Skip to main content

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Európsky portál pre mládež

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na Európsky portál pre mládež a jeho pridružené online služby, ako sú webové sídla a mobilné aplikácie. Keďže tento systém obsahuje osobné údaje jednotlivcov, na uverejňovanie a spracovanie týchto údajov sa vzťahujú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001]. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vysvetľuje, ako tento systém používa osobné údaje a ako sa chráni súkromie používateľov. 

Hlavnými právnymi základmi spracúvania osobných údajov sú nariadenie (EÚ) 2021/888, ktorým sa zriaďuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú nariadenia (EÚ) 2018/1475 a (EÚ) č. 375/2014, nariadenie (EÚ) 2021/817, ktorým sa zriaďuje program Erasmus+ a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, a rozhodnutie Európskej komisie o ročnom pracovnom programe na rok 2018, 2019 a 2020 pre prípravnú akciu „DiscoverEU: bezplatný cestovný poukaz pre Európanov, ktorí dosiahli vek 18 rokov“. 

Aký je účel zberu údajov?

Európsky portál pre mládež poskytuje šesť hlavných funkcií, v rámci ktorých sa uskutočňuje zber a spracúvanie osobných údajov. Patria medzi ne:

 • Poskytovanie informácií – vytváranie a aktualizácia článkov, podujatí a aktualít, ktoré sú relevantné pre mládež a súvisia so stratégiou EÚ pre mládež.
 • Formulár na zasielanie otázok – Európsky portál pre mládež poskytuje možnosť klásť otázky vyplnením formulára.
 • Európsky zbor solidarity – Európsky portál pre mládež poskytuje mladým ľuďom možnosť zaregistrovať sa do zboru, uviesť, ktoré činnosti uprednostňujú, a absolvovať odbornú prípravu, ktorá ich na danú činnosť pripraví. Takisto budú môcť uverejňovať a zdieľať obsah vytváraný používateľmi o skúsenostiach z Európskeho zboru solidarity (napr. fotografie a text), pridávať komentáre k príspevkom iných, nahrať k svojmu profilu avatara a manuálne určiť svoju polohu. Európsky portál pre mládež zároveň umožňuje oprávneným organizáciám vyhľadávať v databáze registrovaných uchádzačov v rámci zboru potenciálnych dobrovoľníkov/pracovníkov pre svoje činnosti, skontaktovať sa s potenciálnymi účastníkmi (ak registrovaný uchádzač súhlasí s tým, že sa s ním organizácia môže skontaktovať) a ponúknuť registrovaným uchádzačom činnosť, ktorú môžu prijať alebo odmietnuť, a po ukončení činnosti vydať certifikát o účasti. Zaregistrované osoby/účastníci Európskeho zboru solidarity môžu absolvovať kurzy online všeobecnej odbornej prípravy, ktoré sú k dispozícii na platforme Akadémie EÚ a ku ktorým sa môžu dostať prostredníctvom svojho profilu v zbore. Aby mohli zaregistrované osoby/účastníci zboru absolvovať odbornú prípravu, budú ešte pred tým, ako sa ich údaje prenesú z Európskeho portálu pre mládež na platformu Akadémie EÚ, informovaní o oznámení o ochrane údajov, ktoré sa vzťahuje na všeobecnú online odbornú prípravu. Táto platforma má svoje vlastné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je dostupné na jej webovom sídle. Mobilná aplikácia Európskeho zboru solidarity kopíruje niektoré funkcie Európskeho portálu pre mládež. Preto sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzťahuje aj na uvedenú aplikáciu. Registrovaní uchádzači/účastníci v rámci Európskeho zboru solidarity môžu prostredníctvom aplikácie takisto sledovať súťaže. Hneď ako sa do nich zapoja, aplikácia ich aktívne požiada o súhlas.
 • Databáza organizácií a príležitostí – zahŕňa zoznam akreditovaných organizácií v rámci programu Erasmus+, organizácií Európskeho zboru solidarity, ktoré získali značku kvality, ďalších programov financovaných z prostriedkov EÚ a oprávnených externých poskytovateľov, ktorí ponúkajú príležitosti v oblasti dobrovoľníctva, stáží a pracovných miest pre mladých ľudí. V tejto databáze je zobrazený aj zoznam uvedených príležitostí.
 • Online konzultačný modul (CTK) – súčasťou stratégie EÚ pre mládež je podporiť väčšiu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Z tohto dôvodu zahŕňa Európsky portál pre mládež platformu, ktorej cieľom je umožniť mladým ľuďom, aby vyjadrili svoj názor na rôzne témy.
 • Iniciatíva DiscoverEU – Európsky portál pre mládež poskytuje mladým ľuďom – jednotlivcom aj skupinám – možnosť požiadať o cestovný poukaz. Záujemcovia musia poskytnúť svoje osobné údaje. Takisto budú musieť odpovedať na kvíz, doplňujúcu otázku a otázky súvisiace s cestovaním (pozri oddiel „Aké osobné údaje zhromažďujeme v rámci Európskeho portálu pre mládež?“). V prípade skupiny musí tieto informácie poskytnúť vedúci skupiny. Následne dostane kód, ktorý použijú ostatní členovia skupiny na vyplnenie osobných údajov. Pri rozhodovaní o udelení cestovného poukazu sa použijú len tieto údaje: dátum narodenia, štátna príslušnosť, odpovede na kvíz a doplňujúca otázka. Ostatné osobné údaje zhromaždené prostredníctvom registračného formulára sa použijú na štatistické účely a ako dôležitá informácia pre subdodávateľa určeného Európskou komisiou na zabezpečenie rezervácií cestovných lístkov pre vybraných účastníkov. Viac informácií o pravidlách súťaže DiscoverEU nájdete na Európskom portáli pre mládež v časti Pravidlá súťaže DiscoverEU.

