Skip to main content

Paziņojums par konfidencialitāti — Eiropas Jaunatnes portāls

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz Eiropas Jaunatnes portālu un ar to saistītajiem tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, tīmekļa vietnēm un mobilā tālruņa lietotnēm. Tā kā šis portāls satur persondatus, uz tā informācijas publicēšanu un apstrādi attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) Nr. 2018/1725 (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001). Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir paskaidrots, kā šajā sistēmā tiek izmantoti persondati un kā tiek aizsargāts šo datu privātums. 

Persondatu apstrādes galvenais juridiskais pamats ir Regula (ES) 2021/888, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ Regulas (ES) 2018/1475 un (ES) Nr. 375/2014, Regula (ES) Nr. 2021/817, ar ko izveido Savienības programmu “Erasmus+” un atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013, un Eiropas Komisijas lēmums par 2018., 2019. un 2020. gada darba programmu sagatavošanas darbībai “DiscoverEU: bezmaksas braukšanas karte Eiropas jauniešiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu”. 

Kāds ir datu vākšanas mērķis

Ir seši svarīgi Eiropas Jaunatnes portāla (EJP) elementi, kas ietver persondatu vākšanu un apstrādi. Tie ir šādi.

 • Informācijas nodrošināšana — ar ES jaunatnes stratēģiju saistītu un jauniešiem svarīgu rakstu, pasākumu un ziņu izveide un uzturēšana.
 • Veidlapa jautājumu uzdošanai — EJP sniedz iespēju indivīdiem iesniegt jautājumus, aizpildot veidlapu.
 • Eiropas Solidaritātes korpuss — EJP piedāvā iespēju jauniešiem reģistrēties korpusā un norādīt, kādās darbībās viņi vēlas piedalīties, kā arī saņemt apmācību, lai sagatavotos brīvprātīgajam darbam. Viņi varēs arī publicēt un kopīgot lietotāju radītu saturu par savu pieredzi korpusā, piemēram, attēlus un tekstus, komentārus par citu lietotāju ierakstiem, augšupielādēt avatāru savam profilam un manuāli norādīt savu atrašanās vietu. EJP arī ļaus pilnvarotām organizācijām veikt meklēšanu korpusā reģistrēto personu datubāzē, lai atrastu potenciālos brīvprātīgos vai darbiniekus darbībām, sazināties ar potenciālajiem dalībniekiem (ja reģistrētā persona piekrīt, ka organizācija ar viņu sazinās) un izraudzītiem dalībniekiem piedāvāt piedalīšanās iespējas — kuras reģistrētās personas var pieņemt vai noraidīt — un visbeidzot, izsniegt dalības sertifikātu pēc darbības beigām. Eiropas Solidaritātes korpusā reģistrētas personas un korpusa dalībnieki var piedalīties vispārīgās tiešsaistes mācībās, kas pieejamas platformā “EU Academy” un kurām var piekļūt no korpusa profila. Lai korpusā reģistrētās personas un korpusa dalībnieki varētu piedalīties mācībās, šīs personas tiks informētas par šo vispārīgo tiešsaistes mācību paziņojumu par datu aizsardzību pirms to persondatu pārsūtīšanas no EJP uz platformu “EU Academy”. Šai platformai ir pašai savs paziņojums par konfidencialitāti, kas pieejams tās tīmekļa vietnē. Eiropas Solidaritātes korpusa mobilā tālruņa lietotne ietver dažas no Eiropas Jaunatnes portāla funkcijām. Tāpēc šis paziņojums par privātumu attiecas arī uz lietotni. Eiropas Solidaritātes korpusā reģistrētās personas un korpusa dalībnieki var piedalīties konkursos, izmantojot lietotni. Tiklīdz viņi piedalās, lietotnē tiek pieprasīta viņu piekrišana.
 • Organizāciju un vakanču datubāze — tajā ir šādu organizāciju saraksts: saskaņā ar “Erasmus+” akreditētās organizācijas, Eiropas Solidaritātes korpusa organizācijas, kurām ir kvalitātes zīme, kā arī citas ES finansējuma programmas un pilnvarotas trešās puses, kas jauniešiem piedāvā iespējas strādāt brīvprātīgo darbu, stažēties vai strādāt. Šajā datubāzē ir arī augstākminēto iespēju saraksts.
 • Interneta apspriešanas rīks (CTK) ir daļa no ES Jaunatnes stratēģijas — tam jāveicina lielāka jauniešu līdzdalība demokrātiskajā dzīvē, tāpēc Eiropas Jaunatnes portālā ir ietverta platforma, kur jaunieši var paust viedokli par dažādiem tematiem.
 • “DiscoverEU” — EJP piedāvā jauniešiem un jauniešu grupām iespēju pieteikties uz ceļošanas karti. Piesakoties viņiem jāiesniedz savi persondati. Viņi arī atbildēs uz viktorīnas jautājumiem, uz vienu papildjautājumu, kā arī uz jautājumiem par ceļošanu (sk. sadaļu “Kādus persondatus mēs vācam Eiropas Jaunatnes portālā”). Ja tās ir jauniešu grupas, minēto informāciju iesniedz grupas vadītājs, un pēc tam tiek ģenerēts kods, ko persondatu ievadīšanai varēs izmantot visi pārējie grupas dalībnieki. Lēmuma par balvas piešķiršanu pieņemšanai būs vajadzīgi tikai šādi dati: dzimšanas datums, valstspiederība, atbildes uz viktorīnas jautājumiem un papildjautājumu. Citus no reģistrācijas veidlapas ievāktos persondatus izmantos tikai statistikas nolūkiem un kā nepieciešamo informāciju, kuru Eiropas Komisijas oficiāli izraudzīts apakšuzņēmējs izmantos atlasīto dalībnieku ceļojumu rezervēšanai. Plašāka informācija par “DiscoverEU” konkursa noteikumiem pieejama EJP sadaļā “DiscoverEU” konkursa noteikumi.

