Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Euroopa solidaarsuskorpuse projektid

See loetelu sisaldab erinevaid projekte, mida Euroopa solidaarsuskorpuse raames võidakse toetada. Loetelu ei ole ammendav ning seda võidakse algatuse väljatöötamise käigus muuta.

Kaasamine

See on lai teema, mis hõlmab selliseid teemasid nagu töötamine puuetega või erivajadustega inimestega, võitlus diskrimineerimise ja sallimatuse vastu, töötamine vähemusrühmadega (nt romad) ning kultuuridevahelised, religioonidevahelised ja põlvkondadevahelised küsimused.

Pagulaste ja rändajate vastuvõtmine ja integreerimine

Aidata kaasa äsja Euroopasse saabunud inimeste turvalisele vastuvõtmisele ning aidata neid integreerida uutesse kogukondadesse üle kogu Euroopa.

Kodakondsus ja demokraatlik osalemine

Näiteks töö inimõiguste, õigus- ja juriidiliste küsimustega ning aidata inimestel aru saada ja saavutada parem side demokraatlike protsesside ning poliitikakujundajatega.

Suurõnnetuste ennetamine ja nende tagajärgede likvideerimine

Aidata kogukondadel ennetada loodusõnnetustega seotud kindlakstehtud riske või aidata kogukondi loodusõnnetuse järgses taastumisprotsessis. Pange palun tähele, et Euroopa solidaarsuskorpuse osalejatel ei paluta täita ülesandeid, mis on seotud katastroofidele kiirreageerimisega. Selliste ülesannetega tegelevad eriväljaõppega ja -kogemustega isikud, kes oskavad sellistes ohtlikes tingimustes ohutult tegutseda.

Keskkond ja looduskaitse

Kliimamuutuste, energia ja loodusvaradega seotud projektid erinevates valdkondades (nt põllumajandus, metsandus ja kalandus).

Tervis ja heaolu

Selliste projektide toetamine, mille eesmärgiks on edendada üldist tervist ja heaolu, näiteks tervislikud eluviisid ja aktiivsena vananemine.

Haridus ja koolitus

Projektid võiksid hõlmata erinevaid haridusega seotud teemasid, nagu võitlus koolist väljalangemise vastu, põhipädevuste (nagu matemaatika või IT-oskused) edendamine või võõrkeelte õpetamine.

Tööhõive ja ettevõtlus

Abiks olemine selliste projektide puhul, mis on suunatud töötusega seotud probleemide lahendamisele või inimeste ettevõtlikumaks muutmisele.

Loovus ja kultuur

Kasutada kogukondadega töötamisel loovaid kunste ja kultuuri, et lahendada erinevaid küsimusi.

Sport

Suurem kaasatus, võrdsed võimalused ja osalemine spordis ning rohujuure tasandi spordi edendamine.