Všeobecné úvahy:  
V prípade niektorých z uvedených prvkov Európsky portál pre mládež a jeho subportály občas usporadúvajú súťaže, v rámci ktorých môže byť potrebné zaslať osobné údaje. Účasť na takýchto súťažiach je úplne dobrovoľná, perspektívni účastníci sú informovaní o všetkých dôsledkoch spracúvania osobných údajov pred ich odoslaním. 

Na získanie prístupu k niektorým funkciám sa od používateľa môže ich pred použitím vyžadovať prihlásenie a autentifikácia. Na to môže Európsky portál pre mládež využiť identifikačný riadiaci systém Európskej komisie (IMS) využívajúci systém EU Login. Tento systém má osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie záväzkov a povinností Európskej komisie v oblasti monitorovania a podávania správ, ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) 2018/1475, ktorým sa zriaďuje Európsky zbor solidarity, nariadení (EÚ) č. 1288/2013, ktorým sa zriaďuje program Erasmus+, a rozhodnutí Európskej komisie o ročnom pracovnom programe na rok 2018, 2019 a 2020 pre prípravnú akciu „DiscoverEU: bezplatný cestovný poukaz pre Európanov, ktorí dosiahli vek 18 rokov“. 

Účely zberu údajov sú:

 • Poskytovanie informácií
  • Poskytnúť verejnosti kontaktné údaje (meno a/alebo e-mailové adresy osôb, ktoré sú uvedené v súvislosti s článkami, podujatiami a aktualitami).
  • Umožniť oprávneným používateľom zaregistrovať sa na Európskom portáli pre mládež vo funkcii autora/editora a podľa potreby poskytovať technickú pomoc.
 • Formulár na zasielanie otázok
  • Umožniť záujemcom položiť otázku prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež a dostať odpoveď od orgánu Eurodesk Brussels Link, siete Eurodesk a/alebo správcov Európskeho portálu pre mládež.
 • Európsky zbor solidarity
  • Umožniť mládeži registráciu do zboru, čo si vyžaduje poskytnutie ich základných osobných informácií a kontaktných údajov. Registrovaným uchádzačom v rámci zboru takisto umožniť dobrovoľne poskytnúť ďalšie kontaktné informácie, podrobné informácie o ich preferenciách typov činností, o ktoré by mali záujem, informácie o zručnostiach a skúsenostiach, ktorými môžu v rámci činností prispieť, prehľad ich vzdelania a pracovných skúseností a akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností s prácou dobrovoľníka.
  • Umožniť registrovaným uchádzačom v rámci zboru prijímať e-maily, bulletiny a iné oznámenia súvisiace so zborom a s ďalšími iniciatívami Európskej komisie/mimo Európskej komisie, ktoré sú zacielené na mládež, ako aj zúčastňovať sa na prieskumoch a iných metódach získavania spätnej väzby od registrovaných účastníkov. Registrovaní účastníci v rámci zboru majú možnosť určiť, ktoré správy chcú dostávať.
  • Umožniť zboru ponúknuť svojim registrovaným uchádzačom vzdelávacie príležitosti.
  • Umožniť registrovaným uchádzačom v rámci zboru spätnú väzbu o službách a procesoch.
  • Umožniť účastníkom zboru zaznamenávať si svoje neformálne vzdelávacie výstupy v externom nástroji „Youthpass“.
  • Umožniť zaregistrovaným uchádzačom vzájomnú komunikáciu prostredníctvom mobilnej aplikácie zboru určenej na budovanie komunity. To zahŕňa možnosť uverejňovať svoje skúsenosti z Európskeho zboru solidarity, ako aj prezerať si a komentovať príspevky iných zaregistrovaných uchádzačov, zdielať vlastné príspevky na sociálnych médiách, vyhľadávať činnosti alebo žiadať o účasť na nich, zapájať sa do súťaží a používať funkciu diskusie medzi dvoma uchádzačmi. Zaregistrovaní uchádzači môžu takisto upozorniť administratívny personál zboru na príspevky, ktoré sa ich týkajú. Príspevky musia byť v súlade s podmienkami použitia Európskeho portálu pre mládež dostupnými na internete. Účastníci môžu k svojmu profilu nahrať avatara a uviesť svoju aktuálnu polohu.
  • Umožniť oprávneným zástupcom organizácií, ktoré sú oprávnené riadiť činnosti zboru, vyhľadávať v databáze registrovaných uchádzačov v rámci zboru s cieľom nájsť potenciálnych dobrovoľníkov/pracovníkov pre činnosti zboru, a to porovnaním detailov navrhnutej činnosti s osobnými údajmi a preferenciami uvedenými registrovanými uchádzačmi v rámci zboru.
  • Umožniť týmto oprávneným zástupcom kontaktovať sa s vybratými uchádzačmi, ak registrovaný uchádzač súhlasí s tým, aby sa s ním organizácia kontaktovala.
  • Umožniť týmto oprávneným zástupcom ponúkať registrovaným uchádzačom v rámci zboru konkrétne činnosti a spravovať odoslané ponuky.
  • Umožniť administratívnemu personálu zboru spravovanie databázy jeho registrovaných uchádzačov a poskytovanie podpory pre týchto registrovaných uchádzačov.
