Skip to main content

Ráiteas Príobháideachais Sonrach – Tairseach Eorpach na hÓige

Baineann an ráiteas príobháideachais seo le Tairseach Eorpach na hÓige agus leis na seirbhísí ar líne a bhaineann léi, suíomhanna gréasáin agus feidhmchláir fón póca, mar shampla. Ós rud é go bhfuil sonraí pearsanta daoine aonair sa chóras seo, tá an foilsiú agus an phróiseáil a dhéantar leis an gcóras faoi réir fhorálacha Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001). Sa ráiteas príobháideachais seo, mínítear an chaoi a n-úsáideann an córas seo sonraí pearsanta agus an chaoi a gcosnaítear na sonraí sin. 

Is iad seo a leanas príomhbhunúis dlí na próiseála a dhéantar ar shonraí pearsanta: Rialachán (AE) 2018/1475 lena mbunaítear an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 lena mbunaítear an Clár Erasmus+ agus Cinneadh (C(2019) 1819) ón gCoimisiún an 12 Márta 2019 maidir leis an gclár oibre bliantúil 2019 don réamhbheart “DiscoverEU: Pasanna taistil saor in aisce d'Eorpaigh atá ar tí 18 mbliana d'aois a bhaint amach”. 

Le haghaidh ceisteanna cosanta sonraí a bhaineann le tionscnamh Erasmus+ um Malartú Fíorúil, féach a Ráiteas Príobháideachais féin anseo https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/erasmus-virtualexchange-privacy-statement_en

Cad chuige an bailiú sonraí?

Tá cúig phríomhghné de Thairseach Eorpach na hÓige (TEÓ) a mbaineann bailiú agus próiseáil sonraí pearsanta leo. Is iad sin:

 • Eolas a chur ar fáil – ailt, imeachtaí agus míreanna nuachta atá ábhartha do dhaoine óga agus a bhaineann le Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh a chruthú agus a chothabháil.
 • An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach – tugann TEÓ an deis do dhaoine óga aonair clárú leis an gCór, a gcuid céadroghanna a chur in iúl maidir leis na gníomhaíochtaí a bhfuil suim acu iontu agus dul faoi oiliúint ionas go mbeidh siad réidh le tús a chur le gníomhaíocht. Beidh siad in ann freisin ábhar ó úsáideoirí faoina n-eispéireas leis an gCór a phostáil agus a roinnt, amhail pictiúir agus téacsanna, nótaí tráchta a fhágáil ar phostálacha daoine eile, abhatár a uaslódáil ar a bpróifíl agus a suíomh reatha a shonrú de láimh. Rud eile de, a bhuí le TEÓ beidh ar chumas eagraíochtaí údaraithe bunachar sonraí chláraithe an Chóir a chuardach chun daoine a lorg a bheadh sásta obair dheonach a dhéanamh nó dul ag obair ar cheann dá gcuid gníomhaíochtaí agus beidh ar a gcumas acu teagmháil a dhéanamh le rannpháirtithe ionchasacha (is é sin i gcás inar thoiligh na cláraithe leis sin) agus gníomhaíochtaí a thairiscint, a nglacfaidh na rannpháirtithe leo nó dá ndiúltóidh siad de réir mar is rogha leo féin; agus ar deireadh, teastas rannpháirtíochta a eisiúint tar éis don ghníomhaíocht a bheith curtha chun críche. Is féidir le cláraithe/rannpháirtithe an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh Oiliúint Ghinearálta ar Líne a dhéanamh, atá ar fáil tríd an bpróifíl atá acu leis an gCór. Chun an oiliúint a dhéanamh, cuirfear cláraithe/rannpháirtithe an Chóir ar an eolas maidir le Ráiteas Príobháideachais an Chórais Bainistíochta Foghlama sin agus iarrfar orthu toiliú a thabhairt a gcuid sonraí a aistriú ón Tairseach chuig an gCóras Bainistíochta Foghlama. Tá Ráiteas Príobháideachais dá chuid féin ag an gcóras, atá ar fáil ar an leathanach gréasáin.
 • Bunachar sonraí d'eagraíochtaí agus de dheiseanna – lena n-áirítear liosta d'eagraíochtaí atá creidiúnaithe faoi Erasmus+, eagraíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhfuil Lipéad Cáilíochta acu, cláir chistiúcháin eile de chuid an Aontais agus soláthraithe tríú páirtí údaraithe a chuireann deiseanna fostaíochta agus deiseanna chun obair dheonach agus tréimhsí oiliúna a dhéanamh ar fáil do dhaoine óga. Léirítear an liosta de na deiseanna thuaslaite leis an mbunachar sonraí sin freisin.
 • An tArdán Rannpháirtíochta ar Líne – tá ardán ag TEÓ chun deis a thabhairt do dhaoine óga a gcuid a rá maidir le hábhair éagsúla. Is cuid de Straitéis Óige an Aontais an tArdán sin agus é de chuspóir aige daoine óga a spreagadh le páirt níos mó a ghlacadh sa chóras daonlathach.
 • DiscoverEU – ligeann TEÓ do dhaoine óga aonair agus do ghrúpaí daoine óga iarratas a chur isteach ar phas taistil trí eolas pearsanta fúthu féin a chur ar fáil. Freagróidh siad tráth na gceist, focheist agus ceisteanna a bhaineann le taisteal freisin (cfr. Roinn “Cé na sonraí pearsanta a bhailímid i dTairseach Eorpach na hÓige?”). I gcás grúpaí daoine óga, ní mór do cheannaire an ghrúpa an cineál céanna eolais a chur ar fáil, agus ina dhiaidh sin ginfear cód a úsáidfidh baill eile an ghrúpa chun a gcuid sonraí pearsanta a líonadh isteach. Ní úsáidfear ach an dáta breithe, an náisiúntacht, agus freagraí ar an tráth na gceist agus ar an bhfocheist leis an gcinneadh maidir le bronnadh a dhéanamh. Úsáidfear sonraí pearsanta eile arna mbailiú tríd an bhfoirm chlárúcháin chun críocha staitistiúla agus mar eolas ábhartha don fhochonraitheoir údaraithe atá ainmnithe ag an gCoimisiún Eorpach chun áirithintí taistil na rannpháirtithe roghnaithe a shocrú. Is féidir tuilleadh eolais faoi rialacha chomórtas DiscoverEU a aimsiú ar TEÓ sa roinn 'Rialacha don chomórtas DiscoverEU'.

