Skip to main content

Specialus pareiškimas apie privatumo apsaugą. Europos jaunimo portalas

Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą skirtas Europos jaunimo portalui ir su juo susijusioms internetinėms paslaugoms, pavyzdžiui, interneto svetainėms ir mobiliųjų telefonų programėlėms. Šioje sistemoje yra asmens duomenų, kurie skelbiami ir tvarkomi laikantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001) nuostatų. Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kaip šioje sistemoje naudojami asmens duomenys ir kaip saugomas tokių duomenų privatumas. 

Pagrindinis teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamentas (ES) 2021/888, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso programa ir panaikinami reglamentai (ES) 2018/1475 ir (ES) Nr. 375/2014, Reglamentas (ES) 2021/817, kuriuo nustatoma programa „Erasmus+“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, ir Europos Komisijos sprendimas dėl 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. metinių darbo programų, skirtų parengiamiesiems veiksmams „Discover EU“ – nemokami kelionės bilietai 18-mečiams europiečiams“. 

Kokiu tikslu renkami duomenys?

Su asmens duomenų rinkimu ir tvarkymu iš esmės susijusios šešios toliau nurodytos Europos jaunimo portalo (EJP) funkcijos.

 • Informacijos teikimas – jaunimui svarbių ir su ES jaunimo strategija susijusių straipsnių, pranešimų apie renginius ir naujienų skelbimas ir tvarkymas.
 • Klausimų teikimo forma. Portale individualūs asmenys gali užduoti klausimų užpildydami formą.
 • Europos solidarumo korpusas. EJP suteikia galimybę jauniems žmonėms registruotis korpuse, nurodyti, kokioje veikloje jie pageidauja dalyvauti, taip pat dalyvauti parengiamosiose programose, kad pasirengtų būsimai veiklai. Jie taip pat galės skelbti savo sukurtą turinį apie veiklą korpuse, pvz., nuotraukas ir tekstus, juo dalytis, komentuoti kitų narių įrašus, įkelti savo profilio pseudoportretą ir patys nurodyti savo buvimo vietą. EJP taip pat suteiks galimybę įgaliotosioms organizacijoms atlikti paiešką į korpusą užsiregistravusių asmenų duomenų bazėje, kad jos galėtų rasti savo veiklai tinkamų savanorių ar darbuotojų, susisiekti su galimais kandidatais (jeigu užsiregistravę asmenys sutinka, kad organizacija su jais susisiektų), pasiūlyti dalyvauti veikloje (kandidatai šį pasiūlymą gali priimti arba atmesti) ir galiausiai, pabaigus veiklą, išduoti dalyvio pažymėjimą. Į Europos solidarumo korpusą užsiregistravę asmenys ir (arba) jo nariai gali dalyvauti ES akademijos platformoje skelbiamuose internetinės bendro mokymo programos kursuose, prisijungę prie savo korpuso profilio. Kad galėtų dalyvauti mokomojoje programoje, į korpusą užsiregistravę asmenys ir (arba) jo nariai, prieš perduodant jų duomenis iš Europos jaunimo portalo į ES akademijos platformą, bus informuoti apie šios internetinės bendro mokymo programos pranešimą apie duomenų apsaugą. Šiai platformai taikomas atskiras pareiškimas apie privatumo apsaugą, kuris skelbiamas jos tinklalapyje. Europos solidarumo korpuso mobiliojo telefono programėlės ir Europos jaunimo portalo kai kurios funkcijos yra analogiškos. Todėl šis pareiškimas apie privatumo apsaugą taikomas ir programėlei. Į Europos solidarumo korpusą užsiregistravę asmenys ir (arba) jo nariai gali stebėti konkursus naudodamiesi programėle. Jiems nusprendus dalyvauti, programėlėje tuojau pat bus paprašyta sutikimo.
 • Organizacijų ir galimybių duomenų bazė. Joje, be kita ko, pateikiamas pagal programą „Erasmus+“ akredituotų organizacijų, kokybės ženklu pažymėtų Europos solidarumo korpuso organizacijų, kitų ES finansuojamų programų ir įgaliotųjų trečiųjų šalių teikėjų, jaunimui siūlančių savanoriškos veiklos, mokomosios praktikos ir darbo galimybių, sąrašas. Duomenų bazėje taip pat pateikiamas pirmiau nurodytų galimybių sąrašas.
 • Konsultacijų internetu priemonės. Kadangi vienas iš ES jaunimo strategijos tikslų yra skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti demokratiniame gyvenime, Europos jaunimo portale yra platforma, suteikianti jaunimui galimybę pareikšti savo nuomonę įvairiais klausimais.
 • Iniciatyva „DiscoverEU“. EJP suteikia galimybę pavieniams jaunuoliams ir jaunuolių grupėms pateikti paraišką dėl kelionės bilieto, nurodant asmeninę informaciją. Jie taip pat atsakys į viktorinos klausimus, papildomą klausimą ir klausimus, susijusius su kelionėmis (plg. skirsnį „Kokius asmens duomenis renkame Europos jaunimo portale?“). Jeigu jaunuoliai susiburia į grupę, jos vadovas turi pateikti tokią pačią informaciją. Po to sugeneruojamas kodas, kuriuo naudodamiesi kiti grupės nariai įrašo savo asmens duomenis. Priimant sprendimą skirti bilietą bus atsižvelgiama tik į gimimo datą, pilietybę, atsakymus į viktorinos klausimus ir papildomą klausimą. Kiti asmens duomenys, surinkti naudojantis registracijos forma, bus naudojami statistikos tikslais ir kaip svarbi informacija Europos Komisijos paskirtam įgaliotajam tarpininkui, kuris atrinktiems dalyviams užsakys kelionės bilietus. Daugiau informacijos apie „DiscoverEU“ konkurso taisykles pateikiama Europos jaunimo portalo skyriuje „DiscoverEU“ konkurso taisyklės.

