Skip to main content

Specialus pareiškimas apie privatumo apsaugą. Europos jaunimo portalas

 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Šiame pareiškime dėl privatumo pateikiama informacija 
apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

 

Duomenų tvarkymo operacija – Specialus pareiškimas apie privatumo apsaugą. Europos jaunimo portalas (EJP)

Duomenų valdytojas – DG.EAC.B3 – Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas, B direktorato (Jaunimas, švietimas ir „Erasmus+“) B.3 skyrius „Jaunimas ir savanoriškas solidarumas“

Registracijos numeris – DPR-EC-00371.3

 

1.    ĮVADAS

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti Jūsų asmens duomenis ir gerbti Jūsų privatumą. Komisija renka ir vėliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime dėl privatumo paaiškinama, kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis, kaip juos renkame ir tvarkome, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame taip pat pateikiami atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija apie duomenų tvarkymo operaciją DPR-EC-00371.3, skirtą Europos jaunimo portalui (EJP) ir su juo susijusioms internetinėms paslaugoms, pvz., interneto svetainėms ir mobiliųjų telefonų programėlėms, kurią vykdo Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktorato / B direktorato „Jaunimo, švietimo ir programos „Erasmus+“ B.3 skyrius „Jaunimo ir savanorių solidarumas“ (DG.EAC.B.3).

 

2.    KODĖL IR KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Duomenų tvarkymo operacijos tikslas. DG.EAC.B.3 renka ir naudoja asmens duomenis, kad suteiktų informacijos apie ES jaunimo programas ir supažindintų su galimybėmis jaunimui visoje Europoje.

Duomenų rinkimo tikslai

 • Informacijos teikimas

  • Pateikti visuomenei kontaktinius duomenis (su straipsniais, renginiais arba naujienomis susijusių asmenų vardus, pavardes ir (arba) e. pašto adresus).

  • Suteikti įgaliotiems naudotojams galimybę užsiregistruoti EJP autoriais ar redaktoriais ir prireikus teikti techninę pagalbą.

 • Klausimų teikimo forma

  • Suteikti individualiems asmenims galimybę užduoti klausimą naudojantis EJP ir gauti atsakymą iš biuro „Eurodesk Brussels Link“, tinklo „Eurodesk“ ir (arba) EJP administratorių.

 • Europos solidarumo korpusas

  • Suteikti jaunimui galimybę užsiregistruoti dalyvavimui korpuse, pateikiant svarbiausią asmeninę informaciją ir kontaktinius duomenis. Suteikti į korpusą užsiregistravusiems asmenims galimybę savanoriškai pateikti papildomų kontaktinių duomenų, duomenis apie juos dominančias veiklos rūšis ir įgūdžius bei patirtį, kurie gali būti naudingi vykdant tą veiklą, informaciją apie išsilavinimą, darbo patirtį ir bet kokią ankstesnę savanorišką veiklą.

  • Suteikti į korpusą užsiregistravusiems asmenims galimybę gauti su korpusu ir kitomis jaunimui skirtomis Europos Komisijos arba ne Europos Komisijos iniciatyvomis susijusius e. laiškus, informacinius biuletenius ir kitus pranešimus, taip pat apklausas ir kitas užsiregistravusių asmenų nuomonių tyrimo priemones. į korpusą užsiregistravę asmenys gali nustatyti, kokius pranešimus jie norėtų gauti.

  • Suteikti korpusui galimybę siūlyti užsiregistravusiems asmenims mokymosi galimybių.

  • Suteikti į korpusą užsiregistravusiems asmenims galimybę teikti atsiliepimus apie paslaugas ir procedūras.

  • Suteikti korpuso nariams galimybę įrašyti savo neformaliojo mokymosi rezultatus į išorės priemonę „Youthpass“.

  • Suteikti į korpusą užsiregistravusiems asmenims galimybę bendrauti vieniems su kitais naudojantis korpuso mobiliosios programėlės bendruomenės formavimo funkcijomis. Tai ir galimybė skelbti naudotojų parengtą turinį apie jų veiklą korpuse, taip pat skaityti ir komentuoti kitų užsiregistravusių asmenų įrašus, dalintis savo įrašais socialiniuose tinkluose, atlikti veiklos paiešką ir teikti paraiškas dalyvauti veikloje, dalyvauti konkursuose ir naudotis asmeninių pokalbių funkcija. Jie taip pat gali pranešti apie su jais susijusius įrašus korpuso administratoriams. Įrašai turi atitikti internete skelbiamas naudojimosi Europos jaunimo portalu sąlygas. Korpuso nariai savo profilyje taip pat gali įkelti pseudoportretą ir nurodyti vietą, kurioje tuo metu yra.

  • Suteikti korpuso veiklą vykdyti įgaliotų organizacijų įgaliotiems atstovams galimybę tvarkyti savo organizacijų profilius, įskaitant su organizacijomis ir jų vykdoma korpuso veikla susijusių asmenų vardus ir pavardes bei e. pašto adresus.

  • Suteikti korpuso veiklą vykdyti įgaliotų organizacijų įgaliotiems atstovams galimybę atlikti paiešką į korpusą užsiregistravusių asmenų duomenų bazėje ieškant galimų savanorių korpuso veiklai, lyginant siūlomos veiklos duomenis ir į korpusą užsiregistravusių asmenų pateiktus asmens duomenis ir pageidavimus.