Vispārīgi apsvērumi  
Saistībā ar dažiem no iepriekšminētajiem pakalpojumiem Eiropas Jaunatnes portāls un tam pakārtotie portāli laiku pa laikam rīko konkursus, kuru dalībniekiem, iespējams, prasa iesniegt persondatus. Dalība šādos konkursos ir pilnīgi brīvprātīga; iespējamos dalībniekus pirms persondatu iesniegšanas informē par izrietošajām sekām. 

Lietotājiem var nākties pieteikties un autentificēties, lai varētu izmantot dažas no šīm funkcijām. Šim nolūkam EJP var izmantot Eiropas Komisijas identitātes pārvaldības sistēmu (IMS) ar EU Login sistēmas starpniecību. Minētajai sistēmai ir pašai savs paziņojums par konfidencialitāti

Persondatu apstrāde ir nepieciešama, lai varētu izpildīt Eiropas Komisijas pienākumus nodrošināt uzraudzību un sniegt ziņojumus, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 2018/1475, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu, Regulā (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības programmu “Erasmus+”, un Eiropas Komisijas lēmumā par 2018., 2019. un 2020. gada darba programmu sagatavošanas darbībai “DiscoverEU: bezmaksas braukšanas karte Eiropas jauniešiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu”. 

Datu vākšanas mērķi

 • Informācijas sniegšana
  • Sniegt kontaktinformāciju (ar rakstiem, pasākumiem un ziņām saistīto cilvēku vārdus un/vai e-pasta adreses) plašākai sabiedrībai.
  • Ļaut pilnvarotiem lietotājiem reģistrēties EJP kā autoriem vai redaktoriem un vajadzības gadījumā sniegt tehnisku palīdzību.
 • Veidlapa jautājumu uzdošanai
  • Dot iespēju personām uzdot jautājumu ar EJP starpniecību un saņemt atbildi no Eurodesk Briselē, Eurodesk tīkla un/vai EJP administratoriem.
 • Eiropas Solidaritātes korpuss
  • Ļaut jauniešiem reģistrēties korpusā, norādot galvenos persondatus un kontaktinformāciju. Turklāt ļaut korpusā reģistrētām personām brīvprātīgi sniegt papildu kontaktinformāciju, ziņas par vēlmēm attiecībā uz darbību veidiem, kuri viņus interesētu, kā arī par prasmēm un pieredzi, kuru viņi var sniegt darbībām, kopsavilkumu par viņu izglītību un nodarbinātību un jebkādu iepriekšēju brīvprātīgā darba pieredzi.
  • Ļaut korpusā reģistrētām personām saņemt e-pastu, e-jaunumus un citus paziņojumus, kas saistīti ar korpusu un citām jaunatnei paredzētām Eiropas Komisijas vai citu organizāciju iniciatīvām, kā arī ļaut saņemt aptaujas un izmantot citas metodes, ar kurām apkopo atsauksmes no dalībniekiem. Korpusā reģistrētas personas var noteikt, tieši kādus paziņojumus tās vēlas saņemt.
  • Ļaut korpusam piedāvāt korpusā reģistrētām personām apmācības iespējas.
  • Ļaut korpusā reģistrētām personām sniegt atsauksmes par pakalpojumiem un procesiem.
  • Ļaut korpusa dalībniekiem reģistrēt savus neformālās mācīšanās rezultātus ārējā “Youthpass” rīkā.
  • Ļaut korpusā reģistrētajām personām sazināties savā starpā, izmantojot korpusa mobilās lietotnes kopienas veidošanas funkcijas. Tas ietver iespēju publicēt lietotāja radītu saturu par savu pieredzi korpusā, kā arī iespēju skatīt citu reģistrēto personu ierakstus un tos komentēt, dalīties ar saviem ierakstiem sociālajos tīklos un meklēt darbības vai uz tām pieteikties, piedalīties konkursos un izmantot tērzēšanas funkciju. Viņi var arī korpusa administratoriem ziņot par ierakstiem, kas izraisa bažas. Ierakstiem ir jāatbilst Eiropas Jaunatnes portāla izmantošanas noteikumiem, kas pieejami tīmeklī. Viņi arī drīkst augšupielādēt avatāru savam profilam un norādīt savu atrašanās vietu.
  • Ļaut pilnvarotiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts vadīt korpusa darbības, meklēt korpusā reģistrēto personu datubāzē potenciālus brīvprātīgos vai darbiniekus korpusa darbībām, saskaņojot informāciju par ierosināto darbību ar korpusā reģistrēto personu persondatiem un preferencēm.
  • Ļaut šiem pilnvarotajiem pārstāvjiem sazināties ar atlasītajiem kandidātiem, ja reģistrētā persona piekritusi, ka organizācija ar viņu drīkst sazināties.
  • Ļaut šiem pilnvarotajiem pārstāvjiem piedāvāt konkrētas brīvprātīgā darba iespējas korpusā reģistrētām personām un pārvaldīt piedāvājumus.
  • Ļaut korpusa administratoriem pārzināt korpusā reģistrēto personu datubāzi un sniegt tām palīdzību.
  • Ļaut valstu aģentūrām, kas atbild par “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošanu, veikt tādu projektu pārbaudes, revīzijas un novērtējumus, kuri saņem ES atbalstu un kuros ir iesaistītas reģistrētās personas, un sniegt palīdzību organizāciju pilnvarotajiem pārstāvjiem, izmantojot piekļuvi korpusa datubāzei.