Bendrosios aplinkybės  
Europos jaunimo portale ir jo dalyse kartais vyksta su minėtomis funkcijomis susiję konkursai, kurių dalyviai turi pateikti asmens duomenis. Dalyvauti tokiuose konkursuose nėra privaloma; apie asmens duomenų pateikimo poveikį būsimi dalyviai informuojami iš anksto. 

Kad būtų galima naudotis kai kurioms funkcijomis, prieš leidžiant jomis naudotis naudotojų gali būti prašoma prisijungti ir patvirtinti savo tapatybę. Tuo tikslu EJP gali būti naudojama Europos Komisijos tapatybės valdymo sistema „EU Login“. Tai sistemai taikomas atskiras pareiškimas apie privatumo apsaugą

Tvarkyti asmens duomenis reikia įgyvendinant Europos Komisijos įsipareigojimus ir pareigas vykdyti stebėseną ir teikti ataskaitas, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2018/1475, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema, Reglamente (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama programa „Erasmus+“, ir Europos Komisijos sprendime dėl 2018 m, 2019 m. ir 2020 m. metinių darbo programų, skirtų parengiamiesiems veiksmams „Discover EU“ – nemokami kelionės bilietai 18-mečiams europiečiams“. 

Duomenų rinkimo tikslai

 • Informacijos teikimas
  • Pateikti visuomenei kontaktinius duomenis (su straipsniais, renginiais arba naujienomis susijusių asmenų vardus, pavardes ir (arba) e. pašto adresus).
  • Suteikti įgaliotiems naudotojams galimybę užsiregistruoti EJP autoriais ar redaktoriais ir prireikus teikti techninę pagalbą.
 • Klausimų teikimo forma
  • Suteikti individualiems asmenims galimybę užduoti klausimą naudojantis EJP ir gauti atsakymą iš biuro „Eurodesk Brussels Link“, tinklo „Eurodesk“ ir (arba) EJP administratorių.
 • Europos solidarumo korpusas
  • Suteikti jaunimui galimybę užsiregistruoti korpuse, pateikiant svarbiausią asmeninę informaciją ir kontaktinius duomenis. Suteikti į korpusą užsiregistravusiems asmenims galimybę savanoriškai pateikti papildomų kontaktinių duomenų, duomenis apie juos dominančias veiklos rūšis ir įgūdžius bei patirtį, kurie gali būti naudingi vykdant tą veiklą, informaciją apie išsilavinimą, darbo patirtį ir bet kokią ankstesnę savanorišką veiklą.
  • Suteikti į korpusą užsiregistravusiems asmenims galimybę gauti su korpusu ir kitomis jaunimui skirtomis Europos Komisijos arba ne Europos Komisijos iniciatyvomis susijusius e. laiškus, informacinius biuletenius ir kitus pranešimus, taip pat apklausas ir kitas užsiregistravusių asmenų nuomonių tyrimo priemones. į korpusą užsiregistravę asmenys gali nustatyti, kokius pranešimus jie norėtų gauti.
  • Suteikti korpusui galimybę siūlyti užsiregistravusiems asmenims mokymosi galimybių.
  • Suteikti į korpusą užsiregistravusiems asmenims galimybę teikti atsiliepimus apie paslaugas ir procedūras.
  • Suteikti korpuso nariams galimybę įrašyti savo neformaliojo mokymosi rezultatus į išorės priemonę „Youthpass“.
  • Suteikti į korpusą užsiregistravusiems asmenims galimybę bendrauti vieniems su kitais naudojantis korpuso mobiliosios programėlės bendruomenės formavimo funkcijomis. Tai ir galimybė skelbti naudotojų parengtą turinį apie jų veiklą korpuse, taip pat skaityti ir komentuoti kitų užsiregistravusių asmenų įrašus, dalintis savo įrašais socialiniuose tinkluose, atlikti veiklos paiešką ir teikti paraiškas dalyvauti veikloje, dalyvauti konkursuose ir naudotis asmeninių pokalbių funkcija. Jie taip pat gali pranešti apie, jų nuomone, netinkamus įrašus korpuso administratoriams. Įrašai turi atitikti internete skelbiamas naudojimosi Europos jaunimo portalu sąlygas. Korpuso nariai savo profilyje taip pat gali įkelti pseudoportretą ir nurodyti vietą, kurioje tuo metu yra.
  • Suteikti korpuso veiklą vykdyti įgaliotų organizacijų įgaliotiems atstovams galimybę atlikti paiešką į korpusą užsiregistravusių asmenų duomenų bazėje ieškant galimų savanorių ar darbuotojų korpuso veiklai, lyginant siūlomos veiklos duomenis ir į korpusą užsiregistravusių asmenų pateiktus asmens duomenis ir pageidavimus.
  • Suteikti šiems įgaliotiems atstovams galimybę susisiekti su atrinktais kandidatais, jeigu registruoti kandidatai sutinka, kad organizacija su jais susisiektų.
  • Suteikti šiems įgaliotiems atstovams galimybę siūlyti veiklą korpuso registruotiems kandidatams ir tvarkyti jau pateiktus pasiūlymus.
  • Suteikti korpuso administratoriams galimybę valdyti į korpusą užsiregistravusių asmenų duomenų bazę ir teikti pagalbą į korpusą užsiregistravusiems asmenims.
  • Sudaryti sąlygas nacionalinėms agentūroms, atsakingoms už programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą, atlikti ES remiamų projektų, kuriuose dalyvauja užsiregistravę asmenys, patikras, auditą ir vertinimus ir teikti pagalbą įgaliotiesiems organizacijų atstovams prisijungus prie korpuso duomenų bazės.