  • Suteikti šiems įgaliotiems atstovams galimybę susisiekti su atrinktais kandidatais, jeigu tie registruoti kandidatai sutinka, kad organizacija su jais susisiektų.

  • Suteikti šiems įgaliotiems atstovams galimybę siūlyti veiklą korpuso registruotiems kandidatams ir tvarkyti jau pateiktus pasiūlymus.

  • Suteikti korpuso administratoriams galimybę valdyti į korpusą užsiregistravusių asmenų duomenų bazę ir teikti pagalbą į korpusą užsiregistravusiems asmenims.

  • Sudaryti sąlygas nacionalinėms agentūroms, atsakingoms už programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą, atlikti ES remiamų projektų, kuriuose dalyvauja užsiregistravę asmenys, patikras, auditą ir vertinimus ir teikti pagalbą įgaliotiesiems organizacijų atstovams prisijungus prie korpuso duomenų bazės.

  • Suteikti korpuso administratoriams galimybę valdyti korpuso veiklą bei paieškos ir parinkimo procesus ir teikti pagalbą vykdyti korpuso veiklą įgaliotų organizacijų įgaliotiems atstovams.

  • Suteikti korpuso administratoriams ir kitiems patikimiems subjektams galimybę siųsti į korpusą užsiregistravusiems asmenims ir įgaliotiesiems organizacijų atstovams informaciją ir pranešimus apie korpusą ir kitą susijusią veiklą.

  • Suteikti korpuso administratoriams galimybę analizuoti užsiregistravusių asmenų duomenis ir atsiliepimus.

  • Suteikti korpuso administratoriams galimybę tikrinti užsiregistravusių asmenų įrašus ir komentarus arba įrašus ar komentarus, apie kuriuos pranešė kiti užsiregistravę asmenys, ir imtis reikiamų veiksmų, jeigu tie įrašai neatitinka naudojimosi Europos jaunimo portalu sąlygų.

  • Sudaryti sąlygas ES delegacijoms gauti informaciją apie korpuso dalyvius, siunčiamus į šalis, kuriose yra šios delegacijos.

 • Organizacijų ir galimybių duomenų bazė

  • Pateikti visuomenei kontaktinius duomenis (su kokybės ženklu pažymėtomis Europos solidarumo korpuso organizacijomis susijusių asmenų vardus, pavardes ir (arba) e. pašto adresus).

  • Sudaryti sąlygas kokybės ženklu pažymėtoms Europos solidarumo korpuso organizacijoms tvarkyti paskelbtus savo organizacijų kontaktinius duomenis.

  • Sudaryti sąlygas kokybės ženklu pažymėtoms Europos solidarumo korpuso organizacijoms skelbti apie savo galimybes potencialiems kandidatams ir sudaryti sąlygas jaunimui susisiekti su šiomis organizacijomis.

  • Suteikti EJP administratoriams galimybę teikti techninę pagalbą organizacijoms.

 • „Discover EU“

  • Sudaryti sąlygas jaunimui teikti paraiškas dalyvauti iniciatyvoje pateikiant pagrindinius asmens duomenis, kontaktinę informaciją, taip pat papildomą informaciją, susijusią su kelionėmis (plg. skirsnį „Kokius asmens duomenis renkame Europos jaunimo portale?“).

  • Sudaryti sąlygas paraiškų teikėjams gauti e. laiškus ir kitus pranešimus, susijusius su iniciatyva „Discover EU“ ir kitomis jaunimui skirtomis Europos Komisijos arba ne Europos Komisijos iniciatyvomis, taip pat su apklausomis ir kitomis paraiškų teikėjų nuomonių tyrimo priemonėmis, gauti kitus pranešimus, kampanijos medžiagą, kvietimus į renginius, susijusius su EK arba ne EK iniciatyvomis tik paraiškų teikėjams davus atitinkamą aiškų sutikimą, kad Europos Komisija ir jos įgalioti tarpininkai su jais susisiektų.

  • Sudaryti sąlygas „Discover EU“ administratoriams ir įgaliotajam tarpininkui e. paštu arba telefonu susisiekti su atrinktais ir į rezervo sąrašą įtrauktais paraiškų teikėjais.

  • Sudaryti sąlygas nacionalinėms agentūroms, atsakingoms už programos „Erasmus+“ įgyvendinimą, e. paštu arba telefonu susisiekti su atrinktais paraiškų teikėjais ir paraiškų teikėjais, įtrauktais į rezervo sąrašą, kad galėtų siųsti kvietimus į renginius.

  • Sudaryti sąlygas Europos Komisijos atrinktoms spaudos, televizijos ar radijo žiniasklaidos priemonėms susisiekti su atrinktais paraiškų teikėjais tik jei atrinktų paraiškų teikėjai duoda aiškų sutikimą, kad su jais susisiektų.

  • Suteikti įgaliotajam tarpininkui galimybę pasiūlyti kelionės bilietą kiekvienam atrinktam dalyviui.

  • Suteikti „Discover EU“ administratoriams galimybę naudotis internete saugomais paraiškų teikėjų duomenimis ir vykdyti jų atranką, taip pat padėti „Discover EU“ paraiškų teikėjams (2 lygmens pagalba). Pirmojo lygmens pagalbą teikia „Eurodesk“.

  • Suteikti „Discover EU“ administratoriams galimybę analizuoti paraiškų teikėjų duomenis ir atsiliepimus.

  • Suteikti įgaliotajam tarpininkui galimybę pasiūlyti Europos jaunimo kortelę (EYCA) kiekvienam neatrinktam paraiškos teikėjui (gavus jo sutikimą).

