Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

Wolontariusze pomocy UE to inicjatywa, w ramach której wolontariusze we współpracy z organizacjami zapewniają praktyczne wsparcie podczas realizacji projektów pomocy humanitarnej na rzecz społeczności dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Informacje ogólne

Informacje o inicjatywie

Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE” umożliwia kontakt wolontariuszom i organizacjom z różnych krajów, oferuje praktyczne wsparcie dla projektów pomocy humanitarnej oraz przyczynia się do rozwijania lokalnego potencjału i zwiększania odporności społeczności dotkniętych klęskami żywiołowymi. Aby zostać wolontariuszem pomocy UE, trzeba mieć ukończone 18 lat i być obywatelem kraju członkowskiego UE lub rezydentem długoterminowym UE. Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie, możliwości kształcenia i szkolenia, wypłacane co miesiąc stypendium oraz dodatek na pokrycie kosztów powrotu do kraju.

Co robimy?

Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE” wspiera organizacje humanitarne. Projekty w ramach inicjatywy, realizowane przez organizacje partnerskie z siedzibą w UE i poza nią, mają na celu zwiększenie zdolności organizacji spoza UE w zakresie reagowania i przygotowania na wypadek kryzysów humanitarnych oraz zarządzania wolontariatem. Organizacje z siedzibą w UE mogą uzyskać fundusze na pomoc w rozwijaniu swoich możliwości technicznych i spełnienie warunków i procedur wymaganych w związku z realizacją projektów wolontariatu.

Zanim organizacja złoży wniosek w sprawie oddelegowania wolontariuszy, musi spełnić przewidziane w inicjatywie warunki w zakresie zarządzania wolontariatem i pomyślnie przejść proces certyfikacji

Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE” oferuje:

  • możliwość odbycia wolontariatu w ramach projektów humanitarnych na całym świecie i okazania solidarności z potrzebującymi
  • profesjonalne wsparcie ze strony przeszkolonych i dobrze przygotowanych wolontariuszy na rzecz społeczności dotkniętych klęską żywiołową
  • rozwijanie potencjału pracowników lokalnych i wolontariuszy organizacji humanitarnych w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi
  • pomoc techniczną dla organizacji z siedzibą w Europie w celu zwiększenia ich zdolności do uczestnictwa w inicjatywie „Wolontariusze pomocy UE”.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z planowanym rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027 inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE” zostanie włączona do Europejskiego Korpusu Solidarności. Od stycznia 2021 r. za działania związane z wolontariatem młodzieży w dziedzinie pomocy humanitarnej odpowiada DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (EAC). 

Więcej informacji o projektach oraz o zarządzaniu projektami – dla beneficjentów – można znaleźć na stronie poświęconej inicjatywie „Wolontariusze pomocy UE”.