Skip to main content

Isikuandmete kaitse põhimõtted – Euroopa Noorteportaal

Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted kehtivad Euroopa Noorteportaali ja sellega seotud veebiteenuste, nagu veebisaitide ning mobiilirakenduste puhul. Kuna see süsteem sisaldab üksikisikute isikuandmeid, kohaldatakse nende avaldamise ning töötlemise suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1725 (millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001). Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, kuidas süsteem isikuandmeid kasutab ning kuidas neid andmeid kaitstakse. 

Isikuandmete töötlemise peamised õiguslikud alused on määrus (EL) 2021/888 (millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) 2018/1475 ja (EL) nr 375/2014), määrus (EL) 2021/817 (millega luuakse liidu haridus- ja koolitus-, noorte- ning spordiprogramm „Erasmus+“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013) ning Euroopa Komisjoni otsused ettevalmistava meetme „DiscoverEU: tasuta reisikaardid 18. aastastele eurooplastele“ 2018., 2019. ja 2020. aasta tööprogrammi kohta. 

Mis eesmärgil andmeid kogutakse?

Euroopa Noorteportaalil on kuus peamist funktsiooni, millega kaasneb isikuandmete kogumine ja töötlemine. Need on järgmised.

 • Teabe esitamine − noorte jaoks oluliste ja ELi noorsoostrateegiaga seotud ürituste korraldamine ning artiklite ja uudiste koostamine ja haldamine.
 • Küsimuse esitamise vorm – Euroopa Noorteportaalis saab igaüks esitada küsimuse, täites vastava vormi.
 • Euroopa solidaarsuskorpus – Euroopa Noorteportaal võimaldab noortel end Euroopa solidaarsuskorpuses registreerida ja märkida, millist tegevust nad eelistavad. Samuti pakutakse selle kaudu tegevuses osalemiseks ettevalmistavaid koolitusi. Lisaks sellele on noortel võimalik postitada ja jagada enda loodud sisu solidaarsuskorpuses saadud kogemuste kohta, näiteks pilte ja tekste, kommenteerida teiste postitusi, laadida üles oma profiili avatar ja määrata käsitsi oma asukoht. Veel võimaldab Euroopa Noorteportaal volitatud organisatsioonidel otsida solidaarsuskorpuses registreerunute andmebaasist võimalikke vabatahtlikke või töötajaid oma projektidesse, võtta nendega ühendust (kui registreerunu on selleks oma nõusoleku andnud) ning teha valituks osutunutele osalemispakkumisi, mille siis registreerunud saavad kas vastu võtta või tagasi lükata. Lõpuks saavad organisatsioonid pärast tegevuse lõppemist väljastada osalemistunnistuse. Euroopa solidaarsuskorpuses registreerunud ja selle tegevuses osalejad võivad osaleda üldistel veebikoolitustel, mis on kättesaadavad ELi akadeemia platvormil ja millele registreerimiseks tuleb kasutada solidaarsuskorpusesse registreerimisel loodud profiili. Koolitusel osalemiseks teavitatakse solidaarsuskorpuses registreerunuid ja selle tegevuses osalejad sellest, et enne oma andmete Euroopa Noorteportaalist ELi akadeemia platvormile üle kandmist tuleb tutvuda üldise veebikoolituse andmekaitse põhimõtetega. ELi akadeemia platvormi isikuandmete kaitse põhimõtetega saab tutvuda platvormi veebisaidil. Lisaks on Euroopa solidaarsuskorpuses registreerunutel, kes on väljendanud huvi humanitaarabi vabatahtliku tegevuse vastu, võimalus osaleda ELi akadeemia platvormil pakutaval spetsiaalsel koolitusel, millel osalemiseks tuleb kasutada isiklikku solidaarsuskorpuse profiili. Enne andmete Euroopa Noorteportaalist ELi akadeemia platvormile üle kandmist teavitatakse solidaarsuskorpuses registreerunuid vabatahtliku tegevuse jaoks läbiviidava koolituse andmekaitse põhimõtetest. Euroopa solidaarsuskorpuse mobiilirakendus on väga sarnane Euroopa Noorteportaali omaga. Seega hõlmavad need isikuandmete kaitse põhimõtted ka rakendust. Euroopa solidaarsuskorpuses registreerunud ja selle tegevuses osalejad saavad rakenduse abil ka võistlusi jälgida. Niipea kui nad avaldavad soovi osaleda, küsitakse rakenduses aktiivselt nende nõusolekut.
 • Organisatsioonide ja võimaluste andmebaas – see hõlmab noortele vabatahtliku töö, praktika- ja töövõimalusi pakkuvate programmi „Erasmus+“ raames akrediteeritud organisatsioonide, kvaliteedimärgisega Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonide, muude ELi rahastamisprogrammide ning volitatud kolmandatest isikutest teenuseosutajate loetelu. Andmebaasis kuvatakse ka eespool mainitud võimaluste loetelu.
 • Veebipõhise konsulteerimise töövahend – kuna ELi noorsoostrateegia osana julgustatakse noori demokraatlikus elus rohkem osalema, hõlmab Euroopa Noorteportaal ka platvormi, mis võimaldab noortel erinevatel teemadel sõna võtta.
 • DiscoverEU – Euroopa Noorteportaal pakub üksikutele noortele ja noorterühmadele võimalust taotleda reisikaarti, kuid selleks peavad nad esitama oma isikuandmed. Lisaks tuleb neil osaleda viktoriinis ning vastata lisaküsimusele ja reisimisega seotud küsimustele (vt rubriiki „Milliseid isikuandmeid me Euroopa Noorteportaalis kogume?“). Noorte rühma puhul esitab sama teabe rühmajuht. Seejärel saab ta koodi, mille ta edastab oma rühma liikmetele, kes esitavad seda kasutades oma isikuandmed. Kaardi andmise otsuse tegemiseks kasutatakse ainult sünniaega, kodakondsust ning viktoriini ja lisaküsimuse vastuseid. Muid registreerimisvormis esitatud isikuandmeid kasutatakse statistilistel eesmärkidel ja selleks, et Euroopa Komisjoni määratud alltöövõtja saaks väljavalitud noortele reisi broneerida. DiscoverEU võistluse tingimustega saate tutvuda Euroopa Noorteportaali vastavas rubriigis.