Breithnithe comónta:
Le haghaidh cuid de na gnéithe thuasluaite, reáchtálann Tairseach Eorpach na hÓige agus a bhfothairsigh comórtais ó am go chéile, ar féidir gur gá sonraí pearsanta a chur isteach mar gheall orthu. Tá rannpháirtíocht sna comórtais sin iomlán roghnach; cuirtear rannpháirtithe ionchasacha ar an eolas faoi aon impleachtaí a bhaineann le sonraí pearsanta sula gcuirfear aon rud isteach. 

Chun rochtain a fháil ar fheidhmiúlachtaí áirithe, d'fhéadfaí go n-iarrfaí ar úsáideoirí logáil isteach agus iad féin a fhíordheimhniú sula gceadófaí dóibh cuid de na gnéithe sin a úsáid. Leis sin a dhéanamh, féadfaidh TEÓ Seirbhís Bainistíochta Aitheantais an Choimisiúin Eorpaigh a úsáid, leis an gcóras EU Login. Tá Ráiteas Príobháideachais dá chuid féin ag an gcóras sin. 

Is gá sonraí pearsanta a phróiseáil chun oibleagáidí agus freagrachtaí an Choimisiúin i ndáil le monatóireacht agus tuairisciú a chomhlíonadh, mar a leagtar síos iad i Rialachán (AE) 2018/1475 lena mbunaítear an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 lena mbunaítear an Clár Erasmus+ agus Cinneadh (C(2019) 1819) ón gComhairle a glacadh an 12 Márta 2019 maidir le clár oibre bliantúil 2019 don réamhbheart “DiscoverEU: Pasanna taistil saor in aisce d'Eorpaigh atá ar tí 18 mbliana d'aois a bhaint amach”.

Is iad seo a leanas na cuspóirí atá leis an mbailiú sonraí:

