Skip to main content

Tingimused

Palun lugege kasutustingimusi hoolikalt, sest need sisaldavad olulist teavet teie õiguste ja kohustuste kohta Euroopa Noorteportaali ja sellega seotud algatuste (sh Euroopa solidaarsuskorpus) veebiteenuste (nt veebisaidid ja mobiilirakendused) kasutamisel. Kasutustingimused võivad aeg-ajalt muutuda, seepärast tutvuge nendega regulaarselt.

Nende veebiteenuste omanik on ja neid haldab Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat.

Sissejuhatus

Selleks et veebiteenuseid kasutataks sõbralikus ja meeldivas keskkonnas, oleme kehtestanud mõned peamised käitumisreeglid, mida võime aeg-ajalt ilma ette teatamata ajakohastada. Kõik külastajad, kes kasutavad neid veebiteenuseid, peaksid tutvuma käesolevate eeskirjadega, nendega nõustuma ning neid mitte rikkuma. Palun pühendage veidi aega, et viia end juhistega kurssi.

Palun tutvuge Euroopa Komisjoni üksikasjaliku õigusteabega siin.

Sobilik sisu

Liikmetelt eeldatav käitumine ja soovitused paremate postituste loomiseks

 • Esitage oma postitused vastava huvivaldkonna raames.
 • Kasutage postitamisel lühikesi ja täpseid pealkirju.
 • Püüdke esitada oma mõtteid võimalikult selgelt.
 • Postitage ainult fotosid, millele teil on kõik õigused, ning veenduge, et teil on selleks luba kõigilt fotol äratuntavatelt isikutelt (vt allpool osa „Autoriõigus ja kolmandate osapoolte õigused“).
 • Ärge ropendage ega kasutage solvavat sõnavara.

Järgmist laadi sisu peetakse sobimatuks. Sellise sisu postitamine võib kaasa tuua konto viivitamatu sulgemise ning sobimatute postituste eemaldamise või muutmise.

 • Postitused, mis sisaldavad mis tahes materjale või avaldusi, mis on vastuolus teiste isikute avalike või eraõigustega või rikuvad neid.
 • Ebasündsad, laimavad, kuritarvitava iseloomuga, vulgaarsed, viha õhutavad, ahistavad, ebatsensuursed, rüvetavad või ähvardavad postitused. See hõlmab kõiki sõnumeid või materjale, mis on rahvust, rassi, usutunnistust või seksuaalset sättumust silmas pidades ründavad, solvavad või halvustavad.
 • Postitused või fotod, mis kajastavad või julgustavad käitumist, mida võib käsitada kuriteona või mis põhjustaks tsiviilvastutusele võtmist või oleks mingil muul moel seadusvastane.
 • Ilmne toodete või teenuste reklaam meie eelneva nõusolekuta või kontekstiväliselt.
 • Registreerumine postitamiseks/toetamiseks/edendamiseks ainuüksi isiklikes huvides.
 • Enda või teiste inimeste isiklike kontaktandmete (telefoninumber, aadress jne) avaldamine foorumites.
 • Muu tegevus, mida peame sobimatuks.
 • Lingid, mis viivad eespool loetletu juurde.

Kõik kasutajate postitused kajastavad nende endi seisukohti ning Euroopa Liit ei vastuta nende postituste sisu eest. 

Kohelge kõiki teisi kasutajaid alati austuse ja taktitundega, ka nendega mittenõustumise korral. 

Need eeskirjad hõlmavad tavapäraseid olukordi, kuid nendega ei saa kõike ette näha. Seega jätame omale õiguse võtta mis tahes meie arvates vajalikke meetmeid, mille abil vältida veebiteenuste häiritust või väärkasutust.

Autoriõigus ja kolmandate osapoolte õigused

Postitades teksti, videoid, fotosid või muud liiki materjale, tagavad kasutajad, et esitatud materjalide õigused kuuluvad neile ning nad ei riku mis tahes autoriõigust, õigust eraelu puutumatusele, visuaalse omandi õigust või muud kolmanda osapoole õigust.  

