Skip to main content

Noteikumi

Lūdzam rūpīgi izlasīt šos izmantošanas noteikumus, jo tajos ir svarīga informācija par jūsu likumīgajām tiesībām un pienākumiem attiecībā uz Eiropas Jaunatnes portāla un ar to saistītu iniciatīvu, arī Eiropas Solidaritātes korpusa, tiešsaistes pakalpojumu (tīmekļa vietņu, mobilo lietotņu u.tml.) izmantošanu. Noteikumi var mainīties, tāpēc tie būtu regulāri jāpārbauda.

Šie tiešsaistes pakalpojumi ir Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta īpašums, un tos pārvalda minētais ģenerāldirektorāts.

Ievads

Lai tiešsaistes pakalpojumu vidē uzturētu draudzīgu un patīkamu atmosfēru, esam ieviesuši dažus pamatnoteikumus, kurus pēc vajadzības laiku pa laikam atjauninām, par to iepriekš nebrīdinot. No lietotājiem, kas piedalās un izmanto šīs tiešsaistes iespējas, tiek sagaidīts, ka viņi izlasa, atzīst un ievēro šos noteikumus. Lūdzam veltīt brīdi laika, lai iepazītos ar tiem.

Izlasiet izvērstu Eiropas Komisijas juridisko paziņojumu.

Adekvāts saturs

No portāla dalībniekiem tiek sagaidīts, ka viņi ievēros šādus ieteikumus.

 • Turieties pie temata.
 • Rakstiet īsus un kodolīgus virsrakstus.
 • Centieties izteikties pēc iespējas skaidrāk.
 • Izmantojiet tikai tādus attēlus, uz kuriem jums ir pilnas tiesības, un raugieties, lai jums būtu atļauja no ikvienas attēlā identificējamās personas (sk. sīkāk iedaļā “Autortiesības un trešo personu tiesības”).
 • Nelietojiet lamuvārdus un aizskarošu valodu.

Turpmāk paskaidrots, kāds saturs uzskatāms par neadekvātu. Ja ievietosiet šādu saturu, var gadīties, ka mēs to izņemsim, mainīsim vai uzreiz slēgsim jūsu kontu.

 • Ieraksti ar materiāliem vai izteikumiem, kas aizskar vai pārkāpj citu publiskās vai privātās tiesības.
 • Nepiedienīgi, apmelojoši, aizvainojoši, vulgāri, naidīgi, agresīvi, piedauzīgi, zaimojoši vai draudoši ieraksti vai attēli. Tas attiecas, piemēram, uz ierakstiem vai materiāliem, kas aizvaino, aizskar vai pazemo tautību, rasi, reliģiju vai ir seksuāli aizskaroši.
 • Ieraksti vai attēli, kas veicina rīcību vai paši par sevi ir rīcība, kas varētu būt noziedzīgs nodarījums, izraisa civiltiesiskās atbildības iestāšanos vai citādi pārkāpj tiesību aktus vai noteikumus.
 • Nepārprotama preču vai pakalpojumu reklāma bez mūsu iepriekšējas atļaujas vai nepiemērotā kontekstā.
 • Reģistrēšanās vienīgi tādēļ, lai veiktu ierakstus, izvietotu materiālus vai reklamētu kaut ko sava personiskā labuma gūšanai.
 • Savas vai citu cilvēku privātās kontaktinformācijas (piemēram, tālruņa numuru, adrešu u.c.) ievietošana forumos.
 • Citi materiāli, ko uzskatām par neadekvātiem.
 • Saites uz iepriekš minēto.

Viss saturs, ko izliek lietotāji, atspoguļo autoru viedokli, un Eiropas Savienība neuzņemas nekādu atbildību par ierakstiem. 

Pret pārējiem lietotājiem vienmēr izturieties ar cieņu un pieklājīgi, pat ja jūsu viedoklis nesaskan. 

Lai gan šie noteikumi aptver lielāko daļu situāciju, mēs nevaram paredzēt visus gadījumus. Tāpēc paturam tiesības darīt visu, kas, pēc mūsu ieskatiem, ir nepieciešams, lai tiešsaistes pakalpojumi netiktu pārtraukti vai izmantoti ļaunprātīgi.

Autortiesības un trešo personu tiesības

Iesniedzot tekstu, videomateriālus, attēlus vai citus materiālus, lietotāji garantē, ka viņiem ir tiesības uz iesniegtajiem materiāliem un ka viņi nepārkāpj nevienas trešās personas autortiesības, tiesības uz privātumu, tiesības uz savu attēlu vai citas tiesības.  