 • Eolas a chur ar fáil
  • Sonraí teagmhála a chur ar fáil (i bhfoirm ainmneacha agus / nó seoltaí ríomhphoist daoine a mbaineann ailt, imeachtaí nó míreanna nuachta leo) don phobal i gcoitinne.
  • É a chur ar chumas úsáideoirí údaraithe bheith cláraithe ar TEÓ mar údair / eagarthóirí, agus chun cúnamh teicniúil a chur ar fáil nuair is gá sin.
 • An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach
  • É a chur ar chumas daoine óga clárú leis an gCór trína gcuid bunsonraí pearsanta agus teagmhála a chur ar fáil. É a chur ar chumas chláraithe an Chóir na nithe seo a leanas a chur ar fáil go deonach freisin: breis sonraí teagmhála, sonraí maidir leis na cineálacha gníomhaíochtaí is suim leo, eolas faoi na scileanna agus faoin taithí a bheadh le roinnt acu le gníomhaíochtaí, maille le cuntas comair ar an oideachas a fuair siad, ar a stair fostaíochta agus ar aon obair dheonach atá déanta cheana acu.
  • É a chur ar chumas chláraithe an Chóir ríomhphoist, nuachtlitreacha agus fógraí eile a fháil a bhaineann leis an gCór agus le tionscnaimh eile atá dírithe ar an óige, cibé an tionscnaimh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh iad nó nach iad, mar aon le suirbhéanna agus modhanna eile chun aiseolas a bhailiú ó chláraithe. Féadfaidh cláraithe an Chóir a chur in iúl cé na cineálacha teachtaireachtaí ab fhearr leo a fháil.
  • É a chur ar chumas an Chóir deiseanna oiliúna a chur ar fáil do chláraithe an Chóir.
  • É a chur ar chumas chláraithe an Chóir aiseolas a thabhairt faoi na seirbhísí agus na próisis.
  • É a chur ar chumas chláraithe an Chóir labhairt le chéile trí na gnéithe sin de chuid an Chóir a bhaineann le ‘tógáil pobail’. Cuimsíonn sé sin an cumas chun ábhar ó úsáideoirí a bhaineann lena n-eispéireas leis an gCór a phostáil, chomh maith le postálacha cláraithe eile a fheiceáil agus nótaí tráchta a fhágáil fúthu, a bpostálacha féin a roinnt ar na meáin shóisialta agus iarratas a chur isteach le haghaidh gníomhaíochtaí nó gníomhaíochtaí a chuardach. Féadfaidh siad postálacha atá ina n-ábhair imní acu a thuairisciú chuig riarthóirí an Chóir freisin. Ní mór do na postálacha sin a bheith ag teacht le Téarmaí agus Coinníollacha úsáide Thairseach Eorpach na hÓige, atá ar fáil ar líne. Féadfaidh siad abhatár a uaslódáil ar a bpróifíl freisin, agus a suíomh reatha a léiriú.
  • É a chur ar chumas ionadaithe údaraithe eagraíochtaí a bhfuil an t-údarú acu gníomhaíochtaí de chuid an Chóir a reáchtáil bunachar sonraí chláraithe an Chóir a chuardach chun daoine a lorg a bheadh sásta obair dheonach a dhéanamh nó dul ag obair ar cheann de ghníomhaíochtaí an Chóir, trí shonraí na gníomhaíochta atá beartaithe a mheaitseáil leis na sonraí pearsanta agus na céadroghanna a chuir cláraithe an Chóir ar fáil.
  • É a chur ar chumas na n-ionadaithe údaraithe sin dul i dteagmháil leis na hiarrthóirí roghnaithe, is é sin i gcás inar thoiligh an t-iarrthóir cláraithe go bhféadfadh an eagraíocht teagmháil a dhéanamh leis ar an gcaoi sin.
  • É a chur ar chumas na n-ionadaithe údaraithe sin gníomhaíochtaí faoi leith a thairiscint d'iarrthóirí cláraithe an Chóir agus bainistiú a dhéanamh ar na tairiscintí a rinneadh.
  • É a chur ar chumas riarthóirí an Chóir bainistiú a dhéanamh ar bhunachar sonraí chláraithe an Chóir mar aon le cúnamh a thabhairt do chláraithe an Chóir.
  • É a chur ar chumas riarthóirí an Chóir bainistiú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an Chóir agus ar nósanna imeachta cuardaigh agus meaitseála an Chóir, mar aon le cúnamh a thabhairt d'ionadaithe údaraithe na n-eagraíochtaí sin a bhfuil an t-údarú acu gníomhaíochtaí de chuid an Chóir a reáchtáil.
  • É a chur ar chumas riarthóirí an Chóir agus páirtithe iontaofa nach iad eolas agus fógraí faoin gCór agus faoi ghníomhaíochtaí a bhaineann leis a sheoladh chuig cláraithe an Chóir agus chuig ionadaithe údaraithe eagraíochtaí.
  • É a chur ar chumas riarthóirí an Chóir anailís a dhéanamh ar shonraí na gcláraithe agus ar an aiseolas a fhaightear uathu.
