Skip to main content

Specifieke privacyverklaring — Europese Jongerensite

Deze privacyverklaring geldt voor het gebruik van de Europese Jongerensite en aanverwante online-diensten zoals websites en mobiele applicaties. Aangezien deze website persoonsgegevens bevat, valt de publicatie en verwerking hiervan onder de bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 (tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dit systeem gebruikmaakt van persoonsgegevens, en de wijze waarop deze gegevens worden beschermd. 

De belangrijkste rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn Verordening (EU) 2021/888 tot vaststelling van het programma “Europees Solidariteitskorps” en tot intrekking van Verordeningen (EU) 2018/1475 en (EU) nr. 375/2014, Verordening (EU) nr. 2021/817 tot vaststelling van “Erasmus+” en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013 en de besluiten van de Commissie over de jaarlijkse werkprogramma’s voor 2018, 2019 en 2020 voor de voorbereidende actie “DiscoverEU: Gratis reispassen voor Europeanen die 18 jaar worden”. 

Waarvoor worden er gegevens verzameld?

De Europese Jongerensite (EJS, ook wel “European Youth Portal”, EYP) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor vijf belangrijke doeleinden: Het betreft:

 • Informatieverspreiding: het aanmaken en onderhouden van artikelen, evenementen en nieuwsberichten die relevant zijn voor jongeren en die betrekking hebben op de EU-jongerenstrategie.
 • Vragenformulier: op de EJS kunnen gebruikers een vraag stellen door een formulier in te vullen.
 • Europees Solidariteitskorps: op de EJS kunnen jongeren zich aanmelden voor het korps, hun voorkeuren voor activiteiten aangeven, en een opleiding volgen ter voorbereiding op een activiteit. Zij kunnen ook eigen materiaal over hun ervaringen met het korps, zoals foto's en teksten, posten en delen, op posts van anderen reageren, een avatar uploaden voor hun profiel en hun locatie zelf specificeren. De EJS geeft gemachtigde organisaties ook de gelegenheid om in de database van de bij het korps ingeschreven kandidaten te zoeken naar mogelijke vrijwilligers/werknemers voor hun activiteiten, met mogelijke deelnemers contact op te nemen (als de ingeschreven kandidaat daarmee heeft ingestemd), vrijwilligers/medewerkers uit te nodigen voor hun activiteiten (waarbij de ingeschreven kandidaten deze uitnodigingen mogen aannemen of afwijzen); en ten slotte een certificaat van deelname af te geven nadat de activiteit is afgerond. Wie zich inschrijft voor het Europees Solidariteitskorps kan via het platform van de EU Academy algemene onlineopleidingen volgen, die toegankelijk zijn via hun profiel van het korps. Om de opleiding te kunnen volgen, worden de ingeschreven kandidaten/deelnemers van het korps gewezen op de kennisgeving over de verwerking van persoonsgegevens voor deze algemene onlineopleiding voordat hun gegevens van de EJS naar het platform van de EU Academy worden overgedragen. Dit platform heeft zijn eigen privacyverklaring op de website. De app van het Europees Solidariteitskorps biedt ook enkele van de functies van de Europese Jongerensite. Deze privacyverklaring geldt dus ook voor de app. Wie zich inschrijft voor het Europees Solidariteitskorps kan via de app ook deelnemen aan wedstrijden. Wie deelneemt, krijgt in de app uitdrukkelijk het verzoek om in te stemmen met de voorwaarden.
 • Database van organisaties en mogelijkheden: dit omvat een lijst van organisaties die zijn erkend in het kader van Erasmus+, organisaties van het Europees Solidariteitskorps met kwaliteitsmerk, andere financieringsprogramma’s van de EU en gemachtigde derde aanbieders die mogelijkheden bieden voor vrijwilligerswerk, stages en banen voor jongeren. Deze database bevat ook de hierboven vermelde lijst van mogelijkheden.
 • Online Consultation Toolkit (CTK): omdat de EU-strategie voor jongeren onder andere de democratische participatie van jongeren moet bevorderen, biedt de EJS ook een platform voor jongeren om hun mening te geven over verschillende onderwerpen.
 • DiscoverEU: de EJS biedt jongeren en groepen jongeren de mogelijkheid om een reispas aan te vragen. Daarvoor moeten zij hun persoonsgegevens opgeven. Zij beantwoorden ook een aantal quizvragen, een schiftingsvraag en vragen in verband met reizen (zie: “Welke persoonsgegevens verzamelen we op de EJS?”). Bij groepen jongeren moet de contactpersoon eerst zijn of haar eigen informatie opgeven. Daarna ontvangt de contactpersoon een code, waarmee de overige groepsleden zich kunnen aanmelden en hun persoonsgegevens kunnen opgeven. Alleen de geboortedatum, de nationaliteit, de antwoorden op de quizvragen en de schiftingsvraag zullen voor de toekenning van de prijs worden gebruikt. De overige persoonsgegevens die bij de aanmelding verzameld worden, worden gebruikt voor statistische doeleinden en voor het organiseren van de reis voor geselecteerde deelnemers door de contractant van de Europese Commissie. Meer informatie over de regels die gelden voor DiscoverEU is te vinden op de EJS onder Wedstrijdreglement.

