Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamiskirja

Kaikkien organisaatioiden, jotka haluavat toteuttaa projekteja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta, on sitouduttava seuraavaan perustamiskirjaan:

Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamiskirja

Osallistuvien organisaatioiden on:

 • yksilöitävä selvästi, mitkä toimintamuodot ovat relevantteja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kannalta, ja varmistettava, että ne toteutetaan tämän perustamiskirjan mukaisesti;
 • (esi-)valittava ja otettava palvelukseen Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujia tasavertaisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden periaatteita noudattaen;
 • pyrittävä voimaannuttamaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujia arvostamalla heidän taitojaan ja kokemustaan ja edistämällä heidän henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehittymistään;
 • varmistettava, että suoritettavan toiminnan ympäristö ja olosuhteet ovat turvalliset ja kunnolliset;
 • tarjottava Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille koulutusta ja tukea auttaakseen heitä tehtäviensä suorittamisessa;
 • pidättäydyttävä pyytämästä tai vaatimasta Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujilta mitään rahallista suoritusta tai maksua;
 • maksettava Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille sovitut korvaukset ajoissa;
 • käsiteltävä Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti;
 • varmistettava, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien antama tuki organisaation toiminnalle saa näkyvyyttä ja tunnustusta.

Ennen kenttätyön alkamista:

 • varmistettava, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat saavat tarkat tiedot projektista ja suoritettavista tehtävistä;
 • varmistettava, että osallistujilla on oikeus oleskella kohdemaassa koko toiminnan ajan;
 • varmistettava, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat on asianmukaisesti vakuutettu ja että heille tiedotetaan kaikista turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistavista järjestelyistä;
 • varmistettava ammatillisissa projekteissa, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen erityiset ehdot ja edut otetaan huomioon työsopimuksessa.

Kenttätyön aikana:

 • tarjottava Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kokeneen henkilökunnan taholta tukea, valvontaa ja opastusta (vapaaehtoistyössä) tai mahdollisuus saada tukea ja ohjausta (ammatillisessa toiminnassa);
 • otettava huomioon Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien eri kielelliset ja kulttuuriset taustat ja helpotettava tarvittavin toimin heidän sopeutumistaan paikalliseen yhteisöön;
 • helpotettava samalla alueella toimivien Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien yhteydenpitoa.

Kenttätyön jälkeen:

 • annettava jokaiselle Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujalle todistus.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien valitseminen ja palvelukseen ottaminen:

 • kun organisaatio on valmis tarjoamaan konkreettista sijoittumispaikkaa, sen on haettava Euroopan solidaarisuusjoukkojen tietokannasta kyseiseen toimintaan parhaiten soveltuvia ehdokkaita;
 • organisaatio voi halutessaan haastatella ehdokkaat saadakseen tarkempaa tietoa henkilöstä ja hänen motivaatiostaan.