  • É a chur ar chumas riarthóirí an Chóir athbhreithniú a dhéanamh ar phostálacha agus ar nótaí tráchta arna seoladh isteach ag cláraithe, agus ar na cinn sin arna dtuairisciú ag cláraithe, agus bearta cuí a dhéanamh mura bhfuil siad sin ag teacht le Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide Thairseach Eorpach na hÓige.
 • Bunachar sonraí d'eagraíochtaí agus de dheiseanna
  • Sonraí teagmhála a chur ar fáil (i bhfoirm ainmneacha agus / nó seoltaí ríomhphoist na ndaoine a bhfuil baint acu le heagraíochtaí creidiúnaithe faoi Erasmus+, le heagraíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhfuil Lipéad Cáilíochta acu, le heagraíochta eile a bhfuil deimhniú acu ó chláir chistiúcháin an Aontais nó le soláthraithe tríú páirtí údaraithe agus a gcuid deiseanna) don phobal.
  • É a chur ar chumas eagraíochtaí creidiúnaithe faoi Erasmus+, eagraíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhfuil Lipéad Cáilíochta acu, eagraíochtaí eile a bhfuil deimhniú acu ó chláir chistiúcháin an Aontais agus soláthraithe tríú páirtí údaraithe sonraí teagmhála foilsithe a n-eagraíochtaí a bhainistiú.
  • É a chur ar chumas eagraíochtaí creidiúnaithe faoi Erasmus+, eagraíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhfuil Lipéad Cáilíochta acu, eagraíochtaí eile a bhfuil deimhniú acu ó chláir chistiúcháin an Aontais agus soláthraithe tríú páirtí údaraithe a ndeiseanna a fhógairt d'iarrthóirí ionchasacha, agus é a chur ar chumas daoine óga teagmháil a dhéanamh le heagraíochtaí mar sin.
  • É a chur ar chumas riarthóirí TEÓ cúnamh teicniúil a thabhairt d'eagraíochtaí nuair is gá sin.
 • An tArdán Rannpháirtíochta ar Líne
  • É a chur ar chumas úsáideoirí na scéalta is déanaí a fháil, le ríomhphost, faoi na comhairliúcháin ina raibh siad páirteach.
  • A bheith in ann monatóireacht agus anailís staitistiúil a dhéanamh ar úsáideoirí an Ardáin.
  • É a chur ar chumas riarthóirí TEÓ cúnamh teicniúil a thabhairt do na heagraíochtaí sin a bhíonn i bhfeighil na gcomhairliúchán nuair is gá sin.
 • DiscoverEU
  • É a chur ar chumas daoine óga iarratas a dhéanamh ar an tionscnamh trína gcuid bunsonraí pearsanta, sonraí teagmhála, agus eolas breise maidir le taisteal a chur ar fáil (cf. Roinn “Cé na sonraí pearsanta a bhailímid i dTairseach Eorpach na hÓige?”).
  • É a chur ar chumas daoine óga ríomhphoist agus fógraí eile a fháil a bhaineann le DiscoverEU agus le tionscnaimh eile atá dírithe ar an óige, cibé an tionscnaimh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh iad nó nach iad, mar aon le suirbhéanna agus modhanna eile chun aiseolas a bhailiú ó iarratasóirí, chun tuilleadh cumarsáide, ábhar feachtais agus cuirí chuig imeachtaí a bhaineann le tionscnaimh a fháil, cibé an tionscnaimh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh iad nó nach iad, ach amháin tar éis d'iarratasóirí a dtoiliú sainráite féin a thabhairt don Choimisiún Eorpach agus do chonraitheoirí údaraithe an Choimisiúin teagmháil a dhéanamh leo.
  • É a chur ar chumas riarthóirí DiscoverEU agus an conraitheoir údaraithe teagmháil a dhéanamh le hiarratasóirí ar an liosta ionadaithe le ríomhphost nó ar an bhfón.
  • É a chur ar chumas eagraíochtaí meán clóite, teilifíse nó raidió arna roghnú ag an gCoimisiún Eorpach teagmháil a dhéanamh le hiarratasóirí roghnaithe, tar éis do na hiarratasóirí roghnaithe aontú leis sin go sainráite.
  • É a chur ar chumas an chonraitheora údaraithe pas taistil a thairiscint do gach iarratasóir roghnaithe.
  • É a chur ar chumas riarthóirí DiscoverEU rochtain a bheith acu ar shonraí iarratasóirí atá stóráilte ar líne agus ar a gcumas leanúint ar aghaidh le roghnú iarratasóirí agus cúnamh a chur ar fáil d'iarratasóirí DiscoverEU (tacaíocht an 2ú leibhéal). Is iad na Eurodesk-anna a chuirfidh an chéad leibhéal tacaíochta ar fáil.
  • É a chur ar chumas riarthóirí DiscoverEU anailís a dhéanamh ar shonraí na n-iarratasóirí agus ar an aiseolas a fhaightear ó na hiarratasóirí.