Algemene overwegingen:  
Voor sommige van de hierboven vermelde initiatieven organiseren de Europese Jongerensite en de subportaalsites af en toe wedstrijden, waarvoor het nodig kan zijn persoonsgegevens in te dienen. Deelname aan dergelijke wedstrijden is volledig facultatief; kandidaat-deelnemers worden op de hoogte gebracht van de gevolgen voor hun persoonlijke gegevens vóór de indiening ervan. 

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies, moeten gebruikers inloggen en zich identificeren voordat zij deze functies kunnen gebruiken. Daarvoor kan de EJS het systeem voor identiteitsbeheer (IMS) van de Europese Commissie gebruiken via het EU Login-systeem. Voor dat systeem geldt een specifieke privacyverklaring

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk opdat de Europese Commissie zou kunnen voldoen aan haar verplichtingen en verantwoordelijkheden in verband met monitoring en verslaglegging zoals vastgesteld in Verordening (EU) 2018/1475 tot oprichting van het Europees Solidariteitskorps, Verordening (EU) nr. 1288/2013 tot vaststelling van het Erasmus+-programma en de besluiten van de Commissie over de jaarlijkse werkprogramma’s 2018, 2019 en 2020 voor de voorbereidende actie “DiscoverEU: Gratis reispassen voor Europeanen die 18 jaar worden”. 

Waarom worden er gegevens verzameld?