  • Ļaut korpusa administratoriem pārvaldīt korpusa darbības un korpusa dalībnieku meklēšanas un piemērotu dalībnieku atrašanas procesus un sniegt palīdzību pilnvarotajiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām ir atļauts vadīt korpusa darbības.
  • Ļaut korpusa administratoriem un citām uzticamām personām sūtīt informāciju un paziņojumus par korpusu un citām ar korpusu saistītām darbībām korpusā reģistrētām personām un organizāciju pilnvarotajiem pārstāvjiem.
  • Ļaut korpusa administratoriem analizēt datus par reģistrētajām personām un no tām saņemtās atsauksmes.
  • Ļaut korpusa administratoriem pārbaudīt reģistrēto personu ierakstus un komentārus, tostarp tos, par kuriem reģistrētās personas ir ziņojušas, un veikt nepieciešamās darbības, ja tie neatbilst Eiropas Jaunatnes portāla izmantošanas noteikumiem.
 • Organizāciju un vakanču datubāze
  • Sniegt sabiedrībai kontaktinformāciju (proti, to personu vārds, uzvārds un/vai e-pasta adrese, kuras saistītas ar “Erasmus+” akreditētām organizācijām, Eiropas Solidaritātes korpusa organizācijām, kam ir kvalitātes zīme, vai saistītas ar citām organizācijām, kas sertificētas saskaņā ar ES finansējuma programmām vai saistītas ar pilnvarotām trešām pusēm un to piedāvātām iespējām).
  • Dot iespēju “Erasmus+” akreditētām organizācijām, Eiropas Solidaritātes korpusa organizācijām, kam ir kvalitātes zīme, un citām organizācijām, kas sertificētas saistībā ar citām ES finansējuma programmām, un pilnvarotām organizācijām, kas ir trešā puse, pārvaldīt šo organizāciju publicēto kontaktinformāciju.
  • Dot iespēju “Erasmus+” akreditētām organizācijām, Eiropas Solidaritātes korpusa organizācijām, kam ir kvalitātes zīme, un citām organizācijām, kas sertificētas saistībā ar citām ES finansējuma programmām, un pilnvarotām organizācijām, kas ir trešā puse, informēt potenciālos kandidātus par piedāvātajām iespējām, un dot jauniešiem iespēju sazināties ar šīm organizācijām.
  • Ļaut EJP administratoriem vajadzības gadījumā sniegt tehnisku palīdzību organizācijām.
 • Interneta apspriešanas rīks
  • Gādāt, lai lietotāji varētu e-pastā saņemt jaunāko informāciju par apspriešanu, kurā viņi ir piedalījušies.
  • Ļaut uzraudzīt rīka lietotājus un statistiski analizēt viņu aktivitāti.
  • Ļaut EJP administratoriem vajadzības gadījumā sniegt tehnisku palīdzību organizācijām, kuras vada apspriešanas.
 • Darbība “DiscoverEU”
  • Dot jauniešiem iespēju pieteikties uz kādu iniciatīvu, sniedzot dažus svarīgākos persondatus, kontaktinformāciju, kā arī papildu informāciju, kas saistīta ar ceļošanu (sal. ar sadaļu “Kādus persondatus mēs vācam Eiropas Jaunatnes portālā”).
  • Dot pieteikuma iesniedzējiem iespēju saņemt e-pasta vēstules un citus paziņojumus, kas saistīti ar “DiscoverEU” un citām Eiropas Komisijas (vai ar Komisiju nesaistītām) iniciatīvām, kuru mērķgrupa ir jaunieši. Dot pieteikuma iesniedzējiem iespēju saņemt ataujas un ļaut izmantot citas metodes, ar kurām apkopo pieteikumu iesniedzēju atsauksmes. Dot iespēju saņemt cita veida informāciju, kampaņu materiālus, uzaicinājumus uz pasākumiem, kas saistīti (vai nav saistīti) ar EK iniciatīvām (taču tikai pēc tam, kad pieteikuma iesniedzēji ir snieguši skaidru piekrišanu tam, ka ar viņiem sazinās Eiropas Komisija un tās pilnvarotie darbuzņēmēji).
  • Dot “DiscoverEU” pārvaldītājiem un pilnvarotiem darbuzņēmējiem iespēju sazināties ar atlasītajiem un rezerves sarakstā esošiem pieteikuma iesniedzējiem pa e-pastu vai tālruni.
  • Dot iespēju valstu aģentūrām, kas ir atbildīgas par programmas “Erasmus+” īstenošanu, sazināties ar atlasītajiem kandidātiem un rezerves sarakstā iekļautajiem kandidātiem pa e-pastu vai pa tālruni, lai nosūtītu uzaicinājumus uz pasākumu.
  • Dot Eiropas Komisijas izvēlētiem plašsaziņas līdzekļiem (drukātiem, TV vai radio) iespēju sazināties ar atlasītiem pieteikuma iesniedzējiem, taču tikai tad, ja atlasītie pieteikuma iesniedzēji ir tam skaidri piekrituši.
  • Nodrošināt, ka pilnvarotais darbuzņēmējs katram izraudzītajam pieteikuma iesniedzējam var piedāvāt ceļošanas karti.
  • Nodrošināt, ka “DiscoverEU” administratoriem ir piekļuve tiešsaistē saglabātajiem pieteikuma iesniedzēju datiem, dot iespēju atlasīt pieteikuma iesniedzējus, kā arī nodrošināt atbalstu darbības “DiscoverEU” pieteikuma iesniedzējiem (otrais atbalsta līmenis). Pirmā līmeņa atbalstu nodrošinās Eurodesk.
  • Ļaut “DiscoverEU” administratoriem analizēt pieteikuma iesniedzēju datus un no viņiem saņemtās atsauksmes.
  • Enable the authorised contractor to offer a European Youth Card (EYCA) to each non-selected applicant (based on their consent).