Iesniedzot ierakstu, lietotāji piešķir Eiropas Savienībai neekskluzīvu, no autortiesību maksas atbrīvotu, pastāvīgu un visā pasaulē derīgu licenci izmantot iesniegtos materiālus saistībā ar tās programmām un iniciatīvām. Dalībnieki jo īpaši piešķir Eiropas Savienībai tiesības iesniegtos materiālus uzglabāt, reproducēt, mainīt, radīt no tiem atvasinātus darbus, parādīt, drukāt, publicēt, izplatīt, pārraidīt, paziņot sabiedrībai vai citādi darīt publiski pieejamus neatkarīgi no to formāta, izmantotā medija un valodas, arī internetā un sociālajos tīklos. 

Ja iesniegtie materiāli ietver trešo personu radītus darbus (piemēram, mūziku, arhitektūras projektus, fotogrāfijas, uz ko lietotājam nav īpašumtiesību), lietotāji atzīst, ka ir ieguvuši visas nepieciešamās tiesības, kas Eiropas Savienībai ļauj izmantot iesniegtos materiālus atbilstoši iepriekš minētajiem noteikumiem. Eiropas Savienībai ir tiesības pieprasīt pierādījumus, ka ir ievērotas trešo personu tiesības. Lietotāji uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas radušies viņu izraisīta trešo personu tiesību pārkāpuma dēļ. .

Eiropas Savienība, izmantojot iesniegtos materiālus, norādīs to autoru(s). 

Iesniedzot ierakstu, lietotāji garantē Eiropas Savienībai, ka i) ir iegūta rakstiska piekrišana no visām identificējamajām privātpersonām un, ja ir minēts vai parādīts nepilngadīgais (ar to parasti saprot par 16 gadiem jaunākas personas, bet šī definīcija var atšķirties atkarībā no valsts), ka ir rakstiska piekrišana no tā vecākiem vai juridiskā aizbildņa; ii) to pieteikums neradīs iemeslu prasībai par trešo personu tiesību un/vai interešu pārkāpumu, privātās dzīves vai publiskā tēla aizskārumu, kā arī nepārkāpj un neaizskar šādas tiesības un/vai intereses, nebūs par iemeslu nekādām prasībām un nepārkāpj spēkā esošos tiesību aktus vai noteikumus. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu iegūta vajadzīgā piekrišana. Lietotājiem jāsaglabā visi dokumenti par izteikto piekrišanu, jo var gadīties, ka viņiem būs jāpierāda, ka tāda ir dota. Ja lietotāji iesniedz materiālu, kuram nav saņēmuši attiecīgās atļaujas, viņi uzņemas atbildību par visām no tā izrietošajām sekām.

Visi lietotāji ir atbildīgi par jebkādām izmaksām vai izdevumiem, kas tiem radušies, sagatavojot savos ierakstos iekļauto saturu.

Paziņošana par noteikumu pārkāpumu

Ja uzskatāt, ka cits lietotājs nav ievērojis šos principus un pārkāpis izmantošanas noteikumus, lūdzam ziņot par to vietnes sadaļā “Saziņa ar mums” vai, izmantojot mobilās lietotnes iespēju “Ziņot par šo ierakstu”.

Disciplinārie pasākumi

Mēs paturam tiesības pārraudzīt tiešsaistes pakalpojuma ierakstus un dzēst vai mainīt tos, kas neatbilst šiem noteikumiem un portāla lietošanas standartnoteikumiem. Tas attiecas arī uz ierakstiem, kuri traucē vai kavē mūsu tehnisko darbu.

Mēs paturam tiesības vajadzības gadījumā bez brīdinājuma nekavējoties slēgt kontu vai apturēt tā darbību (uz laiku vai pavisam).

Ja uzskatāt, ka esam pret jums bijuši netaisnīgi, varat sazināties tieši ar mums. Sazinoties lūdzam norādīt e-pasta adresi, kuru izmantojāt ieraksta izlikšanai, vai Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieka numuru. Portāla dalībnieku piekļuves apturēšanu mēs neapspriežam publiski.

Paziņojums par autortiesībām: uz šajā vietnē izmantotajiem ilustrējošajiem attēliem (izņemot lietotāju iesūtītos attēlus) autortiesības ir ©Eiropas Komisijai vai tās piegādātājiem.

©Eiropas Savienība, 2014–2020. Reproducēšana ir atļauta, norādot avotu, ja nav noteikts citādi. Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) reproducēšanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.