 • Informatieverstrekking
  • Om te dienen als contactgegevens (in de vorm van namen en/of e-mailadressen van personen in verband met artikelen, evenementen en/of nieuwsberichten).
  • Om ervoor te zorgen dat gemachtigde gebruikers zich op de EJS als auteur/redacteur kunnen registreren en zo nodig technische bijstand kunnen krijgen.
 • Vragenformulier
  • Om te zorgen dat mensen via de EJS een vraag kunnen stellen, en dat die dan kan worden beantwoord door Eurodesk Brussels Link, het Eurodesk-network en/of EJS-beheerders.
 • Europees Solidariteitskorps
  • Om jongeren in staat te stellen zich te registreren bij en daarmee lid te worden van het korps door hun persoons- en contactgegevens in te vullen. Om de ingeschreven kandidaten in staat te stellen aanvullende contactinformatie, hun voorkeuren ten aanzien van activiteiten, hun vaardigheden en ervaring, en een overzicht van hun opleiding en werkervaring en eerder vrijwilligerswerk te verstrekken.
  • Om de ingeschreven kandidaten in staat te stellen e-mails, nieuwsbrieven en andere berichten in verband met het korps en andere initiatieven voor jongeren van de Europese Commissie/van andere initiatiefnemers, evenals enquêtes en andere uitnodigingen tot feedback te ontvangen. Voor het korps ingeschreven kandidaten kunnen zelf bepalen welke berichten zij wensen te ontvangen.
  • Om voor het korps ingeschreven kandidaten informatie over opleidingen te kunnen sturen.
  • Om voor het korps ingeschreven kandidaten in staat te stellen feedback over diensten en procedures te geven.
  • Om deelnemers aan het korps in staat stellen hun niet-formele leerresultaten te registreren in de externe tool “Youthpass”.
  • Om voor het korps ingeschreven kandidaten in staat te stellen met elkaar te communiceren via de community features van de app van het korps. Dit omvat de mogelijkheid om eigen materiaal over hun ervaringen met het korps te posten, posts van andere ingeschreven kandidaten te bekijken en erop te reageren, eigen posts op sociale media te delen en te zoeken naar/zich in te schrijven voor activiteiten. Zij kunnen ook melding maken van zorgwekkende posts aan de beheerders van het korps. Posts moeten immers voldoen aan de algemene voorwaarden van de Europese Jongerensite, die online beschikbaar zijn. Leden van het korps mogen ook een avatar voor hun profiel uploaden en hun huidige locatie vermelden.
  • Om bevoegde vertegenwoordigers van gemachtigde organisaties in staat te stellen om in de database van ingeschreven kandidaten door vergelijking van de gegevens over de voorgestelde activiteit met de persoonlijke gegevens en voorkeuren van ingeschreven kandidaten, geschikte vrijwilligers/medewerkers voor activiteiten van het korps te zoeken.
  • Om de bevoegde vertegenwoordigers contact te laten opnemen met de geselecteerde kandidaten, indien de ingeschreven kandidaten daarmee van tevoren hebben ingestemd.
  • Om de bevoegde vertegenwoordigers in staat te stellen ingeschreven kandidaten uit te nodigen voor deelname aan specifieke activiteiten, en deze uitnodigingen te beheren.
  • Om beheerders van het korps in staat te stellen de database van ingeschreven kandidaten te beheren en die kandidaten zo nodig bijstand te verlenen.
  • Om nationale agentschappen die zijn belast met de uitvoering van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, in staat te stellen de controles, audits en evaluaties uit te voeren van projecten die EU-steun ontvangen waarbij ingeschreven kandidaten betrokken zijn, en om gemachtigde vertegenwoordigers van organisaties te helpen via toegang tot de databank van het korps.
  • Om beheerders van het korps in staat te stellen de activiteiten en selectieprocedures van het korps te beheren, en gemachtigde organisaties en hun bevoegde vertegenwoordigers zo nodig bijstand te verlenen.
  • Om beheerders van het korps en andere gemachtigde partijen in staat te stellen informatie en berichten over het korps en gerelateerde activiteiten te sturen aan ingeschreven kandidaten en aan bevoegde vertegenwoordigers van organisaties.
  • Om beheerders van het korps in staat te stellen data over en feedback van ingeschreven kandidaten te analyseren.
  • Om beheerders van het korps in staat te stellen de door ingeschreven kandidaten geüploade of gemelde posts te beoordelen, en de nodige maatregelen te nemen mochten deze niet in overeenstemming blijken met de algemene voorwaarden van de Europese Jongerensite.
 • Database van organisaties en mogelijkheden
  • Om contactgegevens te verstrekken (in de vorm van namen en/of e-mailadressen van personen die betrokken zijn bij voor Erasmus+ geaccrediteerde organisaties, organisaties van het Europees Solidariteitskorps met kwaliteitsmerk, andere organisaties die zijn gecertificeerd in het kader van EU-financieringsprogramma’s of derde aanbieders en hun mogelijkheden) aan het publiek.
  • Om voor Erasmus+ geaccrediteerde organisaties, organisaties van het Europees Solidariteitskorps met kwaliteitsmerk, andere organisaties die zijn gecertificeerd in het kader van EU-financieringsprogramma’s of derde aanbieders in staat te stellen de gepubliceerde contactgegevens van hun organisaties te beheren.
  • Om voor Erasmus+ geaccrediteerde organisaties, organisaties van het Europees Solidariteitskorps met kwaliteitsmerk, andere organisaties die zijn gecertificeerd in het kader van EU-financieringsprogramma’s of derde aanbieders in staat te stellen hun mogelijkheden bekend te maken aan potentiële kandidaten, en jongeren in staat te stellen contact op te nemen met deze organisaties.
  • Om beheerders van de EJS in staat te stellen zo nodig technische bijstand te verlenen aan organisaties.
 • Online Consultation Toolkit
  • Om gebruikers per e-mail te informeren over raadplegingen waaraan zij hebben deelgenomen.
  • Om controle en statistische analyse van de gebruikers mogelijk te maken.
  • Om beheerders van de EJS in staat te stellen zo nodig technische bijstand te verlenen aan organisaties die raadplegingen beheren.
 • DiscoverEU
  • Om jongeren in staat te stellen zich aan te melden voor het initiatief door elementaire persoonsgegevens, contactgegevens, en aanvullende informatie over reizen te verstrekken (zie: “Welke persoonsgegevens verzamelen we op de EJS?”).
  • Om kandidaten in staat te stellen e-mails en andere berichten in verband met DiscoverEU en andere initiatieven voor jongeren van de Europese Commissie/van andere initiatiefnemers, enquêtes en andere uitnodigingen tot feedback te ontvangen, evenals aanvullende informatie, campagnemateriaal en uitnodigingen voor evenementen in verband met initiatieven van de Europese Commissie/van andere initiatiefnemers, nadat de aanvragers hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven om door de Europese Commissie en haar gemachtigde contractanten te worden gecontacteerd.
  • Om beheerders van DiscoverEU en de gemachtigde contractant in staat te stellen om via e-mail of telefonisch contact op te nemen met de geselecteerde kandidaten en de kandidaten op de reservelijst.
  • Om nationale agentschappen die zijn belast met de uitvoering van Erasmus+ in staat stellen om geselecteerde kandidaten en kandidaten op de reservelijst per e-mail of telefonisch uit te nodigen voor evenementen.
  • Om door de Europese Commissie geselecteerde media (radio, tv of geschreven pers) in staat te stellen contact op te nemen met geselecteerde kandidaten, nadat deze hun uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben gegeven.
  • Om de gemachtigde contractant in staat te stellen elke geselecteerde kandidaat een Interrail Pass aan te bieden.
  • Om beheerders van DiscoverEU toegang te geven tot de online opgeslagen gegevens zodat zij kandidaten kunnen selecteren en bijstaan (tweedelijnssteun). De eerstelijnssteun wordt verleend door de Eurodesks.
  • Om beheerders van DiscoverEU in staat te stellen gegevens over en feedback van kandidaten te analyseren.
  • Om de gemachtigde contractant in staat stellen elke niet-geselecteerde aanvrager (op basis van hun toestemming) een Europese Jongerenkaart (EYCA) aan te bieden.