Eiropas Komisija un organizācijas, kuras atbild par šo elementu īstenošanu, savāktos persondatus apstrādās vienīgi iepriekš norādītajiem mērķiem.

Kādus persondatus mēs vācam Eiropas Jaunatnes portālā

 • Informācijas sniegšana
  • Par atsevišķām personām, kas saistītas ar rakstu, pasākumu vai ziņām: vārds un e-pasta adrese.
  • Par Eurodesk Briselē vai valsts Eurodesk organizāciju tīkla darbiniekiem: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, valsts, kuras uzdevumā personai ir atļauts pārvaldīt saturu.
 • Veidlapa jautājumu uzdošanai
  • Personām, kas vēlas uzdot jautājumu, jānorāda savs vārds un e-pasta adrese.
 • Eiropas Solidaritātes korpuss
  • Personām, kuras nolēmušas pievienoties korpusam, jāsniedz šāda pamatinformācija: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, likumīgās uzturēšanās valsts, valstspiederība, e-pasta adrese, vēlamā saziņas valoda, viņu interesējošās korpusa darbības, iepriekšējās zināšanas un pieredze, norādot, ka tās atzīst korpusa uzdevumus un principus.
  • Pēc sākotnējās reģistrācijas procesa, pievienojušās korpusam, šīs personas var brīvprātīgi sniegt papildu informāciju par sevi: pasta adresi, tālruņa numurus, kopsavilkumu par nodarbinātību un izglītību, sīkākas ziņas par iepriekšējo brīvprātīgā darba pieredzi, valodu prasmi, pieejamību korpusa darbībām, motivāciju, lai brīvprātīgi piedalītos korpusa darbībā, motivāciju strādāt korpusa darbībā, vēlamās valstis, kurās veikt brīvprātīgo darbu vai strādāt, vēlamās profesijas, jebkuru papildu informāciju, ko lietotājs vēlas sniegt, vēlmi saņemt e-pastu, e-jaunumus, paziņojumus un citus ziņojumus no korpusa.
  • Tās var arī augšupielādēt personas CV dokumenta veidā, ar nosacījumu, ka visa informācija, ko satur CV, tostarp kontaktinformācija un citi sensitīvi personas dati, būs pieejama to organizāciju pārstāvjiem, kurām atļauts vadīt korpusa darbības un kuras to var izmantot savā procedūrā, lai izvēlētos reģistrētās personas savām darbībām.
  • Solidaritātes korpusa mobilajā lietotnē tās var arī publicēt lietotāja radītu saturu par savu pieredzi korpusā un komentēt citu reģistrēto personu ierakstus. Ierakstiem ir jāatbilst Eiropas Jaunatnes portāla izmantošanas noteikumiem.
  • Solidaritātes korpusa mobilajā lietotnē tās arī var augšupielādēt avatāru savam profilam, norādīt savu atrašanās vietu un meklēt darbības vai uz tām pieteikties.
  • Izmantojot korpusa mobilo lietotni tiek vākti papildu dati, kas saistīti ar lietotāja identifikatoriem (lietotāja ID, ierīces ID), izmantošanu (produkta mijiedarbība: lietotnes palaišana un skatītās lapas, kā arī citi izmantošanas dati: ierīces un pārlūkprogrammas veids) un diagnostiku (avārijas dati).
  • Eiropas Solidaritātes korpuss darbosies kā platforma, lai atvieglotu organizācijām un indivīdiem kontaktu dibināšanu, un EAC ĢD nevērtēs datu subjekta personiskos aspektus.
  • Pilnvarotiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts vadīt korpusa darbības, jānorāda vārds, uzvārds, lietotājvārds, e-pasta adrese, organizācija(-as), kuru(-as) šai personai ir tiesības administrēt, un jāpieņem korpusa uzdevumi un principi.
 • Organizāciju un vakanču datubāze
  • Par personām, kas saistītas ar “Erasmus+” akreditētu organizāciju, Eiropas Solidaritātes korpusa organizācijām, kam ir kvalitātes zīme, vai saistītas ar citām organizācijām, kas sertificētas saskaņā ar ES finansējuma programmām, vai saistītas ar pilnvarotām trešām pusēm vai projektiem: vārds un e-pasta adrese.
  • Par organizāciju pārvaldītājiem: vārds, uzvārds, lietotājvārds, e-pasta adrese, organizācija(-as), kuru(-as) šai personai ir tiesības administrēt.
 • Interneta apspriešanas rīks
  • Par atsevišķām personām: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas valsts, dzimšanas datums, dzimums, organizācija, ko tās pārstāv (attiecīgā gadījumā).
  • Par pilnvarotajiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts izmantot CTK, — vārds, uzvārds, e-pasta adrese, valsts, par kuru saņemtos datus attiecīgajai personai ir tiesības administrēt.
 • Darbība “DiscoverEU”
  • Individuāliem dalībniekiem vai grupu vadītājiem, kas nolēmuši pievienoties iniciatīvai, jāsniedz šāda pamatinformācija: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, valstspiederība, e-pasta adrese, personas apliecības vai pases numurs, tālruņa numurs, nodarbošanās. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem par ceļošanu, piemēram, par to, kurā periodā viņi vēlētos ceļot un vai šī ir pirmā reize, kad viņi dodas uz citu ES valsti, vai šī ir pirmā reize, kad viņi ceļo bez vecākiem vai aizbildņiem, ko viņi vēlētos iemācīties no šīs pieredzes, ko viņi vēlētos paveikt ceļojuma laikā, kā viņi segtu izmaksas un kā viņi uzzinājuši par šo iniciatīvu.
  • Grupu pieteikumos minēto informāciju sniedz grupas vadītājs, un pēc tam tiek ģenerēts kods, ko personas datu ievadīšanai izmanto visi pārējie grupas dalībnieki.
  • Atlasīto pieteikuma iesniedzēju e-pasta adresi un tālruņa numuru var nodot Eiropas Komisijas atlasītiem plašsaziņas līdzekļiem, ja pieteikuma iesniedzēji ir skaidri piekrituši šādai saziņai un ja tam piekritušas arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības un Eiropas Komisijas preses dienests. Kad plašsaziņas līdzekļi ir sazinājušies ar pieteikuma iesniedzējiem un iesniedzēji piekrituši iedot savu e-pasta adresi, viņiem jāņem vērā, ka uz viņiem attiecas attiecīgā plašsaziņas līdzekļa paziņojums par konfidencialitāti.
  • Eiropas Komisija drīkst nodot atlasīto “DiscoverEU” pieteikuma iesniedzēju persondatus (proti, vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzimšanas datumu, valsti) savam pilnvarotajam darbuzņēmējam, kas atbild par komunikāciju, lai darbuzņēmējs varētu nosūtīt uzaicinājumus uz pasākumiem vai rezervēt ceļošanas biļetes kāda pasākuma apmeklēšanai.
  • Eiropas Komisija var dalīties ar atlasīto un “DiscoverEU” rezerves sarakstā iekļauto pieteikuma iesniedzēju persondatiem (konkrēti, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzimšanas datums, valsts) ar “Erasmus+” valstu aģentūrām, lai nosūtītu uzaicinājumus uz pasākumu.

Ar kādiem tehniskajiem līdzekļiem apstrādājam jūsu datus

Datus vācam un apstrādājam, izmantojot Komisijas IT standartus un telesakaru infrastruktūru. Datus glabā centralizētā datubāzē, ko pārvalda Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts un kas atrodas Komisijas Datu centrā Luksemburgā.