Bendrosios aplinkybės

Europos jaunimo portale ir jo dalyse kartais vyksta su minėtomis funkcijomis susiję konkursai, kurių dalyviai turi pateikti asmens duomenis. Dalyvauti tokiuose konkursuose nėra privaloma; apie asmens duomenų pateikimo poveikį būsimi dalyviai informuojami iš anksto.

Kad būtų galima naudotis kai kurioms funkcijomis, prieš leidžiant jomis naudotis naudotojų gali būti prašoma prisijungti ir patvirtinti savo tapatybę. Tuo tikslu EJP gali būti naudojama Europos Komisijos tapatybės valdymo sistema „EU Login“. Tai sistemai taikomas atskiras pareiškimas apie privatumo apsaugą.

Europos Komisija ir už Europos jaunimo portalo funkcijų įgyvendinimą atsakingos organizacijos surinktus asmens duomenis tvarkys tik pirmiau nurodytais tikslais.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami sprendimams automatizuotai priimti, įskaitant profiliavimą.

 

Pagrindinis teisinis Europos jaunimo portalo funkcijų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamentas (ES) 2021/888, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso programa ir panaikinami reglamentai (ES) 2018/1475 ir (ES) Nr. 375/2014, Reglamentas (ES) 2021/817, kuriuo nustatoma programa „Erasmus+“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, ir Europos Komisijos sprendimas dėl 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. metinių darbo programų, skirtų parengiamiesiems veiksmams „Discover EU“ – nemokami kelionės bilietai 18-mečiams europiečiams“.

Jūsų asmens duomenis tvarkome, nes: 

a) tvarkyti duomenis būtina atliekant užduotį viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus;

b) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui nustatyta teisinė pareiga;

c) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Toliau nurodyta duomenų tvarkymo veikla vykdoma remiantis aiškiu dalyvių sutikimu 

 • Naudoti dalyvių kontaktinius duomenis (e. pašto adresus), kad būtų galima sudaryti sąlygas paraiškų teikėjams gauti e. laiškus ir kitus pranešimus, susijusius su iniciatyva „Discover EU“ ir kitomis jaunimui skirtomis Europos Komisijos arba ne Europos Komisijos iniciatyvomis, taip pat su apklausomis ir kitomis paraiškų teikėjų nuomonių tyrimo priemonėmis, gauti kitus pranešimus, kampanijos medžiagą, kvietimus į renginius, susijusius su EK arba ne EK iniciatyvomis tik paraiškų teikėjams davus atitinkamą aiškų sutikimą, kad Europos Komisija ir jos įgalioti tarpininkai su jais susisiektų.

 • Sudaryti sąlygas Europos Komisijos atrinktoms spaudos, televizijos ar radijo žiniasklaidos priemonėms susisiekti su atrinktais paraiškų teikėjais, jei šie paraiškų teikėjai duoda aiškų sutikimą, kad su jais susisiektų.

 • Tvarkyti dalyvių asmens duomenis, kad būtų galima suteikti įgaliotajam tarpininkui galimybę pasiūlyti Europos jaunimo kortelę (EYCA) kiekvienam neatrinktam paraiškos teikėjui (gavus jo sutikimą).

 • Teikti informaciją apie straipsnius, naujienas, renginius ir pasakojimus. Šią informaciją rankiniu būdu įveda ir tvarko „Eurodesk Brussels Link“ ir nacionalinių „Eurodesk“ organizacijų tinklas. Šiuose straipsniuose, naujienose, renginiuose ir pasakojimuose asmens duomenys rodomi ir skelbiami tik gavus aiškų susijusių asmenų sutikimą.

 • Suteikti į korpusą užsiregistravusiems subjektams ir (arba) dalyviams stebėti konkursus naudojantis programėle. Europos solidarumo korpuso mobiliojo telefono programėlės ir Europos jaunimo portalo kai kurios funkcijos yra analogiškos. Todėl šis pareiškimas apie privatumo apsaugą taikomas ir programėlei. Užsiregistravusiems subjektams ir (arba) dalyviams nusprendus dalyvauti konkurse, programėlėje tuojau pat bus paprašyta sutikimo.

Sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pirmiau nurodytais tikslais, duomenų subjektai duoda tada, kai jie užsiregistruoja korpuse arba pateikia paraišką dėl dalyvavimo iniciatyvoje „Discover EU“, pažymėdami langelį, kuris nėra automatiškai pažymėtas. Kalbant apie Europos jaunimo portale skelbiamą turinį, sutikimas duodamas naudojant sutikimo formas, kurios pasirašomos prieš tą turinį paskelbiant.

 

4.    KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR TVARKOME? 

Kad būtų atlikta ši duomenų tvarkymo operacija, DG.EAC.B.3 skyriuje renkami šių kategorijų asmens duomenys:

 • Informacijos teikimas

  • Pavieniai asmenys, susiję su straipsniu, renginiu arba naujienomis: vardas, pavardė, e. pašto adresas.

  • „Eurodesk Brussels Link“ arba tinklo „Eurodesk“ nacionalinių organizacijų darbuotojai: vardas, pavardė, e. pašto adresas, šalis.

 • Klausimų teikimo forma

  • Pavienis asmuo, nusprendęs pateikti klausimą naudodamasis tam skirta forma, turi nurodyti savo vardą ir e. pašto adresą.