De Europese Commissie en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze taken gebruiken de verzamelde persoonsgegevens niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden.

Welke gegevens verzamelen we op de Europese Jongerensite?

 • Informatieverstrekking
  • Personen die te maken hebben met een artikel, evenement of nieuwsbericht: naam, e-mailadres.
  • Personeel van Eurodesk Brussel of van het netwerk van nationale Eurodesk-organisaties: voornaam, achternaam, e-mailadres, land waarvoor de betrokkene content mag beheren.
 • Vragenformulier
  • Personen die een vraag stellen: voornaam en e-mailadres.
 • Europees Solidariteitskorps
  • Personen die lid willen worden van het korps: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, land van wettelijk verblijf, nationaliteit, e-mailadres, voorkeurstaal voor correspondentie, soort activiteiten waarvoor de betrokkene belangstelling heeft, kennis en ervaring, en akkoordverklaring inzake de missie en beginselen van het korps.
  • Na de eerste registratieprocedure om lid te worden van het korps, kunnen zij desgewenst de volgende informatie over henzelf toevoegen: postadres, telefoonnummers, overzicht van opleiding en werkervaring, eerder vrijwilligerswerk, talenkennis, beschikbaarheid voor projecten van het korps, motivatie voor vrijwilligerswerk, motivatie voor werkprojecten, landen waar de betrokkene wil deelnemen aan vrijwilligerswerk/werkprojecten, gewenste bezigheid, eventuele overige informatie die de betrokkene wil delen, bereidheid om e-mails, nieuwsbrieven, berichten en andere informatie te ontvangen van het korps.
  • Zij mogen ook hun cv als bijlage uploaden, met dien verstande dat alle gegevens in het cv, inclusief eventuele contactgegevens en eventuele vertrouwelijke persoonlijke informatie, worden gedeeld met bevoegde vertegenwoordigers van organisaties die gemachtigd zijn om projecten voor het korps te organiseren, en dat laatstgenoemden deze gegevens kunnen gebruiken bij de selectie van kandidaten voor hun projecten.
  • Via de app van het korps mogen zijn ook door henzelf gegenereerd materiaal over hun ervaringen met het korps posten en op posts van andere kandidaten reageren. Deze posts moeten voldoen aan de algemene voorwaarden van de Europese Jongerensite.
  • Zij mogen ook een avatar voor hun profiel uploaden via de app van het korps, hun huidige locatie vermelden en zoeken naar en zich inschrijven voor activiteiten.
  • Wanneer zij de app gebruiken, worden nog extra gegevens verzameld, gekoppeld aan hun gebruikersgegevens (gebruikersnaam en apparaat), gebruik (interactie met de app: gebruiksmomenten, bekeken pagina’s en andere gebruiksgegevens: type apparaat en browser) en de diagnostiek (foutmeldingen).
  • Het Europees Solidariteitskorps zal dienen als platform waar organisaties en particulieren elkaar kunnen ontmoeten. De persoonsgegevens van de betrokkenen worden niet door directoraat-generaal EAC gecontroleerd.
  • Bevoegde vertegenwoordigers van organisaties die gemachtigd zijn om activiteiten voor het korps te organiseren: voornaam, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, organisatie(s) die de persoon mag vertegenwoordigen, en akkoordverklaring inzake de missie en beginselen van het korps.
 • Database van organisaties en mogelijkheden
  • Personen die verbonden zijn met een voor Erasmus+ geaccrediteerde organisatie, een organisatie van het Europees Solidariteitskorps met kwaliteitsmerk, een andere organisatie die is gecertificeerd in het kader van EU-financieringsprogramma’s of bevoegde derde aanbieders van een project: naam, e-mailadres.
  • Beheerders van organisaties: voornaam, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, organisatie(s) die de persoon mag beheren.
 • Online Consultation Toolkit
  • Individuele deelnemers: voornaam, achternaam, e-mailadres, land van wettelijk verblijf, geboortedatum, geslacht, organisatie die zij vertegenwoordigen (indien van toepassing).
  • Bevoegde vertegenwoordigers die de Online Consultation Toolkit namens (een) organisatie(s) mogen gebruiken: voornaam, achternaam, e-mailadres, land waarvoor de betrokkene mag optreden.
 • DiscoverEU
  • Jongeren of contactpersonen van groepen van jongeren die zich willen aanmelden: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, e-mailadres, nummer van identiteitskaart of paspoort, telefoonnummer, beroep. Kandidaten moeten ook antwoord geven op een aantal vragen in verband met reizen, zoals de gewenste duur van hun reis, of het de eerste keer is dat zij naar een ander EU-land reizen, of het de eerste keer is dat zij zonder hun ouders/verzorgers reizen, wat ze van deze ervaring willen leren, welke activiteiten zij tijdens hun reis willen doen, hoe zij hun kosten zullen financieren, en hoe zij over het initiatief hebben gehoord.
  • Gaat het om een groep, dan moet de contactpersoon eerst zijn of haar eigen informatie opgeven. Daarna ontvangt de contactpersoon een code, waarmee de overige groepsleden zich kunnen aanmelden en hun persoonsgegevens kunnen opgeven.
  • Het e-mailadres en het telefoonnummer van de geselecteerde kandidaten kunnen worden gedeeld met door de Europese Commissie geselecteerde mediakanalen na uitdrukkelijke toestemming van de kandidaten, alsook met de vertegenwoordigingen van de Europese Commissie en de dienst van de woordvoerder van de Europese Commissie. Zodra de kandidaten door de media zijn gecontacteerd en ermee hebben ingestemd hun e-mails te verstrekken, moeten zij zich ervan bewust zijn dat zij onderworpen zijn aan de respectieve privacyverklaring van het specifieke mediakanaal.
  • De Europese Commissie kan een selectie maken van persoonsgegevens van DiscoverEU-kandidaten (met name naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, land) en deze delen met de gemachtigde contractant die verantwoordelijk is voor communicatieactiviteiten zoals voor het versturen van uitnodigingen voor evenementen of het boeken van een reisbiljet voor het bijwonen van een evenement.
  • De Europese Commissie kan bepaalde persoonsgegevens van geselecteerde en op de reservelijst geplaatste DiscoverEU-kandidaten (naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, land) delen met nationale agentschappen van Erasmus+ voor het versturen van uitnodigingen voor evenementen.

Welke technische middelen gebruiken we voor de verwerking van uw gegevens?

De verzameling en verwerking gebeurt aan de hand van de IT-normen en telecommunicatie-infrastructuur van de Commissie. De gegevens worden opgeslagen in een centrale gegevensbank (beheerd door DG Onderwijs en Cultuur) in het datacentrum van de Commissie te Luxemburg.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze doorgegeven?

