Skip to main content

Podmínky

Pečlivě si prosím přečtěte následující podmínky používání, které obsahují důležité informace o vašich zákonných právech a povinnostech při používání online služeb (např. internetových stránek a mobilních aplikací) na Evropském portálu pro mládež a souvisejících iniciativ, včetně Evropského sboru solidarity. Podmínky používání mohou být občas aktualizovány. Měli byste se o nich proto pravidelně informovat.

Tyto online služby vlastní a spravuje Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise.

Úvod

Jelikož nám záleží na tom, aby byly tyto online služby uživatelsky co nejvstřícnější, zavedli jsme několik základních pravidel chování. Je možné, že budou v budoucnu aktualizována. Na aktualizace tohoto typu uživatele předem neupozorňujeme. Od všech návštěvníků, kteří tyto služby využívají, se očekává, že si pravidla přečtou, odsouhlasí je a že je budou respektovat. Nezapomeňte si tedy pokyny přečíst.

Podrobnější informace najdete v právním upozorněníEvropské komise.

Vhodný obsah

Chování členů a tipy ohledně zveřejňování příspěvků:

 • Příspěvky musí být tematicky relevantní.
 • Názvy příspěvků musí být stručné a výstižné.
 • Snažte se své myšlenky formulovat srozumitelně.
 • Používejte pouze takové fotografie, ke kterým máte plná práva, a ujistěte se, že máte svolení každého, kdo je na fotografii identifikovatelný (viz níže oddíl „Autorské právo a práva třetích stran“).
 • Nepoužívejte vulgarismy či urážky.

Níže uvádíme, jaké příspěvky se považují za nevhodné. Zveřejňování takových příspěvků může mít za následek okamžitý dočasný nebo trvalý zákaz dalšího publikování, případně odstranění či upravení takových příspěvků:

 • Příspěvky, které obsahují jakékoli materiály nebo prohlášení, jež porušují nebo vedou k porušení veřejného či soukromého práva ostatních.
 • Příspěvky včetně obrazového materiálu, které jsou neslušné, hanlivé, vulgární, nenávistné, obtěžující, obscénní, rouhavé nebo výhrůžné. To krom jiného zahrnuje zprávy nebo jakýkoli jiný materiál, ve kterých jsou etnická, rasová, náboženská či sexuální témata pojata urážlivým nebo ponižujícím způsobem. .
 • Příspěvky včetně obrazového materiálu, které podněcují chování či jednání, jež by představovalo trestný čin, zakládalo občanskoprávní odpovědnost nebo jiným způsobem porušovalo zákony a předpisy.
 • Explicitní reklama na produkty nebo služby bez předchozího schválení nebo odpovídajícího kontextu.
 • Registrace výlučně za účelem publikovat a propagovat kvůli vlastnímu prospěchu.
 • Zveřejňování vlastních kontaktních údajů nebo údajů jiných osob (tj. telefonního čísla, adresy apod.) na fórech.
 • Jakékoli jiné materiály, které považujeme za nevhodné.
 • Odkazy na materiály odpovídající některým z výše uvedených specifikací.

Veškerý obsah, který zde uživatelé zveřejňují, vyjadřuje názory autorů jednotlivých příspěvků a Evropská unie za příspěvky neodpovídá.

Žádáme uživatele, aby zde spolu za všech okolností komunikovali s úctou a zdvořile, a to i v případě protichůdných názorů.

V těchto pravidlech se snažíme myslet na všechny eventuality, nicméně nejsme schopni předvídat vše. Proto si vyhrazujeme právo přijmout jakákoli opatření, která považujeme za potřebná, tak aby provoz online služeb nebyl narušen nebo aby nebyly nijak zneužity.

Autorské právo a práva třetích stran

Zveřejněním textu, videa, fotografií nebo jiného materiálu se uživatel zaručuje, že je držitelem práva k zveřejněnému materiálu a že neporušuje autorské právo, právo na soukromí, právo k podobizně ani jakákoli jiná práva žádné třetí strany.  

Zveřejněním příspěvku poskytuje uživatel Evropské unii nevýlučnou, bezplatnou, doživotní, celosvětovou licenci k užívání zveřejněného materiálu v souvislosti s jejími programy a iniciativami. Účastníci zejména poskytují Evropské unii právo ukládat, reprodukovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, vystavovat, tisknout, zveřejňovat, šířit, vysílat, sdělovat veřejnosti či jinak zveřejňovat předložený materiál v jakémkoli formátu, médiu a jazyce, a to i na internetu a na sociálních sítích.

Pokud zveřejněný materiál obsahuje práci třetí strany (např. hudbu, architektonické projekty, fotografie, jejichž vlastníkem uživatel není), uživatel deklaruje, že získal veškerá potřebná práva, která Evropské unii umožní zveřejněný materiál využívat tak, jak je uvedeno výše. Evropská unie má právo požadovat důkazy o vypořádání práv třetích stran. Uživatelé přebírají plnou odpovědnost za jakékoli ztráty či škody v důsledku porušení práv třetích stran.

Používání zveřejněného materiálu Evropskou unií bude probíhat s náležitým uznáním autora či autorů.

Zveřejněním příspěvku se uživatel Evropské unii zaručuje, že i) obdržel písemný souhlas od identifikovatelných fyzických osob, a pokud je uvedena či zobrazena nezletilá osoba (většinou někdo ve věku do 16 let, ale tato definice se může v jednotlivých zemích lišit), že mají písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce; ii) jejich použití nepovede k porušení práva, narušení soukromí či publicity ani k porušení práva a/nebo zájmů třetích osob, ani nepovede k porušení platných právních předpisů. Je odpovědností uživatele obdržet nezbytný souhlas. Uživatelé musí uchovat všechny písemné souhlasy, neboť mohou být vyzváni, aby udělení souhlasu doložili. V případě, že uživatel zveřejní materiál, pro který nemá příslušná povolení, nese odpovědnost za veškeré důsledky, které z toho plynou.

Všichni uživatelé odpovídají za veškeré náklady nebo výdaje, které jim při vytváření obsahu pro jejich příspěvek vznikly.

Ohlašování případů porušení pravidel

Pokud se domníváte, že některý uživatel tyto zásady a podmínky užívání porušil, ohlaste to na kontaktní stránce portálu, nebo přes funkci „Nahlaste tento příspěvek“ na mobilním zařízení.

Disciplinární opatření

Vyhrazujeme si právo sledovat zveřejněné příspěvky a odstranit či opravit ty, které poruší pravidla a obecné podmínky používání portálu. To zahrnuje i takové příspěvky, které narušují provoz po technické stránce.

Vyhrazujeme si právo okamžitě uzavřít dočasně nebo trvale jakýkoli uživatelský účet, a to bez předchozího varování.

Pokud se domníváte, že naše opatření vůči vám bylo nespravedlivé, kontaktujte nás. Uveďte přitom e-mailovou adresu, kterou jste při zveřejňování daného příspěvku použili, nebo své referenční číslo účastníka v Evropském sboru solidarity. Pozastavení členství nekonzultujeme s veřejností.

Poznámka o autorských právech: Majitelem autorských práv na ilustrace použité na těchto stránkách (s výjimkou těch, kteří zaslali sami uživatelé) je © Evropská komise nebo její dodavatelé..

©Evropská unie, 2014–2020. Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje, není-li uvedeno jinak. Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru apod.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.