Üldpõhimõtted  
Euroopa Noorteportaal ja selle allportaalid korraldavad seoses mõne eespool mainitud võimalusega aeg-ajalt võistlusi, milles osalemiseks võib olla tarvis esitada isikuandmeid. Nendel võistlustel osalemine on täiesti vabatahtlik; võimalikke osalejaid teavitatakse enne taotluse esitamist isikuandmete avaldamise võimalikust mõjust. 

Mõne funktsiooni kasutamiseks peavad kasutajad end sisse logima ja end autentima. Selleks võib Euroopa Noorteportaal kasutada süsteemi EU Login vahendusel komisjoni kasutajaidentiteedi haldussüsteemi. Nimetatud süsteemil on oma isikuandmete kaitse põhimõtted

Isikuandmete töötlemine on vajalik, et täita Euroopa Komisjoni kohustust teostada seiret ja esitada aruanded, nagu on ette nähtud määrusega (EL) 2018/1475 (millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpus), määrusega (EL) nr 1288/2013 (millega luuakse „Erasmus+“) ning Euroopa Komisjoni otsused ettevalmistava meetme „DiscoverEU: tasuta reisikaardid 18-aastastele eurooplastele“ 2018., 2019. ja 2020. aasta tööprogrammi kohta.  

Andmete kogumise eesmärgid on järgmised.

