Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a okuplja volontere i organizacije koji žele u praksi poduprijeti projekte pružanja humanitarne pomoći zajednicama koje su pogodile katastrofe.

O nama

O čemu je riječ?

Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a povezuju volontere i organizacije iz različitih zemalja te pružaju praktičnu potporu projektima humanitarne pomoći i pridonose jačanju lokalnih kapaciteta i otpornosti zajednica pogođenih katastrofama. Sudionici inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a moraju biti stariji od 18 godina i biti građani EU-a ili imati status osobe s dugotrajnim boravištem u EU-u. Volonterima se pokrivaju troškovi smještaja, putovanja i osiguranja, omogućuje im se kontinuirano učenje i razvoj te dobivaju mjesečnu naknadu i naknadu za preseljenje kao pomoć u troškovima povratka kući.

Kako pomažemo?

Inicijativom Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a podupiru se organizacije za humanitarnu pomoć. Projektima inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a, koje vode partneri organizacija sa sjedištem u EU-u i izvan njega, osnažuje se kapacitet organizacija sa sjedištem izvan EU-a kako bi se pripremile na humanitarne krize, odgovorile na njih i poboljšale upravljanje volonterima. Također se osiguravaju financijska sredstva za tehničku pomoć organizacijama sa sjedištem u EU-u kako bi se ojačao njihov tehnički kapacitet te kako bi zadovoljile standarde i provele postupke potrebne za upućivanje volontera za humanitarnu pomoć EU-a.

Organizacije koje upućuju volontere moraju poštovati standarde inicijative u pogledu upravljanja volonterima i proći postupak certifikacije prije podnošenja prijedloga za upućivanje volontera

U okviru programa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a:

  • europskim se građanima pružaju prilike da postanu volonteri u humanitarnim projektima diljem svijeta i tako iskažu solidarnost s ljudima kojima je pomoć najpotrebnija
  • zajednicama koje su pogođene katastrofama nudi se profesionalna potpora obučenih i dobro pripremljenih volontera
  • lokalnom osoblju i volonterima humanitarnih organizacija u zemljama pogođenima katastrofama pomaže se u izgradnji kapaciteta i
  • organizacijama sa sjedištem u Europi nudi se tehnička pomoć kako bi povećale kapacitete za sudjelovanje u inicijativi Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a.

Koji su sljedeći koraci?

U novoj uredbi o Europskim snagama solidarnosti za razdoblje 2021. – 2027. inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a bit će novi potprogram Europskih snaga solidarnosti. Od siječnja 2021. za volonterske aktivnosti mladih u području humanitarne pomoći bit će nadležna Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu. 

Za više informacija o projektima inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a i tome kako upravljati projektom ako ste korisnik, posjetite platformu Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a.