Ní phróiseálfaidh an Coimisiún Eorpach ná na heagraíochtaí a bhfuil sé de chúram orthu na feidhmeanna sin a dhéanamh na sonraí pearsanta a bailíodh chun aon chríche seachas na críocha thuasluaite.

Cé na sonraí pearsanta a bhailítear faoi chuimsiú Thairseach Eorpach na hÓige?

 • Eolas a chur ar fáil
  • Daoine as an bpobal a bhfuil baint acu le halt, imeacht nó mír nuachta: ainm, seoladh ríomhphoist.
  • Baill foirne Eurodesk, Nasc na Bruiséile, nó baill foirne eagraíochtaí náisiúnta atá i líonra Eurodesk: céadainm, sloinne, seoladh ríomhphoist, an tír a bhfuil cead ag an duine ábhar a riar thar a ceann.
 • An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach
  • Caithfidh daoine as an bpobal a bheartaíonn ar dhul isteach sa Chór na bunsonraí seo a leanas a chur ar fáil: céadainm, sloinne, dáta breithe, inscne, an tír ina bhfuil cónaí dleathach orthu, náisiúntacht, seoladh ríomhphoist, an teanga chumarsáide is rogha leo, na cineálacha gníomhaíochtaí de chuid an Chóir is suim leo, scileanna agus taithí, agus nóta lena gcuirtear in iúl go bhfuil glactha acu le Misean agus Prionsabail an Chóir.
  • Tar éis don duine i gceist céim tosaigh an chlárúcháin is gá chun dul isteach sa Chór a chur i gcrích, féadfaidh sé eolas breise faoi féin a chur ar fáil go deonach, mar atá: seoladh poist, uimhreacha fóin, achoimre ar an oideachas a fuair sé agus ar a stair fostaíochta, eolas faoi obair dheonach atá déanta cheana aige, scileanna teanga, a mhéid a bheidh fáil air chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí de chuid an Chóir, an chúis ar mian leis obair - bíodh sí deonach nó ná bíodh - a dhéanamh ar cheann de ghníomhaíochtaí an Chóir, na tíortha ba rogha leis dul chucu chun an obair sin a dhéanamh, a rogha gairm bheatha, aon eolas breise is mian leis an úsáideoir a sholáthar, pé acu an mian nó nach mian leis teachtaireachtaí ríomhphoist, nuachtlitreacha, fógraí agus cineálacha cumarsáide nach iad a fháil ón gCór.
  • Féadfaidh an duine sin a CV féin a uaslódáil i bhfoirm doiciméid, ar an tuiscint go ndéanfar gach a bhfuil d'eolas sa CV sin, sonraí teagmhála agus eolas pearsanta íogair san áireamh, a chur ar fáil d'ionadaithe na n-eagraíochtaí sin a bhfuil an t-údarú acu gníomhaíochtaí de chuid an Chóir a reáchtáil agus go bhféadfaidh siad úsáid a bhaint as ina bpróisis roghnúcháin chun cláraithe le haghaidh a ngníomhaíochtaí féin a roghnú.
  • Féadfaidh siad ábhar ó úsáideoirí a bhaineann lena n-eispéireas leis an gCór a phostáil freisin, agus nótaí tráchta a sheoladh isteach faoi phostálacha a dhéanann cláraithe eile. Ní mór do na postálacha sin a bheith ag teacht le Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide Thairseach Eorpach na hÓige.
  • Is féidir leo abhatár a uaslódáil ar a bpróifíl, a suíomh reatha a léiriú agus gníomhaíochta a chuardach agus iarratas a dhéanamh orthu freisin.
  • Beidh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ina ardán chun gur fusa eagraíochtaí agus daoine aonair a thabhairt le chéile agus ní dhéanfaidh AS EAC aon mheastóireacht ar shonraí pearsanta an duine is ábhar do na sonraí.
  • Ionadaithe údaraithe eagraíochtaí a bhfuil an t-údarú acu gníomhaíochtaí de chuid an Chóir a reáchtáil: céadainm, sloinne, ainm úsáideora, seoladh ríomhphoist , eagraíocht(aí) a bhfuil an duine i dteideal iad a riar, nóta lena gcuirtear in iúl go bhfuil glactha aige le Misean agus Prionsabail an Chóir.
 • Bunachar sonraí d'eagraíochtaí agus de dheiseanna
  • Daoine den phobal a bhfuil baint acu le heagraíocht creidiúnaithe Erasmus+, le heagraíocht de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhfuil Lipéad Cáilíochta aici, le heagraíocht eile a bhfuil deimhniú aici ó chláir chistiúcháin eile de chuid an Aontais, le soláthraithe tríú páirtí údaraithe nó le tionscadal: ainm, seoladh ríomhphoist.
  • Bainisteoirí Eagraíochtaí: céadainm, sloinne, ainm úsáideora, seoladh ríomhphoist, eagraíocht(aí) a bhfuil an duine i dteideal iad a riar.
 • An tArdán Rannpháirtíochta ar Líne
  • Daoine den phobal: céadainm, sloinne, seoladh ríomhphoist, tír chónaithe, dáta breithe, inscne, an eagraíocht a bhfuil siad ag gníomhú thar a ceann (más infheidhme).
  • Ionadaithe údaraithe eagraíochtaí a bhfuil cead acu an tArdán a úsáid – céadainm, sloinne, seoladh ríomhphoist, an tír ina bhfuil an duine i dteideal iad a riar.
 • Discover EU
  • Caithfidh daoine aonair nó ceannairí grúpa a bheartaíonn iarratas a chur isteach na bunsonraí seo a leanas a chur ar fáil: céadainm, sloinne, dáta breithe, inscne, náisiúntacht, seoladh ríomhphoist, uimhir aitheantais nó uimhir phas, uimhir fóin, gairm. Ní mór d'iarratasóirí sraith ceisteanna a fhreagairt maidir le taisteal, amhail an tréimhse taistil atá uathu, más í seo an chéad uair dóibh a bheith ag taisteal chuig tír eile san Aontas, nó an chéad uair dóibh a bheith ag taisteal gan a dtuismitheoirí/gcúramóirí, na rudaí ba mhaith leo a fhoghlaim ón eispéireas seo, na gníomhaíochtaí ba mhaith leo a dhéanamh le linn an turais, conas a íocfaidh siad as a gcostais, agus conas a fuair siad amach faoi thionscnamh DiscoverEU.
  • Sa chás go gcuireann grúpa iarratas isteach, ní mór do cheannaire an ghrúpa an cineál céanna eolais a chur ar fáil, agus ina dhiaidh sin ginfear cód a úsáidfidh baill eile an ghrúpa chun a gcuid sonraí pearsanta a líonadh isteach.
  • Féadfar seoladh ríomhphoist agus uimhir fóin na n-iarratasóirí roghnaithe a roinnt le heagraíochtaí meán arna roghnú ag an gCoimisiún Eorpach tar éis do na hiarratasóirí aontú go sainráite go bhféadfadh eagraíochtaí meán chomh maith le hIonadaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh agus Seirbhís Urlabhraí an Choimisiúin teagmháil a dhéanamh leo. A luaithe a dhéanfaidh eagraíochtaí meán teagmháil leis na hiarratasóirí agus a aontóidh na hiarratasóirí a seolta ríomhphoist a thabhairt, ní mór dóibh a bheith ar an eolas go bhfuil siad faoi réir ráiteas príobháideachais na heagraíochta meán atá i gceannas.
  • Féadfaidh an Coimisiún Eorpach sonraí pearsanta iarratasóirí roghnaithe DiscoverEU a roinnt (go sonrach, ainm, seoladh ríomhphoist, uimhir fóin, dáta breithe, tír) lena chonraitheoir údaraithe atá i gceannas ar ghníomhaíochtaí cumarsáide, chun cuirí chuig imeachtaí a sheoladh nó ticéad taistil a chur in áirithe chun freastal ar imeacht, mar shampla.

Cé na modhanna teicniúla a úsáidimid chun do chuid sonraí a phróiseáil?

Is de réir chaighdeáin TF an Choimisiún agus infreastruchtúr teileachumarsáide an Choimisiúin a dhéantar na sonraí a bhailiú agus a phróiseáil. Stóráiltear na sonraí i mbunachar sonraí lárnach a bhainistíonn Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir agus atá suite in Ionad Sonraí an Choimisiúin i Lucsamburg.

Cé hiad na daoine a mbeidh rochtain acu ar do shonraí agus cé dóibh a nochtfar iad?