Kam respondentu dati ir pieejami, un kam tos izpauž

 • Informācijas sniegšana
  • Attiecīgo personu kontaktinformācija, ko rakstiem, ziņām vai pasākumiem būs pievienojuši pilnvaroti EJP redaktori, piemēram, kāda pasākuma vai ziņu raksta kontaktpersona, būs redzama plašai sabiedrībai.
  • Šīm ziņām var piekļūt arī Eurodesk darbinieki Briselē un valstu Eurodesk organizāciju tīkla darbinieki.
  • Šī informācija ir pieejama arī EJP administratoriem.
 • Veidlapa jautājumu uzdošanai
  • Kontaktinformācija būs pieejama Eurodesk darbiniekiem Briselē, valstu Eurodesk organizāciju tīkla darbiniekiem un EJP administratoriem.
 • Eiropas Solidaritātes korpuss
  • Ja korpusa darbību vadīšanai akreditēta organizācija savā korpusa vietnes lapās publicētajā profilā būs iekļāvusi savu pārstāvju personisko kontaktinformāciju, tā būs redzama plašai sabiedrībai.
  • Plaša sabiedrība var arī redzēt lietotāju radītu saturu un komentārus, kurus publicējušas un kopīgojušas korpusā reģistrētas personas par savu pieredzi korpusā. Tā var arī redzēt lietotāju avatāru un atrašanās vietu, ja tā ir norādīta.
  • Korpusā reģistrētas personas var skatīt un saglabāt savus persondatus, piesakoties savā Eiropas Solidaritātes korpusa kontā. Viņiem ir tiesības jebkurā laikā dzēst savu kontu. Korpusā reģistrēta persona ir atbildīga par savu datu kvalitāti.
  • Solidaritātes korpusa mobilajā lietotnē korpusā reģistrētas personas var arī aplūkot, kopīgot, rediģēt un izdzēst ierakstus, kurus tās nosūtījušas par savu pieredzi korpusā. Tās var arī aplūkot un komentēt citu reģistrēto personu nosūtītus ierakstus un korpusa administratoriem ziņot par ierakstiem, kas, viņuprāt, neatbilst izmantošanas noteikumiem.
  • Solidaritātes korpusa mobilajā lietotnē korpusā reģistrētas personas var augšupielādēt, modificēt un izdzēst sava profila avatāru un savu atrašanās vietu.
  • Korpusā reģistrēto personu persondati ir pieejami pilnvarotajiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām ir atļauts vadīt korpusa darbības.
  • Korpusā reģistrēto personu persondati ir pieejami par programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošanu atbildīgajām valstu aģentūrām, kuras tos var izmantot, lai sniegtu palīdzību organizāciju pilnvarotajiem pārstāvjiem, kā arī lai veiktu tādu projektu pārbaudes, revīzijas un novērtējumus, kuri saņem ES atbalstu un kuros ir iesaistītas reģistrētās personas.
  • Korpusā reģistrēto personu persondati ir pieejami arī Korpusa pārvaldniekiem un dažādu tādu ES programmu pārvaldniekiem, ar kuru starpniecību pilnvarotas organizācijas piedāvā Eiropas Solidaritātes korpusa darbības.
  • Persondatus drīkst nodot citiem Eiropas Komisijas dienestiem, kas varētu vēlēties sazināties ar reģistrētajām personām.
  • Atlasīto kandidātu persondatus var nodot Eiropas Komisijas izvēlētiem plašsaziņas līdzekļiem (drukātiem, TV vai radio), ja atlasītie pieteikuma iesniedzēji tam ir skaidri piekrituši.
  • Dažus Korpusā reģistrētu personu datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas valsts, valstspiederība, e-pasta adrese) drīkst nosūtīt citiem rīkiem, kurus pārvalda EAC ĢD, un tie var būt pieejami pilnvarotām iestādēm, valsts aģentūrām un Korpusa pārvaldniekiem.
  • Atsevišķi korpusa dalībnieku persondati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas valsts, valstspiederība, e-pasta adrese) tiks nosūti Eiropas Solidaritātes korpusa nolīgtam pakalpojuma sniedzējam, lai Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem varētu nodrošināt apdrošināšanu.
  • Atsevišķi korpusa dalībnieku persondati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, dzīvesvietas valsts) tiks nosūtīti uz ārējo rīku “Youthpass”, lai dalībnieki, ja viņi to vēlas, varētu reģistrēt savus neformālās mācīšanās rezultātus.
  • Ja korpusā reģistrētas personas vai korpusa dalībnieki izrādīs interesi piedalīties vispārējās tiešsaistes mācībās, atsevišķi šo personu dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, “EU Login” lietotājvārds, saziņas valoda, dzīvesvietas valsts, pilsēta (ja norādīta)) tiks nosūtīti uz platformu “EU Academy”, lai nodrošinātu tām piekļuvi vispārējiem tiešsaistes mācību kursiem.
