Skip to main content

Специална декларация за поверителност — Европейски младежки портал

Настоящата декларация за поверителност се отнася за Европейския младежки портал и свързаните с него онлайн услуги, като например уебсайтове и мобилни приложения. Тъй като системата съдържа лични данни на физически лица, тяхното публикуване и обработка подлежат на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. (отменящ Регламент (ЕО) № 45/2001). В настоящата декларация ще намерите информация за начина, по който се използват личните данни в системата, както и за това как е защитена поверителността на тези данни. 

Основните правни основания за обработването на лични данни са Регламент (ЕС) 2021/888 за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014, Регламент (ЕС) 2021/817 за създаване на програма „Еразъм+“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013 и Решението на Европейската комисия относно годишните работни програми за 2018, 2019 и 2020 г. за подготвителното действие „DiscoverEU: безплатни карти за пътуване за европейците, навършващи 18 години“. 

С каква цел се събират данните?

Европейският младежки портал (ЕМП) има шест основни функции, за които се събират и обработват лични данни. Те са:

 • Предоставяне на информация — създаване и поддръжка на статии, прояви и новини, свързани с младите хора и със стратегията на ЕС за младежта.
 • Формуляр „Задайте въпрос“ — ЕМП дава възможност на гражданите да изпращат въпроси, като попълнят формуляр.
 • Европейски корпус за солидарност — ЕМП дава възможност на младите хора да се регистрират в Корпуса и да посочат предпочитанията си за дейности, както и да получат обучение, което да ги подготви за участие в дейност. Те също така ще могат да публикуват и споделят създадено от тях съдържание за своето участие в Корпуса, като например снимки и текст, да коментират публикациите на други регистранти, да качат аватар за своя профил и ръчно да посочват своето местоположение. Освен това ЕМП ще даде възможност на одобрените организации да търсят в базата данни за регистрантите в Корпуса потенциални доброволци/работници за своите дейности, да се свързват с потенциални участници (ако регистрантът е съгласен организацията да се свърже с него), да отправят предложения за участие в дейности , които регистрантите могат да приемат или отхвърлят, и да издават удостоверение за участие след приключване на дейността. Регистрантите/участниците в Европейския корпус за солидарност могат да участват в общи онлайн обучения, налични на платформата EU Academy и достъпни чрез техния профил в Корпуса. За целта регистрантите/участниците в Корпуса ще бъдат информирани за декларацията за защита на данните във връзка с общите онлайн обучения, преди техните данни да бъдат прехвърлени от ЕМП към платформата EU Academy. За тази платформа има отделна декларация за поверителност, която е достъпна на нейната уебстраница. Мобилното приложение на Европейския корпус за солидарност има някои от функциите на Европейския младежки портал. Затова настоящата декларация за поверителност обхваща и приложението. Регистрантите/участниците в Европейския корпус за солидарност могат също така да следят конкурси чрез приложението. Ако решат да участват, тяхното съгласие ще бъде поискано в приложението.
 • База данни за организациите и възможностите — това включва списък на организациите, акредитирани по „Еразъм +“, организациите в рамките на Европейския корпус за солидарност, притежаващи знак за качество, други програми на ЕС за финансиране и упълномощени трети страни доставчици, които предлагат възможности за доброволческа дейност, стажове и работни места за млади хора. В тази база данни също така се показва списъкът със споменатите по-горе възможности.
 • Инструментариум за онлайн консултации — тъй като част от стратегията на ЕС за младежта е да насърчава по-голямото участие на младите хора в демократичния живот, Европейският младежки портал включва платформа, чрез която младите хора могат да изразят мнението си по различни въпроси.
 • DiscoverEU — ЕМП дава възможност на отделни млади хора и групи от млади хора да кандидатстват за карта за пътуване, като предоставят лична информация за себе си. Те също така ще отговарят на въпроси от викторина, на допълнителен въпрос и на въпроси, свързани с пътуването (вж. раздел „Какви лични данни събираме на ЕМП?“). За групите от млади хора ръководителят на групата трябва да предостави същата информация, като след това ще бъде генериран код, който останалите членове на групата ще трябва да използват, за да попълнят личните си данни. За определяне на наградените ще бъдат използвани само датата на раждане, гражданството и отговорите на въпросите от викторината и на допълнителния въпрос. Останалите лични данни, събрани чрез формуляра за регистрация, ще се използват за статистически цели, както и като важна информация за упълномощения подизпълнител, определен от Европейската комисия да направи резервациите за пътуванията на избраните участници. Повече информация относно правилата на конкурса DiscoverEU можете да намерите на ЕМП в раздел Правила на конкурса DiscoverEU.

