικούς υπαλλήλους της ΕΠΝ
 • Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
  • Παρέχει στους νέους τη δυνατότητα να εγγράφονται στο Σώμα αφού δώσουν τα βασικά προσωπικά τους δεδομένα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους στο Σώμα να παρέχουν προαιρετικά περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας, λεπτομέρειες για τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τα είδη δραστηριοτήτων που τους ενδιαφέρουν, καθώς και τις δεξιότητες και την πείρα που μπορούν να συνεισφέρουν σε δραστηριότητες, περίληψη των σπουδών και της απασχόλησής τους καθώς και τυχόν προηγούμενη εμπειρία στον εθελοντισμό.
  • Δίνει στους εγγεγραμμένους στο Σώμα τη δυνατότητα να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα, ενημερωτικά δελτία και άλλες κοινοποιήσεις σχετικά με το Σώμα και άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / τρίτων που απευθύνονται στους νέους, καθώς και έρευνες και άλλες μεθόδους για τη συλλογή παρατηρήσεων από τους εγγεγραμμένους. Οι εγγεγραμμένοι στο Σώμα μπορούν να ορίζουν ποια είδη επικοινωνίας επιθυμούν να λαμβάνουν.
  • Δίνει στο Σώμα τη δυνατότητα να παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης στους εγγεγραμμένους σε αυτό.
  • Δίνει στους εγγεγραμμένους στο Σώμα τη δυνατότητα να σχολιάζουν τις σχετικές υπηρεσίες και διαδικασίες.
  • Δίνει στους συμμετέχοντες στο Σώμα τη δυνατότητα να καταγράφουν τα αποτελέσματα της μη τυπικής μάθησης στο εξωτερικό εργαλείο «Youthpass».
  • Δίνει στους εγγεγραμμένους στο Σώμα τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των λειτουργιών δημιουργίας κοινοτήτων που προσφέρει η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Σώματος. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα να αναρτούν παραγόμενο από χρήστες περιεχόμενο σχετικό με την εμπειρία τους στο Σώμα, καθώς και να βλέπουν και να σχολιάζουν τις αναρτήσεις άλλων εγγεγραμμένων, να μοιράζονται τις δικές τους αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να πραγματοποιούν αναζήτηση / να υποβάλλουν αιτήσεις για δραστηριότητες, να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς και να χρησιμοποιούν τη λειτουργία της συνομιλίας ένας προς έναν. Μπορούν επίσης να καταγγέλλουν αναρτήσεις που τους αφορούν στους διαχειριστές του Σώματος, δεδομένου ότι οι αναρτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Ευρωπαϊκής Πύλης της Νεολαίας, που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Τέλος, μπορούν να τηλεφορτώνουν άβαταρ στο προφίλ τους, και να προσδιορίζουν την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται εκείνη τη στιγμή.
  • Δίνει σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους οργανώσεων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση δραστηριοτήτων του Σώματος τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναζητήσεις στη βάση δεδομένων των εγγεγραμμένων στο Σώμα, προκειμένου να εντοπίζουν δυνητικούς εθελοντές/εργαζομένους για δραστηριότητες του Σώματος, αντιστοιχίζοντας στοιχεία της προτεινόμενης δραστηριότητας με τα προσωπικά στοιχεία και τις προτιμήσεις που έχουν δηλώσει οι εγγεγραμμένοι στο Σώμα.
  • Δίνει στους εν λόγω εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τη δυνατότητα να επικοινωνούν με επιλεγμένους υποψηφίους, εφόσον οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι έχουν συμφωνήσει να επικοινωνεί μαζί τους ο φορέας.
  • Δίνει στους εν λόγω εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τη δυνατότητα να προσφέρουν συγκεκριμένες δραστηριότητες σε εγγεγραμμένους υποψηφίους στο Σώμα, καθώς και να διαχειρίζονται τις προσφορές που έχουν γίνει.
  • Δίνει στους διαχειριστές του Σώματος τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τη βάση δεδομένων των εγγεγραμμένων στο Σώμα και να βοηθούν τους εγγεγραμμένους.
  • Δίνει τη δυνατότητα στους εθνικούς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης να διενεργούν τους ελέγχους, τους λογιστικούς ελέγχους και τις αξιολογήσεις των έργων που λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ και στα οποία συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι και να παρέχουν βοήθεια σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους οργανώσεων μέσω της πρόσβασης στη βάση δεδομένων του Σώματος.
  • Δίνει στους διαχειριστές του Σώματος τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες αναζήτησης/αντιστοίχισης στο πλαίσιο του Σώματος, καθώς και να παρέχουν βοήθεια σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους φορέων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση δραστηριοτήτων του Σώματος.
  • Δίνει στους διαχειριστές του Σώματος και σε άλλα αξιόπιστα μέρη τη δυνατότητα να αποστέλλουν, σε εγγεγραμμένους στο Σώμα και σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους οργανώσεων, πληροφορίες και κοινοποιήσεις σχετικά με το Σώμα και με άλλες συναφείς δραστηριότητες.
  • Δίνει στους διαχειριστές του Σώματος τη δυνατότητα να αναλύουν δεδομένα που αφορούν εγγεγραμμένους, καθώς και να αναλύουν τις παρατηρήσεις που λαμβάνουν από αυτούς.