 • Europos solidarumo korpusas

  • Pavieniai asmenys, nusprendę tapti korpuso nariais, turi pateikti tokią pagrindinę informaciją: vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, teisėtos gyvenamosios vietos šalį, pilietybę, e. pašto adresą, pageidaujamą bendravimo kalbą, juos dominančias korpuso veiklos rūšis, ankstesnės savanoriškos veiklos žinias ir patirtį, ir nurodyti, kad sutinka su korpuso paskirtimi ir principais.

  • Po pradinio registracijos į korpusą etapo jie gali savanoriškai pateikti daugiau informacijos apie save: pašto adresą, telefono numerius, informacijos apie išsilavinimą ir darbo patirtį santrauką, duomenų apie ankstesnės savanoriškos veiklos patirtį, kalbų įgūdžius, galimybes dalyvauti korpuso veikloje, motyvaciją dalyvauti savanoriškoje veikloje vykdant korpuso veiklą, motyvaciją dalyvauti vykdant korpuso veiklą, šalis, kuriose pageidauja dalyvauti savanoriškoje veikloje, pageidaujamą veiklą, bet kokią kitą papildomą informaciją, kurią naudotojas nori pateikti, taip pat, ar pageidauja gauti e. laiškus, naujienlaiškius, pranešimus ir kitokią korpuso siunčiamą informaciją. Teikiant paraišką dėl organizacijų skelbiamos galimybės, jiems taip pat gali reikėti pateikti papildomos informacijos, kurios organizacijos gali paprašyti.

  • Taip pat jie gali įkelti savo gyvenimo aprašymo (CV) dokumentą, sutikdami, kad visa CV informacija (įskaitant kontaktinius duomenis ir bet kokią kitą asmeninę informaciją) bus pateikta vykdyti korpuso veiklą įgaliotų organizacijų atstovams, kurie ja galės naudotis vykdydami užsiregistravusių asmenų atranką savo veiklai.

  • Naudodamiesi korpuso mobiliąja programėle jie gali skelbti savo parengtą turinį apie savo veiklą korpuse, taip pat komentuoti kitų užsiregistravusių asmenų įrašus. Šie įrašai turi atitikti naudojimosi Europos jaunimo portalu sąlygas.

  • Taip pat jie gali į savo profilį korpuso mobiliojoje programėlėje įkelti pseudoportretą, nurodyti savo buvimo vietą, atlikti veiklos paiešką ir teikti paraišką dalyvauti veikloje.

  • Kai naudojamasi korpuso mobiliąja programėle, renkami papildomi duomenys, susiję su naudotojų identifikatoriais (naudotojo ID, prietaiso ID), naudojimu (produktų sąveika: programėlės paleidimu ir atverstais puslapiais, kitais naudojimo duomenimis: prietaiso ir naršyklės tipu) ir diagnostika (strigčių duomenimis).

  • Europos solidarumo korpusas veikia kaip platforma, padedanti organizacijoms ir asmenims vieniems su kitais susisiekti, Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas neatliks jokio duomenų subjekto asmeninių aspektų vertinimo.

  • Vykdyti korpuso veiklą įgaliotų organizacijų įgalioti atstovai: vardas, pavardė, naudotojo vardas, e. pašto adresas, organizacija (-os), kurią (kurias) šis asmuo įgaliotas administruoti, sutikimas su korpuso paskirtimi ir principais.

 • Organizacijų ir galimybių duomenų bazė

  • Pavieniai visuomenės nariai, susiję su kokybės ženklu pažymėtomis Europos solidarumo korpuso organizacijomis: vardas, pavardė, e. pašto adresas.

  • Organizacijų vadovai: vardas, pavardė, naudotojo vardas, e. pašto adresas, organizacija (-os), kurią (kurias) šis asmuo įgaliotas administruoti.

 • „Discover EU“

  • Pavieniai asmenys arba grupių vadovai, nusprendę teikti paraišką, turi pateikti tokią pagrindinę informaciją: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, teisėtos gyvenamosios vietos šalis, pilietybė, e. pašto adresas, asmens tapatybės kortelės arba paso numeris, telefono numeris, užsiėmimas. Paraiškų teikėjai taip pat privalo atsakyti į keletą klausimų, susijusių su kelionėmis, pvz., koks pageidaujamas kelionių laikas, ar jie pirmą kartą keliauja į kitą ES šalį, ar jie pirmą kartą keliauja be tėvų (globėjų), ką norėtų sužinoti keliaudami, kokia veikla norėtų užsiimti kelionės metu, kaip padengs savo išlaidas ir kaip sužinojo apie šią iniciatyvą.

  • Jeigu teikiama grupinė paraiška, grupės vadovas turi pateikti tokią pačią informaciją. Po to sugeneruojamas kodas, kuriuo naudodamiesi kiti grupės nariai įrašo savo asmens duomenis.

  • Gavus aiškų paraiškų teikėjų sutikimą, kad su jais susisiektų žiniasklaidos priemonės, atrinktų paraiškų teikėjų e. pašto adresai ir telefono numeriai gali būti teikiami Europos Komisijos atrinktoms žiniasklaidos priemonėms. Jie taip pat gali būti teikiami Europos Komisijos atstovybėms ir Europos Komisijos atstovo spaudai biurui. Kai paraiškų teikėjai sutinka pateikti savo e. pašto adresus žiniasklaidos priemonėms, jie turi suprasti, kad jiems taikomas atitinkamas konkrečios atsakingos žiniasklaidos priemonės pareiškimas apie privatumo apsaugą.