  • Suteikti korpuso administratoriams galimybę valdyti korpuso veiklą bei paieškos ir parinkimo procesus ir teikti pagalbą vykdyti korpuso veiklą įgaliotų organizacijų įgaliotiems atstovams.
  • Suteikti korpuso administratoriams ir kitiems patikimiems subjektams galimybę siųsti į korpusą užsiregistravusiems asmenims ir įgaliotiesiems organizacijų atstovams informaciją ir pranešimus apie korpusą ir kitą susijusią veiklą.
  • Suteikti korpuso administratoriams galimybę analizuoti užsiregistravusių asmenų duomenis ir atsiliepimus.
  • Suteikti korpuso administratoriams galimybę tikrinti užsiregistravusių asmenų įrašus ir komentarus, taip pat įrašus, apie kuriuos pranešė kiti užsiregistravę asmenys, ir imtis reikiamų veiksmų, jeigu tie įrašai neatitinka naudojimosi Europos jaunimo portalu sąlygų.
 • Organizacijų ir galimybių duomenų bazė
  • Teikti kontaktinę informaciją (su organizacijomis, akredituotomis pagal programą „Erasmus+“, kokybės ženklu pažymėtomis Europos solidarumo korpuso organizacijomis, kitomis pagal ES finansuojamas programas sertifikuotomis organizacijomis arba įgaliotosiomis trečiosiomis šalimis teikėjomis susijusių asmenų vardus, pavardes ir (arba) e. pašto adresus, taip pat tų organizacijų siūlomas galimybes) visuomenei.
  • Sudaryti sąlygas pagal programą „Erasmus+“ akredituotoms organizacijoms, kokybės ženklu pažymėtoms Europos solidarumo korpuso organizacijoms, kitoms pagal kitas ES finansuojamas programas sertifikuotoms organizacijoms arba įgaliotosioms trečiosioms šalims teikėjoms tvarkyti savo paskelbtus kontaktinius duomenis.
  • Sudaryti sąlygas pagal programą „Erasmus+“ akredituotoms organizacijoms, kokybės ženklu pažymėtoms Europos solidarumo korpuso organizacijoms, kitoms pagal kitas ES finansuojamas programas sertifikuotoms organizacijoms arba įgaliotosioms trečiosioms šalims teikėjoms reklamuoti savo galimybes potencialiems kandidatams ir sudaryti sąlygas jaunimui susisiekti su šiomis organizacijomis.
  • Suteikti EJP administratoriams galimybę prireikus teikti techninę pagalbą organizacijoms.
 • Konsultacijų internetu priemonės
  • Suteikti naudotojams galimybę e. paštu gauti naujienų apie konsultacijas, kuriose jie dalyvavo.
  • Sudaryti sąlygas vykdyti konsultacijų internetu priemonių naudotojų stebėseną ir statistinę analizę.
  • Suteikti EJP administratoriams galimybę prireikus teikti techninę pagalbą konsultacijas administruojančioms organizacijoms.
 • Iniciatyva „DiscoverEU“
  • Sudaryti sąlygas jaunimui teikti paraiškas dalyvauti iniciatyvoje pateikiant pagrindinius asmens duomenis, kontaktinę informaciją, taip pat papildomą informaciją, susijusią su kelionėmis (plg. skirsnį „Kokius asmens duomenis renkame Europos jaunimo portale?“).
  • Sudaryti sąlygas paraiškų teikėjams gauti e. laiškus ir kitus pranešimus, susijusius su iniciatyva „DiscoverEU“ ir kitomis jaunimui skirtomis Europos Komisijos arba ne Europos Komisijos iniciatyvomis, taip pat su apklausomis ir kitomis paraiškų teikėjų nuomonių tyrimo priemonėmis, gauti kitus pranešimus, kampanijos medžiagą, kvietimus į renginius, susijusius su EK arba ne EK iniciatyvomis tik paraiškų teikėjams davus atitinkamą aiškų sutikimą, kad Europos Komisija ir jos įgalioti tarpininkai su jais susisiektų.
  • Sudaryti sąlygas „DiscoverEU“ administratoriams ir įgaliotajam tarpininkui e. paštu arba telefonu susisiekti su atrinktais ir į rezervo sąrašą įtrauktais paraiškų teikėjais.
  • Sudaryti sąlygas nacionalinėms agentūroms, atsakingoms už programos „Erasmus+“ įgyvendinimą, e. paštu arba telefonu susisiekti su atrinktais paraiškų teikėjais ir paraiškų teikėjais, įtrauktais į rezervo sąrašą, kad galėtų siųsti kvietimus į renginius.
  • Sudaryti sąlygas Europos Komisijos atrinktoms spaudos, televizijos ar radijo žiniasklaidos priemonėms susisiekti su atrinktais paraiškų teikėjais tik gavus aiškų atrinktų paraiškų teikėjų sutikimą, kad su jais susisiektų.
  • Suteikti įgaliotajam tarpininkui galimybę pasiūlyti kelionės bilietą kiekvienam atrinktam dalyviui.
  • Suteikti „DiscoverEU“ administratoriams galimybę naudotis internete saugomais paraiškų teikėjų duomenimis ir vykdyti jų atranką, taip pat padėti „DiscoverEU“ paraiškų teikėjams (2 lygmens pagalba). Pirmojo lygmens pagalbą teikia „Eurodesk“.
  • Suteikti „DiscoverEU“ administratoriams galimybę analizuoti paraiškų teikėjų duomenis ir atsiliepimus.
  • Suteikti įgaliotajam tarpininkui galimybę pasiūlyti Europos jaunimo kortelę (EYCA) kiekvienam neatrinktam paraiškos teikėjui (gavus jo sutikimą).

