Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Karta Europejskiego Korpusu Solidarności

Wszystkie organizacje, które zamierzają realizować projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, muszą przestrzegać poniższych zapisów karty.

Karta Europejskiego Korpusu Solidarności

Organizacje realizujące projekty powinny:

 • wyraźnie określać, które spośród ich działań są prowadzone w ramach inicjatywy Europejskiego Korpusu Solidarności, i dbać o to, by były one realizowane zgodnie z kartą;
 • dokonywać (wstępnej) selekcji i zatrudniać członków Europejskiego Korpusu Solidarności zgodnie zasadami równego traktowania, równych szans i niedyskryminacji;
 • dążyć do zapewnienia członkom Europejskiego Korpusu Solidarności możliwości rozwoju, poprzez angażowanie ich w działania odpowiednie do ich kompetencji i doświadczenia oraz wspieranie ich w rozwoju osobistym, społecznym i zawodowym;
 • dbać o to, by warunki i otoczenie, w jakich prowadzone są działania, były bezpieczne i rozsądne;
 • zapewniać członkom Europejskiego Korpusu Solidarności odpowiednie możliwości szkolenia lub wsparcie pomocne w wykonywaniu zadań;
 • zrezygnować z żądania od członków Europejskiego Korpusu Solidarności jakiegokolwiek wkładu finansowego czy innych opłat;
 • terminowo wypłacać członkom Europejskiego Korpusu Solidarności, w stosownych przypadkach, uzgodnione wynagrodzenie lub diety dzienne;
 • przetwarzać dane osobowe członków Europejskiego Korpusu Solidarności w pełnej zgodności z europejskimi i krajowymi przepisami o ochronie danych;
 • dbać o to, by wkład członków Europejskiego Korpusu Solidarności w realizację projektów był widoczny i odpowiednio doceniany.

Przed realizacją projektu:

 • zapewniać członkom Europejskiego Korpusu Solidarności szczegółowe informacje o inicjatywie i zadaniach, jakich się od nich oczekuje;
 • zapewniać uczestnikom odpowiednie uprawnienia lub zezwolenia na pobyt w kraju realizacji projektu przez cały czas trwania działania;
 • dbać o to, by członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności zostali objęci odpowiednim ubezpieczeniem oraz aby byli informowani o środkach wprowadzonych w celu zapewnienia im bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia;
 • w przypadku projektów z zakresu rozwoju zawodowego – zapewniać przestrzeganie w umowie o pracę szczególnych warunków i korzyści wynikających z inicjatywy Europejskiego Korpusu Solidarności.

W czasie realizacji projektu:

 • zapewniać uczestnikom projektów wsparcie, nadzór i porady (przy działaniach z zakresu wolontariatu) lub dostęp do pomocy i wsparcia (przy działaniach z zakresu rozwoju zawodowego) oferowanych przez doświadczony personel;
 • brać pod uwagę pochodzenie kulturowo-językowe uczestników i wprowadzać środki ułatwiające ich integrację z lokalną społecznością w miejscu realizacji projektu;
 • ułatwiać kontakty z innymi uczestnikami podobnych projektów Europejskiego Korpusu Solidarności.

Na zakończenie udziału w projekcie:

 • wydać każdemu członkowi Europejskiego Korpusu Solidarności zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie.

Zasady wyboru i rekrutacji członków korpusu

 • Gdy organizacja ma do zaoferowania udział w konkretnym projekcie, powinna w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności przeszukać bazę kandydatów, aby wybrać odpowiednią osobę.
 • Przed podjęciem ostatecznej decyzji organizacja może zaprosić kandydata na rozmowę, aby lepiej poznać jego profil i motywację.