  • Atrinktų „Discover EU“ paraiškų teikėjų asmens duomenis (t. y. vardą, pavardę, e. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, šalį) Europos Komisija gali perduoti savo įgaliotajam tarpininkui, atsakingam už komunikaciją, pvz., kad jis galėtų išsiųsti kvietimus į renginius arba užsakyti kelionės bilietą, skirtą atvykti į renginį.

  • Atrinktų ir į rezervo sąrašą įtrauktų „Discover EU“ paraiškų teikėjų asmens duomenis (t. y. vardą, pavardę, e. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, šalį) Europos Komisija gali perduoti „Erasmus+“ nacionalinėms agentūroms, kad jos galėtų siųsti kvietimus į renginius.

  • Europos Komisija gali su rangovu dalytis neatrinktų „Discover EU“ paraiškų teikėjų asmens duomenimis (konkrečiai – vardu ir pavarde, e. pašto adresu, telefono numeriu, gimimo data, šalimi), kad jiems būtų išduota EYCA kortelė.

Teikti asmens duomenis privaloma tik tam, kad būtų įvykdyti dalyvavimo programose „Discover EU“ ir Europos solidarumo korpuso reikalavimai. Jei nepateiksite savo asmens duomenų, jums nebus leidžiama dalyvauti programose.

 
5.    KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenis DG.EAC.B.3 saugo tik tiek, kiek to reikia duomenų rinkimo ar tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti.

Asmens duomenys, nurodyti straipsniuose, naujienose, pasakojimuose ir pranešimuose apie renginius, laikomi archyve kartu su visu tekstu dvejus metus nuo teksto skelbimo laikotarpio pabaigos. 

Asmens duomenys, esantys redaktoriams ir autoriams sukurtose Europos jaunimo portalo naudotojų paskyrose, archyvuojami praėjus dvejiems metams nuo tada, kai naudotojai paskutinį kartą prisijungia prie Europos jaunimo portalo naudodamiesi šiomis paskyromis.

Asmens duomenys, esantys Europos solidarumo korpuso naudotojų paskyrose, pašalinami praėjus trejiems metams po to, kai naudotojas sulaukia amžiaus, kuris nebeatitinka tinkamumo dalyvauti korpuso veikloje reikalavimų, išskyrus atvejus, kai naudotojas sutiko dalyvauti bet kokioje buvusių korpuso narių programoje, kuri galbūt vykdoma tuo metu, e. paštu išreiškė norą pasilikti naudotojo paskyrą arba dalyvaudamas programoje pasinaudojo ES finansavimu. Tokiu atveju duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinės finansinės operacijos vadovaujantis bendru bylų saugojimo sąrašu.

Neatrinktų naudotojų paraiškose dalyvauti iniciatyvoje „Discover EU“ pateikti asmens duomenys bus ištrinti praėjus dvejiems metams nuo paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai naudotojai išreiškė norą gauti informacijos apie kitas EJP paslaugas ir (arba) dalyvauti jas teikiant. Tokiu atveju duomenys saugomi ne ilgiau kaip penkerius metus. Pasibaigus šiam terminui, jų asmens duomenys bus nuasmeninti ir saugomi tik statistikos tikslais. 

Atrinktų naudotojų paraiškose dalyvauti iniciatyvoje „Discover EU“ pateikti asmens duomenys bus ištrinti po penkerių metų nuo paskutinės kelionės užsakymo datos, vadovaujantis bendru bylų saugojimo sąrašu, nebent naudotojas išreiškė pageidavimą atsisakyti „atrinkto naudotojo“ statuso ir negavo ES finansavimo pagal iniciatyvą. Tokiu atveju duomenys saugomi ne ilgiau kaip dvejus metus.

 
6.    KAIP SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) saugomi Europos Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Komisijos rangovai, tvarkydami Jūsų duomenis Komisijos vardu, yra teisiškai įsipareigoję laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas (ES) 2016/679).

Europos solidarumo korpusas

Sutikdama su šiuo specialiu pareiškimu apie privatumo apsaugą, vykdyti korpuso veiklą įgaliota organizacija sutinka naudoti Europos solidarumo korpuso IT sistemas tik ieškodama į korpusą užsiregistravusių asmenų dalyvauti veikloje, taip pat tam, kad susisiektų su asmenimis, užsiregistravusiais į korpusą, ir pasiūlytų jiems dalyvauti veikloje. Ta veikla gali būti pačios organizacijos arba kitos organizacijos, kuriai įgaliotoji organizacija oficialiai atstovauja.

Konkrečiai įgaliotoji organizacija įsipareigoja imtis techninių ir veiklos saugumo priemonių dėl rizikos, būdingos joms tvarkant užsiregistravusių asmenų asmens duomenis, kad:

 • leidimo neturintys asmenys negalėtų prisijungti prie kompiuterinių sistemų, kuriomis tvarkomi asmens duomenys, ir visų pirma negalėtų:

  • be leidimo skaityti, kopijuoti, keisti ar pašalinti laikmenos;

  • be leidimo įvesti duomenų, taip pat be leidimo atskleisti, keisti ar ištrinti saugomų asmens duomenų;

  • naudotis duomenų tvarkymo sistemomis naudodamiesi duomenų perdavimo priemonėmis;

 • užtikrintų, kad leidimą turintys duomenų tvarkymo sistemos naudotojai turėtų prieigą tik prie tų asmens duomenų, su kuriais susijusi jų prieigos teisė;