  • Lietotāju radītais saturs un korpusā reģistrēto personu publicētie komentāri par to pieredzi korpusā ir pieejami arī korpusa administratoriem.
 • Organizāciju un vakanču datubāze
  • Ar “Erasmus+” akreditētām organizācijām, Eiropas Solidaritātes korpusa organizācijām, kam ir kvalitātes zīme, vai citām organizācijām, kas sertificētas saskaņā ar ES finansējuma programmām vai pilnvarotiem pakalpojumu sniedzējiem (trešām pusēm) saistītu personu persondatus un iespējas var aplūkot ikviens.
  • “Erasmus+” akreditētu organizāciju, Eiropas Solidaritātes korpusa organizāciju, kam ir kvalitātes zīme, un citu organizāciju, kas sertificētas saistībā ar citām ES finansējuma programmām, un pilnvarotu organizāciju, kas ir trešā puse, pilnvaroti pārstāvji var piekļūt to personu persondatiem, kas saistīti ar attiecīgo organizāciju un tās projektiem.
 • Interneta apspriešanas rīks
  • Interneta apspriešanas rīka lietotāju e-pasta adreses, vispārīgie demogrāfiskie dati un aktivitāte rīka izmantošanā ir redzami apspriešanu vadīšanā apmācītiem pilnvarotajiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts vadīt apspriešanas, izmantojot minēto rīku.
  • Šie dati ir pieejami arī EJP administratoriem.
 • Darbība “DiscoverEU”
  • Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par savu datu kvalitāti.
  • Pieteikuma iesniedzēju persondati ir pieejami šādiem Eiropas Komisijas pilnvarotiem datu apstrādātājiem: (1) pilnvarotais darbuzņēmējs, kas veiks ceļojumam vajadzīgās rezervācijas, (2) Eurodesk darbinieki, (3) pilnvarotais darbuzņēmējs, kas atbild par komunikāciju, (4) programmas “Erasmus+” valstu aģentūras, (5) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).
  • Pieteikuma iesniedzēju persondati ir pieejami “DiscoverEU” administratoriem.
  • Persondatus drīkst nodot citiem Eiropas Komisijas dienestiem, kas varētu vēlēties sazināties ar reģistrētajām personām.
  • Atlasīto pieteikuma iesniedzēju persondatus var nodot Eiropas Komisijas izvēlētiem plašsaziņas līdzekļiem (drukātiem, TV vai radio), ja atlasītie pieteikuma iesniedzēji tam ir skaidri piekrituši.
  • Ar Eiropas Komisijas atlasītajiem pieteikuma iesniedzējiem drīkst pa e-pastu vai tālruni sazināties “Erasmus+” valstu aģentūras vai Eiropas Komisijas pilnvarotais darbuzņēmējs, kas atbild par komunikāciju. Ja tas konkrētajā gadījumā nepieciešams un ja atlasītais pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt, darbuzņēmējs drīkst atlasītajam pieteikuma iesniedzējam rezervēt ceļošanas biļeti kāda pasākuma apmeklēšanai. Darbuzņēmējs izvēlēsies konkurētspējīgākos un piemērotākos pārvadātājus, kas ir trešā puse (galvenokārt dzelzceļa uzņēmumus).
  • Ceļošanas biļešu rezervēšanas vajadzībām darbuzņēmējs drīkst pieteikuma iesniedzējiem paziņot, kas ir pārvadātājs, un nodot viņiem saiti uz šā pārvadātāja (trešās puses) tiešsaistes rezervācijas veidlapām, kā arī saiti uz piemērojamo pārvadātāja paziņojumu par konfidencialitāti. Pieteikuma iesniedzējam būs jāaizpilda šīs tiešsaistes rezervācijas veidlapas, lai rezervētu biļetes un tiešsaistē reģistrētos braucienam. Ņemiet vērā, ka šādi pārvadātāji, kas ir trešās puses, nedarbojas Eiropas Komisijas vai Eiropas Komisijas pilnvarotā darbuzņēmēja kontrolē un ka šādu trešo pušu prakse privātuma jomā var atšķirties no tās, kas izklāstīta šajā paziņojumā. Ne Eiropas Komisija, ne pilnvarotais darbuzņēmējs neatbild par šo trešo pušu praksi privātuma jomā un par trešo pušu paziņojumiem par konfidencialitāti. Atlasītajiem pieteikuma iesniedzējiem jāiepazīstas ar šo trešo pušu paziņojumiem par konfidencialitāti, kad šie atlasītie pieteikuma iesniedzēji piekrīt pirkumiem vai rezervācijām pārvadātāja tīmekļa vietnē vai lietotnē. Aicinām jūs izlasīt pārvadātāju (trešo pušu) attiecīgos paziņojumus par konfidencialitāti, lai sīkāk iepazītos ar viņu praksi attiecībā uz privātumu.
  • Atlasi neizturējušo pieteikuma iesniedzēju persondatus var nosūtīt darbuzņēmējam, lai tas varētu viņiem piešķirt Eiropas jaunatnes karti (EYCA).