 • Teabe esitamine
  • Esitada üldsusele kontaktandmeid (artiklite, ürituste või uudistega seotud isikute nimed ja/või e-posti aadressid).
  • Võimaldada volitatud kasutajatel end registreerida Euroopa Noorteportaalis autorite/toimetajatena ning anda vajaduse korral tehnilist abi.
 • Küsimuse esitamise vorm
  • Võimaldada üksikisikutel esitada küsimusi Euroopa Noorteportaali kaudu ja saada küsimusele vastus Eurodeski Brüsseli esinduse ja/või Eurodeski võrgustiku ja/või Euroopa Noorteportaali administraatoritelt.
 • Euroopa solidaarsuskorpus
  • Võimaldada noortel end registreerida Euroopa solidaarsuskorpuses, esitades oma peamised isiku- ja kontaktandmed. Samuti võimaldada solidaarsuskorpuses registreerunutel esitada vabatahtlikult täiendavaid kontaktandmeid, andmeid neile huvi pakkuvate tegevuste kohta ning kirjeldada oma oskusi ja kogemusi, mida nad saaksid tegevusse panustada, ning teha kokkuvõte oma haridustee, töökogemuse ja varasema vabatahtliku tegevuse kohta.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuses registreerunutel saada e-kirju, uudiskirju ja muid solidaarsuskorpusega ja Euroopa Komisjoni / Euroopa Komisjoni väliste noortealgatustega seotud teateid, samuti osaleda uuringutes ja kasutada muid meetodeid tagasiside andmiseks. Solidaarsuskorpuses registreerunud saavad kindlaks määrata, milliseid teateid nad soovivad saada.
  • Võimaldada solidaarsuskorpusel pakkuda registreerunutele koolitusvõimalusi.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuses registreerunutel anda tagasisidet teenuste ja protsesside kohta.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuses osalejatel registreerida mitteformaalse õppimise käigus omandatud teadmised noortepassi kaudu.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuses registreerunutel omavahel suhelda korpuse kogukonna väljakujundamise funktsioonide kaudu. See hõlmab võimalust postitada enda loodud sisu solidaarsuskorpuses saadud kogemuste kohta, näha ja kommenteerida teiste registreerunute postitusi, jagada oma postitusi sotsiaalmeedias, otsida tegevusi ja kandideerida neis osalemiseks, võtta osa võistlustest ja luua veebivestluse vahendusel isiklikke kontakte. Nad saavad ka solidaarsuskorpuse administraatoritele teatada neile muret tegevatest postitustest. Tehtud postitused peavad olema kooskõlas Euroopa Noorteportaali kasutustingimustega, mis on veebis kättesaadavad. Neil on ka võimalik laadida üles oma profiili avatar ja määrata oma asukoht.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse tegevuste juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajatel teha otsinguid korpuses registreerunute andmebaasis, et leida võimalikke vabatahtlikke/töötajaid korpuse tegevuste jaoks; selleks tuleb viia kavandatud tegevuse üksikasjad kokku korpuses registreerunute esitatud isikuandmete ja eelistustega.
  • Võimaldada nimetatud volitatud esindajatel võtta valitud kandidaatidega ühendust, kui registreerunud kandidaat on andnud organisatsioonile selleks oma nõusoleku.
  • Võimaldada neil volitatud esindajatel teha solidaarsuskorpuses registreerunud kandidaatidele konkreetsete tegevuste kohta pakkumisi ning hallata tehtud pakkumisi.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse administraatoritel hallata korpuses registreerunute andmebaasi ja anda abi korpuses registreerunutele.
  • Võimaldada programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse rakendamise eest vastutavatel riiklikel büroodel läbi viia kontrolle, auditeid ja hindamisi nende ELi toetust saavate projektide puhul, kus solidaarsuskorpuses registreerunu on osalenud, ning abistada organisatsioonide volitatud esindajaid, kui neil on vaja juurdepääsu solidaarsuskorpuse andmebaasile.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse administraatoritel hallata korpuse tegevusi ja selle otsinguid ja/või osalejate kokkuviimist tegevustega ning anda abi solidaarsuskorpuse tegevuste juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajatele.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse administraatoritel ja muudel volitatud osapooltel saata korpusega seotud teavet ja teateid korpuse osalejatele ja organisatsioonide volitatud esindajatele.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse administraatoritel analüüsida registreerunute andmeid ning nendelt saadud tagasisidet.
  • Võimaldada korpuse administraatoritel vaadata läbi registreerunute postitusi ja kommentaare ning neid, millest registreerunud on teatanud, ja võtta vajalikke meetmeid, kui need ei ole kooskõlas Euroopa Noorteportaali kasutustingimustega.
 • Organisatsioonide ja võimaluste andmebaas
  • Esitada üldsusele kontaktandmeid (programmi „Erasmus+“ raames akrediteeritud organisatsioonide, kvaliteedimärgisega Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonide, muude ELi rahastamisprogrammide raames sertifitseeritud organisatsioonide või volitatud kolmandatest isikutest teenuseosutajate ja nende pakutavate võimalustega seotud isikute nimed ja/või e-posti aadressid).
  • Võimaldada programmi „Erasmus+“ raames akrediteeritud organisatsioonidel, kvaliteedimärgisega Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonidel, muude ELi rahastusprogrammide raames sertifitseeritud organisatsioonidel või volitatud kolmandatest isikutest teenuseosutajatel hallata oma organisatsioonide avaldatud kontaktandmeid.
  • Võimaldada programmi „Erasmus+“ raames akrediteeritud organisatsioonidel, kvaliteedimärgisega Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonidel, muude ELi rahastusprogrammide raames sertifitseeritud organisatsioonidel või volitatud kolmandatest isikutest teenuseosutajatel reklaamida nende pakutavaid võimalusi võimalikele kandidaatidele ning võimaldada noortel nende organisatsioonidega ühendust võtta.
  • Võimaldada Euroopa Noorteportaali administraatoritel anda organisatsioonidele vajaduse korral tehnilist abi.
 • Veebipõhise konsulteerimise töövahend
  • Võimaldada kasutajatel saada e-posti vahendusel ajakohastusi konsultatsioonide kohta, milles nad osalevad.
  • Võimaldada veebipõhise konsulteerimise töövahendi kasutajate järelevalvet ja statistilist analüüsi.
  • Võimaldada Euroopa Noorteportaali administraatoritel anda vajaduse korral tehnilist abi konsultatsioone haldavatele organisatsioonidele.
 • Algatus „DiscoverEU“
  • Võimaldada noortel taotleda algatuses osalemist ning esitada selleks oma peamised isikuandmed, kontaktandmed ja reisimisega seotud lisateavet (vt rubriik „Milliseid isikuandmeid me Euroopa Noorteportaalis kogume?“).
  • Võimaldada taotlejatel saada e-kirju ning muid DiscoverEU ja muude Euroopa Komisjoni või muude organisatsioonide poolt noortele suunatud algatustega seotud teateid, samuti küsitlusi ja muid taotlejate tagasiside kogumiseks mõeldud materjale, lisateavet, kampaaniamaterjale, kutseid Euroopa Komisjoni / Euroopa Komisjoni väliste algatustega seotud üritustele, kui taotleja on andnud Euroopa Komisjonile ja selle volitatud töövõtjatele selgesõnalise nõusoleku endaga ühenduse võtmiseks.
  • Võimaldada DiscoverEU administraatoritel ja volitatud töövõtjal võtta valitud ja reservnimekirjas olevate taotlejatega ühendust e-posti või telefoni teel.
  • Võimaldada programmi „Erasmus+“ rakendamise eest vastutavatel riiklikel büroodel võtta valitud ja reservnimekirjas olevate taotlejatega ühendust e-posti või telefoni teel ja saata neile ürituste kutseid.
  • Võimaldada Euroopa Komisjoni valitud trükiajakirjandusväljaannetel ja tele- või raadiokanalitel võtta valituks osutunud taotlejatega ühendust, kui valituks osutunud taotleja on andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku.
  • Võimaldada volitatud töövõtjal anda igale valituks osutunud taotlejale reisikaart.
  • Võimaldada DiscoverEU administraatoritel saada juurdepääs veebis säilitatavatele taotlejate andmetele ja reisikaardi saajad välja valida ning pakkuda tuge DiscoverEU reisikaardi taotlejatele (teise tasandi tugiteenused). Esimese tasandi tugiteenuseid osutavad Eurodeskid.
  • Võimaldada DiscoverEU administraatoritel analüüsida taotlejate andmeid ning neilt saadud tagasisidet.
  • Võimaldada volitatud töövõtjal pakkuda Euroopa noortekaarti (EYCA) igale mittevalitud taotlejale (taotleja nõusolekul).