Europos Komisija ir už šių funkcijų įgyvendinimą atsakingos organizacijos surinktų asmens duomenų netvarkys jokiais kitais tikslais negu pirmiau nurodytieji.

Kokius asmens duomenis renkame Europos jaunimo portale?

 • Informacijos teikimas
  • Pavieniai asmenys, susiję su straipsniu, renginiu arba naujienomis: vardas ir pavardė, e. pašto adresas.
  • „Eurodesk Brussels Link“ arba tinklo „Eurodesk“ nacionalinių organizacijų darbuotojai: vardas, pavardė, e. pašto adresas, šalis, kurios vardu asmeniui leista administruoti turinį.
 • Klausimų teikimo forma
  • Klausimą teikiantis pavienis asmuo turi nurodyti savo vardą ir e. pašto adresą.
 • Europos solidarumo korpusas
  • Pavieniai asmenys, nusprendę tapti korpuso nariais, turi pateikti tokią pagrindinę informaciją: vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, teisėtos gyvenamosios vietos šalį, pilietybę, e. pašto adresą, pageidaujamą bendravimo kalbą, dominančias korpuso veiklos rūšis, ankstesnės savanoriškos veiklos žinias ir patirtį, ir nurodyti, kad sutinka su korpuso paskirtimi ir principais.
  • Po pradinio registracijos į korpusą etapo jie gali savanoriškai pateikti daugiau informacijos apie save: pašto adresą, telefono numerius, informacijos apie išsilavinimą ir darbo patirtį santrauką, duomenų apie ankstesnės savanoriškos veiklos patirtį, kalbų įgūdžius, galimybes dalyvauti korpuso veikloje, motyvaciją dalyvauti savanoriškoje veikloje vykdant korpuso veiklą, motyvaciją dirbti vykdant korpuso veiklą, šalis, kuriose pageidauja dalyvauti savanoriškoje veikloje arba dirbti, pageidaujamą veiklą, bet kokią kitą papildomą informaciją, kurią naudotojas nori pateikti, taip pat, ar pageidauja gauti e. laiškus, naujienlaiškius, pranešimus ir kitokią korpuso siunčiamą informaciją.
  • Taip pat jie gali įkelti savo gyvenimo aprašymo (CV) dokumentą, sutikdami, kad visa CV informacija (įskaitant kontaktinius duomenis ir bet kokią konfidencialią asmeninę informaciją) bus pateikta vykdyti korpuso veiklą įgaliotų organizacijų atstovams, kurie ja galės naudotis vykdydami užsiregistravusių asmenų atranką savo veiklai.
  • Naudodamiesi korpuso mobiliąja programėle jie gali skelbti savo parengtą turinį apie savo veiklą korpuse, taip pat komentuoti kitų užsiregistravusių asmenų įrašus. Šie įrašai turi atitikti naudojimosi Europos jaunimo portalu sąlygas.
  • Taip pat jie gali į savo profilį korpuso mobiliojoje programėlėje įkelti pseudoportretą, nurodyti savo buvimo vietą, atlikti veiklos paiešką ir teikti paraišką dalyvauti veikloje.
  • Kai naudojamasi korpuso mobiliąja programėle, renkami papildomi duomenys, susiję su naudotojų identifikatoriais (naudotojo ID, prietaiso ID), naudojimu (produktų sąveika: programėlės paleidimu ir atverstais puslapiais, kitais naudojimo duomenimis: prietaiso ir naršyklės tipu) ir diagnostika (strigčių duomenimis).
  • Europos solidarumo korpusas veikia kaip platforma, padedanti organizacijoms ir asmenims vieniems su kitais susisiekti, Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas neatliks jokio duomenų asmeninių aspektų vertinimo.
  • Vykdyti korpuso veiklą įgaliotų organizacijų įgalioti atstovai: vardas, pavardė, naudotojo vardas, e. pašto adresas, organizacija (-os), kurią (kurias) šis asmuo įgaliotas administruoti, sutikimas su korpuso paskirtimi ir principais.
 • Organizacijų ir galimybių duomenų bazė
  • Pavieniai asmenys, susiję su organizacija, akredituota pagal programą „Erasmus+“, kokybės ženklu pažymėta Europos solidarumo korpuso organizacija, kita pagal kitas ES finansuojamas programas sertifikuota organizacija, įgaliotąja trečiąja šalimi teikėja arba projektu: vardas ir pavardė, e. pašto adresas.
  • Organizacijų vadovai: vardas, pavardė, naudotojo vardas, e. pašto adresas, organizacija (-os), kurią (kurias) šis asmuo įgaliotas administruoti.
 • Konsultacijų internetu priemonės
  • Pavieniai asmenys: vardas, pavardė, e. pašto adresas, gyvenamoji šalis, gimimo data, lytis, organizacija, kuriai jie atstovauja (jei taikoma).
  • Organizacijų, kurioms leidžiama naudotis konsultacijų internetu priemonėmis, įgaliotieji atstovai: vardas, pavardė, e. pašto adresas, šalis, kurią asmuo turi teisę administruoti.
 • Iniciatyva „DiscoverEU“
  • Pavieniai asmenys arba grupių vadovai, nusprendę teikti paraišką, turi pateikti tokią pagrindinę informaciją: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, e. pašto adresas, asmens tapatybės kortelės arba paso numeris, telefono numeris, užsiėmimas. Paraiškų teikėjai taip pat privalo atsakyti į keletą klausimų, susijusių su kelionėmis, pvz., koks pageidaujamas kelionių laikas, ar jie pirmą kartą keliauja į kitą ES šalį, ar jie pirmą kartą keliauja be tėvų (globėjų), ką norėtų sužinoti keliaudami, kokia veikla norėtų užsiimti kelionės metu, kaip padengs savo išlaidas ir kaip sužinojo apie šią iniciatyvą.
  • Jeigu teikiama grupinė paraiška, grupės vadovas turi pateikti tokią pačią informaciją. Po to sugeneruojamas kodas, kuriuo naudodamiesi kiti grupės nariai įrašo savo asmens duomenis.
  • Gavus aiškų paraiškų teikėjų sutikimą, kad su jais susisiektų žiniasklaidos priemonės, atrinktų paraiškų teikėjų e. pašto adresai ir telefono numeriai gali būti teikiami Europos Komisijos atrinktoms žiniasklaidos priemonėms. Jie taip pat gali būti teikiami Europos Komisijos atstovybėms ir Europos Komisijos atstovo spaudai biurui. Kai su paraiškų teikėjais susisiekia žiniasklaidos priemonės ir jie sutinka pateikti savo e. pašto adresus, jie turi suprasti, kad jiems taikomas atitinkamas konkrečios atsakingos žiniasklaidos priemonės pareiškimas apie privatumo apsaugą.
  • Atrinktų „DiscoverEU“ paraiškų teikėjų asmens duomenis (t. y. vardą, pavardę, e. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, šalį) Europos Komisija gali perduoti savo įgaliotajam tarpininkui, atsakingam už komunikaciją, pvz., kad jis galėtų išsiųsti kvietimus į renginius arba užsakyti kelionės bilietą, skirtą atvykti į renginį.
  • Atrinktų ir į rezervo sąrašą įtrauktų „DiscoverEU“ paraiškų teikėjų asmens duomenis (t. y. vardą, pavardę, e. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, šalį) Europos Komisija gali perduoti „Erasmus+“ nacionalinėms agentūroms, kad jos galėtų siųsti kvietimus į renginius.

