Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Typy projektov európskeho zboru solidarity

V tomto zozname sú uvedené typy projektov, ktoré by sa mohli podporiť prostredníctvom európskeho zboru solidarity. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a možno ho zmeniť, keďže iniciatíva sa stále vyvíja.

Začlenenie

Ide o širokú tému, ktorá zahŕňa také činnosti, ako práca s osobami so zdravotným postihnutím alebo potrebou dodatočnej podpory, boj proti diskriminácii a neznášanlivosti, práca s menšinovými skupinami, ako sú Rómovia, a medzikultúrna, medzináboženská a medzigeneračná problematika.

Prijímanie a integrácia utečencov a migrantov

Pomoc pri zaistení bezpečného privítania pre ľudí, ktorí práve prišli do Európy, a pomoc pri ich začleňovaní do nových komunít v celej Európe.

Občianstvo a demokratickú účasť

Potenciálne práca v oblasti ľudských práv, spravodlivosti a právnych záležitostí a pomoci ľuďom, aby pochopili demokratické procesy a boli lepšie prepojení s tvorcami rozhodnutí.

Predchádzanie katastrofám a obnova

Pomoc komunitám, aby sa vyhli identifikovaným rizikám, pokiaľ ide o prírodné katastrofy, alebo podpora komunít pri obnove po prírodných katastrofách. Upozorňujeme, že od členov európskeho zboru solidarity sa nebude vyžadovať vykonávanie činností týkajúcich sa okamžitej reakcie na katastrofy. Tieto typy úloh budú naďalej vykonávať osoby, ktoré absolvovali špeciálnu odbornú prípravu a ktoré majú skúsenosti potrebné na to, aby mohli bezpečne vykonávať svoju prácu v nebezpečnom prostredí.

Ochrana životného prostredia a prírody

Projekty v oblasti zmeny klímy, energetiky a prírodných zdrojov v rôznych oblastiach, ako je poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo.

Zdravie a kvalita života

Podpora projektov, ktoré podporujú dobrý zdravotný stav a kvalitu života, ako napríklad zdravý životný štýl a aktívne starnutie.

Vzdelávanie a odborná príprava

Projekty môžu zahŕňať širokú škálu tém v oblasti vzdelávania, ako je napríklad boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, zlepšovanie základných zručností, ako sú matematika alebo IT zručnosti, alebo výučba cudzích jazykov.

Zamestnanie a podnikanie

Pomoc pri projektoch, ktoré riešia otázky týkajúce sa nezamestnanosti, ako aj pomoci ľuďom, aby sa nebáli podnikať.

Tvorivosť a kultúra

Práca s komunitami pomocou kreatívneho umenia a kultúry s cieľom riešiť širokú škálu otázok.

Šport

Zvýšenie miery začlenenia, rovnosti príležitostí a účasti na športových aktivitách a podpora amatérskeho športu.