Euroopa Komisjon ja nende funktsioonide rakendamise eest vastutavad organisatsioonid ei töötle kogutud isikuandmeid muul otstarbel kui eespool kirjeldatud eesmärkidel.

Milliseid isikuandmeid me Euroopa Noorteportaalis kogume?

 • Teabe esitamine
  • Artikli, ürituse või uudisega seotud üksikisikute puhul: nimi, e-posti aadress.
  • Eurodeski võrgustiku Brüsseli esinduse või riiklike organisatsioonide töötajate puhul: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja riik, mille nimel võib asjaomane isik portaali sisu hallata.
 • Küsimuse esitamise vorm
  • Küsimust esitavad üksikisikud peavad esitama oma eesnime ja e-posti aadressi.
 • Euroopa solidaarsuskorpus
  • Üksikisikud, kes soovivad solidaarsuskorpusega liituda, peavad esitama järgmised põhiandmed: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, sugu, seaduslik elukohariik, rahvus, e-posti aadress, eelistatud suhtluskeel, huvipakkuvad solidaarsuskorpuse tegevused, eelnevad teadmised ja kogemused, ning märkima, et nad on nõus Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärgi ja põhimõtetega.
  • Pärast esialgset korpusega liitumise registreerimisprotsessi saavad nad esitada enda kohta täiendavat teavet: postiaadress, telefoninumbrid, kokkuvõte haridusteest ja töökogemusest, üksikasjad varasema vabatahtliku tegevuse kogemuse kohta, keeleoskus, tegevustes osalemiseks sobiv aeg, motivatsioon vabatahtlikuna korpuse tegevuses osalemiseks, motivatsioon korpuse tegevuses töötajana osalemiseks, riigid, kus sooviks vabatahtlikuna/töötajana tegutseda, soovitud ametikohad, mis tahes muu teave, mida kasutaja soovib esitada, valmisolek korpuselt e-kirjade, uudiskirjade ja teadete saamiseks.
  • Registreerunud võivad samuti üles laadida oma CV (dokumendi vormis), teades et kõik selles sisalduvad andmed, sealhulgas kontaktandmed ja mis tahes tundlikud isikuandmed, tehakse kättesaadavaks solidaarsuskorpuse tegevuste juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajatele, kes võivad neid kasutada registreerunute valimiseks oma tegevustesse.
  • Samuti võivad registreerunud postitada solidaarsuskorpuse veebirakenduses enda loodud sisu, mis kajastab solidaarsuskorpuses saadud kogemusi, ning kommenteerida teiste registreerunute postitusi. Need postitused peavad olema kooskõlas Euroopa Noorteportaali kasutustingimustega.
  • Samuti võivad kasutajad laadida solidaarsuskorpuse mobiilirakendusse üles oma profiili avatari, määrata oma praeguse asukoha ning otsida tegevusi ja taotleda nendes osalemist.
  • Solidaarsuskorpuse mobiilirakendust kasutades kogutakse veel kasutaja tuvastamisega seotud andmeid (kasutaja ID, seadme ID), kasutuse (toote koostalitus: käivitatud rakendused ja vaadatud veebilehed ning muud kasutaja andmed: seade ja brauseri tüüp) ning diagnostika (veateated).
  • Euroopa solidaarsuskorpus on platvorm, mille kaudu hõlbustatakse organisatsioonide ja üksikisikute kokkuviimist ning hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat ei hinda selle raames andmesubjektide mis tahes isiklikke aspekte.
  • Solidaarsuskorpuse tegevuste juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajate kohta: eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi, e-posti aadress, organisatsioon(id), mida asjaomasel isikul on õigus hallata, ning märge selle kohta, et nad on nõus korpuse eesmärgi ja põhimõtetega.
 • Organisatsioonide ja võimaluste andmebaas
  • Üksikisiku puhul, kes on seotud programmi „Erasmus+“ raames akrediteeritud organisatsiooni, kvaliteedimärgisega Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsiooni, muude ELi rahastusprogrammide raames sertifitseeritud organisatsioonide, volitatud kolmandast isikust teenuseosutaja või projektiga: nimi, e-posti aadress.
  • Organisatsiooni juhi puhul: eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi, e-posti aadress, organisatsioon(id), mida asjaomasel isikul on õigus hallata.
 • Veebipõhise konsulteerimise töövahend
  • Üksikisikute puhul: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, elukohariik, sünniaeg, sugu, organisatsioon, keda nad esindavad (kui on asjakohane).
  • Veebipõhise konsulteerimise töövahendi kasutamiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajate puhul: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, riik, mida asjaomasel isikul on õigus hallata.
 • DiscoverEU
  • Üksikisikud või rühmajuhid, kes soovivad võistlusel osaleda, peavad esitama järgmised põhiandmed: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, sugu, kodakondsus, e-posti aadress, isikut tõendava dokumendi või passi number, telefoninumber, amet. Taotlejad peavad vastama ka reisimisega seotud küsimustele, näiteks selle kohta, mis ajal ja kui kaua nad soovivad reisida, kas nad reisivad teise ELi riiki esimest korda, kas nad reisivad esimest korda ilma vanemateta/hooldajateta, mida nad sooviksid sellest kogemusest õppida, mida nad sooviksid reisi ajal teha, kuidas nad oma kulusid rahastaksid ning kuidas nad algatusest teada said.
  • Noorte rühma puhul esitab sama teabe rühmajuht. Seejärel saab ta koodi, mille ta edastab oma rühma liikmetele, kes esitavad seda kasutades oma isikuandmed.
  • Väljavalitud taotlejate e-posti aadressi ja telefoninumbrit võib jagada Euroopa Komisjoni valitud meediaväljaannetega, aga ka Euroopa Komisjoni esinduste ja Euroopa Komisjoni pressiesindaja talitusega, kui taotlejatelt on saadud selleks selgesõnaline nõusolek. Kui meediaväljaanded on taotlejatega ühendust võtnud ja need on nõustunud esitama oma e-posti aadressid, peavad nad olema teadlikud, et nende suhtes kohaldatakse vastava vastutava meediaväljaande isikuandmete kaitse põhimõtted.
  • Euroopa Komisjon võib jagada DiscoverEU jaoks väljavalitud taotlejate isikuandmeid (ennekõike nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, sünniaega, riiki) oma volitatud töövõtjaga, kes vastutab kommunikatsioonitegevuse eest, näiteks ürituste kutsete saatmiseks või üritusel osalemiseks vajaliku reisipileti broneerimiseks.
  • Euroopa Komisjon võib jagada DiscoverEUs osalemiseks valitud taotlejate ja reservnimekirjas olevate taotlejate isikuandmeid (ennekõike nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, sünniaega, riiki) programmi „Erasmus+“ riiklike büroodega, näiteks ürituste kutsete saatmiseks.