 • Informatieverstrekking
  • Contactgegevens van personen die door gemachtigde auteurs/redacteuren van de EJS worden vermeld bij artikelen, nieuwsberichten of evenementen (bijvoorbeeld de contactpersoon bij een evenement) zijn voor iedereen zichtbaar.
  • Deze informatie is ook toegankelijk voor medewerkers van Eurodesk Brussel en van het netwerk van nationale Eurodesk-organisaties.
  • Deze informatie is ook toegankelijk voor beheerders van de EJS.
 • Vragenformulier
  • De contactgegevens zijn toegankelijk voor Eurodesk Brussels Link, het netwerk van nationale Eurodesk-organisaties en beheerders van de EJS.
 • Europees Solidariteitskorps
  • Contactgegevens van bevoegde vertegenwoordigers van gemachtigde organisaties zijn alleen voor iedereen zichtbaar als de organisatie die informatie zelf toevoegt aan het profiel van de organisatie dat zij op de website van het korps publiceert.
  • Iedereen heeft toegang tot posts van ingeschreven kandidaten over hun ervaringen met het korps en de reacties daarop van andere kandidaten, evenals hun avatar en locatie, voor zover zij die zelf gespecificeerd hebben.
  • Ingeschreven kandidaten kunnen hun persoonlijke gegevens bekijken en beheren door in te loggen op hun account bij het Europees Solidariteitskorps. Zij kunnen te allen tijde gegevens of hun hele account verwijderen. De ingeschreven kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun gegevens.
  • Via de app van het korps kunnen ingeschreven kandidaten hun posts over hun ervaringen met het korps inzien, delen, bewerken en wissen. Zij kunnen ook de reacties van andere ingeschreven kandidaten inzien en daarop reageren, en posts aan de beheerders van het korps melden als zij vinden dat die niet in overeenstemming met de algemene voorwaarden zijn.
  • In de app van het korps kunnen ingeschreven kandidaten een avatar voor hun profiel en hun locatie uploaden, wijzigen en wissen.
  • Persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten zijn toegankelijk voor bevoegde vertegenwoordigers van gemachtigde organisaties die projecten organiseren.
  • Persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten zijn toegankelijk voor nationale agentschappen die zijn belast met de uitvoering van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, om die in staat te stellen de controles, audits en evaluaties uit te voeren van projecten die EU-steun ontvangen waarbij ingeschreven kandidaten betrokken zijn.
  • Persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten zijn ook toegankelijk voor beheerders van het korps en beheerders van de verschillende EU-programma’s waarmee gemachtigde organisaties activiteiten van het Europees Solidariteitskorps aanbieden.
  • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere diensten van de Europese Commissie die er belang bij kunnen hebben contact op te nemen met de ingeschreven kandidaten.
  • Persoonsgegevens van de geselecteerde kandidaten kunnen worden gedeeld met door de Europese Commissie geselecteerde media (radio, tv of geschreven pers) na uitdrukkelijke toestemming van de geselecteerde kandidaten.
  • Beperkte persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten (voornaam, achternaam, geboortedatum, land van verblijf, nationaliteit, e-mailadres) kunnen worden toegezonden aan andere instrumenten die worden beheerd door DG EAC en toegankelijk zijn voor gemachtigde organisaties, nationale agentschappen en beheerders van het korps.
  • Beperkte persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten (voornaam, achternaam, geboortedatum, land van verblijf, nationaliteit, e-mailadres, geslacht) worden toegezonden aan de dienstverlener van het Europees Solidariteitskorps om de verzekeringsdekking van de deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps te beheren.
  • Beperkte persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten (voornaam, achternaam, geboortedatum, land van verblijf) worden toegezonden aan de externe tool “Youthpass” om te zorgen dat die kandidaten hun niet-formele leerresultaten desgewenst kunnen registreren.
  • Een beperkt aantal persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten/deelnemers die geïnteresseerd zijn in het volgen van een algemene onlineopleiding (voornaam, achternaam, e-mailadres, EU Login-gebruikersnaam, contacttaal, land van verblijf, woonplaats (indien gedefinieerd)), worden naar het platform van de EU Academy gestuurd om toegang te verkrijgen tot de algemene onlineopleidingen.