  • Δίνει στους διαχειριστές του Σώματος τη δυνατότητα να εξετάζουν αναρτήσεις και σχόλια που υποβάλλουν οι εγγεγραμμένοι, ή που έχουν καταγγείλει οι εγγεγραμμένοι, και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα όταν αυτά δεν συμφωνούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας.
 • Βάση δεδομένων με τους οργανισμούς και τις ευκαιρίες
  • Παρέχει στο κοινό πληροφορίες επικοινωνίας (υπό μορφή ονομάτων και/ή ηλεκτρονικών διευθύνσεων ατόμων που συνδέονται με οργανισμούς διαπιστευμένους στο πλαίσιο του Erasmus+, φορείς του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που διαθέτουν σήμα ποιότητας, άλλους οργανισμούς διαπιστευμένους στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ ή εξουσιοδοτημένους τρίτους παρόχους και τις ευκαιρίες τους).
  • Δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς διαπιστευμένους στο πλαίσιο του Erasmus+, φορείς του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που διαθέτουν σήμα ποιότητας, άλλους οργανισμούς διαπιστευμένους στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ ή εξουσιοδοτημένους τρίτους παρόχους να διαχειρίζονται τα δημοσιευμένα στοιχεία επικοινωνίας που τους αφορούν.
  • Δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς διαπιστευμένους στο πλαίσιο του Erasmus+, φορείς του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που διαθέτουν σήμα ποιότητας, άλλους οργανισμούς διαπιστευμένους στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ ή εξουσιοδοτημένους τρίτους παρόχους να διαφημίζουν τις ευκαιρίες τους σε πιθανούς υποψηφίους και να δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να έρχονται σε επαφή με τους εν λόγω οργανισμούς.
  • Εξουσιοδοτεί τους διαχειριστές της ΕΠΝ να παρέχουν τεχνική βοήθεια σε οργανώσεις που τη χρειάζονται.
 • Εργαλειοθήκη ηλεκτρονικής διαβούλευσης (ΕΗΔ)
  • Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να λαμβάνουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τις επικαιροποιήσεις που αφορούν διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετείχαν.
  • Καθιστά δυνατή την παρακολούθηση και τη στατιστική ανάλυση των χρηστών της ΕΗΔ.
  • Εξουσιοδοτεί τους διαχειριστές της ΕΠΝ να παρέχουν τεχνική βοήθεια στις οργανώσεις διαχείρισης των διαβουλεύσεων.
 • DiscoverEU 
  • Δίνει στους νέους τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την πρωτοβουλία, παρέχοντας τα βασικά προσωπικά στοιχεία τους, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια (πρβλ. τμήμα «Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε στην ΕΠΝ;»).
  • Δίνει στους αιτούντες τη δυνατότητα να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλες κοινοποιήσεις που αφορούν το DiscoverEU και άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / τρίτων που απευθύνονται στους νέους, καθώς και έρευνες και άλλες μεθόδους για τη συγκέντρωση παρατηρήσεων από τους αιτούντες, να λαμβάνουν περαιτέρω επικοινωνία, υλικό εκστρατείας, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις σχετικές με πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / τρίτων, μόνον αφού οι αιτούντες δώσουν την αντίστοιχη ρητή συγκατάθεσή τους για επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εξουσιοδοτημένους αναδόχους της.
  • Δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του DiscoverEU και στον εξουσιοδοτημένο ανάδοχο να επικοινωνούν με τους επιλεγμένους αιτούντες και τους αιτούντες του εφεδρικού καταλόγου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς.
  • Δίνει τη δυνατότητα στους εθνικούς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του Erasmus+ να επικοινωνούν με επιλεγμένους υποψηφίους και αιτούντες που περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς για την αποστολή προσκλήσεων για εκδηλώσεις.
  • Δίνει τη δυνατότητα σε έντυπα, τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης που έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθουν σε επαφή με τους επιλεγμένους αιτούντες, μόνο μετά τη ρητή συμφωνία των επιλεγμένων αιτούντων προς επικοινωνία.
  • Δίνει τη δυνατότητα στον εξουσιοδοτημένο ανάδοχο να προμηθεύει την ταξιδιωτική κάρτα σε κάθε επιλεγμένο αιτούντα.
  • Δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του DiscoverEU να έχουν πρόσβαση στα αποθηκευμένα στο διαδίκτυο στοιχεία των αιτούντων και να επιλέγουν αιτούντες καθώς και να βοηθούν τους αιτούντες του DiscoverEU (2ο επίπεδο στήριξης). Το πρώτο επίπεδο στήριξης παρέχεται από τα Eurodesks.
  • Δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του DiscoverEU να αναλύουν δεδομένα αιτούντων, καθώς και σχόλια που λαμβάνουν από αυτούς.
  • Δίνει τη δυνατότητα στον εξουσιοδοτημένο ανάδοχο να προσφέρει μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Νεολαίας (ΕΥΑΑ) σε κάθε μη επιλεγμένο αιτούντα (βάσει της συγκατάθεσής του).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των παραπάνω λειτουργιών δεν θα επεξεργάζονται τα συλλεχθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από αυτούς που προαναφέρθηκαν.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας;