Milliseid tehnilisi vahendeid Teie andmete töötlemisel kasutatakse?

Andmete kogumine ja töötlemine toimub komisjoni infotehnoloogia standardite ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri abil. Andmeid säilitatakse keskandmebaasis (mida haldab hariduse ja kultuuri peadirektoraat ning mis asub Euroopa Komisjoni andmekeskuses Luxembourgis).

Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?

 • Teabe esitamine
  • Avalikult on kättesaadavad need kontaktandmed, mis on Euroopa Noorteportaali volitatud toimetajate poolt lisatud artiklitesse, uudistesse või üritustesse, näiteks ürituse või uudise avalik kontaktisik.
  • Need andmed on kättesaadavad ka Eurodeski Brüsseli esinduse ja riiklike Eurodeski organisatsioonide võrgustiku töötajatele.
  • Nendele andmetele on juurdepääs ka Euroopa Noorteportaali administraatoritel.
 • Küsimuse esitamise vorm
  • Kontaktandmed on kättesaadavad Eurodeski Brüsseli esinduse, riiklike Eurodeski organisatsioonide võrgustiku ja Euroopa Noorteportaali administraatoritele.
 • Euroopa solidaarsuskorpus
  • Avalikult on kättesaadavad solidaarsuskorpuse projektide juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajate kontaktandmed, kui organisatsioon ise lisab need andmed oma solidaarsuskorpuse profiili, mis avaldatakse korpuse veebisaidil.
  • Avalikult on kättesaadavad ka solidaarsuskorpuses registreerunute poolt postitatud ja jagatud sisu solidaarsuskorpusega seoses saadud kogemuste kohta ja kommentaarid ning registreerunu avatar ja asukoht, kui need on määratud.
  • Solidaarsuskorpuses registreerunud saavad vaadata ja hallata oma isikuandmeid, logides sisse oma Euroopa solidaarsuskorpuse kontole. Neil on igal ajal õigus oma konto kustutada. Korpuses registreerunud vastutavad ise oma andmete kvaliteedi eest.
  • Ka solidaarsuskorpuse mobiilirakenduses saavad registreerunud vaadata, jagada, muuta ja kustutada postitusi, mida nad on oma korpusega seotud kogemuste kohta teinud. Nad saavad vaadata ja kommenteerida ka teiste registreerunute postitusi ning teatada korpuse administraatoritele postitustest, mis võivad nende arvates rikkuda kasutustingimusi.
  • Solidaarsuskorpuses registreerunud saavad mobiilirakenduses üles laadida, muuta või kustutada oma profiili avatari ja asukoha.
  • Korpuses registreerunute isikuandmed on kättesaadavad korpuse tegevuste juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajatele.
  • Korpuses registreerunute isikuandmed on kättesaadavad programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse rakendamise eest vastutavate riiklike büroode töötajatele, et nad saaksid abistada organisatsioonide volitatud esindajaid, viia läbi kontrolle, auditeid ja hindamisi nende ELi toetust saavate projektide puhul, kus solidaarsuskorpuses registreerunu on osalenud.
  • Solidaarsuskorpuses registreerunute isikuandmed on kättesaadavad ka korpuse administraatoritele ja selliste ELi programmide administraatoritele, mille kaudu volitatud organisatsioonid korraldavad Euroopa solidaarsuskorpuse tegevusi.
  • Isikuandmeid saab jagada teiste Euroopa Komisjoni talitustega, kes võivad olla huvitatud registreerunutega ühenduse võtmisest.
  • Valitud kandidaatide isikuandmeid võib jagada Euroopa Komisjoni valitud trükajakirjandusväljaannete või tele- või raadiokanalitega, kui valituks osutunud taotleja on andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku.
  • Solidaarsuskorpuses registreerunute piiratud isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, elukohariik, kodakondsus, e-posti aadress) võib saata teistele hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi hallatavatele vahenditele ning need võib teha kättesaadavaks volitatud organisatsioonidele, riiklikele ametitele ja korpuse administraatoritele.
  • Solidaarsuskorpuses registreerunute piiratud isikuandmed (eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, elukohariik, kodakondsus, e-posti aadress, sugu) saadetakse Euroopa solidaarsuskorpuse töövõtjale Euroopa solidaarsuskorpuse osalejate kindlustuskatte haldamiseks. Osalejate kindlustuse katab kindlustusandja, kes määratakse sõltuvalt projekti elluviimise ajast. CIGNA kindlustuse andmekaitse põhimõtted kehtivad projektide puhul, mida viidi ellu aastatel 2018–2020 mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) raames, ja ka projektide puhul, mis algasid enne 7. veebruari 2023 praegu kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 alusel, ning Henneri kindlustuse andmekaitse põhimõtted kehtivad muude projektide puhul, mida viiakse ellu praegu kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 raames.
  • Solidaarsuskorpuses registreerunute piiratud isikuandmed (eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, elukohariik) saadetakse noortepassi haldajale, et osalejad saaksid soovi korral registreerida oma mitteformaalse õppimise tulemused.
