Skip to main content
Photo: Marie-Françoise Plissart © Photo: Marie-Françoise Plissart

Stáže v Rade Európskej únie

Posledná aktualizácia streda, 15/02/2023

Generálny sekretariát Rady ponúka každý rok štyri typy stáží: platené, neplatené, stáže vyhradené pre študentov vnútroštátnych škôl verejnej správy a osobitné programy pre stážistov so zdravotným postihnutím.

Stáž v Rade Európskej únii (známej neformálne aj ako Rada EÚ) ti poskytne príležitosť získať:

  • bezprostredné skúsenosti s prácou Generálneho sekretariátu,
  • znalosti o EÚ, možnosť oboznámiť sa s postupmi a politikami inštitúcií EÚ,
  • príležitosť byť súčasťou každodennej činnosti Rady,
  • príležitosť pracovať v multikultúrnom, viacjazyčnom a mnohonárodnostnom prostredí.

Na ďalej uvedených odkazoch získaš bližšie informácie o štyroch typoch stáží: 

Stážisti budú priradení k určitému oddeleniu a budú pracovať ako súčasť tímu, ku ktorému sú pridelení. Ich úlohy môžu zahŕňať účasť na zasadnutiach, vypracúvanie zápisníc, vykonávanie prípravných prác alebo rešerší na určitú tému.

Kto sa môže prihlásiť

Kritériá účasti: 

  • musíš byť občanom EÚ alebo pochádzať z kandidátskej krajiny, ktorá uzavrela prístupové rokovania s EÚ,
  • mal(-a) by si mať vynikajúcu znalosť aspoň dvoch úradných jazykov EÚ. Vzhľadom na to, že na internú komunikáciu na generálnom sekretariáte sa prevažne používa angličtina a francúzština, vyžaduje sa dobrá znalosť jedného z týchto jazykov.

Väčšina uchádzačov má kvalifikáciu z oblasti práva, politológie, medzinárodných vzťahov, štúdií EÚ a ekonomiky, ale môžeš mať samozrejme kvalifikáciu aj z iných oblastí, ako napr.: preklad, ľudské zdroje, komunikácia, vzdelávanie, počítačové vedy, grafický dizajn, multimédiá, poľnohospodárske technológie, biochemické inžinierstvo, zdravie a bezpečnosť potravín, energetické manažérstvo, životné prostredie, letecké inžinierstvo.
 
Ak si už absolvoval(-a) akýkoľvek typ stáže (platenej či neplatenej) v inštitúcii, orgáne, agentúre alebo úrade EÚ alebo ak si v inštitúcii, orgáne, agentúre alebo úrade EÚ pracoval dlhšie ako šesť týždňov, nemôžeš sa na stáž prihlásiť.

Harmonogram

Stáže prebiehajú v dvoch rôznych cykloch a každý trvá päť mesiacov:

  • od 1. februára do 30. júna (prvý cyklus)
  • od 1. septembra do 31. januára (druhý cyklus)

Kedy podať prihlášku

Bližšie informácie o rôznych pozíciách a lehotách na podávanie prihlášok nájdeš na oficiálnom webovom sídel Rady EÚ, ktoré ti odporúčame pravidelne sledovať.