Skip to main content

Sąlygos

Atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas, nes jose pateikiama svarbios informacijos apie teisės aktais numatytas jūsų teises ir pareigas jums naudojantis Europos jaunimo portalo ir susijusių iniciatyvų, įskaitant Europos solidarumo korpusą, internetinėmis paslaugomis (tokiomis kaip interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių programėlės). Šios naudojimo sąlygos laikui bėgant gali kisti, todėl reikėtų reguliariai tikrinti, ar jos nepasikeitė.

Šios internetinės paslaugos yra Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato nuosavybė ir jis jas administruoja.

Įvadas

Kad šiomis internetinėmis paslaugomis būtų patogu ir malonu naudotis, nustatėme keletą pagrindinių elgesio taisyklių, kurias galime retkarčiais atnaujinti iš anksto apie tai nepranešę. Visi šiomis internetinėmis priemonėmis besinaudojantys lankytojai turėtų perskaityti šias taisykles ir gaires, su jomis sutikti ir nė vienos iš jų nepažeisti. Prašytume susipažinti su naudojimo gairėmis.

Čia skaitykite išsamų Europos Komisijos teisinį pranešimą..

Tinkamas turinys

Narių etiketas ir patarimai dėl įrašų.

 • Siunčiami įrašai turi atitikti bendrą interesą. Nenukrypkite nuo temos.
 • Skelbdami įrašus įrašykite trumpą ir glaustą pavadinimą.
 • Stenkitės rašyti kuo aiškiau.
 • Naudokite tik tuos vaizdinius elementus, į kuriuos turite visas teises, ir pasirūpinkite, kad turėtumėte kiekvieno asmens, kurį galima atpažinti vaizdiniame elemente, leidimą (daugiau informacijos pateikiama toliau dalyje „Autorių teisės ir trečiųjų šalių teisės“).
 • Venkite nešvankybių ir įžeidinėjimo.

Toliau nurodyti dalykai laikomi netinkamu turiniu. Dėl tokio turinio skelbimo gali būti nedelsiant laikinai arba visam laikui sustabdytas naudojimasis paskyra ir pašalinti arba pakeisti netinkami įrašai.

 • Įrašai, kuriuose yra bet kokios medžiagos arba pareiškimų, kurie pažeidžia kitų asmenų viešąsias arba privačiąsias teises.
 • Nepadorūs, žeminantys, įžeidžiantys, vulgarūs, neapykantos kupini, priekabiaujamo pobūdžio, nešvankūs, niekinantys arba grasinantys įrašai arba vaizdiniai elementai. Taip pat visi komentarai arba medžiaga, kurie yra rasistiniai, seksualiai užgaulūs, kuriais užgaunami, įžeidžiami arba žeminami kurios nors etninės grupės arba religinės bendruomenės atstovai.
 • Įrašai arba vaizdiniai elementai, kurie skatina elgesį arba yra elgesys, kuris yra laikomas nusikalstama veika, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė arba yra pažeidžiami bet kokie įstatymai ar kiti teisės aktai.
 • Atviras produktų arba paslaugų reklamavimas negavus išankstinio mūsų leidimo arba netinkamomis aplinkybėmis.
 • Užsiregistravimas tik tam, kad būtų galima skelbti, remti, reklamuoti savo veiklą, kuria siekiama pasipelnyti.
 • Jūsų arba kitų žmonių asmeninių kontaktinių duomenų (telefono numerių, adresų ir pan.) skelbimas forumuose.
 • Bet kas kita, ką manysime esant netinkama.
 • Nuorodos į pirmiau minimą turinį.

Visas naudotojų skelbiamas turinys yra autorių nuomonė ir Europos Sąjunga nebus laikoma už jį atsakinga. 

Visada pagarbiai ir mandagiai elkitės su visais kitais naudotojais, net ir tais atvejais, kai nesutinkate su jų nuomone. 

Šiose taisyklėse apžvelgiamos dažniausios situacijos, tačiau visko numatyti neįmanoma, todėl pasiliekame teisę imtis visų veiksmų, kuriuos laikysime tinkamais, kad užtikrintume, kad nebūtų sutrikdytas internetinių paslaugų teikimas arba kad jomis nebūtų kaip nors piktnaudžiaujama.

Autorių teisės ir trečiųjų šalių teisės

Pateikdami tekstą, vaizdo įrašus, vaizdinius elementus arba kitą medžiagą naudotojai užtikrina, kad jie yra teisių į pateiktą medžiagą turėtojai ir kad jie nepažeidžia jokių bet kurios trečiosios šalies autorių teisių, teisės į privatumą, teisės į vaizdinius elementus arba bet kokios kitos teisės.  