  • Umožniť národným agentúram zodpovedným za vykonávanie programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity vykonávať kontroly, audity a hodnotenia projektov, ktoré dostávajú podporu od EÚ a do ktorých sú zapojení registrovaní uchádzači, a poskytovať pomoc oprávneným zástupcom organizácií prostredníctvom prístupu do databázy zboru.
  • Umožniť administratívnemu personálu zboru spravovanie činností zboru a procesov vyhľadávania/párovania, ako aj poskytovanie pomoci oprávneným zástupcom organizácií, ktoré sú oprávnené riadiť činnosti zboru.
  • Umožniť administratívnemu personálu zboru a iným dôveryhodným stranám odosielať registrovaným uchádzačom v rámci zboru a oprávneným zástupcom organizácií informácie a oznámenia týkajúce sa zboru a s iných súvisiacich činností.
  • Umožniť administratívnemu personálu zboru analýzu údajov o registrovaných uchádzačoch a ich spätnej väzby.
  • Umožniť administratívnemu personálu zboru posudzovať príspevky a komentáre odoslané registrovanými uchádzačmi, ako aj tie, na ktoré registrovaní uchádzači upozornili, a ak nie sú v súlade s podmienkami použitia Európskeho portálu pre mládež, prijať potrebné opatrenia.
 • Databáza organizácií a príležitostí
  • Poskytnúť verejnosti kontaktné informácie (mená a/alebo e-mailové adresy osôb uvedených v súvislosti s akreditovanými organizáciami v rámci programu Erasmus+, organizáciami Európskeho zboru solidarity, ktoré získali značku kvality, ďalšími certifikovanými organizáciami v rámci programov financovaných EÚ alebo oprávnenými poskytovateľmi tretích strán alebo ich príležitosťami).
  • Umožniť akreditovaným organizáciám v rámci programu Erasmus+, organizáciám Európskeho zboru solidarity, ktoré získali značku kvality, ďalším certifikovaným organizáciám v rámci ďalších programov financovaných EÚ alebo oprávneným poskytovateľom tretích strán spravovať zverejnené kontaktné údaje svojich organizácií.
  • Umožniť akreditovaným organizáciám v rámci programu Erasmus+, organizáciám Európskeho zboru solidarity, ktoré získali značku kvality, ďalším certifikovaným organizáciám v rámci ďalších programov financovaných EÚ alebo oprávneným poskytovateľom tretích strán informovať potenciálnych uchádzačov o ponúkaných príležitostiach a umožniť mladým ľuďom, aby sa s týmito organizáciami skontaktovali.
  • Umožniť správcom Európskeho portálu pre mládež poskytovať organizáciám technickú pomoc podľa potreby.
 • Online konzultačný modul (CTK)
  • Umožniť používateľom odber e-mailových notifikácií o aktualizácii konzultácií, na ktorých sa zúčastnili.
  • Umožniť monitorovanie a štatistickú analýzu používateľov modulu CTK.
  • Umožniť správcom Európskeho portálu pre mládež podľa potreby poskytovať technickú pomoc organizáciám riadiacim konzultácie.
 • Iniciatíva DiscoverEU
  • Umožniť mladým ľuďom uchádzať sa o iniciatívu, čo je spojené s poskytnutím osobných informácií, kontaktných údajov, ako aj doplňujúcich informácií v súvislosti s cestovaním (pozri oddiel „Aké osobné údaje zhromažďujeme v rámci Európskeho portálu pre mládež?“).
  • Umožniť uchádzačom prijímať e-maily a ďalšie oznámenia súvisiace s iniciatívou DiscoverEU a ďalšími iniciatívami Európskej komisie/iných subjektov, ktoré sú zacielené na mládež, ako aj zúčastňovať sa na prieskumoch a iných metódach získavania spätnej väzby od uchádzačov, prijímať ďalšie správy, propagačné materiály, pozvánky na podujatia v súvislosti s iniciatívami EK/iných subjektov, ale len za predpokladu, že uchádzači poskytnú svoj príslušný výslovný súhlas s tým, že ich môže Európska komisia a jej oprávnení dodávatelia kontaktovať.
  • Umožniť administratívnemu personálu iniciatívy DiscoverEU a oprávneným dodávateľom kontaktovať vybraných uchádzačov a uchádzačov v rezervnom zozname prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
  • Umožniť národným agentúram zodpovedným za vykonávanie programu Erasmus+ kontaktovať vybraných uchádzačov a uchádzačov, ktorí sú v rezervnom zozname, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na účely zasielania pozvánok na podujatia.
  • Umožniť tlačeným, televíznym alebo rozhlasovým médiám, ktoré vybrala Európska komisia, skontaktovať sa s vybranými uchádzačmi až po tom, ako vybraní uchádzači na to poskytnú výslovný súhlas.
  • Umožniť oprávnenému dodávateľovi poskytnúť cestovný poukaz každému z vybraných uchádzačov.
  • Umožniť administratívnemu personálu iniciatívy DiscoverEU prístup k údajom uchádzačov uloženým online a uskutočnenie výberu uchádzačov, ako aj poskytnutie pomoci uchádzačom v rámci iniciatívy DiscoverEU (podporu na druhej úrovni). Podporu na prvej úrovni bude poskytovať Eurodesk.
  • Umožniť administratívnemu personálu iniciatívy DiscoverEU analyzovať údaje o uchádzačoch a ich spätnej väzbe.
  • Umožniť oprávnenému dodávateľovi ponúknuť každému nevybranému uchádzačovi (na základe jeho súhlasu) európsky preukaz mládeže.