  • Solidaarsuskorpuses registreerunu või selle tegevuses osaleja piiratud isikuandmed (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, EU Logini kasutajanimi, suhtluskeel, elukohariik, linn (kui on kindlaks määratud)) saadetakse ELi akadeemia platvormile juhul, kui isik on huvitatud üldistest veebikoolitustest, et isik saaks üldisele veebikoolitusele juurdepääsu.
  • Solidaarsuskorpuses registreerunu piiratud isikuandmed (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, EU Logini kasutajanimi, suhtluskeel, elukohariik, linn (kui on kindlaks määratud)) saadetakse ELi akadeemia platvormile juhul, kui isik on huvitatud humanitaarabi vabatahtliku tegevuse valdkonna koolitusest, et isik saaks sellele koolitusele juurdepääsu.
  • Kasutaja loodud sisu ja kommentaarid, mille solidaarsuskorpuses registreerunud on postitanud oma solidaarsuskorpusega seotud kogemuste kohta, on kättesaadavad ka solidaarsuskorpuse administraatoritele.
 • Organisatsioonide ja võimaluste andmebaas
  • Programmi „Erasmus+“ raames akrediteeritud organisatsioonide, kvaliteedimärgisega Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonide, muude ELi rahastamisprogrammide raames sertifitseeritud organisatsioonide või volitatud kolmandast isikust teenuseosutajaga seotud inimeste kontaktandmed ja võimalused on üldsusele nähtavad.
  • Programmi „Erasmus+“ raames akrediteeritud organisatsioonide, kvaliteedimärgisega Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonide, muude ELi rahastamisprogrammide raames sertifitseeritud organisatsioonide või volitatud kolmandast isikust teenuseosutajate volitatud esindajatel on juurdepääs vastava organisatsiooni ja selle projektidega seotud inimeste kontaktandmetele.
 • Veebipõhise konsulteerimise töövahend
  • Veebipõhise konsulteerimise töövahendi kasutajate e-posti aadressid ja demograafilised põhiandmed ning nende tegevus seoses veebipõhise konsulteerimise töövahendiga on nähtav nende organisatsioonide volitatud esindajatele, kes on saanud loa konsultatsioonide korraldamiseks asjaomase töövahendi kaudu ning kes on saanud konsultatsioonide haldamise alase koolituse.
  • Ka Euroopa Noorteportaali administraatoritel on juurdepääs asjaomastele andmetele.
 • DiscoverEU
  • Taotlejad vastutavad ise oma andmete kvaliteedi eest.
  • Taotlejate isikuandmed on kättesaadavad järgmistele Euroopa Komisjoni volitatud töötlejatele: 1) volitatud lepingupartner, kes korraldab reiside broneerimise, 2) Eurodeskid, 3) teavitustegevuse eest vastutav volitatud ettevõtja, 4) Erasmus+ riiklikud bürood, 5) Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)
  • Taotlejate isikuandmed on kättesaadavad ka DiscoverEU administraatoritele.
  • Isikuandmeid saab jagada teiste Euroopa Komisjoni talitustega, kes võivad olla huvitatud registreerunutega ühenduse võtmisest.
  • Valitud taotlejate isikuandmeid võib jagada Euroopa Komisjoni valitud trükajakirjandusväljaannete või tele- või raadiokanalitega, kui valituks osutunud taotleja on andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku.
  • Erasmus+ riiklik büroo või teavitustegevuse eest vastutav Euroopa Komisjoni volitatud töövõtja võib võtta Euroopa Komisjoni poolt valituks osutunud taotlejatega ühendust e-posti või telefoni teel. Kui see on asjakohane ja kui valituks osutunud taotleja on sellega nõus, võib töövõtja broneerida talle reisipileti, et ta saaks üritusel osaleda. Töövõtja valib kõige konkurentsivõimelisema ja sobivama kolmandast isikust transpordiettevõtja (eelistatavalt raudteetransport).
  • Reisipiletite broneerimiseks võib töövõtja jagada taotlejatega väljavalitud transpordiettevõtja nime ja linki selle kolmandast isikust transpordiettevõtja veebipõhistele broneerimisvormidele ning tema kehtivatele isikuandmete kaitse põhimõtetele. Et piletid broneerida ja veebis reisile registreeruda, peab taotleja need broneerimisvormid täitma. Sellised kolmandatest isikutest transpordiettevõtjad ei tegutse Euroopa Komisjoni ega Euroopa Komisjoni volitatud töövõtja kontrolli all ja nende kolmandate isikute isikuandmete kaitse tavad võivad erineda käesolevatest isikuandmete kaitse põhimõtetest. Euroopa Komisjon ja volitatud töövõtja ei vastuta nende kolmandate isikute isikuandmete kaitse tavade ega nendega seotud isikuandmete kaitse põhimõtete eest. Kui valituks osutunud taotlejad annavad oma nõusoleku transpordiettevõtja veebisaidi või taotluse kaudu ostude või broneeringute tegemiseks, peavad nad olema teadlikud nende kolmandate isikute isikuandmete kaitse põhimõtetest. Soovitame teil lugeda kolmandatest isikutest transpordiettevõtjate vastavaid isikuandmete kaitse põhimõtteid, et saada üksikasjalikku teavet nende vastavate isikuandmete kaitse tavade kohta.
  • Nende taotlejate isikuandmed, keda ei valitud, võidakse edastada Euroopa noortekaarti (EYCA) väljastavale lepingupartnerile.

