Skip to main content

Правила и условия

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване, тъй като те съдържат важна информация относно вашите юридически права и задължения при използване на онлайн услугите (например уебсайтове и мобилни приложения) на Европейския младежки портал и свързаните с него инициативи, в т.ч. Европейския корпус за солидарност. Условията за ползване могат да бъдат променяни от време на време, затова трябва да ги проверявате редовно.

Онлайн услугите са собственост на генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия и се управляват от нея.

Въведение

С цел поддържане на приятна и приятелска атмосфера в рамките на тези онлайн услуги въведохме някои основни правила за поведение, които може да актуализираме от време на време без предизвестие. От всички посетители, които използват онлайн услугите, се очаква да прочетат и да приемат тези правила и политики и да не ги нарушават. Моля, отделете няколко минути да се запознаете с условията за ползване.

Моля, вижте подробната правна информация на Европейската комисия..

Подходящо съдържание

Очаквано поведение от страна на членовете и предложения за публикуване на по-добро съдържание:

 • Винаги се придържайте към подходящата област от интерес за общността.
 • Използвайте кратки и ясни заглавия.
 • Моля, постарайте се да се изразявате възможно най-ясно.
 • Използвайте само изображения, за който притежавате пълни права, и се уверете, че имате разрешението на всеки, който може да бъде идентифициран на изображението (за повече подробности вижте раздел „Авторско право и права на трети страни“ по-долу).
 • Въздържайте се от използване на неприличен или обиден език.

Посоченото по-долу се смята за неподходящо съдържание. Публикуването на подобно съдържание може да доведе до незабавно временно или постоянно прекратяване на акаунта, както и до премахване или промяна на съответните публикации:

 • Публикации, които съдържат материали или твърдения, нарушаващи правата на трети страни съгласно публичното или частното право.
 • Публикации или изображения с неприличен, клеветнически, обиден, вулгарен, подбуждащ към омраза, тормозещ, нецензурен, oскверняващ или заплашителен характер. Това включва всички съобщения или материали с обиден или унизителен характер в етническо, расово, религиозно или сексуално отношение.
 • Публикации или изображения, с които се насърчава поведение или представляват поведение, което би било престъпление, дава повод за граждански иск или нарушава по-друг начин законови или подзаконови разпоредби.
 • Реклама на продукти или услуги без нашето предварително съгласие или подходящ контекст.
 • Регистрация единствено с цел публикуване/подкрепа/популяризиране за ваша лична облага.
 • Публикация на вашите лични координати за връзка или на координатите за връзка на други лица (например телефонни номера, адреси и т.н.) във форумите.
 • Всичко друго, което сметнем за неподходящо.
 • Връзки към всичко горепосочено.

Всичко, публикувано от потребителите, изразява мнението на съответния автор и Европейският съюз не носи отговорност за което и да е съобщение.

Бъдете вежлив и се отнасяйте с уважение към всички други потребители дори в случай на несъгласие.

Въпреки че тези правила обхващат най-често срещаните ситуации, в тях не може да се предвиди всичко. Поради това си запазваме правото да предприемем всички действия, които сметнем за уместни, за да гарантираме, че не се нарушава функционирането на онлайн услугите или че с тях не се злоупотребява по какъвто и да е начин.

Авторско право и права на трети страни

При предоставянето на текст, видеоматериали, изображения или друг материал потребителите гарантират, че притежават правата върху изпратените материали, както и че материалите не нарушават каквото и да било авторско право, право на неприкосновеност на личния живот, право върху изображение или друго право на която и да е трета страна.  

Публикувайки съдържание, потребителите предоставят на Европейския съюз неизключителен, безвъзмезден, безсрочен световен лиценз за използване на съответния материал във връзка с неговите програми и инициативи. По-специално, участниците предоставят на Европейския съюз правото да съхранява, възпроизвежда, променя, създава производни творби, показва, отпечатва, публикува, разпространява, излъчва, представя на обществеността или по друг начин да прави публично достояние предоставените материали във всякакъв формат, медия и език, включително в интернет и в социалните мрежи.

Ако предоставените материали съдържат произведения на трети страни (например музика, архитектурни дизайни, снимки, които не принадлежат на потребителя), потребителите декларират, че са получили всички необходими права, които позволяват на Европейския съюз да използва предоставените материали, както е посочено по-горе. Европейският съюз има правото да поиска доказателства за уреждането на правата на трети лица. Потребителите поемат пълната отговорност за вреди или загуби, причинени в резултат от нарушаване на права на трети страни.

Всяко използване на представените материали от страна на Европейския съюз ще се извършва с необходимото посочване на автора/ите.

Публикувайки съдържание, потребителите гарантират на Европейския съюз, че i) са получили писмено съгласие от всички разпознаваеми лица и ако е споменато или изобразено непълнолетно лице (обикновено лице на възраст под 18 години, но това определение може да се различават в отделните държави), че разполагат с писменото съгласие на неговите родители/законни настойници; ii) използването на материалите няма да даде основание за повдигане на искове за злоупотреба или нарушаване на неприкосновеността на личния живот или правото на публичност или да наруши някакви права и/или интереси на трети лица, нито да даде основание за повдигане на каквито и да било други искове или да наруши приложима законова или подзаконова разпоредба. Потребителят носи отговорността за получаването на необходимото съгласие. Потребителите трябва да съхраняват всички съответни формуляри, тъй като може да им бъде поискано доказателство за предоставеното съгласие. В случай че потребителите изпратят материал, за който не разполагат с необходимото разрешение, те поемат отговорността за всякакви и всички произтичащи от това последици.

Всички потребители носят отговорност за всички разходи, направени от тях при изготвянето на съдържанието на публикациите.

Съобщаване за нарушение на правило

Ако смятате, че друг потребител нарушава настоящите политики и условия за ползване, моля, съобщете ни посредством страницата „За контакти“ или чрез функцията „Съобщете за тази публикация“ на мобилното приложение.

Дисциплинарни мерки

Запазваме си правото да наблюдаваме публикациите в рамките на онлайн услугите и да изтриваме или променяме всички публикации, които не са в съответствие с настоящите правила и със стандартните правила и условия за ползване на портала. Това включва публикации, които нарушават или пречат на нашите технически операции.

Запазваме си правото без предварително известие незабавно да блокираме или преустановим временно или за постоянно акаунти на потребители, ако сметнем за необходимо.

Ако смятате, че сме се отнесли несправедливо към вас, можете директно да ни се оплачете. Когато ни пишете, моля, посочвайте електронния адрес, който сте използвали при публикацията или вашия референтен номер на участник в Европейския корпус за солидарност. Не обсъждаме забраните за публикации на членове на портала с широката общественост.

Авторско право: авторското право върху илюстративните снимки, използвани на този уебсайт (с изключение на тези, изпратени от потребители), принадлежи на Европейската комисия или на нейните доставчици.

©Европейски съюз, 2014—2020 г. Възпроизвеждането е разрешено при условие, че е посочен източникът, освен ако не е указано друго. Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.