Общи положения  
Във връзка с някои от горепосочените функции, на Европейския младежки портал и неговите подпортали от време на време се организират конкурси, за които може да се изисква предоставянето на лични данни. Участието в такива конкурси е изцяло по избор. Евентуалните участници се информират за всички подробности, свързани с личните данни, преди да се регистрират за участие. 

Може да се наложи потребителите да влязат в своя профил и да се идентифицират, за да могат да използват тези функции. За целта ЕМП може да използва системата на Европейската комисия за управление на самоличността (IMS) посредством системата EU Login. За тази система има отделна декларация за поверителност

Обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на задълженията и отговорностите за мониторинг и докладване от страна на Европейската комисия, както е посочено в Регламент (ЕС) 2018/1475 за създаване на Европейския корпус за солидарност, Регламент (ЕС) № 1288/2013 за създаване на програма „Еразъм+“ и решението на Европейската комисия относно годишните работни програми за 2018 г, 2019 г. и 2020 г. за подготвителното действие „DiscoverEU: безплатни карти за пътуване за европейците, навършващи 18 години“. 

Целите на събирането на данни са:

 • Предоставяне на информация
  • Гражданите да разполагат с информация за връзка (под формата на имена и/или електронни адреси на лица, свързани със статии, прояви или новини).
  • Упълномощените потребители да могат да се регистрират на ЕМП като автори/редактори и да предоставят техническа помощ, когато е необходимо.
 • Формуляр „Задайте въпрос“
  • Гражданите да могат да задават въпроси чрез ЕМП и да получават отговори от „Евродеск Брюксел“, мрежата „Евродеск“ и/или администраторите на ЕМП.
 • Европейски корпус за солидарност
  • Младите хора да могат да се регистрират в Корпуса, като предоставят своите лични данни и данни за контакт, а регистрантите в Корпуса да могат доброволно да предоставят допълнителна информация за контакт, подробна информация за своите предпочитания за видовете дейности, от които се интересуват, и за уменията и опита, с които биха могли да допринесат за дейностите, както и резюме на своето образование и трудов опит и всеки предишен опит като доброволци.
  • Регистрантите в Корпуса да могат да получават електронни писма, бюлетини и други уведомления, свързани с Корпуса и други инициативи на Европейската комисия или други организации, които са насочени към младежта, както и анкети и други методи за събиране на обратна информация от регистрантите. Регистрантите в Корпуса имат възможност да посочат какви видове съобщения желаят да получават.
  • Корпусът да може да предоставя възможности за обучение на регистрантите.
  • Регистрантите в Корпуса да могат да изпращат коментари относно услуги и процеси.
  • Участниците в Корпуса да могат да записват резултати си от неформално учене във външния инструмент Youthpass.
  • Регистрантите в Корпуса да могат да общуват помежду си чрез функциите за изграждане на общности на мобилното приложение на Корпуса. Това включва възможността за публикуване на създадено от потребителите съдържание, свързано с преживяното от тях по време на участието им в дейности по линия на Корпуса, както и за разглеждане и коментиране на публикациите на други регистранти, споделяне на собствени публикации в социалните медии и търсене на дейности / кандидатстване за дейности, участие в конкурси и използване на функцията за индивидуален чат. Те също така могат да съобщават на администраторите на Корпуса за публикации, които ги засягат. Публикациите трябва да отговарят на правилата и условията за ползване на Европейския младежки портал, достъпни онлайн. Регистрантите могат също да качат аватар за своя профил и да посочват своето местоположение.
  • Упълномощените представители на организации, одобрени да управляват дейности в рамките на Корпуса, да могат да търсят в базата данни за регистрантите в Корпуса потенциални доброволци/работници за дейности по линия на Корпуса чрез съчетаване на информацията за предложените дейности с личните данни и предпочитанията на регистрантите в Корпуса.
  • Тези упълномощени представители да могат да се свързват с избраните кандидати, ако регистрираният кандидат е съгласен организацията да се свърже с него.
  • Тези упълномощени представители да могат да предлагат на кандидатите, регистрирани в Корпуса, участие в конкретни дейности и да управляват направените предложения.
  • Администраторите на Корпуса да могат да управляват базата данни за регистрантите в Корпуса и да оказват помощ на регистрантите.