 • registruotų, kada, kam ir kurie asmens duomenys buvo perduoti;

 • užtikrintų, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų apsaugos nuostatų, nustatytų nacionalinėje teisėje;

 • užtikrintų, kad, perduodant asmens duomenis ir gabenant laikmenas, duomenų nebūtų galima be leidimo skaityti, kopijuoti ar ištrinti;

 • suformuotų savo organizacinę struktūrą taip, kad ji atitiktų duomenų apsaugos reikalavimus. 
  Kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis, Komisija taiko tam tikras technines ir organizacines priemones. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrinamas saugumas internete ir mažinama duomenų praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos prie jų rizika. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų suteikimas tik įgaliotiems asmenims, kuriems teisėtai būtina su jais susipažinti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

 
7.    KAM PRIEINAMI IR ATSKLEIDŽIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems, remiantis būtinybės žinoti principu, suteiktas leidimas. Šie darbuotojai laikosi teisės aktais nustatytų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

 • Informacijos teikimas

  • Plačiajai visuomenei bus matomi įgaliotųjų EJP redaktorių į straipsnius, naujienas ar renginius įtrauktų asmenų, pavyzdžiui, renginio arba naujienų straipsnio už ryšius su visuomene atsakingo asmens, atitinkami asmeniniai kontaktiniai duomenys.

  • Ši informacija taip pat prieinama organizacijos „Eurodesk“ darbuotojams, dirbantiems biure „Eurodesk Brussels Link“ arba tinklo „Eurodesk“ nacionalinėse organizacijose.

  • EJP administratoriai taip pat gali susipažinti su šia informacija.

 • Klausimų teikimo forma

  • Kontaktinius duomenis galės matyti biuro „Eurodesk Brussels Link“, tinklo „Eurodesk“ nacionalinių organizacijų darbuotojai ir EJP administratoriai.

 • Europos solidarumo korpusas

  • Plačiajai visuomenei bus matomi organizacijų, įgaliotų vykdyti korpuso veiklą, atstovų kontaktiniai asmens duomenys, jeigu organizacija pati įtraukė šią informaciją į savo korpuso profilį, skelbiamą korpuso interneto svetainėje.

  • Plačiajai visuomenei taip pat bus matomas naudotojų sukurtas turinys ir komentarai, kuriuos į korpusą užsiregistravę asmenys paskelbė apie veiklą korpuse ir kuriais jie pasidalijo, jų pseudoportretas ir buvimo vieta, jeigu šie duomenys buvo pateikti.

  • Į korpusą užsiregistravę asmenys gali peržiūrėti ir tvarkyti savo asmens duomenis, prisijungę prie savo Europos solidarumo korpuso paskyros. Jie yra atsakingi už savo duomenų kokybę ir turi teisę bet kuriuo metu ištrinti savo paskyrą.

  • Naudodamiesi korpuso mobiliąja programėle, į korpusą užsiregistravę asmenys taip pat gali dalytis įrašais apie savo patirtį korpuse, juos peržiūrėti, redaguoti ir šalinti. Jie taip pat gali peržiūrėti ir komentuoti kitų užsiregistravusių asmenų įrašus ir pranešti korpuso administratoriams apie įrašus, kurie, jų nuomone, neatitinka naudojimosi sąlygų. Į korpusą užsiregistravę asmenys korpuso mobiliojoje programėlėje taip pat gali įkelti, taisyti arba pašalinti savo profilio pseudoportretą ir savo buvimo vietą.

  • Su asmenų, užsiregistravusių į korpusą, asmens duomenimis gali susipažinti vykdyti korpuso veiklą įgaliotų organizacijų įgaliotieji atstovai.

  • Su į korpusą užsiregistravusių asmenų asmens duomenimis gali susipažinti nacionalinės agentūros, atsakingos už programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą, kad galėtų teikti pagalbą įgaliotiesiems organizacijų atstovams ir atlikti ES remiamų projektų, kuriuose dalyvauja užsiregistravę asmenys, patikras, auditą ir vertinimus.

  • Su asmenų, užsiregistravusių į korpusą, asmens duomenimis taip pat gali susipažinti korpuso administratoriai ir įvairių ES programų administratoriai, per kuriuos įgaliotosios organizacijos vykdo Europos solidarumo korpuso veiklą.

  • Asmens duomenimis gali būti dalijamasi su kitomis Europos Komisijos tarnybomis, kurios gali būti suinteresuotos susisiekti su užsiregistravusiais asmenimis.

  • Atrinktų kandidatų asmens duomenys gali būti teikiami Europos Komisijos atrinktoms spaudos, televizijos ar radijo žiniasklaidos priemonėms, gavus aiškų atrinktų paraiškų teikėjų sutikimą.

  • Riboti į korpusą užsiregistravusių asmenų asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji šalis, pilietybė, e. pašto adresas) gali būti siunčiami kitoms Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato tvarkomoms ir įgaliotosioms organizacijoms, nacionalinėms agentūroms ir korpuso administratoriams prieinamoms priemonėms.