  • Beheerders van het korps hebben ook toegang tot posts van ingeschreven kandidaten over hun ervaringen met het korps en de reacties daarop.
 • Database van organisaties en mogelijkheden
  • Persoonsgegevens van mensen die verbonden zijn met voor Erasmus+ geaccrediteerde organisaties, organisaties van het Europees Solidariteitskorps met kwaliteitsmerk, andere organisaties die zijn gecertificeerd in het kader van EU-financieringsprogramma’s of gemachtigde derde aanbieders en de mogelijkheden zijn zichtbaar voor het publiek.
  • De bevoegde vertegenwoordigers van een voor Erasmus+ geaccrediteerde organisatie, een organisatie van het Europees Solidariteitskorps met kwaliteitsmerk, een andere organisatie die is gecertificeerd in het kader van EU-financieringsprogramma’s of een bevoegde derde aanbieder hebben toegang tot de persoonlijke contactgegevens van personen die verbonden zijn met die bepaalde organisatie en haar projecten.
 • Online Consultation Toolkit
  • De e-mailadressen, demografische basisgegevens en activiteiten van gebruikers zijn zichtbaar voor bevoegde vertegenwoordigers van organisaties die raadplegingen mogen organiseren en beheren, en daartoe zijn opgeleid.
  • Deze gegevens zijn ook toegankelijk voor beheerders van de EJS.
 • DiscoverEU
  • Kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun gegevens.
  • De persoonsgegevens van de kandidaten zijn toegankelijk voor de volgende door de Europese Commissie gemachtigde verwerkers: 1) de gemachtigde contractant die de reis zal organiseren, 2) Eurodesks, 3) de gemachtigde contractant die verantwoordelijk is voor communicatieactiviteiten, 4) de nationale agentschappen van Erasmus+ en 5) Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).
  • De persoonsgegevens van de kandidaten zijn ook toegankelijk voor de beheerders van DiscoverEU.
  • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere diensten van de Europese Commissie die er belang bij kunnen hebben contact op te nemen met de ingeschreven kandidaten.
  • Persoonsgegevens van de geselecteerde kandidaten kunnen worden gedeeld met door de Europese Commissie geselecteerde media (radio, tv of geschreven pers) na uitdrukkelijke toestemming van de geselecteerde kandidaten.
  • Door de Europese Commissie geselecteerde kandidaten kunnen per e-mail of telefonisch worden gecontacteerd door de nationale agentschappen van Erasmus+ de gemachtigde contractant van de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor communicatieactiviteiten. Indien van toepassing en als de geselecteerde kandidaat daarmee instemt, mag de contractant voor de geselecteerde kandidaat een reisbiljet boeken om deel te nemen aan een evenement. De contractant kiest de meest concurrerende en geschikte derde vervoersondernemingen (in beginsel spoorvervoer).
  • Met het oog op het boeken van de vervoersbewijzen kan de contractant de geïdentificeerde reisexploitant met de kandidaten delen en onlineboekingformulieren met die derde vervoersonderneming en met diens privacyverklaring verbinden. De kandidaat moet deze formulieren invullen om tickets te boeken en online in te checken. Dergelijke derde vervoersonderneming werkt niet onder de controle van de Europese Commissie of een gemachtigde contractant van de Europese Commissie en de praktijken van die derde partijen in verband met de privacy kunnen verschillen van deze privacyverklaring. Noch de Europese Commissie, noch de gemachtigde contractant is verantwoordelijk voor de praktijken van die derde partijen in verband met de privacy of de desbetreffende privacyverklaringen. De geselecteerde kandidaten moeten op de hoogte zijn en blijven van de privacyverklaringen van die derde partijen wanneer zij instemmen met aankopen of boekingen via de website of applicatie van de vervoersonderneming. We raden u aan om de respectieve privacyverklaringen van derde vervoersondernemingen te lezen voor meer details over hun respectieve praktijken in verband met de privacy.
  • Persoonsgegevens van niet-geselecteerde kandidaten mogen aan de contractant worden doorgegeven met het oog op de verstrekking van de Europese Jongerenkaart.