Kokios techninės priemonės naudojamos tvarkant jūsų duomenis?

Duomenys renkami ir tvarkomi naudojantis Komisijos IT standartais ir telekomunikacijų infrastruktūra. Duomenys saugomi centrinėje duomenų bazėje, kurią tvarko Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas ir kuri yra Komisijos duomenų centre Liuksemburge.

Kam prieinama ir kam atskleidžiama jūsų informacija?

 • Informacijos teikimas
  • Plačiajai visuomenei bus matomi įgaliotųjų EJP redaktorių į straipsnius, naujienas ar renginius įtrauktų asmenų, pavyzdžiui, renginio arba naujienų straipsnio už ryšius su visuomene atsakingo asmens, atitinkami kontaktiniai asmens duomenys.
  • Ši informacija taip pat prieinama organizacijos „Eurodesk“ darbuotojams, dirbantiems biure „Eurodesk Brussels Link“ arba tinklo „Eurodesk“ nacionalinėse organizacijose.
  • EJP administratoriai taip pat gali susipažinti su šia informacija.
 • Klausimų teikimo forma
  • Kontaktinius duomenis galės matyti biuro „Eurodesk Brussels Link“, tinklo „Eurodesk“ nacionalinių organizacijų darbuotojai ir EJP administratoriai.
 • Europos solidarumo korpusas
  • Plačiajai visuomenei bus matomi organizacijų, įgaliotų vykdyti korpuso veiklą, atstovų kontaktiniai asmens duomenys, jeigu organizacija pati įtraukė šią informaciją į savo korpuso profilį, skelbiamą korpuso interneto svetainėje.
  • Plačiajai visuomenei taip pat bus matomas naudotojų sukurtas turinys ir komentarai, kuriuos į korpusą užsiregistravę asmenys paskelbė apie veiklą korpuse ir kuriais jie pasidalijo, jų pseudoportretas ir buvimo vieta, jeigu šie duomenys buvo pateikti.
  • Į korpusą užsiregistravę asmenys gali peržiūrėti ir tvarkyti savo asmens duomenis, prisijungę prie savo Europos solidarumo korpuso paskyros. Jie turi teisę bet kuriuo metu pašalinti savo paskyrą. Į korpusą užsiregistravę asmenys patys atsako už savo duomenų kokybę.
  • Naudodamiesi korpuso mobiliąja programėle, į korpusą užsiregistravę asmenys taip pat gali dalytis įrašais apie savo patirtį korpuse, juos peržiūrėti, redaguoti ir šalinti. Jie taip pat gali peržiūrėti ir komentuoti kitų užsiregistravusių asmenų įrašus ir pranešti korpuso administratoriams apie įrašus, kurie, jų nuomone, neatitinka naudojimosi sąlygų.
  • Į korpusą užsiregistravę asmenys korpuso mobiliojoje programėlėje gali įkelti, taisyti arba pašalinti savo profilio pseudoportretą ir savo buvimo vietą.
  • Su asmenų, užsiregistravusių į korpusą, asmens duomenimis gali susipažinti vykdyti korpuso veiklą įgaliotų organizacijų įgaliotieji atstovai.
  • Su į korpusą užsiregistravusių asmenų asmens duomenimis gali susipažinti nacionalinės agentūros, atsakingos už programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą, kad galėtų teikti pagalbą įgaliotiesiems organizacijų atstovams ir atlikti ES remiamų projektų, kuriuose dalyvauja užsiregistravę asmenys, patikras, auditą ir vertinimus.
  • Su asmenų, užsiregistravusių į korpusą, asmens duomenimis taip pat gali susipažinti korpuso administratoriai ir įvairių ES programų administratoriai, per kuriuos įgaliotosios organizacijos vykdo Europos solidarumo korpuso veiklą.
  • Asmens duomenimis gali būti dalijamasi su kitomis Europos Komisijos tarnybomis, kurios gali būti suinteresuotos susisiekti su užsiregistravusiais asmenimis.
  • Atrinktų kandidatų asmens duomenys gali būti teikiami Europos Komisijos atrinktoms spaudos, televizijos ar radijo žiniasklaidos priemonėms, gavus aiškų atrinktų paraiškų teikėjų sutikimą.
  • Riboti į korpusą užsiregistravusių asmenų asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji šalis, pilietybė, e. pašto adresas) gali būti siunčiami kitoms Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato tvarkomoms ir įgaliotosioms organizacijoms, nacionalinėms agentūroms ir korpuso administratoriams prieinamoms priemonėms.
  • Riboti korpuso narių asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji šalis, pilietybė, e. pašto adresas, lytis) bus siunčiami Europos solidarumo korpuso paslaugų teikėjui Europos solidarumo korpuso narių draudimui tvarkyti.
  • Riboti korpuso narių asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, e. pašto adresas, gyvenamoji šalis) bus siunčiami į išorės priemonę „Youthpass“, kad dalyviai galėtų įrašyti savo neformaliojo mokymosi rezultatus, jei to pageidauja.