  • Националните агенции, отговарящи за изпълнението на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, да могат да извършват проверки, одити и оценки на получаващи подкрепа от ЕС проекти, в които участват регистрантите, и да оказват съдействие на упълномощени представители на организации чрез достъп до базата данни на Корпуса.
  • Администраторите да могат да управляват дейностите и процесите на търсене/съчетаване в рамките на Корпуса, както и да предоставят помощ на упълномощените представители на организациите, одобрени да управляват дейности.
  • Администраторите и други доверени лица да могат да изпращат информация и уведомления относно Корпуса и други свързани дейности на регистрантите в Корпуса и на упълномощените представители на организации.
  • Администраторите да могат да анализират данни за регистрантите и коментари, получени от тях.
  • Администраторите да могат да разглеждат публикациите и коментарите, изпратени от регистрантите, както и публикациите, за които е било съобщено от регистрантите, и да предприемат необходимите действия, ако те не отговарят на правилата и условията за ползване на Европейския младежки портал.
 • База данни за организациите и възможностите
  • Гражданите да разполагат с информация за връзка (под формата на имена и/или електронни адреси на хората, свързани с организациите, акредитирани по „Еразъм +“, организациите в рамките на Европейския корпус за солидарност, притежаващи знак за качество, другите организации, сертифицирани по програми на ЕС за финансиране, или упълномощените трети страни доставчици и предлаганите от тях възможности).
  • Организациите, акредитирани по „Еразъм +“, организациите в рамките на Европейския корпус за солидарност, притежаващи знак за качество, другите организации, сертифицирани по други програми на ЕС за финансиране, или упълномощените трети страни доставчици да могат да управляват публикуваната информация за връзка с техните организации.
  • Организациите, акредитирани по „Еразъм +“, организациите в рамките на Европейския корпус за солидарност, притежаващи знак за качество, други организации, сертифицирани по други програми на ЕС за финансиране, или упълномощените трети страни доставчици да могат да популяризират предлаганите от тях възможности сред потенциалните кандидати, а младите хора да могат да се свързват с тези организации.
  • Администраторите на ЕМП да могат да предоставят техническа помощ на организации, когато е необходимо.
 • Инструментариум за онлайн консултации
  • Потребителите да могат да получават актуализирана информация по електронната поща за консултации, в които са участвали.
  • Да може да се извършва мониторинг и статистически анализ на потребителите на инструментариума за онлайн консултации.
  • Администраторите на ЕМП да могат при необходимост да предоставят техническа помощ на организациите, управляващи консултациите.
 • DiscoverEU
  • Младите хора да могат да кандидатстват по инициативата, като предоставят основна лична информация, данни за контакт, както и допълнителна информация, свързана с пътуването (вж. раздел „Какви лични данни събираме на ЕМП?“).
  • Кандидатите да могат да получават електронни писма и други уведомления, свързани с DiscoverEU и други инициативи на Европейската комисия или други организации, които са насочени към младежта, както и анкети и други методи за събиране на обратна информация от кандидатите, и да получават други комуникационни материали, включително покани, свързани с инициативи на Европейската комисия или други организации, след като дадат съответното изрично съгласие Европейската комисия и упълномощените от нея изпълнители да се свързват с тях.
  • Администраторите на DiscoverEU и упълномощеният изпълнител да могат да се свързват с избраните кандидати и кандидатите от списъка с резерви по електронната поща или по телефона.
  • Националните агенции, отговарящи за изпълнението на програма „Еразъм+“, да могат да се свързват с избраните кандидати и кандидатите в списъка с резерви по електронната поща или по телефона, за да изпращат покани за прояви.
  • Печатни, телевизионни или радио медии, избрани от Европейската комисия, да могат да се свързват с избраните кандидати, само след като те са дали изрично съгласие.
  • Упълномощеният изпълнител да може да предостави карта за пътуване на всеки от избраните кандидати.
  • Администраторите на DiscoverEU да имат достъп до съхраняваните онлайн данни на кандидатите, да могат да извършват подбора и да предоставят помощ на кандидатите по DiscoverEU (2-ро ниво на помощ). Помощта на първо ниво ще се осъществява от мрежата „Евродеск“.
  • Администраторите на DiscoverEU да могат да анализират данните за кандидатите и получените от тях коментари.
  • Упълномощеният изпълнител да може да предлага Европейска младежка карта (EYCA) на всеки неизбран кандидат (въз основа на неговото съгласие).