 • Παροχή πληροφοριών
  • Για μεμονωμένα άτομα που σχετίζονται με ένα άρθρο, μια εκδήλωση ή μια είδηση: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Για το προσωπικό του Eurodesk Brussels Link ή του δικτύου των εθνικών οργανώσεων Eurodesk: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα για λογαριασμό της οποίας ένα συγκεκριμένο άτομο μπορεί να διαχειρίζεται περιεχόμενο.
 • Υποβάλετε ερώτηση συμπληρώνοντας ένα έντυπο
 •  
  • Μεμονωμένα άτομα που υποβάλλουν ερωτήσεις πρέπει να αναφέρουν το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.
 • Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
  • Μεμονωμένα άτομα που αποφασίζουν να εγγραφούν στο Σώμα πρέπει να παρέχουν τα παρακάτω βασικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, χώρα νόμιμης κατοικίας, ιθαγένεια, ηλεκτρονική διεύθυνση, προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας, είδη έργων του Σώματος που τους ενδιαφέρουν, προηγούμενες γνώσεις και εμπειρία, δήλωση αποδοχής της αποστολής και των αρχών του Σώματος.
  • Μετά την αρχική εγγραφή στο Σώμα, μπορούν προαιρετικά να παράσχουν συμπληρωματικά στοιχεία για το άτομό τους: ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου, περίληψη των σπουδών και της απασχόλησής τους, λεπτομέρειες προηγούμενων εμπειριών εθελοντισμού, γλωσσικές δεξιότητες, διαθεσιμότητα για δραστηριότητες του Σώματος, κίνητρο εθελοντικής συμμετοχής σε δραστηριότητα του Σώματος, κίνητρο εργασίας σε δραστηριότητα του Σώματος, επιθυμητές χώρες για εθελοντισμό/απασχόληση, επιθυμητά επαγγέλματα, πρόσθετες πληροφορίες που επιθυμεί να παράσχει ο χρήστης, επιθυμία να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα, ενημερωτικά δελτία, κοινοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες από το Σώμα.
  • Μπορούν επίσης να τηλεφορτώνουν προσωπικό βιογραφικό σημείωμα υπό μορφή εγγράφου, με την προϋπόθεση ότι όλα τα στοιχεία που περιέχει το βιογραφικό, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας και των ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων, θα είναι διαθέσιμα στους εκπροσώπους των φορέων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση δραστηριοτήτων του Σώματος, οι οποίοι θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής εγγεγραμμένων για συμμετοχή στις δραστηριότητές τους.
  • Μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα του Σώματος μπορούν να αναρτούν παραγόμενο από χρήστες περιεχόμενο σχετικά με την εμπειρία τους στο Σώμα και να σχολιάζουν αναρτήσεις άλλων εγγεγραμμένων. Οι αναρτήσεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Ευρωπαϊκής Πύλης της Νεολαίας.
  • Μπορούν επίσης να τηλεφορτώνουν άβαταρ στο προφίλ τους στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Σώματος, να δηλώνουν την τρέχουσα τοποθεσία τους και να πραγματοποιούν αναζήτηση και να υποβάλλουν αιτήσεις για δραστηριότητες.
  • Με τη χρήση της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα του Σώματος, πρόσθετα δεδομένα που συνδέονται με τα αναγνωριστικά του χρήστη (αναγνωριστικό χρήστη, αναγνωριστικό συσκευής), τη χρήση (αλληλεπίδραση προϊόντος: συλλέγονται οι εκκινήσεις της εφαρμογής και οι επισκεπτόμενες σελίδες καθώς και άλλα δεδομένα χρήσης: ο τύπος συσκευής και φυλλομετρητή) και διαγνωστικές μέθοδοι (δεδομένα σύγκρουσης).
  • Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για να διευκολύνει τη συνεργασία φορέων και μεμονωμένων ατόμων. Η ΓΔ EAC δεν θα προβαίνει σε αξιολόγηση των προσωπικών πτυχών του υποκειμένου των δεδομένων.
  • Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι οργανώσεων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση δραστηριοτήτων του Σώματος: ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση, φορείς τους οποίους διαχειρίζεται το πρόσωπο, δήλωση αποδοχής της αποστολής και των αρχών του Σώματος.
 • Βάση δεδομένων με τους οργανισμούς και τις ευκαιρίες
  • Για μεμονωμένα μέλη του κοινού που συνδέονται με ίδρυμα διαπιστευμένο στο πλαίσιο του Erasmus+, φορέα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που διαθέτει σήμα ποιότητας, άλλον οργανισμό διαπιστευμένο στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ, εξουσιοδοτημένο τρίτο πάροχο ή έργο: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Διευθυντικά στελέχη φορέων: ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση, φορείς τους οποίους διαχειρίζεται το πρόσωπο.
 • Εργαλειοθήκη ηλεκτρονικής διαβούλευσης (ΕΗΔ)
  • Μεμονωμένα άτομα: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα διαμονής, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οργάνωση την οποία εκπροσωπούν (εάν ισχύει).
  • Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι οργανώσεων που έχουν εγκριθεί για να χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα για την οποία είναι αρμόδιο το άτομο.
 • DiscoverEU
  • Μεμονωμένα άτομα ή αρχηγοί ομάδων που αποφασίζουν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να παρέχουν τα παρακάτω βασικά στοιχεία: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμός τηλεφώνου, επάγγελμα. Οι αιτούντες πρέπει επίσης να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων που σχετίζονται με τα ταξίδια, όπως η επιθυμητή χρονική περίοδος ταξιδιού, εάν είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, εάν είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς/κηδεμόνες τους, τι θα ήθελαν να αποκομίσουν από την εμπειρία αυτή, σε ποιες δραστηριότητες θα ήθελαν να συμμετάσχουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, πώς θα χρηματοδοτήσουν τα έξοδά τους και με ποιον τρόπο έλαβαν γνώση για την πρωτοβουλία.
  • Σε περίπτωση αίτησης από ομάδα, ο αρχηγός της ομάδας πρέπει να δώσει τις ίδιες πληροφορίες, ώστε στη συνέχεια να δημιουργηθεί ένας κωδικός που θα χρησιμοποιήσουν τα άλλα μέλη της ομάδας για να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.
  • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου των επιλεγμένων αιτούντων μπορούν να κοινοποιηθούν στα μέσα ενημέρωσης που έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τη ρητή συμφωνία των αιτούντων να λαμβάνουν επικοινωνία από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην υπηρεσία Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν οι αιτούντες λάβουν μήνυμα από τα μέσα ενημέρωσης και συμφωνήσουν να παράσχουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι υπόκεινται στην αντίστοιχη δήλωση περί ιδιωτικότητας του συγκεκριμένου αρμόδιου μέσου ενημέρωσης.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει επιλεγμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων για τον διαγωνισμό DiscoverEU (συγκεκριμένα, όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, χώρα) στον εξουσιοδοτημένο ανάδοχο που είναι αρμόδιος για τις δραστηριότητες επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα για την αποστολή προσκλήσεων σε εκδηλώσεις ή για την κράτηση ταξιδιωτικού εισιτηρίου για την παρακολούθηση εκδήλωσης.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει επιλεγμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων για τον διαγωνισμό DiscoverEU (συγκεκριμένα, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, χώρα) στους εθνικούς οργανισμούς Erasmus + με σκοπό την αποστολή προσκλήσεων σε εκδηλώσεις.

