Skip to main content

Használati feltételek

Az Európai Ifjúsági Portál és a kapcsolódó kezdeményezések, így az Európai Szolidaritási Testület online szolgáltatásainak (webes felületeinek és mobilalkalmazásainak) felhasználói rendelkeznek bizonyos törvény adta jogokkal és törvényi kötelezettségekkel. Többek között ezeket ismerteti ez az oldal, ezért érdemes tartalmát figyelmesen elolvasni, az esetleges későbbi módosítások miatt pedig időről időre ellenőrizni.

Az említett online szolgáltatások felett az Európai Bizottság Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatósága rendelkezik tulajdonosi és felügyeleti jogkörrel.

Bevezetés

Annak érdekében, hogy az online szolgáltatások használata közben mindvégig barátságos és szívélyes maradjon a légkör a felhasználói közösségen belül, életbe léptettünk néhány alapvető viselkedési normát és szabályt, amelyek a későbbiekben – előzetes bejelentés nélkül – változhatnak. Az online szolgáltatásokat használó (a webhelyekre látogató, illetve a mobilalkalmazásokat igénybe vevő) személyektől elvárjuk, hogy elolvassák, elfogadják és betartsák ezeket a szabályokat és viselkedési normákat. Kérjük, szánj egy percet az idődből arra, hogy ezekről tájékozódsz.

Az Európai Bizottság részletes jogi nyilatkozatát lásd itt.

Az online tartalmakra vonatkozó szabályok

Milyen magatartás várható el a felhasználói közösség tagjaitól és mik a jó bejegyzés ismérvei?

 • Mindig az adott közösség érdeklődési területéhez igazodva intézd hozzászólásaid.
 • Rövid és lényegre törő címet válassz bejegyzéseidnek.
 • Legyen rá gondod, hogy a lehető legvilágosabban fejezed ki magad.
 • Csak olyan képeket tegyél közzé, amelyeknek teljes egészében Te vagy a jogtulajdonosa, és ha azokon más személyek is felismerhetők, kérj mindegyiküktől engedélyt a közzétételre (a részletekért lásd az alábbi „Szerzői jogok és harmadik felek jogai” című részt).
 • Tartózkodj a trágár vagy sértő nyelvezet használatától.

Az alábbiak kimerítik a kifogásolható tartalom fogalmát. Az ilyen tartalmak közzététele a felhasználói fiók azonnali felfüggesztését vagy letiltását, egyúttal a sértő bejegyzések eltávolítását vagy módosítását vonja maga után:

 • Mások magánélethez, illetve nyilvánossághoz való jogát sértő anyagokat vagy állításokat tartalmazó bejegyzések.
 • Szeméremsértő, becsületsértő, becsmérlő, trágár, gyűlölködő, zaklató, obszcén, átkozódó vagy fenyegető tartalmú bejegyzések, köztük az etnikai, faji, vallási, nemi szempontból sértő, bántó vagy megalázó üzenetek vagy tartalmak.
 • Bűncselekményre felbujtó vagy adott esetben a bűncselekmény fogalmát kimerítő, polgári jogi felelősséget keletkeztető, vagy más szempontból törvénybe ütköző bejegyzések vagy képek.
 • Termékek vagy szolgáltatások nyílt reklámozása előzetes engedély vagy megfelelő kontextus nélkül.
 • Pusztán személyes haszonszerzés céljából történő regisztrálást követően közzétett/megosztott/hirdetett tartalmak.
 • Személyes elérhetőségi információk (pl. telefonszám, lakcím stb.) közzététele fórumokon, akár saját adatokról van szó, akár másokéról.
 • Egyéb, általunk nem helyénvalónak minősített tartalmak.
 • A felsorolt kifogásolható tartalmak bármelyikére mutató link.

A felhasználók által közzétett összes tartalom azok szerzőinek véleményét tükrözi. Az Európai Unió nem tartozik felelősséggel egyetlen bejegyzés tartalmáért sem.

Alapvető kívánalom, hogy a felhasználói közösség tagjai mindenkor megadják egymásnak a kellő tiszteletet, még ha bizonyos kérdésekben nincsenek is egy véleményen.

A felsorolt szabályok nagyrészt lefedik a leggyakoribb helyzeteket, ugyanakkor nem számolhatnak minden eshetőséggel. Ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy az online szolgáltatások zavartalan és szabályos használatának biztosítása érdekében megtegyünk minden, általunk szükségesnek ítélt lépést.

Szerzői jog és harmadik felek jogai

Szövegek, képek, videók vagy egyéb anyagok feltöltésekor a felhasználó garantálja, hogy rendelkezik a feltöltött tartalomhoz fűződő tulajdonjogokkal, és hogy harmadik felek szerzői jogait, magánélethez való jogát, képmáshoz való vagy egyéb jogát nem sérti.  

