Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Видове проекти на Европейския корпус за солидарност

В този списък са включени видовете проекти, които могат да бъдат подкрепени в рамките на Европейския корпус за солидарност. Той не е изчерпателен и може да бъде променен с развитието на инициативата.

Приобщаване

Това е широка тема, която включва въпроси като работата с хора с увреждания или хора с потребности от допълнителна подкрепа, борбата с дискриминацията и нетърпимостта, работата с малцинствени групи, например роми, и междукултурни, междурелигиозни и междупоколенчески въпроси.

Приемане и интеграция на бежанци и мигранти

Подпомагане на осигуряването на безопасен прием на хора, пристигнали наскоро в Европа, и на интеграцията им в техните нови общности в цяла Европа.

Гражданство и демократично участие

Работа в областта на правата на човека, правосъдието и други правни въпроси и помощ за хората да разберат демократичните процеси и процесите на вземане на решения и да участват в тях.

Предотвратяване на бедствия и възстановяване

Подпомагане на общности да избегнат идентифицирани рискове от природни бедствия или да се възстановят след природно бедствие. От участниците в Европейския корпус за солидарност няма да се изисква да извършват дейности, свързани с незабавната реакция при бедствия. Тези задачи ще продължат да се изпълняват от специалистите, които имат необходимите умения и опит, за да работят при подобни опасни условия.

Околна среда и опазване на природата

Проекти, които са свързани с изменението на климата, енергетиката и природните ресурси и са различни области, като земеделие, горско стопанство и рибарство.

Здраве и благополучие

Подкрепа за проекти, с които се насърчават доброто здраве и благополучието, например проекти за здравословен начин на живот или за активен живот на възрастните хора.

Образование и обучение

Широк спектър от свързани с обучението теми, например борба с преждевременното напускане на училище, подобряване на основните компетенции, като математическите или компютърните умения, или преподаване на чужди езици.

Заетост и предприемачество

Подпомагане на проекти за справяне с безработицата и за насърчаване на предприемаческия дух.

Творчество и култура

Използване на изкуството и културата при работата с общности по широк спектър от въпроси.

Спорт

Подобряване на приобщаването, равните възможности и участието в спорта и насърчаване на масовия спорт.