 • Eolas a chur ar fáil
  • Tá radharc ag an bpobal ar na sonraí teagmhála ábhartha a bhaineann le haon duine ar chuir eagarthóir údaraithe de chuid TEÓ a ainm le halt, le mír nuachta nó le hócáid – mar shampla ainm an teagmhálaí phoiblí a luaitear le hócáid nó le mír nuachta.
  • Tá rochtain ag baill foirne Eurodesk i Nasc na Bruiséile agus ag baill foirne eagraíochtaí náisiúnta atá i líonra Eurodesk ar na sonraí sin freisin.
  • Tá rochtain ag riarthóirí TEÓ ar na sonraí sin freisin.
 • An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach
  • Beidh radharc ag an bpobal ar shonraí teagmhála ionadaithe údaraithe ó eagraíochtaí a bhfuil an t-údarú acu gníomhaíochtaí de chuid an Chóir a reáchtáil más í an eagraíocht féin a chuir an t-eolas sin leis an bpróifíl atá aige a fhoilsítear ar leathanaigh ghréasáin an Chóir.
  • Beidh radharc ag an bpobal freisin ar ábhar ó úsáideoirí agus ar nótaí tráchta arna bpostáil agus arna gcomhroinnt ag cláraithe sa Chór faoina n-eispéireas leis an gCór, maille lena n-abhatár agus a suíomh reatha, más rud é gur sonraíodh iad sin.
  • Is féidir le cláraithe an Chóir breathnú ar a sonraí pearsanta agus iad a thabhairt cothrom le dáta ach logáil isteach sa chuntas atá acu don Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach. Tá sé de cheart acu an cuntas sin a scriosadh pé tráth is mian leo. Is iad cláraithe an Chóir atá freagrach as cáilíocht a gcuid sonraí féin.
  • Is féidir le cláraithe an Chóir na postálacha arna seoladh isteach acu faoina n-eispéireas leis an gCór a fheiceáil, a chomhroinnt, a chur in eagar agus a scriosadh freisin. Féadfaidh siad postálacha arna seoladh isteach ag cláraithe eile a fheiceáil agus nótaí tráchta a fhágáil fúthu freisin, agus postálacha a thuairisciú chuig riarthóirí an Chóir má mheasann siad go sáraíonn na postálacha sin na Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide.
  • Is féidir le cláraithe an Chóir a n-abhatár próifíle agus a suíomh reatha a uaslódáil, a athrú nó a scriosadh.
  • Tá rochtain ar shonraí pearsanta a bhaineann le cláraithe de chuid an Chóir ag ionadaithe údaraithe eagraíochtaí a bhfuil an t-údarú acu gníomhaíochtaí de chuid an Chóir a reáchtáil.
  • Tá rochtain ag riarthóirí an Chóir agus ag riarthóirí na gclár éagsúla de chuid an Aontais trína gcuireann eagraíochtaí údaraithe gníomhaíochtaí de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar fáil, ar shonraí pearsanta chláraithe an Chóir freisin. Tá rochtain ag na comhlachtaí a chuireann na cláir sin chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta (Gníomhaireachtaí Náisiúnta) ar shonraí chláraithe an Chóir díreach chun teagmháil a dhéanamh leo chun páirt a ghlacadh in imeachtaí náisiúnta.
  • Is féidir sonraí pearsanta a roinnt le seirbhísí eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh a bhféadfadh suim a bheith acu teagmháil a dhéanamh leis na cláraithe.
  • Is féidir sonraí pearsanta na n-iarrthóirí roghnaithe a roinnt le heagraíochtaí meán clóite, teilifíse nó raidió arna roghnú ag an gCoimisiún Eorpach tar éis do na hiarratasóirí aontú leis sin go sainráite.
  • Féadfar sonraí pearsanta teoranta de chuid chláraithe an Chóir (céadainm, sloinne, dáta breithe, tír chónaithe, náisiúntacht, seoladh ríomhphoist) a sheoladh chuig uirlisí eile atá faoi bhainistiú AS EAC agus a bhfuil rochtain ag eagraíochtaí údaraithe, Gníomhaireachtaí Náisiúnta agus riarthóirí an Chóir orthu.
  • Seolfar sonraí pearsanta chláraithe an Chóir (céadainm, sloinne, dáta breithe, tír chónaithe, náisiúntacht, seoladh ríomhphoist, inscne) chuig conraitheoir an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun cumhdach árachais chláraithe an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhainistiú.
  • Beidh rochtain ag riarthóirí an Chóir ar an ábhar arna ghiniúint ag an úsáideoir féin agus ar nótaí tráchta arna bpostáil ag cláraithe an Chóir faoina n-eispéireas leis an gCór.
 • Bunachar sonraí d'eagraíochtaí agus de dheiseanna
  • Is féidir leis an bpobal i gcoitinne féachaint ar shonraí teagmhála pearsanta na ndaoine a bhfuil baint acu le heagraíochtaí creidiúnaithe faoi Erasmus+, le heagraíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhfuil Lipéad Cáilíochta acu, le heagraíochtaí eile a bhfuil deimhniú acu ó chláir chistiúcháin an Aontais nó le soláthraithe tríú páirtí údaraithe agus leis na deiseanna.
  • Ionadaithe údaraithe ó eagraíocht chreidiúnaithe faoi Erasmus+, eagraíocht de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhfuil Lipéad Cáilíochta aici, eagraíocht eile a bhfuil deimhniú aici ó chláir chistiúcháin an Aontais nó ó sholáthraithe tríú páirtí údaraithe, is féidir leo rochtain a fháil ar shonraí teagmhála pearsanta na ndaoine a bhfuil baint acu leis an eagraíocht áirithe sin agus lena tionscadail.
 • An tArdán Rannpháirtíochta ar Líne
  • Ionadaithe údaraithe na n-eagraíochtaí a bhfuil cead acu comhairliúcháin a reáchtáil tríd an Ardán, ar daoine iad atá oilte ar bhainistiú na gcomhairliúchán sin, tá rochtain acu ar sheoltaí ríomhphoist agus ar bhunsonraí déimeagrafacha lucht úsáide an Ardáin, agus ar ghníomhaíochtaí an lucht úsáide.
  • Tá rochtain ag riarthóirí TEÓ ar na sonraí sin freisin.
 • Discover EU
  • Is é an t-iarratasóir atá freagrach as cáilíocht a chuid sonraí féin.
  • Tá rochtain ag na próiseálaithe seo a leanas arna n-údarú ag an gCoimisiún Eorpach ar shonraí pearsanta na n-iarratasóirí: (1) an conraitheoir údaraithe a eagróidh na háirithintí taistil, (2) Eurodesk-anna (3) an conraitheoir údaraithe atá i gceannas ar ghníomhaíochtaí cumarsáide.
  • Tá rochtain freisin ag riarthóirí DiscoverEU ar shonraí pearsanta iarratasóirí.
  • Is féidir sonraí pearsanta a roinnt le seirbhísí eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh a bhféadfadh suim a bheith acu teagmháil a dhéanamh leis na cláraithe.
  • Is féidir sonraí pearsanta na n-iarratasóirí roghnaithe a roinnt le heagraíochtaí meán clóite, teilifíse nó raidió arna roghnú ag an gCoimisiún Eorpach tar éis do na hiarratasóirí roghnaithe aontú leis sin go sainráite.
  • Féadfaidh conraitheoir údaraithe an Choimisiúin Eorpaigh atá i gceannas ar ghníomhaíochtaí cumarsáide teagmháil a dhéanamh leis na hiarratasóirí arna roghnú ag an gCoimisiún Eorpach le ríomhphost nó ar an bhfón. Nuair is infheidhme, agus má aontaíonn an t-iarratasóir roghnaithe amhlaidh, féadfaidh an conraitheoir ticéad taistil a chur in áirithe don iarratasóir roghnaithe chun freastal ar imeacht. Roghnóidh an conraitheoir na hoibreoirí iompair tríú páirtí (iarnród i bprionsabal) is saoire agus is oiriúnaí.
  • Chun na ticéid taistil a chur in áirithe, féadfaidh an conraitheoir an t-oibreoir taistil sainaitheanta agus an nasc chuig foirmeacha áirithinte ar líne an oibreora iompair tríú páirtí agus an ráiteas príobháideachais is infheidhme a roinnt leis na hiarratasóirí. Beidh ar an iarratasóir na foirmeacha áirithinte sin a líonadh isteach chun ticéid a chur in áirithe agus seiceáil isteach ar líne a dhéanamh. Tabhair d'aire nach bhfeidhmíonn oibreoirí iompair tríú páirtí den sórt sin faoi rialú an Choimisiúin Eorpaigh nó faoi rialú chonraitheoir údaraithe an Choimisiúin Eorpaigh agus d'fhéadfadh go mbeadh cleachtais phríobháideachais na dtríú páirtithe sin éagsúil ón ráiteas príobháideachais seo. Níl an Coimisiún Eorpach ná an conraitheoir údaraithe freagrach as cleachtais phríobháideachais na dtríú páirtithe sin nó na ráitis phríobháideachais lena mbaineann. Ní mór d'iarratasóirí roghnaithe a bheith ar an eolas maidir le ráitis phríobháideachais na dtríú páirtithe sin nuair a thoilíonn siad do cheannacháin nó áirithintí trí shuíomh gréasáin nó trí fheidhmchlár an oibreora iompair. Molaimid duit ráitis phríobháideachais gach tríú páirtí a léamh chun tuilleadh sonraí a fháil maidir leis na cleachtais phríobháideachais atá acu.