Európska komisia a organizácie zodpovedné za vykonávanie týchto funkcií nebudú spracovávať zozbierané osobné údaje na iné ako uvedené účely.

Aké osobné údaje zhromažďujeme v rámci Európskeho portálu pre mládež?

 • Poskytovanie informácií
  • Jednotlivci (verejnosť), ktorí sú uvedení v súvislosti s článkom, podujatím alebo aktualitou: meno, e-mailová adresa.
  • Pracovníci orgánu Eurodesk Brussels Link alebo siete národných organizácií Eurodesk: meno, priezvisko, e-mailová adresa, krajina, v ktorej mene je daná osoba oprávnená spravovať obsah.
 • Formulár na zasielanie otázok
  • Osoby, ktoré položia otázku, musia poskytnúť svoje krstné meno a e-mailovú adresu.
 • Európsky zbor solidarity
  • Jednotlivci (verejnosť), ktorí sa rozhodnú vstúpiť do zboru, musia poskytnúť tieto základné informácie: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, krajinu oprávneného pobytu, štátnu príslušnosť, e-mailovú adresu, uprednostňovaný jazyk komunikácie, požadované typy činností zboru, predchádzajúce znalosti a skúsenosti a potvrdenie, že súhlasia s poslaním a so zásadami zboru.
  • Po úvodnej registrácii za účastníka zboru môžu dobrovoľne o sebe poskytnúť ďalšie informácie: poštovú adresu, telefónne čísla, prehľad vzdelania a pracovných skúseností, podrobnosti o predchádzajúcich skúsenostiach s prácou dobrovoľníka, jazykové zručnosti, dostupnosť pre prácu v rámci činností zboru, motiváciu zapojiť sa do činnosti zboru ako dobrovoľník, motiváciu pracovať na činnosti zboru, preferované krajiny dobrovoľníckej činnosti/práce, požadovaný typ práce, akékoľvek dodatočné informácie, ktoré chce používateľ poskytnúť, ochotu dostávať e-maily, bulletiny, oznámenia a iné správy od Európskeho zboru solidarity.
  • Na portál môžu takisto nahrať svoj životopis vo forme dokumentu s tým, že všetky informácie uvedené v životopise vrátane kontaktných informácií a všetkých citlivých osobných informácií budú sprístupnené zástupcom organizácií oprávnených na riadenie činností zboru, ktorí ich môžu využiť v rámci svojich postupov výberu registrovaných uchádzačov na vlastné činnosti.
  • Prostredníctvom mobilnej aplikácie zboru môžu takisto uverejňovať svoje skúsenosti z Európskeho zboru solidarity a pridávať komentáre k príspevkom iných zaregistrovaných uchádzačov. Príspevky musia byť v súlade s podmienkami používania Európskeho portálu pre mládež.
  • Do svojho profilu v mobilnej aplikácii zboru môžu takisto nahrať avatara, uviesť svoju aktuálnu polohu a vyhľadávať činnosti a žiadať o účasť na nich.
  • Používaním mobilnej aplikácie zboru sa zbierajú ďalšie údaje spojené s identifikátormi používateľa (ID používateľa, ID zariadenia), používaním (interakcia týkajúca sa výrobku: spustenie aplikácie a prezerané stránky, ako aj ďalšie údaje o používaní: druh zariadenia a prehliadača) a diagnostikou (údaje o zlyhaní).
  • Európsky zbor solidarity bude slúžiť ako platforma na uľahčenie nadväzovania kontaktov medzi organizáciami a jednotlivcami, pričom GR pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) nebude vykonávať žiadne hodnotenie osobných údajov dotknutých osôb.
  • Oprávnení zástupcovia organizácií, ktoré sú oprávnené riadiť činnosti zboru: meno, priezvisko, používateľské meno, e-mailová adresa, organizácia (-e), ktorú (-é) je daná osoba oprávnená spravovať, súhlas s poslaním a so zásadami zboru.
 • Databáza organizácií a príležitostí
  • Jednotlivci (verejnosť), ktorí sú uvedení v súvislosti s akreditovanou organizáciou v rámci programu Erasmus+, organizáciou Európskeho zboru solidarity, ktorá získala značku kvality, ďalšou certifikovanou organizáciou v rámci ďalších programov financovaných EÚ, oprávneným poskytovateľom tretej strany alebo projektom: meno, e-mailová adresa.
  • Manažéri organizácií: meno, priezvisko, používateľské meno, e-mailová adresa, organizácia (-e), ktorú (-é) je daná osoba oprávnená spravovať.
 • Online konzultačný modul (CTK)
  • Jednotlivci (verejnosť): meno, priezvisko, e-mailová adresa, krajina pobytu, dátum narodenia, pohlavie, prípadne zastupovaná organizácia.
  • Oprávnení zástupcovia organizácií s právom využívať CTK – meno, priezvisko, e-mailová adresa, krajina, ktorú je daná osoba oprávnená spravovať.
 • Iniciatíva DiscoverEU
  • Jednotlivci alebo vedúci skupiny, ktorí sa rozhodnú prihlásiť sa do súťaže, musia poskytnúť tieto základné informácie: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, e-mailovú adresu, číslo preukazu totožnosti alebo pasu, telefónne číslo, zamestnanie. Uchádzači musia takisto odpovedať na súbor otázok súvisiacich s cestovaním, napr. v akom období by chceli cestovať, či do inej krajiny EÚ cestujú po prvýkrát, či prvýkrát cestujú bez svojich rodičov/opatrovateľov, čo by sa vďaka tejto skúsenosti chceli naučiť, na akých aktivitách by sa chceli počas výletu zúčastniť, akým spôsobom by si financovali svoje náklady a ako sa o tejto iniciatíve dozvedeli.
  • V prípade prihlášky skupiny musí tieto informácie poskytnúť vedúci skupiny. Následne dostane kód, ktorý použijú ostatní členovia skupiny na vyplnenie osobných údajov.
  • E-mailová adresa a telefónne číslo vybraných uchádzačov sa môže zdieľať s médiami, ktoré Európska komisia vybrala, po získaní výslovného súhlasu uchádzačov, že sa s nimi tieto médiá môžu kontaktovať. Rovnako sa uvedené údaje môžu zdieľať aj so zastúpeniami Európskej komisie a s kanceláriou hovorcu Európskej komisie (SPP). Po tom, ako médiá oslovia uchádzačov a uchádzači vyjadria súhlas s poskytnutím svojich e-mailových adries, si uchádzači musia byť vedomí, že sa na nich vzťahuje príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov konkrétneho zodpovedného média.
  • Európska komisia môže zdieľať osobné údaje vybraných uchádzačov v rámci iniciatívy DiscoverEU (konkrétne meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum narodenia, krajinu) so svojím oprávneným dodávateľom, ktorý je zodpovedný za komunikačné činnosti, napr. na účely zasielania pozvánok na podujatia alebo rezervácie cestovných lístkov na dané podujatie.
  • Európska komisia môže poskytovať osobné údaje vybraných uchádzačov v rámci iniciatívy DiscoverEU a uchádzačov na rezervnom zozname (konkrétne ich meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum narodenia, krajinu) národným agentúram programu Erasmus+ na účely zasielania pozvánok na podujatia.