Европейската комисия и организациите, които отговарят за изпълнението на тези функции, няма да обработват събраните лични данни за никакви други цели, различни от посочените по-горе.

Какви лични данни събираме на Европейския младежки портал?

 • Предоставяне на информация
  • Отделни граждани, свързани със статия, проява или новина: име, електронен адрес.
  • Служители на „Евродеск Брюксел“ или на национални организации от мрежата „Евродеск“: собствено име, фамилно име, електронен адрес, държава, за която лицето може да управлява съдържание.
 • Формуляр „Задайте въпрос“
  • Гражданите, които изпращат въпрос, трябва да посочат своето собствено име и електронен адрес.
 • Европейски корпус за солидарност
  • Гражданите, които решат да се присъединят към Корпуса, трябва да предоставят следната информация: собствено име, фамилно име, дата на раждане, пол, държава на законно пребиваване, гражданство, електронен адрес, предпочитан език за връзка, видовете дейности по линия на Корпуса, от които се интересува лицето, придобити по-рано знания и опит, както и да посочат, че приемат мисията и принципите на Корпуса.
  • След процеса на първоначалната регистрация за присъединяване към Корпуса те могат доброволно да предоставят допълнителна информация за себе си: пощенски адрес, телефонни номера, резюме на своето образование и трудов опит, подробности относно предишен опит като доброволци, езикови умения, възможност за участие в дейности по линия на Корпуса, мотивация за доброволчество или работа в рамките на дейност по линия на Корпуса, предпочитани държави за доброволческа дейност/работа, предпочитани занимания, желание за получаване на електронни съобщения, бюлетини, уведомления и други съобщения от Корпуса.
  • Те могат също така да качат своята автобиография под формата на документ с разбирането, че цялата информация, съдържаща се в автобиографията, включително данните за контакт и всякакви чувствителни лични данни, ще бъдат на разположение на представителите на организациите, одобрени да управляват дейности по линия на Корпуса, които могат да ги използват като част от своите процеси за подбор на регистранти за дейностите си.
  • Чрез мобилното приложение на Корпуса те могат да публикуват и създадено от тях съдържание, свързано с участието им в дейности по линия на Корпуса, както и да коментират публикациите на други регистранти. Публикациите трябва да отговарят на правилата и условията за ползване на Европейския младежки портал.
  • Те могат също така да качат аватар за своя профил в мобилното приложение на Корпуса, да посочват настоящото си местоположение, да търсят дейности и да кандидатстват за участие в тях.
  • При използване на мобилното приложение на Корпуса се събират допълнителни данни, свързани с потребителя (идентификатор на потребителя, идентификатор на устройството), данни за употребата (взаимодействие с продукта: стартирания на приложението и разгледани страници; други данни за употребата: вид устройство и браузър) и диагностични данни (данни за сривове).
  • Европейският корпус за солидарност ще служи като платформа, способстваща за установяването на връзка между организации и физически лица, като ГД „Образование и култура“ няма да извършва оценка на личните качества на субекта на данните.
  • Упълномощени представители на организации, одобрени да управляват дейности по линия на Корпуса: собствено име, фамилно име, потребителско име, електронен адрес, организации, за които лицето има правомощия да управлява данни, както и съгласие с мисията и принципите на Корпуса.
 • База данни за организациите и възможностите
  • Отделни граждани, свързани с организация, акредитирана по „Еразъм+“, организация в рамките на Европейския корпус за солидарност, притежаваща знак за качество, друга организация, сертифицирана по други програми на ЕС за финансиране, упълномощена трета страна доставчик или проект: име, електронен адрес.
  • Ръководители на организации: собствено име, фамилно име, потребителско име, електронен адрес, организации, за които лицето има правомощия да управлява данни.
 • Инструментариум за онлайн консултации
  • Отделни граждани: собствено име, фамилно име, електронен адрес, държава на пребиваване, дата на раждане, пол, организация, която представляват (ако е приложимо).
  • Упълномощени представители на организации, които имат право да използват инструментариума за онлайн консултации — собствено име, фамилно име, електронен адрес, държава, за която лицето има правомощия да управлява данни.
 • DiscoverEU
  • Отделните лица или ръководителите на групи, които решат да кандидатстват, трябва да предоставят следната информация: собствено име, фамилно име, дата на раждане, пол, гражданство, електронен адрес, номер на лична карта или паспорт, телефонен номер, занятие. Кандидатите трябва също така да отговорят на набор от въпроси, свързани с пътуването, например кога желаят да пътуват, дали това е първото им пътуване до друга страна от ЕС, дали за първи път пътуват без своите родители/лицата, полагащи грижи за тях, какво искат да научат от това преживяване, какво искат да правят по време на пътуването, как ще финансират разходите си и как са научили за инициативата.
  • При групово кандидатстване ръководителят на групата трябва да предостави същата информация, като след това ще бъде генериран код, който останалите членове на групата ще трябва да използват, за да попълнят личните си данни.
  • Електронните адреси и телефонните номера на избраните кандидати могат да бъдат споделени с медии, избрани от Европейската комисия, след изрично съгласие на кандидатите за тази цел, както и с представителствата на Европейската комисия и със Службата на говорителя на Европейската комисия (SPP). След като кандидатите бъдат потърсени от медии и дадат съгласие да предоставят електронните си адреси, те трябва да са наясно, че за тях важи декларацията за поверителност на съответната медия.
  • Европейската комисия може да споделя лични данни на избрани кандидати по DiscoverEU (по-специално име, електронен адрес, телефонен номер, дата на раждане, държава) с упълномощения от нея изпълнител, който отговаря за комуникационните дейности, например за целите на изпращане на покана за проява или за резервация на билет с цел присъствие на проява.
  • Европейската комисия може да споделя с националните агенции по програма „Еразъм+“ лични данни на избраните кандидати и кандидатите в списъка с резерви (по-конкретно име, електронен адрес, телефонен номер, дата на раждане, държава) с цел изпращане на покани за прояви.