Ποια τεχνικά μέσα χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων γίνονται βάσει των προτύπων ΤΠ και μέσω των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρική βάση δεδομένων στο κέντρο δεδομένων της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο, την οποία διαχειρίζεται η ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας και σε ποιους κοινοποιούνται;

 • Παροχή πληροφοριών
  • Το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κάθε προσώπου που προστίθεται από εξουσιοδοτημένους συντάκτες της ΕΠΝ σε άρθρα, ειδήσεις ή εκδηλώσεις, για παράδειγμα, στα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για μια εκδήλωση ή μια είδηση.
  • Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχει και το προσωπικό του Eurodesk Brussels Link και του δικτύου των εθνικών οργανώσεων Eurodesk.
  • Πρόσβαση έχουν επίσης οι διαχειριστές της ΕΠΝ.
 • Υποβάλετε ερώτηση συμπληρώνοντας ένα έντυπο
 •  
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας θα είναι προσβάσιμα από την Eurodesk Brussels Link, το δίκτυο των εθνικών οργανώσεων Eurodesk και τους διοικητικούς υπαλλήλους της ΕΠΝ.
 • Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
  • Το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων φορέων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση δραστηριοτήτων του Σώματος, εφόσον ο ίδιος ο φορέας προσθέτει αυτά τα στοιχεία στο προφίλ του που δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Σώματος.
  • Το ευρύ κοινό θα βλέπει επίσης το παραγόμενο από τους χρήστες περιεχόμενο, καθώς και τα σχόλια που αναρτούν και μοιράζονται οι εγγεγραμμένοι του Σώματος σχετικά με την εμπειρία τους στο Σώμα, όπως και τα άβαταρ και την τοποθεσία τους, εφόσον έχουν παρασχεθεί.
  • Οι εγγεγραμμένοι στο Σώμα μπορούν να βλέπουν και να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Έχουν δικαίωμα να διαγράψουν τον λογαριασμό τους ανά πάσα στιγμή. Οι εγγεγραμμένοι στο Σώμα είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των δεδομένων τους.
  • Μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, οι εγγεγραμμένοι στο Σώμα μπορούν επίσης να βλέπουν, να μοιράζονται, να επεξεργάζονται και να διαγράφουν τις αναρτήσεις που υποβάλλουν σχετικά με την εμπειρία τους στο Σώμα. Επιπλέον, μπορούν να βλέπουν και να σχολιάζουν τις αναρτήσεις που υπέβαλαν άλλοι εγγεγραμμένοι, και να καταγγέλλουν στους διαχειριστές του Σώματος αναρτήσεις που κατά τη γνώμη τους παραβιάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ΕΠΝ.
  • Οι εγγεγραμμένοι στο Σώμα μπορούν να τηλεφορτώνουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν άβαταρ και την τοποθεσία του προφίλ τους στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.
  • Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων στο Σώμα έχουν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι οργανώσεων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση δραστηριοτήτων του Σώματος.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων στο Σώμα είναι προσβάσιμα στους εθνικούς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, προκειμένου να παρέχουν βοήθεια σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους οργανώσεων, καθώς και για τη διενέργεια των ελέγχων, των λογιστικών ελέγχων και των αξιολογήσεων των έργων που λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ στα οποία συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι.
  • Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων στο Σώμα έχουν επίσης οι διαχειριστές του Σώματος και οι διαχειριστές των διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ μέσω των οποίων οι εξουσιοδοτημένοι φορείς παρέχουν δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τους εγγεγραμμένους.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επιλεγμένων υποψηφίων μπορούν να κοινοποιούνται σε έντυπα, τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης που επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν ρητής συμφωνίας των επιλεγμένων αιτούντων.
  • Περιορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων στο Σώμα (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, χώρα κατοικίας, ιθαγένεια, ηλεκτρονική διεύθυνση) μπορούν να αποστέλλονται σε άλλα εργαλεία τα οποία διαχειρίζεται η ΓΔ EAC και είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένους φορείς, εθνικούς οργανισμούς και διαχειριστές του Σώματος.
  • Περιορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Σώμα (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, χώρα κατοικίας, ιθαγένεια, ηλεκτρονική διεύθυνση, φύλο) θα αποσταλούν στον ανάδοχο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για τη διαχείριση της ασφαλιστικής κάλυψης των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι συμμετέχοντες θα καλύπτονται από διαφορετικό ασφαλιστικό φορέα ανάλογα με την περίοδο υλοποίησης του έργου τους. Η ανακοίνωση για την προστασία δεδομένων του ασφαλιστικού φορέα CIGNA ισχύει για έργα της περιόδου 2018-2020 που υλοποιούνται στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 και για έργα που ξεκίνησαν πριν από τις 7 Φεβρουαρίου 2023 στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ 2021-2027, η ανακοίνωση για την προστασία δεδομένων του ασφαλιστικού φορέα Henner ισχύει για έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ 2021-2027.
  • Περιορισμένα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Σώμα (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα διαμονής) θα αποσταλούν στο εξωτερικό εργαλείο «Youthpass» ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να καταγράφουν τα αποτελέσματα της μη τυπικής μάθησης, εφόσον το επιθυμούν.