Aké technické prostriedky používame na spracovanie vašich údajov?

Zber údajov a ich spracúvanie prebieha podľa IT noriem Komisie a pomocou jej telekomunikačnej infraštruktúry. Údaje sa uchovávajú v centrálnej databáze, ktorú riadi GR pre vzdelávanie a kultúru a ktorá sa nachádza v dátovom stredisku Komisie v Luxemburgu.

Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

 • Poskytovanie informácií
  • Verejnosti sa zobrazia príslušné osobné kontaktné údaje osôb, ktoré poverení editori Európskeho portálu pre mládež uviedli v súvislosti s článkami, aktualitami alebo podujatiami – napríklad osoby zodpovednej za kontakt s verejnosťou v súvislosti s podujatím alebo aktualitou.
  • Tieto údaje sú tiež prístupné zamestnancom orgánu Eurodesk Brussels Link a siete národných organizácií Eurodesk.
  • K týmto informáciám majú prístup aj správcovia Európskeho portálu pre mládež.
 • Formulár na zasielanie otázok
  • Ku kontaktným údajom bude mať prístup orgán Eurodesk Brussels Link, sieť národných organizácií Eurodesk a správcovia Európskeho portálu pre mládež.
 • Európsky zbor solidarity
  • Verejnosti sa zobrazia osobné kontaktné údaje zástupcov organizácií, ktoré sú oprávnené riadiť činnosti zboru, ak samotná organizácia pridá tieto informácie do svojho profilu v zbore, ktorý je uverejnený na webových stránkach zboru.
  • Verejnosti sa takisto zobrazí obsah vytváraný používateľmi a komentáre uverejnené a zdieľané registrovanými uchádzačmi v rámci zboru o skúsenostiach z Európskeho zboru solidarity, ako aj ich avatar a poloha, ak boli tieto prvky spresnené.
  • Registrovaní uchádzači v rámci zboru môžu zobrazovať a aktualizovať svoje osobné údaje tak, že sa prihlásia do svojho konta Európskeho zboru solidarity. Majú právo svoje konto kedykoľvek vymazať. Registrovaný uchádzač v rámci zboru zodpovedá za kvalitu svojich vlastných údajov.
  • Zaregistrovaní uchádzači môžu prostredníctvom mobilnej aplikácie zboru takisto prehliadať, zdieľať, meniť a vymazávať svoje príspevky o skúsenostiach z Európskeho zboru solidarity. Môžu si takisto prezerať a komentovať príspevky iných zaregistrovaných uchádzačov a upozorňovať administratívny personál zboru na príspevky, ktoré podľa nich nie sú v súlade s podmienkami používania portálu.
  • Zaregistrovaní uchádzači zboru môžu v mobilnej aplikácii zboru nahrať, meniť alebo vymazať avatara k svojmu profilu a polohu.
  • K osobným údajom zaregistrovaných uchádzačov majú prístup oprávnení zástupcovia organizácií, ktoré sú oprávnené riadiť činnosti zboru.
  • Osobné údaje zaregistrovaných uchádzačov sú prístupné národným agentúram zodpovedným za vykonávanie programu Erasmus+ a Európskemu zboru solidarity na poskytovanie pomoci oprávneným zástupcom organizácií, ako aj na účely vykonávania kontrol, auditov a hodnotení projektov, ktoré dostávajú podporu od EÚ a do ktorých sú zapojení registrovaní uchádzači.
  • Osobné údaje zaregistrovaných uchádzačov sú prístupné aj administratívnemu personálu zboru a správcom rozličných programov EÚ, prostredníctvom ktorých oprávnené organizácie zabezpečujú činnosti Európskeho zboru solidarity.
  • Osobné údaje sa môžu poskytovať iným útvarom Európskej komisie, ktoré by mohli mať záujem kontaktovať registrovaných uchádzačov.
  • Osobné údaje vybraných uchádzačov sa môžu zdieľať s tlačenými, televíznymi alebo rozhlasovými médiami, ktoré vybrala Európska komisia, po získaní výslovného súhlasu vybraných uchádzačov.
  • Obmedzené osobné údaje registrovaných uchádzačov v rámci zboru (meno, priezvisko, dátum narodenia, krajina pobytu, štátna príslušnosť, e-mailová adresa) sa môžu poslať ďalším nástrojom, ktoré riadi GR EAC a môžu byť prístupné pre oprávnené organizácie, národné agentúry a administratívny personál zboru.
  • Obmedzené osobné údaje účastníkov zboru (meno, priezvisko, dátum narodenia, krajina pobytu, štátna príslušnosť, e-mailová adresa, pohlavie) sa pošlú poskytovateľovi služieb Európskeho zboru solidarity s cieľom riadiť poistné krytie účastníkov Európskeho zboru solidarity.
  • Obmedzené osobné údaje účastníkov zboru (meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, krajina pobytu) sa pošlú do externého nástroja „Youthpass“ s cieľom umožniť účastníkom v prípade záujmu zaznamenať si svoje neformálne vzdelávacie výstupy.