Persondati būs pieejami šādām personām:

 • Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta to struktūrvienību personāls, kuras atbild par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Eiropas Jaunatnes portālu,
 • Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Informātikas (IT) nodaļas personāls,
 • citu kompetento Eiropas Komisijas dienestu personāls, kurš arī atbild par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Eiropas Jaunatnes portālu.

Ja nepieciešams, persondatus var izpaust arī:

 • Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Iekšējās revīzijas kapacitātes nodaļas personālam,
 • Iekšējās revīzijas dienesta personālam,
 • Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai personālam.

Datu nosūtīšana starptautiskā mērogā

Korpusā reģistrēto personu datus nosūta tām organizācijām no trešām valstīm ārpus ES/EEZ, kurām ir Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes zīme (programmas valstis un partnervalstis), bet attiecībā uz kurām nav pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību (tai skaitā programmas valstīm: Turcijai, Serbijai un Ziemeļmaķedonijai). Šajā gadījumā jūsu persondatu aizsardzības līmenis ir atkarīgs no attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem vai prakses. Tomēr jūsu tiesības attiecībā uz datu aizsardzību var nebūt līdzvērtīgas tiesībām ES/EEZ valstī vai valstī, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus

Rakstos, ziņās un pasākumu aprakstos norādītās e-pasta adreses arhivēs līdz ar pārējo attiecīgā ieraksta saturu divu gadu laikā pēc ieraksta izņemšanas no portāla.

Persondatus, kas atrodas Eiropas Solidaritātes korpusa lietotāju kontos, izdzēsīs, kad būs pagājuši trīs gadi pēc tam, kad viņi pārsnieguši vecumu, līdz kuram drīkst piedalīties korpusā, izņemot šādus gadījumus: lietotājs piekrīt piedalīties kādā turpmākā bijušo dalībnieku programmā, vai ir pa e-pastu paudis vēlmi saglabāt lietotāja kontu, vai ir saņēmis ES finansējumu saistībā ar dalību programmā, kas nozīmē, ka atbilstīgi kopējam glabāšanas sarakstam dati ir jāglabā piecus gadus pēc pēdējā finanšu darījuma veikšanas.