  • Riboti korpuso narių asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji šalis, pilietybė, e. pašto adresas, lytis) bus siunčiami Europos solidarumo korpuso rangovui Europos solidarumo korpuso narių draudimui tvarkyti. Dalyvius apdraus skirtingi draudimo paslaugų teikėjai, priklausomai nuo jų projekto vykdymo laikotarpio. CIGNA draudimo duomenų apsaugos pranešimas galioja 2018–2020 m. projektams, vykdomiems pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (DFP), ir projektams, kurie buvo pradėti iki 2023 m. vasario 7 d. pagal dabartinę 2021–2027 m. DFP. Hennerio draudimo pranešimas dėl duomenų apsaugos galioja projektams, vykdomiems pagal dabartinę 2021–2027 m. DFP, kurie buvo pradėti 2023 m. vasario 7 d.

  • Riboti korpuso narių asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, e. pašto adresas, gyvenamoji šalis) bus siunčiami į išorės priemonę „Youthpass“, kad dalyviai galėtų įrašyti savo neformaliojo mokymosi rezultatus, jei to pageidauja.

  • Į ES akademijos platformą bus siunčiami riboti į korpusą užsiregistravusių asmenų ir (arba) jo narių, norinčių dalyvauti internetinės bendro mokymo programos kursuose ar savanoriškos veiklos humanitarinės pagalbos srityje mokymuose, asmens duomenys (vardas, pavardė, e. pašto adresas, „EU Login“ naudotojo vardas, ryšių palaikymo kalba, gyvenamoji šalis, miestas (jei nurodytas), kad užsiregistravę asmenys ir (arba) nariai galėtų dalyvauti šiuose mokymuose. Į korpusą užsiregistravę asmenys ir (arba) dalyviai, prieš perduodant jų duomenis iš Europos jaunimo portalo į ES akademijos platformą, bus informuoti apie bendro mokymo programos pranešimą apie duomenų apsaugą. Šiai platformai taikomas atskiras pareiškimas apie privatumo apsaugą, kuris skelbiamas jos tinklalapyje. Be to, Europos solidarumo korpuse užsiregistravę asmenys, kurie išreiškė susidomėjimą savanoriška veikla humanitarinės pagalbos srityje, turės galimybę dalyvauti specialiuose mokymuose ES akademijos platformoje, prisijungę prie savo korpuso profilio. Užsiregistravę asmenys, prieš perduodant jų duomenis iš Europos jaunimo portalo į ES akademijos platformą, bus informuoti apie šios humanitarinės pagalbos srities mokymo programos pranešimą apie duomenų apsaugą.

  • Korpuso administratoriai taip pat turi prieigą prie asmenų, užsiregistravusių į korpusą, paskelbto turinio ir komentarų apie savo veiklą korpuse.

  • Riboti korpuso dalyvių asmens duomenys (vardas, pavardė, lytis, e. pašto adresas, pilietybė, gyvenamoji šalis) gali būti siunčiami ES delegacijoms, kad jie būtų informuojami apie asmenis, dirbančius šalyse, kuriose yra šios delegacijos.

 • Organizacijų ir galimybių duomenų bazė

  • Asmenų, susijusių su kokybės ženklu pažymėtomis Europos solidarumo korpuso organizacijomis, teikiančiomis plačiajai visuomenei prieinamas galimybes, kontaktiniai duomenys.

  • Įgaliotieji kokybės ženklu pažymėtų Europos solidarumo korpuso organizacijos atstovai gali sužinoti su šiomis konkrečiomis organizacijomis ir jų projektais susijusių asmenų asmeninius kontaktinius duomenis.

 • „Discover EU“

  • Paraiškų teikėjai patys atsako už savo duomenų kokybę.

  • Su paraiškų teikėjų asmens duomenimis gali susipažinti „Discover EU“ administratoriai.

  • Asmens duomenimis gali būti dalijamasi su kitomis Europos Komisijos tarnybomis, kurios gali būti suinteresuotos susisiekti su užsiregistravusiais asmenimis.

  • Atrinktų paraiškų teikėjų asmens duomenys gali būti teikiami Europos Komisijos atrinktoms spaudos, televizijos ar radijo žiniasklaidos priemonėms, gavus aiškų atrinktų paraiškų teikėjų sutikimą.

  • Su Europos Komisijos atrinktais paraiškų teikėjais e. paštu arba telefonu gali susisiekti „Erasmus+“ nacionalinės agentūros arba Europos Komisijos įgaliotas tarpininkas, atsakingas už komunikaciją. Kai tinkama ir jeigu atrinktas paraiškos teikėjas sutinka, tarpininkas gali jam užsakyti kelionės bilietą, kad jis galėtų dalyvauti renginyje. Jis parinks konkurencingiausias ir tinkamiausias vežėjo (iš esmės geležinkelių) paslaugas teikiančias trečiąsias šalis.

  • Kelionės bilietų užsakymo tikslais tarpininkas gali dalintis su paraiškų teikėjais informacija apie pasirinktą vežėją, taip pat vežėjo paslaugas teikiančių trečiųjų šalių bilietų užsakymo formų bei taikomų pareiškimų apie privatumo apsaugą nuorodomis. Paraiškų teikėjai turės užpildyti šias bilietų užsakymo formas, kad užsakytų bilietus ir užsiregistruotų internetu. Atkreipiame dėmesį, kad Europos Komisija ar jos įgaliotas tarpininkas nekontroliuoja tokių vežėjo paslaugas teikiančių trečiųjų šalių veiklos ir kad tokių trečiųjų šalių privatumo apsaugos praktika gali skirtis nuo nustatytos šiame pareiškime apie privatumo apsaugą. Nei Europos Komisija, nei įgaliotasis tarpininkas neatsako už tokių trečiųjų šalių privatumo apsaugos praktiką ar susijusius pareiškimus apie privatumo apsaugą. Vežėjo interneto svetainėje ar programėlėje duodami sutikimą dėl bilietų pirkimo ar užsakymo atrinkti paraiškų teikėjai privalo susipažinti su šių trečiųjų šalių pareiškimais apie privatumo apsaugą ir apie juos žinoti. Mes raginame susipažinti su išsamesne informacija apie atitinkamą privatumo apsaugos praktiką, pateikiamą vežėjo paslaugas teikiančių trečiųjų šalių atitinkamuose pareiškimuose apie privatumo apsaugą.