Bejegyzés közzétételekor a felhasználók nem kizárólagos, jogdíjmentes, örökre szóló, az egész világra kiterjedő engedélyt adnak az Európai Unió számára ahhoz, hogy a közzétett tartalmakat saját programjaival és kezdeményezéseivel összefüggésben felhasználja. Különös tekintettel a következő jogokkal ruházzák fel az Európai Uniót: a használt formátumtól, adathordozótól és nyelvtől függetlenül (az internet és a közösségi hálózatok felületét is beleértve) a beküldött tartalmak tárolásához, sokszorosításához, módosításához, bemutatásához, nyomtatásához, közzétételéhez, terjesztéséhez, közvetítéséhez, nyilvános közléséhez vagy egyéb módon történő nyilvános elérhetővé tételéhez, továbbá a származtatott művek készítéséhez való jogok. 

Amennyiben a közzétett tartalmak harmadik felek műveit tartalmazzák (pl. zeneszámokat, építészeti terveket, mások tulajdonát képező fényképeket), a felhasználók kijelentik, hogy megszerezték a művekkel kapcsolatos összes jogot, amelyek alapján az Európai Unió a közzétett tartalmak vonatkozásában élhet a fentiekben felsorolt jogaival. Az Európai Unió fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyítékot kérjen a harmadik fél általi jogosításról. A felhasználók teljes körű felelősséggel tartoznak az esetleges jogsértésekből eredő, harmadik felek által elszenvedett mindennemű kárért vagy veszteségért. 

A közzétett tartalmakat az Európai Unió a szerző(k) vagy a forrás megnevezésével használja fel. 

Bejegyzés feltöltésekor a felhasználók garantálják az Európai Unió számára, hogy i. rendelkeznek a beazonosítható harmadik személyek – illetve kiskorú (országtól függően általában 16 év alatti) személyek említésekor vagy megjelenítésekor szüleik/gondviselőik – írásos hozzájárulásával a közzétételhez; ii. a bejegyzések közzététele nem ad alapot jogsértés, magánélethez vagy nyilvánossághoz való jog megsértése, illetve bármely harmadik személy jogainak és/vagy érdekeinek megsértése miatti igények érvényesítésére, illetve nem keletkeztet jogalapot semminemű követelés érvényesítésére, és nem ütközik semmilyen alkalmazandó törvénybe vagy rendelkezésbe. A felhasználók felelőssége arról gondoskodni, hogy az összes szükséges engedély meglegyen. A hozzájárulási nyilatkozatokat kötelesek megőrizni, mert adott esetben bizonyításképpen azok bemutatására kérhetik őket. Amennyiben egy felhasználó megfelelő engedélyek nélkül tesz közzé valamilyen tartalmat, az ebből eredő összes következmény őt terheli.

A bejegyzések tartalmának létrehozásával járó minden költség a felhasználókat terheli.

Szabálysértés jelentése

Ha úgy érzed, a felhasználói közösség egy tagja megsérti ezeket a szabályokat és használati feltételeket, jelezd ezt felénk a webhely „Kapcsolatfelvétel” oldalán megadott elérhetőségeken vagy a mobilalkalmazás „Bejegyzés jelentése” lehetőségén keresztül.

Szankciók

Fenntartjuk a jogot az online szolgáltatások igénybevételekor közzétett bejegyzések figyelemmel kísérésére, valamint azoknak a bejegyzéseknek a törlésére vagy módosítására, amelyek nem felelnek meg a fenti szabályoknak és a portál használati feltételeinek. Ugyanígy járunk el azokkal a bejegyzésekkel kapcsolatban, amelyek technikai problémákat okoznak az általunk működtetett rendszerekben.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül saját belátásunk szerint, azonnali hatállyal – ideiglenesen vagy véglegesen – letiltsuk vagy felfüggesszük a felhasználói fiókot.

Ha úgy érzed, hogy méltánytalan elbánásban részesültél, fordulj panaszoddal hozzánk közvetlenül. Kapcsolatfelvételkor ne felejtsd el megadni a bejegyzés közzétételekor használt e-mail-címet vagy az Európai Szolidaritási Testület által nyilvántartott résztvevői azonosító számodat. A portál tagjainak felfüggesztéséről nem nyilatkozunk.

Szerzői jogi nyilatkozat: a webhelyen illusztrációként közzétett fényképek tulajdonosa az ©Európai Bizottság vagy annak beszállítói (hacsak nem a felhasználók által beküldött képekről van szó).

©Európai Unió, 2014–2020. A sokszorosítás – eltérő rendelkezés hiányában – a forrás feltüntetésével engedélyezett. Ha szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, az felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.