Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Lista projektów

Ta lista zawiera różne rodzaje projektów, które Europejski Korpus Solidarności mógłby wesprzeć. Nie jest ona wyczerpująca i będzie uzupełniana w miarę wdrażania inicjatywy.

Włączenie społeczne

Jest to obszerny temat, który obejmuje takie kwestie jak: praca z osobami niepełnosprawnymi lub o szczególnych potrzebach, zwalczanie dyskryminacji i nietolerancji, praca z grupami mniejszościowymi, np. Romami, problemy międzykulturowe, międzywyznaniowe i międzypokoleniowe.

Przyjmowanie i integracja uchodźców i imigrantów

Pomoc w bezpiecznym przyjmowaniu ludzi nowo przybyłych do Europy i pomoc w ich integracji ze społecznościami w całej Europie.

Obywatelstwo i uczestnictwo w życiu demokratycznym

Potencjalne działania w dziedzinie praw człowieka, sprawiedliwości i kwestii prawnych oraz pomaganie innym w lepszym zrozumieniu procesów i decyzji demokratycznych i we włączaniu się w procesy demokratyczne.

Zapobieganie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków

Pomoc lokalnej społeczności w uniknięciu zidentyfikowanego ryzyka katastrof naturalnych lub wspieranie społeczności poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych w powrocie do normalnego życia. Uwaga: członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności nie będą angażowani w pomoc związaną z natychmiastową reakcją na katastrofy. Tego rodzaju zadania nadal będą wykonywane przez specjalnie przeszkolone osoby, które mają odpowiednie doświadczenie do prowadzenia działań w tak niebezpiecznych warunkach.

Środowisko naturalne i jego ochrona

Projekty dotyczące zmian klimatu, energii i zasobów naturalnych, realizowane w różnych obszarach, takich jak rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo.

Zdrowie i dobra kondycja

Projekty mające na celu promowanie zdrowia i ogólnego dobrostanu (np. zdrowy styl życia i aktywne starzenie się).

Kształcenie i szkolenie

Projekty mogą obejmować szeroki zakres zagadnień związanych z edukacją, takich jak walka z wczesnym kończeniem nauki, podnoszenie podstawowych umiejętności, np. matematycznych czy informatycznych, czy też nauczanie języków obcych.

Zatrudnienie i przedsiębiorczość

Projekty mające na celu zwalczanie bezrobocia, a także pomaganie ludziom w byciu bardziej przedsiębiorczymi.

Kreatywność i kultura

Wykorzystanie kreatywnego potencjału sztuki i kultury w celu rozwiązywania różnych problemów społecznych.

Sport

Wspieranie włączenia społecznego, równych szans i uczestnictwa w sporcie oraz wspieranie sportu masowego.