  • Obmedzené osobné údaje zaregistrovaných osôb/účastníkov zboru [meno, priezvisko, e-mailová adresa, používateľské meno EU Login, kontaktný jazyk, krajina pobytu, mesto (ak je uvedené)], ktorí majú záujem o absolvovanie kurzov všeobecnej online odbornej prípravy, budú zaslané platforme Akadémie EÚ s cieľom umožniť zaregistrovaným/účastníkom prístup ku kurzom všeobecnej online odbornej prípravy.
  • Obsah vytváraný používateľmi a komentáre uverejnené zaregistrovanými uchádzačmi o skúsenostiach z Európskeho zboru solidarity sú prístupné aj administratívnemu personálu zboru.
 • Databáza organizácií a príležitostí
  • Osobné kontaktné informácie osôb uvedených v súvislosti s akreditovanými organizáciami v rámci programu Erasmus+, organizáciami Európskeho zboru solidarity, ktoré získali značku kvality, ďalšími certifikovanými organizáciami v rámci programov financovaných EÚ alebo oprávnenými poskytovateľmi tretích strán alebo ich príležitosťami sú dostupné pre verejnosť.
  • Oprávnení zástupcovia akreditovanej organizácie v rámci programu Erasmus+, organizácia Európskeho zboru solidarity, ktorá získala značku kvality, ďalšia certifikovaná organizácia v rámci ďalších programov financovaných EÚ alebo oprávnený poskytovateľ tretej strany majú prístup k osobným kontaktným údajom osôb uvedených v súvislosti s konkrétnou organizáciou a jej projektmi.
 • Online konzultačný modul (CTK)
  • E-mailové adresy a základné demografické údaje používateľov CTK a ich činnosti v rámci CTK sú prístupné oprávneným zástupcom organizácií s právom organizovať konzultácie v module CTK, ktorí sú vyškolení riadiť konzultácie.
  • K týmto údajom majú prístup aj správcovia Európskeho portálu pre mládež.
 • Iniciatíva DiscoverEU
  • Uchádzač zodpovedá za kvalitu svojich vlastných údajov.
  • K osobným údajom uchádzačov majú prístup títo sprostredkovatelia, ktorí boli schválení Európskou komisiou: 1. oprávnený dodávateľ, ktorý zabezpečuje rezerváciu cestovných lístkov, 2. pracovníci služby Eurodesk, 3. oprávnený dodávateľ zodpovedný za komunikačné činnosti, 4. národné agentúry programu Erasmus+ a 5. Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).
  • K osobným údajom uchádzačov má prístup administratívny personál iniciatívy DiscoverEU.
  • Osobné údaje sa môžu zdieľať s ostatnými útvarmi Európskej komisie, ktoré by mohli mať záujem kontaktovať sa s registrovanými uchádzačmi.
  • Osobné údaje vybraných uchádzačov sa môžu zdieľať s tlačenými, televíznymi alebo rozhlasovými médiami, ktoré vybrala Európska komisia, a to na základe výslovného súhlasu vybraných uchádzačov.
  • S uchádzačmi, ktorých vybrala Európska komisia, sa môžu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky skontaktovať národné agentúry programu Erasmus+ alebo oprávnený dodávateľ Európskej komisie, ktorý je zodpovedný za komunikačné činnosti. V príslušných prípadoch a ak vybraný uchádzač súhlasí, dodávateľ mu môže rezervovať cestovný lístok na dané podujatie. Dodávateľ vyberie najkonkurencieschopnejších a najvhodnejších prevádzkovateľov dopravy tretích strán (na hlavnú železničnú trasu).
  • Na účely rezervácie cestovných lístkov môže dodávateľ zdieľať s uchádzačmi názov určeného prevádzkovateľa dopravy a odkaz na online rezervačné formuláre a platné vyhlásenie o ochrane osobných údajov daného prevádzkovateľa dopravy tretích strán. Aby si uchádzač mohol rezervovať lístky a vykonať online check-in, musí tieto rezervačné formuláre vyplniť. Upozorňujeme, že takýto prevádzkovateľ dopravy tretích strán nepôsobí pod dohľadom Európskej komisie ani oprávneného dodávateľa Európskej komisie a dané postupy tretích strán v oblasti ochrany súkromia sa môžu líšiť od tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Európska komisia ani oprávnený dodávateľ nenesú za tieto postupy tretích strán v oblasti ochrany súkromia a ani za súvisiace vyhlásenia o ochrane osobných údajov zodpovednosť. Vybraní uchádzači si musia byť vedomí týchto vyhlásení tretích strán o ochrane osobných údajov, keď udelia súhlas s nákupom alebo rezerváciou prostredníctvom webového sídla alebo aplikácie prevádzkovateľa dopravy. Vyzývame vás, aby ste si prečítali príslušné vyhlásenia tretích strán v oblasti dopravy o ochrane osobných údajov a získali tak ďalšie podrobné informácie o ich príslušných postupoch v oblasti ochrany súkromia.
  • Osobné údaje nevybraných uchádzačov sa môžu zaslať dodávateľovi na účely získania európskeho preukazu mládeže.