Isikuandmed on kättesaadavad järgmistele isikutele:

 • hariduse ja kultuuri peadirektoraadi üksuste töötajad, kes vastutavad Euroopa Noorteportaali kaudu osutatavate teenuste rakendamise eest;
 • hariduse ja kultuuri peadirektoraadi IT-osakonna töötajad;
 • muude Euroopa Komisjoni asjakohaste talituste töötajad, kes kaasvastutavad Euroopa Noorteportaali kaudu osutatavate teenuste rakendamise eest.

Isikuandmeid võib vajaduse korral avalikustada ka järgmistele isikutele:

 • hariduse ja kultuuri peadirektoraadi siseauditi üksuse töötajad;
 • siseauditi talituse töötajad;
 • Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) töötajad.

Rahvusvaheline andmeedastus

Solidaarsuskorpuses registreerunute isikuandmed edastatakse ELi/EMP-välistest riikidest (programmiga liitunud riigid ja partnerriigid) pärit organisatsioonidele, kellel on Euroopa solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgis, kuid kelle kohta ei ole andmekaitse piisavuse otsust tehtud (sh programmiga liitunud riigid – Türgi, Serbia ja Põhja-Makedoonia). Sel juhul sõltub isikuandmete kaitse vastava kolmanda riigi õigusest või tavadest. Teie andmekaitsealased õigused ei pruugi aga olla samaväärsed nendega, mis kehtivad ELi/EMP riigis või riigis, kelle suhtes on vastu võetud andmekaitse piisavuse otsus.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

Artiklite, uudiste ja üritustega seotud e-posti kontaktaadressid kustutatakse koos originaalsisuga kahe aasta jooksul pärast nende portaalist mahavõtmise kuupäeva.