  • Į ES akademijos platformą bus siunčiami riboti į korpusą užsiregistravusių asmenų ir (arba) jo narių, norinčių dalyvauti internetinės bendro mokymo programos kursuose, asmens duomenys (vardas, pavardė, e. pašto adresas, „EU Login“ naudotojo vardas, ryšių palaikymo kalba, gyvenamoji šalis, miestas (jei nurodytas), kad užsiregistravę asmenys ir (arba) nariai galėtų dalyvauti internetinės bendro mokymo programos kursuose.
  • Korpuso administratoriai taip pat turi prieigą prie asmenų, užsiregistravusių į korpusą, paskelbto turinio ir komentarų apie savo veiklą korpuse.
 • Organizacijų ir galimybių duomenų bazė
  • Su organizacijomis, akredituotomis pagal programą „Erasmus+“, kokybės ženklu pažymėtomis Europos solidarumo korpuso organizacijomis, kitomis pagal kitas ES finansuojamas programas sertifikuotomis organizacijomis arba įgaliotąja trečiąja šalimi teikėja susijusių asmenų kontaktiniai duomenys, taip pat informacija apie tų organizacijų siūlomas galimybes yra matoma plačiajai visuomenei.
  • Pagal programą „Erasmus+“ akredituotos organizacijos, kokybės ženklu pažymėtos Europos solidarumo korpuso organizacijos, kitos pagal kitas ES finansuojamas programas sertifikuotos organizacijos arba įgaliotosios trečiosios šalies teikėjos įgalioti atstovai gali susipažinti su ta konkrečia organizacija ir su jos projektais susijusių asmenų kontaktiniais duomenimis.
 • Konsultacijų internetu priemonės
  • Konsultacijų internetu priemonių naudotojų e. pašto adresai ir pagrindiniai demografiniai duomenys ir jų veikla naudojant konsultacijų internetu priemones matoma organizacijų, kurioms leista vykdyti konsultacijas naudojantis konsultacijų internetu priemonėmis, įgaliotiems atstovams ir konsultacijas administruoti parengtiems asmenims.
  • EJP administratoriai taip pat gali susipažinti su šiais duomenimis.
 • Iniciatyva „DiscoverEU“
  • Paraiškų teikėjai patys atsako už savo duomenų kokybę.
  • Su paraiškų teikėjų asmens duomenimis gali susipažinti šie Europos Komisijos įgalioti duomenų tvarkytojai: 1) įgaliotasis tarpininkas, kuris pasirūpins kelionės bilietų užsakymu, 2) „Eurodesk“, 3) įgaliotasis tarpininkas, atsakingas už komunikaciją, 4) „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, 5) Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA).
  • Su paraiškų teikėjų asmens duomenimis gali susipažinti „DiscoverEU“ administratoriai.
  • Asmens duomenimis gali būti dalijamasi su kitomis Europos Komisijos tarnybomis, kurios gali būti suinteresuotos susisiekti su užsiregistravusiais asmenimis.
  • Atrinktų paraiškų teikėjų asmens duomenys gali būti teikiami Europos Komisijos atrinktoms spaudos, televizijos ar radijo žiniasklaidos priemonėms, gavus aiškų atrinktų paraiškų teikėjų sutikimą.
  • Su Europos Komisijos atrinktais paraiškų teikėjais e. paštu arba telefonu gali susisiekti „Erasmus+“ nacionalinės agentūros arba Europos Komisijos įgaliotas tarpininkas, atsakingas už komunikaciją. Kai tinkama ir jeigu atrinktas paraiškos teikėjas sutinka, tarpininkas gali jam užsakyti kelionės bilietą, kad jis galėtų dalyvauti renginyje. Jis parinks konkurencingiausias ir tinkamiausias vežėjo (iš esmės geležinkelių) paslaugas teikiančias trečiąsias šalis.
  • Kelionės bilietų užsakymo tikslais tarpininkas gali dalintis su paraiškų teikėjais informacija apie pasirinktą vežėją, taip pat vežėjo paslaugas teikiančių trečiųjų šalių bilietų užsakymo formų bei taikomų pareiškimų apie privatumo apsaugą nuorodomis. Paraiškų teikėjai turės užpildyti šias bilietų užsakymo formas, kad užsakytų bilietus ir užsiregistruotų internetu. Atkreipiame dėmesį, kad Europos Komisija ar jos įgaliotas tarpininkas nekontroliuoja tokių vežėjo paslaugas teikiančių trečiųjų šalių veiklos ir kad tokių trečiųjų šalių privatumo apsaugos praktika gali skirtis nuo nustatytos šiame pareiškime apie privatumo apsaugą. Nei Europos Komisija, nei įgaliotasis tarpininkas neatsako už tokių trečiųjų šalių privatumo apsaugos praktiką ar susijusius pareiškimus apie privatumo apsaugą. Vežėjo interneto svetainėje ar programėlėje duodami sutikimą dėl bilietų pirkimo ar užsakymo atrinkti paraiškų teikėjai privalo susipažinti su šių trečiųjų šalių pareiškimais apie privatumo apsaugą ir apie juos žinoti. Mes raginame susipažinti su išsamesne informacija apie atitinkamą privatumo apsaugos praktiką, pateikiamą vežėjo paslaugas teikiančių trečiųjų šalių atitinkamuose pareiškimuose apie privatumo apsaugą.
  • Neatrinktų paraiškų teikėjų asmens duomenys gali būti perduodami tarpininkui, kad jis galėtų suteikti Europos jaunimo kortelę (EYCA).