Osobné údaje budú prístupné:

 • pracovníkom útvarov GR EAC zodpovedných za vykonávanie služieb prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež,
 • pracovníkom IT oddelenia GR EAC,
 • pracovníkom iných príslušných útvarov Európskej komisie, ktoré sú spoluzodpovedné za vykonávanie služieb prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež.

V prípade potreby je možné osobné údaje sprístupniť aj:

 • pracovníkom vnútorného auditu GR EAC,
 • pracovníkom Útvaru pre vnútorný audit,
 • pracovníkom úradu OLAF.

Medzinárodný prenos údajov

Osobné údaje zaregistrovaných uchádzačov sa predávajú organizáciám z tretích krajín mimo EÚ/EHP, ktoré získali značku kvality Európskeho zboru solidarity (krajiny zapojené do programu a partnerské krajiny), ale na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie o primeranej ochrane (vrátane krajín zapojených do programu, ako je Turecko, Srbsko a Severné Macedónsko). V tomto prípade bude úroveň ochrany vašich osobných údajov závisieť od právnych predpisov alebo praxe tejto tretej krajiny. Vaše práva, pokiaľ ide o ochranu údajov, však nemusia byť rovnocenné s vašimi právami v krajinách EÚ/EHP alebo v krajinách, vo vzťahu ku ktorým bolo prijaté rozhodnutie o primeranosti.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Kontaktné e-mailové adresy uvedené v článkoch, aktualitách a podujatiach budú spolu s pôvodným obsahom archivované počas dvoch rokov od uplynutia dátumu, ktorým sa končí obdobie uverejnenia online.