Postitust esitades annavad kasutajad Euroopa Liidule mitteainuõigusliku, litsentsitasuta, tähtajatu ülemaailmse litsentsi esitatud materjalide kasutamiseks selle programmides ja algatustes. Eelkõige annavad kasutajad Euroopa Liidule õiguse esitatud materjalide salvestamiseks, taasesitamiseks, muutmiseks, tuletatud teoste loomiseks, kuvamiseks, trükkimiseks, avaldamiseks, levitamiseks või muul moel avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks, ükskõik millises vormingus, ükskõik millise kanali kaudu või ükskõik millises keeles nii internetis kui ka sotsiaalvõrgustikes.

Kui esitatud materjalid sisaldavad kolmandate osapoolte teoseid (näiteks muusika, arhitektuurikavandid või fotod, mille omandiõigus ei ole kasutajal), peavad kasutajad kinnitama, et on saanud kõik vajalikud õigused, mis võimaldavad Euroopa Liidul kasutada esitatud materjale vastavalt eespool kirjeldatule. Euroopa Liidul on õigus nõuda tõendeid kolmandate osapoolte nõusoleku kohta. Kasutajad võtavad endale täieliku vastutuse võimaliku kahju eest, mis on tingitud nendepoolsest kolmandate osapoolte õiguste rikkumisest.

Euroopa Liit kasutab esitatud materjale üksnes autori(te) selgel loal.

Postitust esitades kinnitavad kasutajad Euroopa Liidule, et: i) nad on saanud kõigilt äratuntavatelt isikutelt kirjaliku nõusoleku ning juhul, kui nimetatud või näidatud on alaealist (tavaliselt alla 16-aastast, kuid see määratlus võib riigiti erineda), on kirjalik nõusolek saadud tema vanematelt/eestkostjalt; ii) selle avaldamisega ei kaasne väiteid eraelu puutumatust või avalikustamist käsitlevate nõuete või kolmanda osapoole mis tahes õiguste ja/või huvide rikkumise kohta, mitte mingisuguseid nõudeid ega kohaldatavate õigusnormide või määruste rikkumisi. Kasutaja vastutab vajaliku nõusoleku saamise eest. Kasutajad peavad säilitama kõik nõusolekud, sest neilt võidakse nõuda nende esitamist. Kui kasutajad esitavad materjali, mille avaldamiseks neil luba ei ole, võtavad kasutajad endale vastutuse kõigi sellega kaasnevate tagajärgede eest.

Kõik kasutajad vastutavad mis tahes kulude eest, mis tulenevad nende postituste sisust.

Teatage eeskirjade rikkumisest

Kui teile näib, et mõni kasutaja rikub neid kasutustingimusi, siis kasutage sellest teatamiseks veebisaidi kontaktlehekülge või mobiilirakenduse funktsiooni „Anna sellest postitusest teada kui sobimatust“.

Distsiplinaarmeetmed

Jätame omale õiguse jälgida veebiteenustes tehtavaid postitusi ning muuta või kustutada sellised postitused, mis ei järgi eeskirju ega portaali kasutamise standardtingimusi. See hõlmab ka postitusi, mis häirivad meie tehnilisi toiminguid või sekkuvad nendesse.

Jätame omale õiguse vastavalt oma äranägemisele sulgeda või peatada viivitamatult ja kas ajutiselt või alatiseks mis tahes kasutaja konto ilma eelneva hoiatuseta.

Kui arvate, et oleme teid kohelnud ebaõiglaselt, võite meile kaebuse esitada. Meiega ühendust võttes esitage see e-posti aadress, mida kasutasite oma postituse esitamiseks, või oma Euroopa solidaarsuskorpuses osaleja viitenumber. Me ei aruta portaali liikmete volituste peatamist avalikult.

Autoriõiguse märge: veebisaidil kasutatud kujutiste (välja arvatud need, mille on saatnud kasutajad) autoriõigused kuuluvad Euroopa Komisjonile või tema partneritele.

©Euroopa Liit, 2014–2020. Reprodutseerimine on lubatud tingimusel, et viidatakse allikale, kui ei ole sätestatud teisiti. Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, asendab see luba eespool nimetatud üldise loa ning selles tuleb selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.