Какви технически средства използваме за обработване на вашите данни?

Събирането и обработването на данните се извършва, като се използват ИТ стандартите и телекомуникационната инфраструктура на Комисията. Данните се съхраняват в централна база данни (управлявана от ГД „Образование и култура“ и базирана в центъра за данни на Комисията в Люксембург).

Кой има достъп до вашите данни и на кого се предоставят те?

 • Предоставяне на информация
  • Широката общественост ще вижда съответните лични данни за контакт на всички лица, добавени от упълномощени членове на ЕМП към статии, новини или прояви, например лицето за връзка с обществеността за дадена проява или новина.
  • Тези данни са достъпни и за служителите на „Евродеск“ в Брюксел и на националните организации от мрежата „Евродеск“.
  • Администраторите на ЕМП също имат достъп до тази информация.
 • Формуляр „Задайте въпрос“
  • Координатите за връзка ще бъдат достъпни за „Евродеск Брюксел“, мрежата от национални организации „Евродеск“ и администраторите на ЕМП.
 • Европейски корпус за солидарност
  • Широката общественост ще вижда личните данни за контакт на представителите на организации, упълномощени да управляват дейности по линия на Корпуса, ако самата организация добави тази информация към профила си, публикуван на уебстраниците на Корпуса.
  • Широката общественост ще вижда и създаденото от потребителите съдържание и коментарите, публикувани и споделени от регистрантите в Корпуса във връзка с преживяното от тях в рамките на проектите, както и аватарите и местоположението на участниците, ако са посочени.
  • Регистрантите в Корпуса могат да преглеждат и запазват личните си данни в своя профил на уебсайта на Европейския корпус за солидарност. Те имат право да изтрият своя профил по всяко време. Регистрантите в Корпуса отговарят за качеството на своите собствени данни.
  • Чрез мобилното приложение на Корпуса регистрантите в Корпуса могат също така да разглеждат, споделят, редактират и изтриват своите публикации за опита си в рамките на Корпуса. Те ще могат и да разглеждат и коментират публикациите на други регистранти, както и да съобщават на администраторите на Корпуса за публикации, които според тях нарушават правилата и условията за ползване.
  • Регистрантите в Корпуса могат да качват, променят или изтриват аватари и данни за местоположението си в своя профил в мобилното приложение на Корпуса.
  • Личните данни на регистрантите в Корпуса са достъпни за упълномощените представители на организации, одобрени да управляват дейности по линия на Корпуса.
  • Личните данни на регистрантите в Корпуса са достъпни за националните агенции, отговарящи за изпълнението на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, с цел оказване на съдействие на упълномощените представители на организации, както и с цел извършване на проверки, одити и оценки на получаващите подкрепа от ЕС проекти, в които участват регистрантите.
  • Личните данни на регистрантите в Корпуса също така са достъпни за администраторите на Корпуса и администраторите на различните програми на ЕС, чрез които одобрените организации осъществяват дейности по линия на Европейския корпус за солидарност.
  • Личните данни могат да бъдат споделяни с други служби на Европейската комисия, които могат да имат интерес да се свържат с регистрантите.
  • Личните данни на избраните кандидати могат да бъдат споделяни с печатни, телевизионни или радио медии, избрани от Европейската комисия, след предоставяне на изрично съгласие от избраните кандидати.
  • Ограничени лични данни на регистрантите в Корпуса (собствено име, фамилно име, дата на раждане, държава на пребиваване, гражданство, електронен адрес) могат да бъдат изпращани до други инструменти, управлявани от ГД „Образование и култура“ и достъпни за одобрените организации, националните агенции и администраторите на Корпуса.
  • Ограничени лични данни на участниците в Корпуса (собствено име, фамилно име, дата на раждане, държава на пребиваване, гражданство, електронен адрес) ще бъдат изпратени на доставчика на услуги за Европейския корпус за солидарност с цел управление на застрахователното покритие на участниците в Европейския корпус за солидарност.
  • Ограничени лични данни на участниците в Корпуса (собствено име, фамилно име, дата на раждане, електронен адрес, държава на пребиваване) ще бъдат изпратени до външния инструмент Youthpass, за да могат участниците, ако желаят, да запишат в него резултатите си от неформално обучение.