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou používateľských kont v rámci Európskeho zboru solidarity, budú vymazané tri roky po tom, ako používateľ dovŕšil hornú vekovú hranicu oprávnenosti na účasť v zbore, pokiaľ sa používateľ neprihlásil do niektorého v danom čase prebiehajúceho programu absolventov („alumni“), nevyjadril prostredníctvom e-mailu záujem o ponechanie používateľského konta alebo nevyužíval financovanie EÚ na základe účasti na programe – v tom prípade sa údaje uchovávajú päť rokov od poslednej finančnej transakcie podľa spoločného zoznamu uchovávania.

Príspevky k postupom online konzultácií budú anonymizované (t. j. prepojenie medzi používateľom a príspevkami/hlasovaním sa odstráni) do dvoch rokov po ukončení každého úplného postupu konzultácie a podávania správ/spätnej väzby.

Osobné údaje uvedené v prihláškach používateľov, ktorí neboli vybraní v rámci iniciatívy DiscoverEU, budú vymazané dva roky po podaní prihlášky, pokiaľ nevyjadrili záujem byť informovaní o ďalších službách Európskeho portálu pre mládež alebo byť do týchto služieb zapojení – v tom prípade sa ich údaje uchovávajú maximálne päť rokov. Po uplynutí tohto obdobia budú ich osobné údaje anonymizované a budú sa uchovávať len na štatistické účely. Osobné údaje obsiahnuté vo vybraných používateľských aplikáciách v rámci iniciatívy DiscoverEU sa vymažú päť rokov od poslednej finančnej transakcie podľa spoločného zoznamu uchovávania, pokiaľ používateľ neprejaví záujem o zrušenie statusu „vybraného používateľa“ a nečerpal prostredníctvom iniciatívy finančné prostriedky EÚ – v tom prípade sa údaje uchovávajú maximálne dva roky.

Ako môžete získať prístup k svojim osobným údajom, overiť ich správnosť a v prípade potreby ich opraviť?

Máte právo na prístup k uchovávaným osobným údajom a v prípade potreby požiadať, aby boli opravené. Na tento účel sa obráťte na prevádzkovateľa Európskeho portálu pre mládež na adrese:

Head of Unit, "Youth policy", Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu

Aké bezpečnostné opatrenia sa prijali, aby sa zaistila ochrana vašich údajov pred možným zneužitím alebo nepovoleným prístupom?

Údaje sú zabezpečené v rámci Komisie a vzťahujú sa ne mnohé opatrenia týkajúce sa ochrany, ktoré Komisia vykonáva na zabezpečenie integrity a dôvernosti elektronických aktív inštitúcie.

Európsky zbor solidarity

Prijatím tohto osobitného vyhlásenia o ochrane osobných údajov organizácia oprávnená na riadenie činností zboru súhlasí s tým, že bude používať informačné systémy Európskeho zboru solidarity výhradne na vyhľadávanie registrovaných uchádzačov v rámci zboru pre činnosti, ako aj na oslovovanie registrovaných uchádzačov a predkladanie ponúk týmto registrovaným uchádzačom na zapojenie sa do činnosti zboru. Tieto činnosti môžu byť vlastnými činnosťami príslušnej organizácie alebo činnosťami inej organizácie, ktorú oprávnená organizácia oficiálne zastupuje.
Konkrétne sa oprávnená organizácia zaväzuje prijať technické opatrenia a opatrenia prevádzkovej bezpečnosti, ktoré zodpovedajú riziku vyplývajúcemu zo spracovávania osobných údajov registrovaných uchádzačov, s cieľom:

 •  zabrániť prístupu akejkoľvek neoprávnenej osoby k počítačovým systémom, ktoré spracúvajú osobné údaje, a najmä a) neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, zmene alebo odstráneniu pamäťového média; b) nepovolenému vkladaniu, ako aj nepovolenému zverejneniu, zmene alebo vymazaniu uložených osobných údajov; c) neoprávneným osobám využívať systémy spracovania údajov prostredníctvom zariadení na prenos údajov,
 • zabezpečiť, aby oprávnení používatelia systémov spracovania údajov mohli mať prístup len k tým osobným údajom, na ktoré sa vzťahujú ich prístupové práva,
 • zaznamenávať, ktoré osobné údaje boli kedy a komu oznámené,
 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch,
 • zabezpečiť, aby počas oznamovania osobných údajov a prepravy pamäťových médií nebolo možné tieto údaje bez povolenia čítať, kopírovať ani mazať,
 • navrhnúť svoju organizačnú štruktúru tak, aby spĺňala požiadavky na ochranu údajov.

Na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo so sťažnosťami týkajúcimi sa ochrany údajov jednotlivcov?

Skontaktujte sa s prevádzkovateľom Európskeho portálu pre mládež na adrese: Head of Unit, "Youth policy", Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Ak máte ďalšie otázky alebo sťažnosti, môžete sa obrátiť aj na:

Riešenie sporov

V sporných prípadoch je možné poslať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS): http://www.edps.europa.eu.

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov uverejňuje zoznam všetkých operácií spracovania osobných údajov. Zoznam nájdete na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Toto osobitné spracovanie bolo zodpovednej osobe oznámené pod touto spisovou značkou: DPR-EC-00371