Asmens duomenys bus prieinami:

 • Švietimo ir kultūros generalinio direktorato skyrių, atsakingų už paslaugų įgyvendinimą pasitelkiant Europos jaunimo portalą, darbuotojams,
 • Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros GD Informatikos (IT) skyriaus darbuotojams,
 • kitų kompetentingų Europos Komisijos tarnybų, bendrai atsakingų už paslaugų įgyvendinimą pasitelkiant Europos jaunimo portalą, darbuotojams.

Prireikus asmens duomenys gali būti atskleisti:

 • Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato Vidaus audito skyriaus darbuotojams,
 • Vidaus audito tarnybos generalinio direktorato darbuotojams,
 • OLAF darbuotojams.

Tarptautinis duomenų perdavimas

Į korpusą užsiregistravusių asmenų asmens duomenys perduodami Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą turinčioms trečiųjų šalių, nepriklausančių ES / EEE (programos šalių ir šalių partnerių), dėl kurių nėra sprendimo dėl tinkamumo (įskaitant programos šalis Turkiją, Serbiją ir Šiaurės Makedoniją), organizacijoms. Šiuo atveju jūsų asmens duomenų apsaugos lygis priklausys nuo toje trečiojoje valstybėje taikomos teisės arba įgyvendinamos praktikos. Jūsų su duomenų apsauga susijusios teisės gali būti nelygiavertės teisėms, kurios suteikiamos ES / EEE valstybėje arba valstybėje, dėl kurios priimtas sprendimas dėl tinkamumo.

Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

Kontaktiniai e. pašto adresai, nurodyti straipsniuose, naujienose ir pranešimuose apie renginius, laikomi archyve kartu su visu tekstu dvejus metus nuo teksto skelbimo laikotarpio pabaigos.

