Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Vrste projektov evropske solidarnostne enote

Na seznamu so navedene tiste vrste projektov, ki jih lahko podpre evropska solidarnostna enota. Seznam ni dokončen in ga bo mogoče z razvojem pobude dopolniti.

Družbena vključenost

To široko področje obsega delo z invalidi in ljudmi s posebnimi potrebami, boj proti diskriminaciji in nestrpnosti, delo s pripadniki manjšin, denimo z Romi, ter medkulturna, medverska in medgeneracijska vprašanja.

Sprejem in vključevanje beguncev in migrantov

Sem sodita varen sprejem oseb, ki pravkar prispejo v Evropo, in pomoč pri njihovem vključevanju v skupnosti v Evropi.

Državljanstvo in demokratična participacija

Delo v zvezi s človekovimi pravicami, sodnim varstvom in pravnimi vprašanji ter pomoč ljudem pri razumevanju in vključevanju v demokratične procese in postopke odločanja.

Preprečevanje nesreč in odprava posledic nesreč

Pomoč skupnosti, da se izogne ugotovljenim tveganjem za naravno nesrečo ali da odpravi posledice naravne nesreče in si opomore. Udeleženci evropske solidarnostne enote ne bodo opravljali nalog v zvezi s takojšnjim odzivanjem na nesrečo. To delo bodo opravili ljudje, ki so posebej usposobljeni za varno delovanje v nevarnem okolju in imajo ustrezne izkušnje.

Okolje in varstvo narave

Sem sodijo projekti v zvezi s podnebnimi spremembami, energijo in naravnimi viri, in sicer v različnih sektorjih, denimo v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu.

Zdravje in dobro počutje

Dejavnosti, ki spodbujajo splošno zdravje in dobro počutje ljudi, denimo projekti zdravega življenja in aktivne starosti.

Izobraževanje in usposabljanje

Projekti v zvezi z raznimi vidiki izobraževanja, denimo preprečevanje šolskega osipa, utrjevanje temeljnih kompetenc, kot sta matematika in računalništvo, poučevanje tujih jezikov.

Zaposlovanje in podjetništvo

Spopadanje z brezposelnostjo, tudi spodbujanje podjetnosti.

Ustvarjalnost in kultura

Reševanje najrazličnejših vprašanj prek umetniških in kulturnih dejavnosti v skupnosti.

Šport

Spodbujanje družbene vključenosti, enakih možnosti in udejstvovanja v športu, tudi spodbujanje množičnega športa.