Interneta apspriešanās paustais viedoklis tiks anonimizēts (proti, likvidēs saikni starp lietotāju un viņa pausto viedokli vai balsojumu) divu gadu laikā pēc visa apspriešanas un ziņojumu sagatavošanas vai atsauksmju sniegšanas procesa beigām.

Neatlasīto darbības “DiscoverEU” pieteikuma iesniedzēju persondati, kas norādīti viņu pieteikumos, tiks izdzēsti, kad būs pagājuši divi gadi pēc pieteikuma iesniegšanas, ja vien viņi nebūs pauduši vēlmi saņemt informāciju par citiem EJP pakalpojumiem vai piedalīties tajos; šādā gadījumā dati tiks uzglabāti ne ilgāk kā piecus gadus. Kad būs pagājis minētais termiņš, viņu persondatus anonimizēs un paturēs tikai statistikas nolūkiem. Atlasīto darbības “DiscoverEU” dalībnieku persondati atbilstīgi kopējam glabāšanas sarakstam tiks dzēsti piecus gadus pēc pēdējā finanšu darījuma veikšanas, ja vien lietotājs nebūs paudis vēlmi atteikties no “atlasītā lietotāja” statusa un nebūs saņēmis ES finansējumu no iniciatīvas; šādā gadījumā dati tiek glabāti ne ilgāk kā divus gadus.

Kā varat piekļūt saviem persondatiem, pārbaudīt to pareizību un vajadzības gadījumā tos labot

Jums ir tiesības iepazīties ar saviem persondatiem, kurus glabājam, un vajadzības gadījumā lūgt, lai tos izlabo. Šim nolūkam jāsazinās ar Eiropas Jaunatnes portāla datu pārzini:

Jaunatnes politikas nodaļas vadītājs, Rue Joseph II 70, B-1049 Briselē, e-pasts: EAC-EYP@ec.europa.eu

Kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai novērstu jūsu informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tai

Datus saglabā Komisija, un tos aizsargā vairāki aizsardzības pasākumi, kurus Komisija ieviesusi, lai aizsargātu savu elektronisko resursu integritāti un konfidencialitāti.

Eiropas Solidaritātes korpuss

Pieņemot šo īpašo paziņojumu par konfidencialitāti, organizācija, kam atļauts vadīt korpusa darbības, piekrīt izmantot Eiropas Solidaritātes korpusa IT sistēmu tikai, lai meklētu korpusā reģistrētas personas darbībām, kā arī sazinātos ar korpusā reģistrētām personām un piedāvātu piedalīties kādā darbībā. Tās var būt pašu organizācijas vai tādas citas organizācijas darbības, kuru oficiāli pārstāv pilnvarota organizācija.
Proti, pilnvarotā iestāde apņemas pieņemt tehniskus un operatīvus drošības pasākumus, kas attiecas uz risku, kas saistīts ar tajā notiekošo reģistrēto personu persondatu apstrādi, lai:

 •  nepieļautu, ka datorsistēmām, ar ko apstrādā persondatus, piekļūst personas bez attiecīgām pilnvarām, tostarp nepieļautu: a) neatļautu nolasīšanu, kopēšanu, izmaiņu izdarīšanu vai izņemšanu no datu glabāšanas līdzekļiem; b) datu ievadīšanu bez attiecīgas atļaujas, kā arī glabāšanā esošo persondatu izpaušanu, mainīšanu vai izdzēšanu bez attiecīgas atļaujas; c) ka personas bez attiecīgām pilnvarām lieto datu apstrādes sistēmas, izmantojot datu pārsūtīšanas aprīkojumu;
 • nodrošinātu, ka datu apstrādes sistēmas pilnvarotie lietotāji var piekļūt tikai tiem persondatiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības;
 • reģistrētu, kuri persondati ir nosūtīti, kad un kam;
 • nodrošinātu, ka persondatus apstrādā saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem, kas paredzēti valsts tiesību aktos;
 • nodrošinātu, ka persondatu nodošanas laikā un datu glabāšanas līdzekļu transportēšanas laikā datus bez atļaujas nevar nolasīt, kopēt vai izdzēst;
 • izveidotu tādu organizatorisko struktūru, kas atbilst datu aizsardzības prasībām.

Ar ko sazināties, ja jums ir jautājumi vai sūdzības par persondatu aizsardzību

Tādos gadījumos jāsazinās ar Eiropas Jaunatnes portāla datu pārzini: Jaunatnes politikas nodaļas vadītājs, Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, e-pasts: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Ja jums ir vēl citi jautājumi vai sūdzības, varat sazināties ar

Iespējas sūdzēties

Domstarpību gadījumā sūdzības varat sūtīt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU) http://www.edps.europa.eu.

Kur var atrast sīkāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības inspektors publicē visu persondatu apstrādes darbību sarakstu. Tam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Par šo konkrēto apstrādi datu aizsardzības speciālistam ir paziņots ar šādu atsauci: DPR-EC-00371