  • Ограничени лични данни на регистрантите/участниците в Корпуса (собствено име, фамилно име, електронен адрес, потребителско име за EU Login, език за контакт, държава на пребиваване, град (ако е посочен), които се интересуват от общи онлайн обучения, ще бъдат изпратени до платформата EU Academy, за да могат регистрантите/участниците да получат достъп до общите онлайн обучения.
  • Създаденото от регистрантите съдържание и техните коментари във връзка с опита им в рамките на Корпуса също са достъпни за администраторите на Корпуса.
 • База данни за организациите и възможностите
  • Личните данни за контакт на лицата, свързани с организациите, акредитирани по „Еразъм +“, организациите в рамките на Европейския корпус за солидарност, притежаващи знак за качество, другите организации, сертифицирани по други програми на ЕС за финансиране, или упълномощените трети страни доставчици и предлаганите от тях възможности са достъпни за широката общественост.
  • Упълномощените представители на организации, акредитирани по „Еразъм +“, организации в рамките на Европейския корпус за солидарност, притежаващи знак за качество, други организации, сертифицирани по други програми на ЕС за финансиране, или упълномощени трети страни доставчици имат достъп до личните данни за контакт на лицата, свързани със съответната организация и нейните проекти.
 • Инструментариум за онлайн консултации
  • Електронните адреси и основните демографски данни на ползвателите на инструментариума за онлайн консултации, както и тяхната дейност в рамките на инструментариума са достъпни за упълномощените представители на организации, които имат право да провеждат консултации посредством инструментариума и са обучени да управляват консултациите.
  • Администраторите на ЕМП също ще имат достъп до тези данни.
 • DiscoverEU
  • Кандидатите отговарят за качеството на своите данни.
  • Личните данни на кандидатите са достъпни за следните обработващи лични данни, упълномощени от Европейската комисия: 1) упълномощения изпълнител, който ще уреди резервациите за пътуване, 2) мрежата „Евродеск“, 3) упълномощения изпълнител, отговарящ за комуникационните дейности, 4) националните агенции по програма „Еразъм+“, 5) Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).
  • Личните данни на кандидатите са достъпни за администраторите на DiscoverEU.
  • Личните данни могат да бъдат споделяни с други служби на Европейската комисия, които могат да имат интерес да се свържат с регистрантите.
  • Личните данни на избраните кандидати могат да бъдат споделяни с печатни, телевизионни или радио медии, избрани от Европейската комисия, след предоставяне на изрично съгласие от избраните кандидати.
  • Националните агенции по „Еразъм+“ или упълномощеният изпълнител на Европейската комисия, отговарящ за комуникационните дейности, може да се свързват с кандидатите, избрани от Европейската комисия, по електронната поща или по телефона. Когато е приложимо и ако избраният кандидат даде съгласието си, изпълнителят може да резервира билет за пътуване за избрания кандидат, за да може той да присъства на дадена проява. Изпълнителят ще избере най-конкурентоспособните и подходящи трети страни превозвачи (по принцип жп превозвач).
  • За целите на резервирането на билети за пътуване изпълнителят може да споделя с кандидатите информация за определения превозвач и връзки към онлайн формулярите за резервация и приложимата декларация за поверителност на този превозвач. Кандидатът ще трябва да попълни тези формуляри за резервация, за да резервира билети и да се регистрира онлайн. Имайте предвид, че Европейската комисия и упълномощеният от нея изпълнител не упражняват контрол върху тези трети страни превозвачи и практиките за поверителност на тези трети страни могат да се различават от настоящата декларация за поверителност. Нито Европейската комисия, нито упълномощеният изпълнител носят отговорност за практиките за поверителност или свързаните декларации за поверителност на тези трети страни. Избраните кандидати трябва да се запознаят с декларациите за поверителност на тези трети страни, когато дават съгласие за покупка или резервация чрез уебсайт или приложение на превозвач. Препоръчваме ви да прочетете съответните декларации за поверителност на третите страни превозвачи, за да научите повече подробности за техните практики за поверителност.
  • Личните данни на неизбраните кандидати могат да бъдат изпратени на изпълнителя с цел получаване на картата EYCA.

