Skip to main content

Podmienky

Pozorne si prečítajte tieto podmienky používania, pretože obsahujú dôležité informácie o vašich právach a povinnostiach právnej povahy v súvislosti s používaním online služieb (napr. webových sídiel a mobilných aplikácií) Európskeho portálu pre mládež a súvisiacich iniciatív vrátane Európskeho zboru solidarity. Tieto podmienky používania sa môžu z času na čas meniť, preto by ste si ich mali pravidelne kontrolovať.

Tieto online služby vlastní a spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru.

Úvod

S cieľom udržať priateľskú a príjemnú atmosféru v súvislosti s uvedenými službami sme zaviedli niektoré základné pravidlá správania, ktoré môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho oznámenia. Od všetkých návštevníkov, ktorí používajú tieto online služby a prispievajú k nim, sa očakáva, že si prečítajú a súhlasia s týmito pravidlami a zásadami a budú ich dodržiavať. Nájdite si preto čas a oboznámte sa s nimi.

Prečítajte si podrobné právne upozornenie Európskej komisie..

Vhodný obsah

Očakávané správanie členov a návrhy na lepšie uvádzanie príspevkov:

 • Všetky príspevky uvádzajte v rámci primeraných oblastí záujmu komunity.
 • Používajte krátke a stručné názvy príspevkov.
 • Snažte sa komunikovať čo najzrozumiteľnejšie.
 • Používajte len obrazový materiál, ku ktorému máte všetky práva, a zabezpečte súhlas všetkých osôb, ktoré sú na fotografii identifikovateľné (pozri časť „Autorské práva a práva tretích strán“).
 • Nevyjadrujte sa vulgárne alebo urážlivo.

Tieto príklady považujeme za nevhodný obsah – jeho uverejnenie môže viesť k okamžitému pozastaveniu alebo zákazu používania konta, prípadne odstráneniu alebo zmene urážlivých príspevkov:

 • Príspevky, ktoré obsahujú akýkoľvek materiál alebo vyhlásenia, ktoré porušujú verejné alebo súkromné práva iných alebo sú v rozpore s nimi.
 • Príspevky alebo obrázky neslušnej, hanlivej, urážlivej, vulgárnej, nenávistnej, obťažujúcej, obscénnej, profánnej alebo výhražnej povahy. Zahŕňa to všetky správy alebo materiály etnicky, rasovo, nábožensky alebo sexuálne urážlivé, hanlivé alebo ponižujúce.
 • Príspevky alebo obrázky, ktoré podnecujú správanie alebo sú správaním, ktoré by predstavovalo trestný čin, vedú k občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušujú právne predpisy.
 • Explicitná propagácia výrobkov alebo služieb bez nášho predchádzajúceho súhlasu alebo primeraného kontextu.
 • Registrácia výhradne na účely propagácie/podpory pre vlastný prospech.
 • Uverejnenie vašich osobných kontaktných údajov alebo kontaktných údajov iných osôb (napr. telefónnych čísel, adries atď.) na fórach.
 • Akýkoľvek ďalší obsah, ktorý považujeme za nevhodný.
 • Odkazy na vyššie uvedený obsah.

Obsah každého príspevku vyjadruje výlučne názory autora a Európska únia nezodpovedá za žiadne správy. 

K ostatným používateľom sa vždy správajte s rešpektom a zdvorilo, dokonca aj v prípade nesúhlasu s ich názormi. 

Aj keď tieto pravidlá zahŕňajú väčšinu bežných situácií, nemôžu predpokladať všetko. Vyhradzujeme si preto právo prijať akékoľvek opatrenia, ktoré považujeme za primerané na zabezpečenie ochrany online služieb pred akýmkoľvek narušením alebo zneužitím.

Autorské práva a práva tretích strán

Predložením textu, videí, obrázkov alebo iného materiálu sa používatelia zaručujú, že sú držiteľmi práv predloženého materiálu a že neporušujú žiadne autorské práva, práva na súkromie, práva na obrazový materiál, ani žiadne iné práva tretích strán.  