  • Τα περιορισμένα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων/συμμετεχόντων στο Σώμα [όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη EU Login, γλώσσα επικοινωνίας, χώρα διαμονής, πόλη (εάν έχει οριστεί)] που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα γενικής διαδικτυακής κατάρτισης θα αποσταλούν στην πλατφόρμα της EU Academy, ώστε οι εγγεγραμμένοι/συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση στα γενικά διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης.
  • Τα περιορισμένα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων στο Σώμα [όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη EU Login, γλώσσα επικοινωνίας, χώρα διαμονής, πόλη (εάν έχει οριστεί)] που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα κατάρτισης για τον εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας θα αποσταλούν στην πλατφόρμα της EU Academy, ώστε οι εγγεγραμμένοι να έχουν πρόσβαση στα μαθήματα για τον εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.
  • Το παραγόμενο από χρήστες περιεχόμενο και τα σχόλια που αναρτούν οι εγγεγραμμένοι στο Σώμα σχετικά με την εμπειρία τους στο Σώμα είναι επίσης προσβάσιμα στους διαχειριστές του Σώματος.
 • Βάση δεδομένων με τους οργανισμούς και τις ευκαιρίες
  • Τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που συνδέονται με οργανισμούς διαπιστευμένους στο πλαίσιο του Erasmus+, φορείς του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που διαθέτουν σήμα ποιότητας, άλλους οργανισμούς διαπιστευμένους στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πάροχο, και οι δυνατότητες μπορούν να προβληθούν από το ευρύ κοινό.
  • Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι οργανισμού διαπιστευμένου στο πλαίσιο του Erasmus+, φορέα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που διαθέτει σήμα ποιότητας, άλλου οργανισμού διαπιστευμένου στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή εξουσιοδοτημένου τρίτου παρόχου μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που συνδέονται με τον συγκεκριμένο φορέα και τα έργα του.
 • Εργαλειοθήκη ηλεκτρονικής διαβούλευσης (ΕΗΔ)
  • Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στα βασικά δημογραφικά δεδομένα των χρηστών της ΕΗΔ, καθώς και στη δραστηριότητά τους στην ΕΗΔ έχουν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι οργανώσεων που έχουν εγκριθεί για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μέσω της ΕΗΔ, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη διαχείριση διαβουλεύσεων.
  • Στα ίδια δεδομένα έχουν επίσης πρόσβαση οι διαχειριστές της ΕΠΝ.
 • DiscoverEU
  • Ο αιτών είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των προσωπικών του δεδομένων.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 1) στον εξουσιοδοτημένο ανάδοχο που θα μεριμνήσει για τις ταξιδιωτικές κρατήσεις· 2) στο δίκτυο Eurodesk· 3) στον εξουσιοδοτημένο ανάδοχο που είναι αρμόδιος για τις δραστηριότητες επικοινωνίας· 4) στους εθνικούς οργανισμούς Erasmus+· 5) στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).
  • Στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων έχουν επίσης πρόσβαση οι διαχειριστές του DiscoverEU.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τους εγγεγραμμένους.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επιλεγμένων αιτούντων μπορούν να κοινοποιούνται σε έντυπα, τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης που επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν ρητής συμφωνίας των επιλεγμένων αιτούντων.
  • Η επικοινωνία με τους αιτούντες που επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς από τους εθνικούς οργανισμούς Erasmus + ή τον εξουσιοδοτημένο ανάδοχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιος για τις δραστηριότητες επικοινωνίας. Ανάλογα με την περίπτωση, και εφόσον ο επιλεγείς αιτών συμφωνεί, ο ανάδοχος μπορεί να κάνει κράτηση ταξιδιωτικού εισιτηρίου για τον επιλεγμένο αιτούντα προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση. Ο ανάδοχος θα επιλέξει τους πλέον ανταγωνιστικούς και κατάλληλους τρίτους φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών (κατά βάση, σιδηροδρόμους).
  • Για τους σκοπούς της κράτησης ταξιδιωτικών εισιτηρίων, ο ανάδοχος μπορεί να κοινοποιεί στους αιτούντες τον καθορισμένο διοργανωτή ταξιδιών και σύνδεσμο προς έντυπα διαδικτυακών κρατήσεων του εν λόγω τρίτου φορέα εκμετάλλευσης μεταφορών και προς την ισχύουσα δήλωση περί ιδιωτικότητας τους. Ο αιτών θα πρέπει να συμπληρώσει τα εν λόγω έντυπα κράτησης για την κράτηση και τον έλεγχο εισιτηρίων (check-in) στο διαδίκτυο. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω τρίτοι φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών δεν λειτουργούν υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του εξουσιοδοτημένου αναδόχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι οι πρακτικές των εν λόγω τρίτων στον τομέα του απορρήτου ενδέχεται να διαφέρουν από την παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε ο εξουσιοδοτημένος ανάδοχος ευθύνονται για τις πρακτικές των εν λόγω τρίτων στον τομέα του απορρήτου ή για τις σχετικές δηλώσεις περί απορρήτου. Οι επιλεγμένοι αιτούντες πρέπει να είναι και να παραμένουν ενήμεροι για τις δηλώσεις περί απορρήτου των εν λόγω τρίτων, όταν οι επιλεγμένοι αιτούντες συναινούν σε αγορές ή κρατήσεις μέσω του ιστοτόπου ή της εφαρμογής του φορέα εκμετάλλευσης μεταφορών. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις αντίστοιχες δηλώσεις περί απορρήτου των τρίτων φορέων εκμετάλλευσης μεταφορών για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αντίστοιχες πρακτικές τους στον τομέα του απορρήτου.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των μη επιλεγμένων αιτούντων μπορούν να διαβιβαστούν στον ανάδοχο με σκοπό την παραλαβή της κάρτας ΕΥΑΑ.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα είναι προσβάσιμα στις εξής οντότητες:

 • το προσωπικό των μονάδων της ΓΔ EAC που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των υπηρεσιών μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας,
 • το προσωπικό της μονάδας ΤΠ της ΓΔ EAC,
 • το προσωπικό άλλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των υπηρεσιών μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν επίσης να κοινοποιούνται, εφόσον απαιτείται, στους εξής:

 • στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΓΔ EAC
 • στο προσωπικό της ΓΔ IAS
 • στο προσωπικό της OLAF

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων στο Σώμα διαβιβάζονται σε φορείς από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ οι οποίοι φέρουν το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (χώρες του προγράμματος και χώρες-εταίροι), αλλά για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας (συμπεριλαμβανομένων των εξής χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Τουρκία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία). Στην περίπτωση αυτή, το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τη νομοθεσία ή την πρακτική της εν λόγω τρίτης χώρας. Ωστόσο, τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων ενδέχεται να μην είναι ισοδύναμα με εκείνα που ισχύουν σε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ ή σε χώρα με απόφαση επάρκειας.

Για πόσο διάστημα φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας που περιέχονται σε άρθρα, ειδήσεις και εκδηλώσεις θα αρχειοθετούνται, μαζί με το αρχικό περιεχόμενο, εντός δύο ετών από την ημερομηνία παύσης της δημοσίευσης.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους λογαριασμούς χρηστών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα διαγράφονται τρία έτη μετά τη συμπλήρωση του ανώτατου ηλικιακού ορίου επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο Σώμα, εκτός εάν ο χρήστης έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα για αποφοίτους που θα έχει δημιουργηθεί στο μεταξύ, έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, να διατηρήσει τον λογαριασμό χρήστη του ή έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα φυλάσσονται για 5 έτη από την τελευταία οικονομική συναλλαγή, σύμφωνα με τον κοινό κατάλογο διατήρησης.