Euroopa solidaarsuskorpuse kasutajakontodes sisalduvad isikuandmed kustutatakse kolm aastat pärast seda, kui osaleja jõuab korpuses osalemise vanuse ülempiirini, välja arvatud juhul, kui kasutaja on nõustunud liituma mõne selleks ajaks loodud vilistlaste programmiga, näidanud e-posti teel üles huvi kasutajakonto säilitamise vastu või on saanud programmis osalemise kaudu kasu ELi rahastusest. Sellisel juhul säilitatakse andmeid andmete tavanimekirja kohaselt viis aastat pärast viimase finantstehingu toimumist.

Veebipõhiste konsultatsioonide vastused muudetakse anonüümseks (st seos kasutaja ja vastuste vahel / nende antud hääled kustutatakse) kaks aastat pärast asjaomase suletud konsultatsiooni ning aruandlus- / tagasisideprotsessi lõppemist.

Nende DiscoverEU kasutajate taotlustes sisalduvad isikuandmed, keda välja ei valitud, kustutatakse kaks aastat pärast seda, kui nad taotluse esitasid, välja arvatud juhul, kui nad on väljendanud oma huvi hoida end kursis muude Euroopa Noorteportaali teenustega või neis osaleda. Sellisel juhul säilitatakse andmeid maksimaalselt viis aastat. Pärast selle perioodi lõppu muudetakse isikuandmed anonüümseks ja neid säilitatakse ainult statistika jaoks. DiscoverEU jaoks valitud kasutajarakendustes sisalduvad isikuandmed kustutatakse andmete tavanimekirjast viis aastat pärast viimase finantstehingu toimumist, seda ei tehta juhul, kui kasutaja on väljendanud huvi valitud kasutaja staatusest taganeda ja ta ei ole algatuse kaudu ELi rahalisi vahendeid saanud. Sellisel juhul säilitatakse andmeid kuni kaks aastat.

Kuidas Te saate oma isikuandmetele juurde pääseda, nende õigsust kontrollida ja vajaduse korral neid parandada?

Teil on õigus tutvuda salvestatud isikuandmetega ja vajaduse korral paluda oma andmeid parandada, võttes ühendust Euroopa Noorteportaali vastutava töötlejaga:

Head of Unit, „Youth policy“, Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels; e-post: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Milliseid turbemeetmeid rakendatakse Teie andmete kaitsmiseks võimaliku väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest?

Komisjon kaitseb isikuandmeid ning need on hõlmatud erinevate kaitsemeetmetega, mida komisjon oma elektrooniliste varade terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse kaitseks rakendab.

Euroopa solidaarsuskorpus

Nõustudes nende isikuandmete kaitse põhimõtetega, on solidaarsuskorpuse tegevuste juhtimiseks loa saanud organisatsioon nõus kasutama Euroopa solidaarsuskorpuse IT-süsteeme vaid korpuses registreerunute otsimiseks oma tegevustesse, samuti ka selleks, et võtta korpuses registreerunutega ühendust ning teha neile osalemispakkumisi. Need võivad olla organisatsiooni enda või mõne teise organisatsiooni (keda volitatud organisatsioon ametlikult esindab) tegevused.
Eelkõige kohustub volitatud organisatsioon seadma sisse tehnilised turbemeetmed, mis on asjakohased registreerunute isikuandmete töötlemisega seotud riskide seisukohast, et:

 •  takistada volitamata isikute juurdepääsu isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele arvutisüsteemidele, eelkõige takistada a) andmekandjate loata lugemist, kopeerimist, muutmist või kõrvaldamist; b) andmete loata sisestamist ning säilitatavate isikuandmete loata avalikustamist, muutmist või kustutamist; c) andmetöötlussüsteemide loata kasutamist andmeedastusvahendite kaudu;
 • tagada, et andmetöötlussüsteemi volitatud kasutajatel oleks juurdepääs üksnes neile isikuandmetele, millele neil on juurdepääsuõigused;
 • registreerida, milliseid isikuandmeid, millal ja kellele on edastatud;
 • tagada, et isikuandmeid töödeldakse kooskõlas siseriiklikes õigusaktides kehtestatud andmekaitsesätetega;
 • tagada, et isikuandmete edastamise ja andmekandjate veo käigus ei oleks võimalik andmeid loata lugeda, kopeerida ega kustutada;
 • kujundada oma organisatsiooniline struktuur nii, et see vastaks andmekaitse nõuetele.

Kellega võtta ühendust, kui teil on küsimusi või kaebusi isikuandmete kaitse kohta?

Peaksite võtma ühendust Euroopa Noorteportaali vastutava töötlejaga: Head of Unit, „Youth policy“, Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels; e-post: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Kui teil on täiendavaid küsimusi või kaebusi, võite ühendust võtta ka

Õiguskaitsevahendid

Lahkarvamuste korral võib kaebused saata Euroopa Andmekaitseinspektorile http://www.edps.europa.eu.

Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab kõikidest isikuandmete töötlemise toimingutest registrit. Registriga saate tutvuda aadressil http://ec.europa.eu/dpo-register.

Käesolevas dokumendis käsitletav andmete töötlemine on andmekaitseametnikule teatavaks tehtud järgmise viitenumbriga: DPR-EC-00371