Persoonsgegevens zijn toegankelijk voor:

 • Medewerkers van de eenheden van DG EAC die zijn belast met de dienstverlening via de EJS.
 • Medewerkers van de IT-eenheid van DG EAC.
 • Medewerkers van andere bevoegde diensten van de Europese Commissie die mede belast zijn met de dienstverlening via de EJS.

Indien nodig kunnen ook persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 • Medewerkers van de dienst interne audit van DG EAC.
 • Medewerkers van DG IAS
 • Medewerkers van OLAF

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten worden doorgegeven aan organisaties uit derde landen buiten de EU/EER die het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps dragen (programma en partnerlanden), maar waarvoor geen adequaatheidsbesluit bestaat (onder meer naar programmalanden — Turkije, Servië en Noord-Macedonië). In dit geval hangt het niveau van bescherming van uw persoonsgegevens af van de wetgeving of praktijk van dat derde land. Uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens is wellicht niet gelijkwaardig aan die in de lidstaten van de EU/EER of in landen met een adequaatheidsbesluit.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

E-mailadressen die zijn opgenomen in artikelen, nieuwsberichten en evenementen worden, samen met het oorspronkelijke bericht, uiterlijk twee jaar na het intrekken van het bericht gewist.

Persoonsgegevens van leden van het Europees Solidariteitskorps worden drie jaar nadat de betrokkene de maximumleeftijd voor deelname aan projecten van het korps heeft bereikt, gewist, tenzij de betrokkene ermee ingestemd heeft om tegen die tijd deel te nemen aan een eventuele alumni-regeling, via e-mail een belang heeft uitgedrukt om de gebruikersaccount te behouden of gebruik heeft gemaakt van EU-financiering via deelname aan het programma. In dat geval worden de gegevens vijf jaar bewaard vanaf de laatste financiële transactie volgens de gemeenschappelijke retentielijst.