Личните данни ще са достъпни за:

 • служители от отделите на ГД „Образование и култура“, отговарящи за предоставянето на услуги чрез Европейския младежки портал;
 • служители от отдел „Информационни технологии“ на ГД „Образование и култура“;
 • служители на други компетентни служби на Европейската комисия, които също отговарят за предоставянето на услуги чрез Европейския младежки портал.

При необходимост лични данни могат да бъдат предоставени на:

 • служители на отдел „Вътрешен одит“ на ГД „Образование и култура“;
 • служители на Службата за вътрешен одит;
 • служители на OLAF.

Международно предаване на данни

Личните данни на регистрантите в Корпуса се предават на организации от трети държави извън ЕС/ЕИП, носещи знака за качество на Европейския корпус за солидарност (държави по програмата и държави партньори), но за които няма решение относно адекватното ниво на защита (включително към държави по програмата — Турция, Сърбия и Северна Македония). В този случай нивото на защита на вашите лични данни ще зависи от законодателството или практиката в тази трета държава. Вашите права по отношение на защитата на личните данни обаче може да не са еквивалентни на правата в държава от ЕС/ЕИП или държава, по отношение на която има решение относно адекватното ниво на защита.

Колко време съхраняваме вашите данни?

Електронните адреси за връзка, включени в статии, новини и прояви, ще бъдат архивирани заедно със съответното съдържание в рамките на две години след премахването на съдържанието от портала.

Личните данни, които се съдържат в потребителски профили на Европейския корпус за солидарност, ще бъдат изтрити три години, след като съответният потребител е достигнал горната възрастова граница за допускане до участие в Корпуса, освен ако потребителят е дал съгласие да участва в схема за бивши участници, която може да съществува по това време, изразил е по електронната поща интерес от запазване на потребителския профил или е получил финансиране от ЕС чрез участието си в програмата, като в този случай данните се съхраняват 5 години след последната финансова трансакция съгласно общия списък за съхранение.