Asmens duomenys, esantys Europos solidarumo korpuso naudotojų paskyrose, pašalinami praėjus trejiems metams po to, kai naudotojas sulaukia amžiaus, kuris nebeatitinka tinkamumo dalyvauti korpuso veikloje reikalavimų, išskyrus atvejus, kai naudotojas sutiko dalyvauti bet kokioje buvusių korpuso narių programoje, kuri galbūt vykdoma tuo metu, e. paštu išreiškė norą pasilikti naudotojo paskyrą arba dalyvaudamas programoje pasinaudojo ES finansavimu. Tokiu atveju duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinės finansinės operacijos vadovaujantis bendru bylų saugojimo sąrašu.

Indėlis į konsultacijų internetu procesą taps anoniminis (t. y. bus panaikintas ryšys tarp naudotojo ir jo atsiliepimų arba kaip jis balsavo) per dvejus metus nuo viso konsultacijų, jų rezultatų apibendrinimo ir išvadų teikimo proceso pabaigos.

Neatrinktų naudotojų paraiškose dalyvauti iniciatyvoje „DiscoverEU“ pateikti asmens duomenys bus ištrinti praėjus dvejiems metams nuo paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai naudotojai išreiškė norą gauti informacijos apie kitas EJP paslaugas ir (arba) dalyvauti jas teikiant. Tokiu atveju duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 metus. Pasibaigus šiam terminui, jų asmens duomenys bus nuasmeninti ir saugomi tik statistikos tikslais. Atrinktų naudotojų paraiškose dalyvauti iniciatyvoje „DiscoverEU“ pateikti asmens duomenys bus ištrinti po 5 metų nuo paskutinės finansinės operacijos vadovaujantis bendru bylų saugojimo sąrašu, nebent naudotojas išreiškė pageidavimą atsisakyti „atrinkto naudotojo“ statuso ir negavo ES finansavimo pagal iniciatyvą. Tokiu atveju duomenys saugomi ne ilgiau kaip dvejus metus.

Kaip galite susipažinti su savo asmens duomenimis, patikrinti jų tikslumą ir prireikus juos ištaisyti?

Turite teisę susipažinti su saugomais asmens duomenimis ir prireikus paprašyti juos pataisyti. Šiuo klausimu reikia kreiptis į Europos jaunimo portalo duomenų valdytoją.

Tai Jaunimo politikos skyriaus vadovas. Adresas: Rue Joseph II 70, B-1049, Briuselis, e. paštas: EAC-EYP@ec.europa.eu

Kokių saugumo priemonių imamasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo arba neteisėto naudojimo?

Duomenys saugomi Europos Komisijoje, jiems taikoma nemažai Komisijos įgyvendinamų apsaugos priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti šios institucijos elektroninio turto vientisumą ir konfidencialumą.

Europos solidarumo korpusas

Sutikdama su šiuo specialiu pareiškimu apie privatumo apsaugą, vykdyti korpuso veiklą įgaliota organizacija sutinka naudoti Europos solidarumo korpuso IT sistemas tik ieškodama į korpusą užsiregistravusių asmenų dalyvauti veikloje, taip pat tam, kad susisiektų su asmenimis, užsiregistravusiais į korpusą, ir pasiūlytų jiems dalyvauti veikloje. Ta veikla gali būti pačios organizacijos arba kitos organizacijos, kuriai įgaliotoji organizacija oficialiai atstovauja.
Konkrečiai įgaliotoji organizacija įsipareigoja imtis techninių ir veiklos saugumo priemonių dėl rizikos, būdingos joms tvarkant užsiregistravusių asmenų asmens duomenis, kad:

 •  leidimo neturintys asmenys negalėtų prisijungti prie kompiuterinių sistemų, kuriomis tvarkomi asmens duomenys, ir visų pirma negalėtų a) be leidimo skaityti, kopijuoti, keisti ar pašalinti laikmenos, b) be leidimo įvesti duomenų, taip pat be leidimo atskleisti, keisti ar ištrinti saugomų asmens duomenų, c) naudotis duomenų tvarkymo sistemomis naudodami duomenų perdavimo priemones;
 • užtikrintų, kad leidimą turintys duomenų tvarkymo sistemos naudotojai turėtų prieigą tik prie tų asmens duomenų, su kuriais susijusi jų prieigos teisė;
 • registruotų, kada, kam ir kurie asmens duomenys buvo perduoti;
 • užtikrintų, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų apsaugos nuostatų, nustatytų nacionalinėje teisėje;
 • užtikrintų, kad, perduodant asmens duomenis ir gabenant laikmenas, duomenų nebūtų galima be leidimo skaityti, kopijuoti ar ištrinti;
 • suformuotų savo organizacinę struktūrą taip, kad ji atitiktų duomenų apsaugos reikalavimus.

Į ką kreiptis, jei turite klausimų arba skundų dėl asmens duomenų apsaugos?

Turėtumėte kreiptis į Europos jaunimo portalo duomenų valdytoją. Tai Jaunimo politikos skyriaus vadovas. Adresas: Rue Joseph II 70, B-1049, Briuselis, e. paštas: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Jei turite kitų klausimų ar nusiskundimų, taip pat galite kreiptis į:

Skundai

Kilus konfliktui skundus galima teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP) – http://www.edps.europa.eu.

Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų asmens duomenų tvarkymo veiksmų registrą. Su šiuo registru galima susipažinti adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

Apie šį konkretų duomenų tvarkymo veiksmą Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas informuotas pranešimu, kurio numeris DPR-EC-00371.