Skip to main content

Vilkår

Læs vilkårene for brug nøje, da de indeholder vigtig information om dine juridiske rettigheder og forpligtelser, når du anvender onlinetjenester – f.eks. websites og mobilapps – der er stillet til rådighed af Den Europæiske Ungdomsportal og relaterede initiativer, herunder det europæiske solidaritetskorps. Vilkårene kan blive ændre fra tid til anden, så du bør tjekke dem med jævne mellemrum.

Onlinetjenesterne ejes og administreres af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur.

Indledning

For at sikre en venlig og behagelig tone blandt brugerne af disse onlinetjenester har vi fastlagt nogle grundlæggende regler for adfærd, der kan blive opdateret en gang imellem uden varsel. Alle besøgende, der bruger tjenesterne, forventes at læse og følge alle reglerne – giv dig god tid til at sætte dig ind i dem.

Du kan se en detaljeret juridisk meddelelse fra Europa-Kommissionen her.

Passende indhold

Hvad vi forventer af dig og tips til, hvordan du kan kommunikere bedst muligt:

 • Hold alle dine bidrag inden for det relevante interesseforum.
 • Brug korte og præcise overskrifter for det, du slår op.
 • Prøv at formulere dig så klart og tydeligt som muligt.
 • Brug kun billeder, som du har fuld rettighed til, og sørg for at få tilladelse til at benytte billeder fra alle de personer, der kan identificeres på dem (læs mere i afsnittet nedenfor om ophavsret og tredjemands rettigheder).
 • Undgå grimt og stødende sprog.

Hvis du slår upassende indhold op på onlineforummerne, risikerer du, at din konto bliver suspenderet eller lukket øjeblikkeligt, og at det upassende indhold bliver fjernet eller ændret. Følgende anses for at være upassende indhold:

 • Opslag, der indeholder materiale eller udsagn, som krænker eller tilsidesætter andres offentlige eller private rettigheder.
 • Tekst eller billeder af ærekrænkende, anstødelig, vulgær, hadsk, chikanerende, obskøn, profan eller truende art. Dette omfatter ethvert budskab eller materiale, der er etnisk, racemæssigt, religiøst eller seksuelt anstødeligt, krænkende eller ringeagtende.
 • Tekst og billeder, der tilskynder til eller selv er en strafbar handling, som medfører civilretligt ansvar, eller som på anden måde tilsidesætter love og bestemmelser.
 • Eksplicit reklame for produkter eller tjenesteydelser uden vores forudgående samtykke eller tilstrækkelig kontekst.
 • Registrering med det ene formål at lægge indhold ud eller støtte/fremme noget for din personlige vindings skyld.
 • Offentliggørelse af dine eller andres personlige kontaktoplysninger (telefonnumre, adresser osv.) på offentligt tilgængelige forummer.
 • Alt andet, som vi anser for upassende.
 • Links til noget af det ovennævnte.

Alt indhold fra brugerne er udtryk for forfatterens synspunkter, og EU kan ikke holdes ansvarligt for noget budskab.

Behandl altid andre brugere ordentligt og med respekt, også selvom I er uenige.

Denne liste over regler dækker de mest almindelige situationer, men er ikke udtømmende. Vi forbeholder os retten til at træffe de foranstaltninger, vi skønner nødvendige for at sikre, at onlinetjenesterne ikke forstyrres eller misbruges på nogen måde.

Ophavsret og tredjemands rettigheder

Når brugere lægger tekst, videoer, billeder og andet materiale op, garanterer de samtidig, at de har rettighederne til materialet, at de ikke krænker tredjemands ophavsrettigheder, ret til privatliv, billedrettigheder eller øvrige rettigheder.  

Når brugere slår noget op, giver de samtidig EU en ikke-eksklusiv, royaltyfri, tidsubegrænset og global tilladelse til at bruge opslaget i forbindelse med sine programmer og initiativer. Specifikt giver deltagerne EU ret til at lagre, gengive, ændre, vise, publicere, formidle og udsende indholdet i ethvert format og på ethvert medie og sprog, herunder på internettet og på sociale netværk. De giver desuden EU ret til at skabe afledte værker af indholdet og offentliggøre det eller på anden måde stille det til rådighed for offentligheden på ethvert medie og sprog, herunder på internettet og på sociale netværk.

Hvis det opslåede materiale indeholder tredjemands værker (som f.eks. musik, arkitektoniske projekter eller fotos, som brugeren ikke ejer) erklærer brugeren ved at anvende materialet at have erhvervet alle fornødne rettigheder til at tillade Kommissionen at benytte materialet som beskrevet ovenfor. EU har ret til at anmode om dokumentation for tilladelse til at benytte tredjemands værker. Brugerne påtager sig det fulde ansvar for skade eller tab som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder.

EU vil ved anvendelse af opslået materiale behørigt anerkende ophavsmanden/ophavsmændene.

Når brugere slår noget op, garanterer de samtidig EU: (i) at de har indhentet skriftligt samtykke fra alle identificérbare personer, og at de, hvis mindreårige (generelt personer under 16 år, men dette kan variere fra land til land) omtales eller vises, har indhentet skriftligt samtykke fra forældrene/værgen, og (ii) at anvendelsen af materialet ikke vil give anledning til påstande om krænkelse af personers rettigheder, af privatlivets fred eller af reklamerettigheder, medføre krænkelse af tredjemands rettigheder eller interesser, give anledning til krav eller udgøre en overtrædelse af gældende love og bestemmelser. Brugerne har ansvaret for at sikre sig, at det nødvendige samtykke er indhentet. Brugerne skal opbevare alle frigivelsesattester, da de kan blive anmodet om at dokumentere, at der er givet samtykke. Hvis brugere lægger materiale op, som de ikke har de nødvendige tilladelser til at benytte, påtager de sig ansvaret for konsekvenserne af dette.

Brugerne skal selv betale de omkostninger, de måtte have ved at producere indhold til deres opslag.

Anmeld en overtrædelse af reglerne

Hvis du mener, at en af de andre brugere overtræder de ovenfor beskrevne regler, beder vi dig indberette det via siden Kontakt os på websitet eller via funktionen Indberet dette opslag i mobilappen.

Disciplinære sanktioner

Vi forbeholder os ret til at overvåge onlinetjenesternes indhold og slette eller ændre alt, der ikke overholder disse regler og vores almene vilkår på portalen (Vilkår og betingelser). Dette omfatter indhold, der forstyrrer vores tekniske funktioner.

Vi forbeholder os ret til uden varsel midlertidigt eller permanent at lukke brugerkonti, hvis vi anser det for nødvendigt.

Hvis du mener, at du er blevet uretfærdigt behandlet af os, du kan klage direkte til os. Når du kontakter os, bedes du angive den e-mailadresse, du brugte, da du slog indholdet op, eller dit deltagernummer. Vi drøfter ikke lukning af brugerkonti med offentligheden.

Om ophavsret: De beskrivende billeder på dette website (undtagen bidrag fra brugere) er omfattet af følgende ophavsret: ©Europa-Kommissionen eller ophavsretten for Europa-Kommissionens leverandører.

©Den Europæiske Union 2014-2020. Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført. I tilfælde hvor der kræves forhåndstilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst eller multimediedata (lyd, billeder, software osv.), ophæver en sådan tilladelse ovennævnte generelle tilladelse og skal indeholde tydelig angivelse af eventuelle begrænsninger i brugen.