Pateikdami įrašą naudotojai Europos Sąjungai neribotam laikui suteikia neišimtinę, autoriniu honoraru neapmokestinamą, neatšaukiamą, pasaulinę licenciją naudoti pateiktą medžiagą jos programų ir iniciatyvų tikslais. Visų pirma dalyviai suteikia Europos Sąjungai teisę saugoti, atgaminti, keisti pateiktą medžiagą, kurti išvestinius kūrinius, ją rodyti, spausdinti, skelbti, platinti, transliuoti, pateikti visuomenei ar kitaip viešinti bet kokiu formatu, medija ir kalba, be kita ko, internete ir socialiniuose tinkluose. 

Jeigu pateiktoje medžiagoje yra trečiosios šalies darbų (pvz., muzikos, architektūros projektų, nuotraukų, kurie nėra naudotojo nuosavybė), naudotojai pareiškia, kad gavo visas būtinas teises, dėl kurių Europos Sąjunga gali naudoti pateiktą medžiagą pirmiau nurodytu būdu. Europos Sąjunga turi teisę pareikalauti trečiųjų šalių suteiktų teisių įrodymo. Naudotojai prisiima visą atsakomybę už bet kokią žalą arba nuostolius, patirtus dėl to, kad jie pažeidė trečiųjų šalių teises. 

Europos Sąjungai bet kokiu būdu naudojant pateiktą medžiagą bus deramai nurodomas (-i) autorius (-iai). 

Skelbdami įrašą naudotojai Europos Sąjungai užtikrina, kad i) jie gavo rašytinį visų asmenų, kurių tapatybė gali būti nustatyta, sutikimą ir, jei minimas arba matyti nepilnametis (paprastai laikoma, kad tai jaunesnis nei 16 metų asmuo, tačiau ši apibrėžtis įvairiose šalyse gali skirtis), kad jie gavo jo tėvų ir (arba) teisėto globėjo rašytinį sutikimą; ii) dėl to neatsiras pagrindas reikšti jokioms pretenzijoms dėl teisių pažeidimo, kišimosi į privačiąją erdvę arba nepageidaujamo viešinimo, arba nebus pažeistos kurios nors trečiosios šalies teisės ir (arba) interesai, arba neatsiras pagrindas reikšti apskritai jokioms pretenzijoms ir nebus pažeidžiamas joks galiojantis įstatymas arba kitas teisės aktas. Užtikrinti, kad būtų gautas būtinas sutikimas, yra naudotojo atsakomybė. Naudotojai privalo išsaugoti visus gautus leidimo dokumentus, nes jų gali būti paprašyta įrodyti, kad buvo duotas sutikimas. Jei naudotojai pateiktų medžiagos, kurią naudoti jie neturi tinkamo leidimo, jie prisiima atsakomybę už visus susijusius padarinius.

Visi naudotojai yra atsakingi už bet kokias sąnaudas arba išlaidas, kurias jie patiria rengdami savo įrašų turinį.

Pranešimas apie taisyklių pažeidimą

Jei manote, kad kitas naudotojas pažeidė šias gaires ir naudojimosi sąlygas, praneškite apie tai naudodamiesi svetainės puslapiu „Susisiekite su mumis“ arba mobiliojo įrenginio programėlėje esančia pranešimo apie įrašą funkcija.

Drausminės priemonės

Pasiliekame teisę stebėti naudojantis internetine paslauga skelbiamus įrašus ir pašalinti arba pakeisti visus įrašus, kurie neatitinka šių taisyklių ir mūsų bendrų naudojimosi portalu sąlygų. Tai galioja ir tiems įrašams, dėl kurių trinka mūsų techninės operacijos..

Pasiliekame teisę be išankstinio perspėjimo laikinai arba visam laikui sustabdyti naudojimąsi bet kokia paskyra arba ją pašalinti, jei manome, kad to reikia.

Jei jums atrodo, kad svetainės administratorius su jumis pasielgė neteisingai, galite skųstis tiesiogiai jam. Kai kreipiatės į jį, nurodykite e. pašto adresą, kuriuo naudojotės siųsdami įrašą, arba savo Europos solidarumo korpuso nario registracijos numerį. Portalo narių paskyrų šalinimo klausimai neaptarinėjami viešai.

Autorių teisių apsauga. Šioje svetainėje pateikiamų vaizdinių elementų (išskyrus visus tuos, kuriuos atsiunčia naudotojai) autorių teisių turėtojai yra ©Europos Komisija arba jos tiekėjai.

©Europos Sąjunga, 2014–2020. Jeigu nenurodyta kitaip, atgaminti leidžiama nurodžius šaltinį. Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, juo panaikinamas minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.