Η συμμετοχή σε διαδικασίες διαδικτυακής διαβούλευσης καθίσταται ανώνυμη (δηλ. διαγράφεται η σχέση του χρήστη με συνεισφορές/ψήφους) δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και της διαδικασίας ενημέρωσης/σχολιασμού.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε μη επιλεγμένες εφαρμογές χρήστη για το DiscoverEU θα διαγράφονται δύο έτη μετά την υποβολή της αίτησής τους, εκτός εάν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ενημέρωσης/συμμετοχής σε άλλες υπηρεσίες της ΕΠΝ. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα φυλάσσονται για μέγιστη διάρκεια 5 ετών. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους θα είναι ανώνυμα και θα φυλάσσονται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Personal data contained within selected user applications for DiscoverEU will be deleted 5 years from the travel booking date according to the common retention list unless the user has expressed their interest in withdrawing from the ‘selected user’ status and has not benefited from EU funding through the initiative, in which case the data are kept for a maximum of 2 years.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να επαληθεύσετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα και, εφόσον είναι αναγκαίο, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας:

Προϊστάμενος της διοικητικής μονάδας «Youth policy», Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, ηλεκτρονική διεύθυνση: EAC-EYP@ec.europa.eu

Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι πιθανής παράνομης χρήσης τους ή άνευ αδείας πρόσβασης σε αυτά;

Τα δεδομένα φυλάσσονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προστατεύονται με πολλά μέτρα τα οποία εφαρμόζει η Επιτροπή για την προστασία της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των ηλεκτρονικών αγαθών της.

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Αποδεχόμενος αυτή την ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας, ένας φορέας που έχει εγκριθεί για την υλοποίηση δραστηριοτήτων του Σώματος συμφωνεί να χρησιμοποιεί τα συστήματα ΤΠ του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αποκλειστικά για την αναζήτηση εγγεγραμμένων στο Σώμα για δραστηριότητες, καθώς και για την επικοινωνία μαζί τους και την προσφορά δραστηριοτήτων σε εγγεγραμμένους στο Σώμα. Αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να τις έχει αναλάβει το ίδιο το Σώμα ή μπορεί να έχουν αναληφθεί από άλλο φορέα που εκπροσωπείται επίσημα από εξουσιοδοτημένο φορέα.
Συγκεκριμένα, ο εξουσιοδοτημένος φορέας λαμβάνει μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο έναντι των κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων, με σκοπό:

 •  να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα α) η μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αντιγραφή, μεταβολή ή αφαίρεση μέσων αποθήκευσης, β) η μη εξουσιοδοτημένη εισαγωγή δεδομένων, καθώς και κάθε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, μεταβολή ή διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) η χρήση συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μέσω εγκαταστάσεων μετάδοσης δεδομένων·
 • να εξασφαλίζεται ότι οι εγκεκριμένοι χρήστες συστήματος επεξεργασίας δεδομένων διαθέτουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα που καλύπτονται από το δικαίωμα πρόσβασης το οποίο τους παρέχεται·
 • να καταγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν κοινοποιηθεί, τη χρονική στιγμή της κοινοποίησης τους και τον αποδέκτη τους·
 • να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που ορίζει η εθνική νομοθεσία·
 • να εξασφαλίζει ότι, κατά την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατά τη μεταφορά των υποθεμάτων της αποθήκευσης, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση, αντιγραφή ή διαγραφή των δεδομένων χωρίς εξουσιοδότηση·
 • να σχεδιάζεται η οργανωτική δομή του με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις περί προστασίας των δεδομένων.

Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε για απορίες ή καταγγελίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων;

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας: Προϊστάμενος της διοικητικής μονάδας «Youth policy», Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, ηλεκτρονική διεύθυνση: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Για περαιτέρω απορίες ή καταγγελίες, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με:

Καταγγελίες

Σε περίπτωση διαφοράς, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) http://www.edps.europa.eu

Πού μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων που απαιτούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μητρώο μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_el.

Η συγκεκριμένη επεξεργασία έχει κοινοποιηθεί στον ΥΠΔ με τον ακόλουθο κωδικό: DPR-EC-00371