  • Tam, kad atrinkti dalyviai (įskaitant asmenis, įtrauktus į rezervo sąrašą, jei jis sudaromas) galėtų gauti kelionės bilietą ir papildomas paslaugas, įskaitant kelionės užsakymą, prieš perduodant jų duomenis įgaliotam rangovui, jie bus informuoti apie „Discover EU“ pranešimą apie duomenų apsaugą.

  • Neatrinktų paraiškų teikėjų asmens duomenys gali būti perduodami tarpininkui, kad jis galėtų suteikti Europos jaunimo kortelę (EYCA).

Be to, visi asmens duomenys bus prieinami:

 • Švietimo ir kultūros generalinio direktorato skyrių, atsakingų už paslaugų įgyvendinimą pasitelkiant Europos jaunimo portalą, darbuotojams,

 • Švietimo ir kultūros generalinio direktorato Informatikos (IT) skyriaus darbuotojams,

 • kitų kompetentingų Europos Komisijos tarnybų, bendrai atsakingų už paslaugų įgyvendinimą pasitelkiant Europos jaunimo portalą, darbuotojams.

Prireikus asmens duomenys gali būti atskleisti:

 • Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato Vidaus audito skyriaus darbuotojams,

 • Vidaus audito generalinio direktorato darbuotojams,

 • OLAF darbuotojams.

Šie išorės duomenų tvarkytojai, gavę Europos Komisijos leidimą, gali susipažinti su asmens duomenimis:

 • „Eurodesk Brussels Link“,

 • Nacionalinės „Eurodesk“ organizacijos,

 • Europos solidarumo korpuso įgaliotos organizacijos,

 • Europos solidarumo korpuso draudimo rangovas,

 • ES jaunimo dialogo nacionalinės darbo grupės,

 • „Discover EU“ rangovai ir subrangovai,

 • „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso nacionalinės agentūros (įskaitant jų RAY tinklą),

 • Nacionalinių agentūrų įgaliotieji pagalbiniai duomenų tvarkytojai,

 • ES delegacijos.

Šių išorės duomenų tvarkytojų kontaktinius duomenis galite rasti spustelėję šią nuorodą: https://youth.europa.eu/privacy/external-processors_en.  

Be to, EAC GD ir EACEA yra bendri su „Discover EU“ susijusių duomenų valdytojai, nes jie kartu tvarko pareiškėjų, pateikiančių paraiškas „Discover EU“ kelionės bilietams gauti, asmens duomenis Europos jaunimo portale.

Tarptautinis duomenų perdavimas 

Į korpusą užsiregistravusių asmenų asmens duomenys perduodami Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą turinčioms trečiųjų šalių, nepriklausančių ES / EEE (programos šalių ir šalių partnerių), dėl kurių nėra sprendimo dėl tinkamumo (įskaitant programos šalis Turkiją, Serbiją ir Šiaurės Makedoniją), organizacijoms. Šiuo atveju jūsų asmens duomenų apsaugos lygis priklausys nuo toje trečiojoje valstybėje taikomos teisės arba įgyvendinamos praktikos. Jūsų su duomenų apsauga susijusios teisės gali būti nelygiavertės teisėms, kurios suteikiamos ES / EEE valstybėje arba valstybėje, dėl kurios priimtas sprendimas dėl tinkamumo.

 

8.    KOKIAS TEISES TURITE IR KAIP JOMIS GALITE NAUDOTIS?

Kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius) turite specialių teisių, visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs. Jei taikytina, turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, ir teisę į duomenų perkeliamumą.

Sutikote pateikti savo asmens duomenis DG.EAC.B.3 šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti apie tai pranešę duomenų valdytojui. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo operacijų, atliktų iki Jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami 9 skirsnyje. 

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (t. y. nurodykite 10 skirsnyje pateiktą (-us) jų registracijos numerį (-ius)).

Kai šis pareiškimas apie privatumo apsaugą bus parengtas ir paskelbtas, jį bus galima rasti Europos jaunimo portalo (https://youth.europa.eu/privacy_lt) skirsnio „Privatumas“ poraštėje. Be to, pareiškimu apie privatumo apsaugą bus pasidalyta su duomenų subjektais iš karto, kai tik bus žinomas jų e. pašto adresas.

 
9.    KONTAKTINĖ INFORMACIJA
 • Duomenų valdytojas
  Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, turite pastabų, klausimų arba abejonių arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją: Jaunimo, solidarios savanoriškos veiklos ir stažuočių tarnyba, skyriaus vadovas, adresas: Rue Joseph II 70, B-1049, Briuselis, e. paštas: EAC-EYP@ec.europa.eu.

 • Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas 
  Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant Jūsų asmens duomenis buvo pažeistos Jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą (edps@edps.europa.eu).

 
10.    KUR RASTI IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios yra pagrįstos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Susipažinti su šiuo registru galima adresu https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_lt. 

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-00371.3.