Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

Dobrovoľníci pomoci EÚ je iniciatíva, ktorá združuje dobrovoľníkov a organizácie na účely poskytovania praktickej podpory projektom humanitárnej pomoci v komunitách zasiahnutých katastrofami.

O nás

O čo ide?

Iniciatíva dobrovoľníci pomoci EÚ spája dobrovoľníkov a organizácie z rôznych krajín, poskytuje praktickú podporu projektom humanitárnej pomoci a prispieva k posilneniu miestnych kapacít a odolnosti spoločenstiev zasiahnutých katastrofou. Účastníci v rámci iniciatívy dobrovoľníci pomoci EÚ musia mať najmenej 18 rokov a byť občanmi členských štátov EÚ alebo osobami s dlhodobým pobytom v EÚ. Dobrovoľníci dostávajú príspevok na ubytovanie a cestovanie, poistenie, pokračujúce vzdelávanie a rozvoj, mesačný príspevok a príspevok na presťahovanie na pokrytie nákladov súvisiacich s návratom domov.

Ako pomáhame?

Iniciatíva dobrovoľníci pomoci EÚ podporuje organizácie humanitárnej pomoci. Projekty v rámci iniciatívy dobrovoľníci pomoci EÚ, ktoré riadia partneri organizácií so sídlom v EÚ a mimo EÚ, posilňujú kapacity organizácií mimo EÚ v oblasti pripravenosti a reakcie na humanitárne krízy, ako aj riadenia dobrovoľníkov počas nich. Iniciatíva takisto poskytuje finančné prostriedky na technickú podporu organizácií so sídlom v EÚ s cieľom podporiť ich technické kapacity a napĺňať normy a postupy nevyhnutné na nasadenie dobrovoľníkov pomoci EÚ.

Organizácie, ktoré nasadzujú dobrovoľníkov, musia spĺňať normy iniciatívy súvisiace s riadením dobrovoľníkov a pred predkladaním návrhov na nasadenie dobrovoľníkov musia prejsť postupom certifikácie

Iniciatíva dobrovoľníci pomoci EÚ ponúka:

  • príležitosti pre európskych občanov, aby sa stali dobrovoľníkmi v rámci humanitárnych projektov na celom svete a ponúkli solidaritu tým, ktorí to najviac potrebujú,
  • odbornú podporu vyškolených a dobre pripravených dobrovoľníkov spoločenstvám postihnutým katastrofou,
  • budovanie kapacít pre miestnych pracovníkov a dobrovoľníkov z organizácií pomoci v krajinách postihnutých katastrofou,
  • technickú pomoc pre organizácie so sídlom v Európe s cieľom posilniť ich schopnosť podieľať sa na iniciatíve dobrovoľníci pomoci EÚ.

Aké sú ďalšie kroky?

Na základe pripravovaného nariadenia o Európskom zbore solidarity na obdobie 2021 – 2027 prevezme program Európskeho zboru solidarity iniciatívu dobrovoľníci pomoci EÚ ako svoju novú zložku. Od januára 2021 bude GR EAC zodpovedné za dobrovoľnícke činnosti mladých ľudí v oblasti humanitárnej pomoci. 

Podrobné informácie o projektoch dobrovoľníkov pomoci EÚ a o tom, ako riadiť svoj projekt – ak ste príjemcom – nájdete na platforme dobrovoľníkov pomoci EÚ.