Skip to main content

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden aandachtig. Zij bevatten belangrijke informatie over je wettelijke rechten en plichten bij het gebruik van de online-diensten (zoals websites en mobiele applicaties) van de Europese Jongerensite en aanverwante initiatieven zoals het Europese Solidariteitskorps. Deze voorwaarden worden af en toe worden aangepast. Hou dit in de gaten.

Deze online-diensten zijn eigendom van en worden beheerd door het directoraat-generaal Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur van de Europese Commissie..

Inleiding

Om te zorgen dat je deze online-diensten in een vriendelijke en aangename sfeer kunt gebruiken, gelden enkele eenvoudige gedragsregels, die van tijd tot tijd zonder voorafgaande aankondiging kunnen worden aangepast. Als je gebruikmaakt van deze website, wordt je geacht de regels te lezen, je ermee akkoord te verklaren en natuurlijk ook je eraan houden. Neemt daarom even de tijd om jezelf met deze regels vertrouwd te maken.

Lees ook de uitvoerige Juridische mededeling van de Europese Commissie.

Taalgebruik en ongewenste posts

Regels en tips voor het posten:

 • Post je bijdrage in de juiste categorie.
 • Wees kort en bondig.
 • Druk je zo duidelijk mogelijk uit.
 • Gebruik alleen beeldmateriaal waarop je alle rechten bezit en zorg dat je toestemming hebt van iedereen die herkenbaar in beeld wordt gebracht (zie de rubriek "Auteursrecht en rechten van anderen" ).
 • Onthoud je van schuttingtaal en beledigend taalgebruik.

Als je ongewenst materiaal post, kan je account meteen, tijdelijk of definitief, worden geblokkeerd. De betrokken posts worden verwijderd of aangepast. Ongewenst zijn:

 • posts die materiaal of uitspraken bevatten die in strijd zijn met publieke of particuliere rechten van anderen,
 • posts of afbeeldingen met een aanstootgevend, lasterlijk, beledigend, vulgair, haatdragend, treiterend, obsceen, grof of bedreigend karakter, inclusief boodschappen met een etnisch, raciaal, religieus of seksueel aanstootgevend, beledigend of minachtend karakter,
 • posts of afbeeldingen die aanzetten tot gedragingen die een strafbaar feit opleveren, aanleiding geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zijn met wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen.
 • reclame voor producten of diensten zonder onze voorafgaande toestemming of buiten de passende context
 • inschrijvingen met als enig doel om door middel van posts, goedkeuringen of aanbevelingen persoonlijk voordeel of gewin te behalen
 • uitwisseling van persoonlijke contactgegevens (d.w.z. telefoonnummers, adressen enz.) op de fora
 • alles wat wij verder nog als ongepast beschouwen
 • links naar materiaal dat in een van bovenstaande categorieën valt

Iedereen is aansprakelijk voor zijn eigen posts. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor de posts van de gebruikers.

Behandel alle gebruikers altijd met respect en hoffelijkheid, ook als je met elkaar van mening verschilt. 

Hoewel deze regels de meest gangbare situaties dekken, zullen zij in sommige gevallen toch nog tekortschieten. Daarom behouden we ons het recht voor om alles te doen wat nodig is om te voorkomen dat de online-diensten worden verstoord of misbruikt.

Auteursrecht en rechten van anderen

Als je tekst, video’s, afbeeldingen of ander materiaal uploadt, verklaar je daarmee automatisch dat je de rechten op dit materiaal bezit en dat je geen inbreuk maakt op het auteursrecht, het recht op privacy, het beeldrecht of andere rechten van anderen.  

Als je een post online zet, verleen je de Europese Unie daarmee automatisch een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende en wereldwijde toestemming om het geposte materiaal voor haar programma’s en initiatieven te gebruiken. In het bijzonder geef je de Europese Unie het recht om het geposte materiaal te reproduceren, te wijzigen, te verwerken, te tonen, af te drukken, te publiceren, te verspreiden, uit te zenden, aan het publiek mee te delen of op andere wijze openbaar te maken, ongeacht de vorm, het medium en de taal, met inbegrip van internet en de sociale netwerken. 

Bevat het geposte materiaal werken van anderen (zoals muziek, architectuurontwerpen of foto’s waarop je niet de rechten bezit), dan verklaar je alle noodzakelijke rechten te hebben verkregen waardoor de Europese Unie het geposte materiaal op bovenstaande wijze kan gebruiken. De Europese Unie kan je vragen aan te tonen dat de oorspronkelijke rechthebbenden toestemming hebben verleend. Je bent in dit geval volledig verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van een inbreuk op de rechten van anderen. 

Als de Europese Unie materiaal van anderen gebruikt, zal zij daarbij de bronnen publiceren. 

Als je een post online zet, verklaar je ten opzichte van de Europese Unie (i) dat je schriftelijke toestemming hebt gekregen van iedereen die herkenbaar in beeld wordt gebracht en, in geval van een minderjarige (in dit verband doorgaans iemand die jonger is dan 16 jaar, maar de definitie verschilt van land tot land) wordt genoemd of getoond, van diens ouders of wettelijke vertegenwoordiger; (ii) dat de toepassing ervan niet zal leiden tot claims wegens schending van de rechten, aantasting van de privacy of aantasting van de belangen van anderen, noch tot andere claims, en ook niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. Je dient er in dit geval zelf voor te zorgen dat je de vereiste toestemming krijgt. Je moet alle verkregen toestemmingsformulieren bewaren omdat je gevraagd kan worden te bewijzen dat je toestemming hebt gekregen. Als je materiaal post waarvoor je geen toestemming hebt, ben je zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Je moet ook zelf de kosten dragen voor de productie van het door jou geposte materiaal.

Misbruik melden

Houdt een andere gebruiker zich volgens jou niet aan deze algemene voorwaarden, meld dit dan via de contactpagina op de website of via de optie "Deze post melden" in de mobiele applicatie.

Disciplinaire maatregelen

We behouden ons het recht voor de posts op de website te volgen en te wissen of aan te passen als zij in strijd zijn met deze gedragsregels en de algemene voorwaarden van onze website. Dat geldt ook voor posts die die de technische werking van onze website verstoren.

We behouden ons eveneens het recht voor je account zonder voorafgaande aankondiging onmiddellijk, tijdelijk of definitief, te blokkeren, als we dat nodig achten.

Mocht je je door ons onheus behandeld voelen, dan kun je daar bij ons bezwaar tegen maken. Als je contact met ons opneemt, vermeld dan het e-mailadres waarmee je je bijdragen heb gepost, of je inschrijvingsnummer voor het Europees Solidariteitskorps. Wij gaan niet met anderen in discussie over het schorsen van geregistreerde websitegebruikers.

Auteursrechtelijke mededeling: De Europese Commissie bezit de rechten op alle beeldmateriaal dat op deze website is gebruikt, voor zover dit niet door gebruikers is ingediend.

©Europese Unie, 2014-2020. Overname met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld. Indien voor de overname of het gebruik van tekst- en media-informatie (beeld, geluid, software, enz.) voorafgaande toestemming is vereist, vervalt bovengenoemde algemene toestemming en wordt duidelijk vermeld welke gebruiksbeperkingen er gelden.