Beidh rochtain ar shonraí pearsanta ag na dreamanna seo a leanas:

 • Baill foirne Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir (AS EAC) a bhíonn freagrach as seirbhísí a chur chun feidhme trí Thairseach Eorpach na hÓige.
 • Baill foirne aonad ríomhaireachta (TF) Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir (AS EAC).
 • Baill foirne ó Sheirbhísí inniúla eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh atá comhfhreagrach as seirbhísí a chur chun feidhme trí Thairseach Eorpach na hÓige.

Féadfar iad a nochtadh, más gá, do na daoine seo:

 • Baill foirne Struchtúr Iniúchta Inmheánaigh AS EAC
 • Baill foirne AS IAS
 • Baill foirne OLAF

Cá fhad a choinneofar do chuid sonraí?

Cuirfear seoltaí ríomhphoist teagmhála atá in alt, mír nuachta nó luaite le himeacht sa chartlann, maille leis an sliocht a bhfuil sé laistigh de dhá bhliain ón dáta a mbainfear an sliocht as an gcóras.

Sonraí pearsanta atá i gcuntais úsáideoirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, déanfar iad a scriosadh 3 bliana tar éis dóibh an uas-aois rannpháirtíochta sa Chór a bhaint amach, ach amháin sa chás gur thoiligh an t-úsáideoir dul isteach i scéim alumni a d'fhéadfadh a bheith ann an t-am sin, agus má tá sé ráite aige trí ríomhphost go bhfuil suim aige an cuntas úsáideora a choimeád nó má bhain sé tairbhe as cistiú ón Aontas trí pháirt a ghlacadh sa chlár.

Stadfar d'ainm a lua le haighneachtaí (is é sin go gcuirfear deireadh leis an nasc idir an t-úsáideoir agus na haighneachtaí/vótaí a chuir siad isteach) 2 bhliain i ndiaidh dheireadh gach comhairliúcháin chríochnaithe agus próisis tuarascála/aiseolais.

