Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Eiropas Solidaritātes korpusa projektu veidi

Šajā sarakstā ir norādīts, kādu veidu projektus Eiropas Solidaritātes korpuss varētu atbalstīt. Saraksts nav izsmeļošs, un līdz ar iniciatīvas pilnveidošanu tas varētu tikt labots.

Sociālā integrācija

Šis ir plašs temats, kurā ietilpst, piemēram, darbs ar invalīdiem vai cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs papildu atbalsts, diskriminācijas apkarošana un iecietība, darbs ar mazākumtautību pārstāvjiem tādiem kā romi un starpkultūru, starpreliģiju un starppaaudžu jautājumi.

Bēgļu un migrantu uzņemšana un integrācija

Palīdzība cilvēkiem, kuri tikko ieradušies Eiropā, viņus uzņemot un palīdzot integrēties jaunajā sabiedrībā.

Pilsoniskā un demokrātiskā līdzdalība

Darbs ar cilvēktiesību, tieslietu un juridiskiem jautājumiem un cilvēku izpratnes veidošana attiecībā uz demokrātiskajiem un lēmumu pieņemšanas procesiem un viņu iesaistīšana šajos procesos.

Dabas katastrofu novēršana un to seku novēršana

Palīdzība vietējām kopienām izvairīties no identificētiem dabas katastrofas riska faktoriem vai palīdzēt tām atjaunot dzīvi pēc dabas katastrofām. Ievēro, ka Eiropas Sabiedrības korpusa dalībniekiem nebūs jāsniedz pirmā palīdzība uzreiz pēc katastrofas. Tāda veida uzdevumus arī turpmāk veiks cilvēki, kuri saņēmuši speciālu apmācību un ieguvuši pieredzi, lai varētu droši strādāt šādos bīstamos apstākļos.

Vide un dabas aizsardzība

Projekti, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, enerģiju un dabas resursiem un tiek īstenoti dažādās nozarēs, piemēram, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.

Veselība un labsajūta

Atbalsts projektiem, kuri veicina vispārējo veselību un labsajūtu, piemēram, veselīgu dzīvesveidu un aktīvas vecumdienas.

Izglītība un apmācība

Projekti par dažādiem izglītības jautājumiem, piemēram, cīņa pret skolas priekšlaicīgu pamešanu, pamatzināšanu uzlabošana, piemēram, matemātikā vai darbā ar datoru, vai svešvalodu mācīšana.

Nodarbinātība un uzņēmējdarbība

Projekti, kuros risina bezdarba problēmu un palīdz cilvēkiem kļūt aktīvākiem uzņēmējdarbībā.

Jaunrade un kultūra

Dažādu sociālo problēmu risināšana, izmantojot mākslu un kultūru.

Sports

Iekļautības, vienādu iespēju un dalības veicināšana sportā un tautas sporta sekmēšana.