Bijdragen aan onlineraadplegingen worden uiterlijk twee jaar na het einde van de raadpleging en de rapportage- en feedbackfase geanonimiseerd (dat wil zeggen dat de koppeling tussen de gebruiker en zijn of haar bijdragen/stemmen wordt gewist).

Persoonsgegevens die bij de aanmelding van niet-geselecteerde kandidaten voor DiscoverEU zijn verstrekt, worden twee jaar na het indienen van de aanvraag gewist, tenzij de kandidaten hebben aangegeven dat zij op de hoogte willen worden gehouden van / betrokken willen worden bij andere EJP-diensten. In dat geval worden de gegevens hoogstens vijf jaar bewaard. Na die tijd worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en alleen voor statistische doeleinden bewaard. Persoonsgegevens in geselecteerde gebruikerstoepassingen voor DiscoverEU worden 5 jaar na de laatste financiële transactie gewist overeenkomstig de gemeenschappelijke retentielijst, tenzij de gebruiker te kennen heeft gegeven de status van “geselecteerde gebruiker” te willen intrekken en geen EU-financiering via het initiatief heeft ontvangen. In welk geval worden de gegevens hoogstens twee jaar bewaard.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, controleren en zo nodig corrigeren?

U hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens te bekijken. Zo nodig, kunt u een verzoek om uw gegevens te corrigeren aan de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke medewerker van de Europese Jongerensite zenden:

hoofd van de eenheid “Jeugdbeleid”, Joseph II-straat 70, B-1049, Brussel, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu

Hoe worden uw gegevens beschermd tegen misbruik of ongeoorloofde toegang?

De gegevens worden beschermd door een reeks maatregelen van de Commissie ter bescherming van de integriteit en vertrouwelijkheid van de elektronisch opgeslagen informatie waarover de instelling beschikt.

Europees Solidariteitskorps

Door akkoord te gaan met deze specifieke privacyverklaring stemmen gemachtigde organisaties ermee in de IT-systemen van het Europees Solidariteitskorps alleen te gebruiken om ingeschreven kandidaten te zoeken voor hun activiteiten, met hen contact op te nemen en hen uit te nodigen om aan activiteiten deel te nemen. Het kan daarbij gaan om activiteiten die worden georganiseerd door de gemachtigde organisatie of door een organisatie die de gemachtigde organisatie officieel vertegenwoordigt.
In het bijzonder verbindt de gemachtigde organisatie zich ertoe de nodige technische en operationele maatregelen te nemen tegen de risico’s die inherent zijn aan de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten, met name om:

 •  te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot computersystemen die persoonsgegevens verwerken, in het bijzonder a) onbevoegde inzage, verveelvoudiging, wijziging of verwijdering van opslagmedia; onbevoegde opslag alsmede onbevoegde verspreiding, wijziging of verwijdering van opgeslagen persoonsgegevens; het gebruik door onbevoegden van de gegevensverwerkingssystemen met behulp van datatransmissieapparatuur;
 • er zorg voor te dragen dat bevoegde gebruikers van een gegevensverwerkingssysteem alleen toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens waarvoor hun recht van toegang geldt;
 • te registreren welke persoonsgegevens op welk tijdstip en aan wie zijn meegedeeld;
 • er zorg voor te dragen dat persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bepalingen van de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming;
 • er zorg voor te dragen dat de gegevens tijdens de mededeling van persoonsgegevens en tijdens het transport van opslagmedia niet onrechtmatig kunnen worden ingezien, gekopieerd of gewist;
 • de organisatiestructuur zodanig op te zetten dat deze aan de bijzondere vereisten inzake gegevensbescherming beantwoordt.

Bij wie kunt u terecht met vragen of klachten over gegevensbescherming?

U kunt contact opnemen met de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke medewerker van de Europese Jongerensite: hoofd van de eenheid “Jeugdbeleid”, Joseph II-straat 70, B-1049, Brussel, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Heeft u verder nog vragen of klachten, dan kunt u contact opnemen met:

Klachten

In geval van geschillen kunnen klachten worden gericht aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) http://www.edps.europa.eu

Meer informatie

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie publiceert het register van alle systemen die persoonsgegevens verwerken. Dit register kunt u raadplegen op: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_nl.

Dit systeem is bij de DPO geregistreerd onder nummer: DPR-EC-00371