Коментарите в рамките на онлайн допитвания ще бъдат анонимизирани (т.е. връзката между потребителите и коментарите или техните гласувания ще бъде премахната) до две години след края на всеки процес на допитване и съобщаване/предоставяне на коментари.

Личните данни от кандидатурите на лица, които не са избрани за участие в DiscoverEU, ще бъдат изтрити две години след изпращане на кандидатурата, освен ако лицата са изразили интерес да бъдат информирани за други услуги на ЕМП или да използват такива услуги, като в този случай данните се съхраняват най-много в продължение на 5 години. След този период личните им данни ще бъдат анонимизирани и ще се съхраняват само за статистически цели. Личните данни от кандидатурите на лица, които са избрани за участие в DiscoverEU, ще бъдат изтрити 5 години след последната финансова трансакция съгласно общия списък за съхранение, освен ако потребителят изрази желание да се откаже от статуса на „избран потребител“ и не е получавал финансиране от ЕС чрез инициативата, като в този случай данните се съхраняват за максимален срок от 2 години.

Как можете да получите достъп до вашите лични данни, да проверите дали те са точни и ако е необходимо, да ги коригирате?

Имате право на достъп до съхраняваните лични данни и ако е необходимо, можете да поискате те да бъдат коригирани, като се свържете с администратора на лични данни на Европейския младежки портал, който е:

началникът на отдел „Политика за младежта“, Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, ел. адрес: EAC-EYP@ec.europa.eu

Какви мерки се предприемат за защита на вашите данни срещу злоупотреби или непозволен достъп?

Данните се съхраняват в Комисията и подлежат на множеството защитни мерки, предприемани от Комисията с цел опазване на целостта и поверителността на електронната информация на институцията.

Европейски корпус за солидарност

Като приемат настоящата специална декларация за поверителност, организациите, одобрени да управляват дейности по линия на Корпуса, дават съгласие да използват информационните системи на Европейския корпус за солидарност единствено за търсене на регистранти в Корпуса за участие в дейности, както и за да се свързват с регистранти в Корпуса и да им отправят предложения за участие в дейности. Тези дейности могат да бъдат осъществявани от самата организация или от друга организация, която одобрената организация официално представлява.
По-конкретно одобрената организация се задължава да приеме технически и оперативни мерки за сигурност, свързани с рисковете, присъщи на обработването на личните данни на регистрантите, с цел:

 •  предотвратяване на достъпа на неупълномощени лица до компютърните системи, с които се обработват лични данни, и по-конкретно: а) предотвратяване на неразрешеното четене, копиране, промяна или отстраняване на носители на данни; б) предотвратяване на неразрешено въвеждане на данни, както и на всякаква форма на неразрешено разкриване, промяна или заличаване на съхранени лични данни; в) предотвратяване на използването от неупълномощени лица на системите за обработка на данни чрез устройства за предаване на данни;
 • гарантиране, че упълномощените потребители на дадена система за обработка на данни не могат да имат достъп до никакви други лични данни, освен до тези, за които се отнася правото им на достъп;
 • записване на това кои лични данни са били съобщени, кога и на кого;
 • гарантиране, че личните данни се обработват в съответствие с разпоредбите за защита на данните, предвидени в националното законодателство;
 • гарантиране, че по време на съобщаване на лични данни и по време на транспортиране на носители на данни не могат да се четат, копират или заличават данни без разрешение;
 • определяне на организационната ѝ структура по такъв начин, че да отговаря на изискванията за защита на данните.

С кого да се свържете, ако имате въпроси или оплаквания, свързани със защитата на личните данни на физически лица?

Трябва да се свържете с администратора на лични данни на Европейския младежки портал, който е: началникът на отдел „Политика за младежта“, Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, ел. адрес: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Ако имате други въпроси или оплаквания, можете да се свържете също с:

Жалби

В случай на спор можете да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД): http://www.edps.europa.eu

Къде може да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) в Комисията публикува регистър на всички операции, при които се обработват лични данни. За достъп до регистъра използвайте следния адрес: http://ec.europa.eu/dpo-register.

ДЛЗД е уведомено за настоящата операция по обработване под следния референтен номер: DPR-EC-00371