Scriosfar sonraí pearsanta atá in iarratais úsáideoirí nár roghnaíodh le haghaidh DiscoverEU 2 bhliain tar éis dóibh a n-iarratas a chur isteach, ach amháin má tá suim léirithe acu eolas a fháil faoi sheirbhísí eile de chuid Thairseach Eorpach na hÓige, nó faoina bheith bainteach leo. Tar éis na tréimhse sin, déanfar a sonraí pearsanta a anaithnidiú agus ní choinneofar iad ach chun críocha staitistiúla. Ní scriosfar sonraí pearsanta atá in iarratais úsáideoirí roghnaithe ar DiscoverEU ach amháin má tá suim léirithe ag an úsáideoir a stádas mar ‘úsáideoir roghnaithe’ a tharraingt siar agus mura bhfuil tairbhe bainte aige as cistiú an Aontais tríd an tionscnamh.

Conas is féidir leat teacht ar do shonraí pearsanta, a chinntiú go bhfuil siad cruinn agus iad a cheartú más gá?

Tá an ceart agat teacht ar na sonraí pearsanta atá stóráilte agus, más gá, a iarraidh go gceartófaí iad, trí theagmháil a dhéanamh le Rialaitheoir Sonraí Thairseach Eorpach na hÓige. Is é an duine sin:

An Ceann Aonaid, "An Beartas Óige", Rue Joseph II 70, B-1049, An Bhruiséil, ríomhphost: EAC-EYP@ec.europa.eu

Cad iad na bearta slándála a dhéantar chun faisnéis a chosaint ar mhí-úsáid nó rochtain neamhúdaraithe?

Cosnaíonn an Coimisiún na sonraí agus cuireann sé chun feidhme cuid mhór beart cosanta chun sláine agus rúndacht sócmhainní leictreonacha na hInstitiúide a chosaint.

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Nuair a shínigh sí an Ráiteas Príobháideachais Sonrach sin, thoiligh eagraíocht a bhfuil an t-údarú aici gníomhaíochtaí de chuid an Chóir a reáchtáil gan córais TF an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a úsáid ach chun teacht ar chláraithe an Chóir le haghaidh gníomhaíochtaí, teagmháil a dhéanamh leis na cláraithe sin agus tairiscintí de ghníomhaíochtaí a thabhairt dóibh. Is féidir gur gníomhaíochtaí iad seo atá á ndéanamh ag an eagraíocht as a stuaim féin nó ar thionscnamh eagraíochta eile a bhfuil an eagraíocht údaraithe ag gníomhú go hoifigiúil thar a ceann.
Is é sin le rá, gabhfaidh an eagraíocht údaraithe uirthi féin bearta slándála teicniúla agus oibríochtúla a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar an riosca a bhaineann leis an gcaoi a bpróiseálann siad sonraí pearsanta na gcláraithe, agus é sin ar mhaithe leis na nithe seo a leanas:

 •  aon duine neamhúdaraithe a chosc ar rochtain a fháil ar na ríomhchórais lena ndéantar próiseáil ar shonraí pearsanta, agus go háirithe (a) léamh, cóipeáil, athrú nó baint neamhúdaraithe meán stórála, (b) ionchur neamhúdaraithe sonraí mar aon le haon nochtadh, athrú nó scriosadh neamhúdaraithe sonraí pearsanta atá stóráilte, (c) daoine neamhúdaraithe a chosc ar chórais phróiseála sonraí a úsáid le cabhair saoráidí tarchurtha sonraí;
 • a chinntiú nach mbíonn de rochtain ag úsáideoirí údaraithe córas sonraí próiseála sonraí ach an rochtain is ceadmhach de réir an chirt rochtana atá acu;
 • taifead a dhéanamh de na sonraí pearsanta sin a seoladh, agus den uair a seoladh iad agus den té ar seoladh chuige iad;
 • deimhin a dhéanamh de go bhfuil sonraí pearsanta á bpróiseáil de réir na bhforálacha maidir le cosaint sonraí atá leagtha síos i reachtaíocht náisiúnta an Bhallstáit féin;
 • a áirithiú, agus sonraí pearsanta á seoladh agus meáin stórála á n-iompar, nach féidir na sonraí a léamh, a chóipeáil ná a scriosadh gan chead;
 • a struchtúr eagraíochtúil a dhearadh ar chaoi a ligfidh di na ceanglais maidir le cosaint sonraí a chomhlíonadh.

Cé leis is ceart duit teagmháil a dhéanamh má bhíonn ceist nó gearán agat maidir le cosaint sonraí?

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le Rialaitheoir Sonraí Thairseach Eorpach na hÓige, is é sin: An Ceann Aonaid, "An Beartas Óige", Rue Joseph II 70, B-1049, An Bhruiséil, ríomhphost: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Má bhíonn ceist nó gearán agat, is féidir dul i dteagmháil freisin le:

Gearáin

I gcás díospóide, féadfar gearáin a chur faoi bhráid an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (MECS) http://www.edps.europa.eu

Tuilleadh eolais

Is é Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin a fhoilsíonn an clár de na cásanna uile ina bpróiseálann an Coimisiún sonraí pearsanta. Tá an clár le fáil ag an nasc seo: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tugadh fógra faoin bpróiseáil shonrach seo don Chlár Cosanta Sonraí leis an uimhir thagartha seo a leanas: DPR-EC-00371.2