Predložením príspevku poskytujú používatelia Európskej únii nevýhradnú, bezplatnú, trvalú a celosvetovú licenciu na použitie predloženého materiálu v súvislosti s jej programami a iniciatívami. Účastníci osobitne udeľujú Európskej únii právo uchovávať, reprodukovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, vystavovať, tlačiť, uverejňovať, šíriť, vysielať, komunikovať s verejnosťou alebo inak verejne sprístupňovať predložený materiál v akomkoľvek formáte, jazyku a na akomkoľvek médiu vrátane internetu a sociálnych sietí. 

Ak predložený materiál obsahuje diela tretích strán (ako napríklad hudobné diela, architektonické projekty, fotografie, ktorých vlastníkom nie je používateľ), používatelia vyhlasujú, že získali všetky potrebné práva, ktoré umožňujú Európskej únii použiť predložený materiál uvedeným spôsobom. Európska únia má právo požadovať dôkaz o vysporiadaní práv tretích strán. Používatelia nesú plnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu spôsobené tým, že porušili práva tretích strán. 

Akékoľvek použitie predloženého materiálu Európskou úniou sa uskutoční s náležitým uvedením autora(-ov). 

Predložením príspevku používatelia zaručujú Európskej únii, že i) získali písomný súhlas od všetkých identifikovateľných jednotlivcov a ak je uvedená alebo zobrazená osoba maloletá (vo všeobecnosti osoba mladšia ako 16 rokov, avšak táto definícia sa môže v rôznych krajinách líšiť), písomný súhlas rodičov/zákonného zástupcu; ii) takéto predloženie nebude mať za následok žiadne nároky v dôsledku porušenia právnych predpisov, narušenia súkromia alebo osobnosti, zásahu do akýchkoľvek práv a/alebo záujmov ktorejkoľvek tretej strany, ani akékoľvek iné nároky, či porušenia platných právnych predpisov. Je zodpovednosťou používateľa, aby zabezpečil potrebný súhlas. Používatelia si musia uchovať každý poskytnutý písomný súhlas, pretože môžu byť vyzvaní na jeho preukázanie. V prípade, že používatelia predložia materiál, ku ktorému nemajú potrebný súhlas, preberajú zodpovednosť za všetky a akékoľvek z toho vyplývajúce dôsledky.

Všetci používatelia sú zodpovední za akékoľvek náklady alebo výdavky, ktoré im vznikli pri tvorbe obsahu na účely ich príspevkov.

Nahlásenie porušenia pravidiel

Ak si myslíte, že iný používateľ porušil tieto zásady a podmienky používania, oznámte to prostredníctvom webovej stránky s našimi kontaktnými údajmi alebo funkcie „Oznámiť obsah“ v mobilnej aplikácii.

Disciplinárne opatrenia

Vyhradzujeme si právo monitorovať príspevky v rámci online služieb a vymazať alebo meniť akékoľvek príspevky alebo príspevky, ktoré nedodržiavajú tieto pravidlá a naše štandardné podmienky použitia portálu. Zahŕňa to aj príspevky, ktoré narúšajú alebo zasahujú do našich technických činností.

Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho oznámenia okamžite ukončiť alebo zakázať, dočasne alebo trvalo, ktorékoľvek požívateľské kontá v prípade, že to považujeme za nevyhnutné.

Ak sa domnievate, že sme sa voči vám zachovali nespravodlivo, môžete sa obrátiť priamo na nás. Vo vašej námietke nezabudnite uviesť e-mailovú adresu, ktorú ste použili na uvedenie príspevku alebo vaše referenčné číslo účastníka Európskeho zboru solidarity. Informácie o pozastavení účtov členov portálu nezverejňujeme.

Poznámka o autorských právach: popisné obrázky použité na tejto webovej lokalite (okrem tých, ktoré posielajú používatelia) sú chránené autorskými právami ©Európska komisia alebo autorskými právami jej dodávateľov.

©Európska únia 2014 – 2020. Rozmnožovanie je povolené len pod podmienkou uvedenia zdroja, ak nie je uvedené inak. Ak sa na rozmnožovanie alebo používanie textových a multimediálnych informácií (zvukový alebo obrazový materiál, softvér atď.) vyžaduje udelenie predchádzajúceho povolenia, týmto povolením sa zruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa v ňom uvedie obmedzenie použitia.