Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Charta evropského sboru solidarity

Všechny organizace, které chtějí realizovat projekty prostřednictvím evropského sboru solidarity, musí dodržovat tuto chartu:

Charta evropského sboru solidarity

Zúčastněné organizace musí:

 • jasně určit, které činnosti jsou pro iniciativu evropského sboru solidarity relevantní a zajistit, aby byly prováděny v souladu s touto chartou;
 • provádět (před)výběr a nábor účastníků evropského sboru solidarity v souladu se zásadami rovného zacházení, rovných příležitostí a nediskriminace;
 • usilovat o posílení postavení účastníků evropského sboru solidarity náležitým oceněním jejich dovedností a zkušeností při realizaci projektů; podporovat jejich osobní, sociálně-pedagogický a profesní rozvoj;
 • zajistit, aby prostředí a podmínky, za kterých činnost vykonávají, byly bezpečné a důstojné;
 • poskytovat adekvátní odbornou přípravu nebo podporu, aby účastníci evropského sboru solidarity mohli plnit své úkoly;
 • vyloučit, že by se od účastníků evropského sboru solidarity požadoval či jinak vymáhal jakýkoli finanční příspěvek nebo poplatek;
 • včas poskytovat účastníkům evropského sboru solidarity příspěvky v případech, kde byly přislíbeny;
 • zpracovávat osobní údaje účastníků evropského sboru solidarity plně v souladu s evropskými a vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů;
 • zajistit, aby se o podílu účastníků evropského sboru solidarity na činnosti organizace náležitě informovalo a dostalo se jim uznání.

Před vysláním na místo určení:

 • zajistit, aby účastníci evropského sboru solidarity dostali podrobné informace o dané iniciativě a úkolech, které mají plnit;
 • zajistit, aby účastníci splňovali právní náležitosti a měli příslušná povolení opravňující k pobytu v cílové zemi, a to po celou dobu trvání činnosti;
 • zajistit, aby byli účastníci evropského sboru solidarity kryti náležitým pojištěním a aby byli informováni o opatřeních, která byla přijata v zájmu jejich bezpečnosti a dobrých životních podmínek;
 • v případě výkonu profesní činnosti zajistit, aby byly v rámci dané pracovní smlouvy dodržovány podmínky a přínosy, jež má evropský sboru solidarity garantovat.

Během výkonu úkolů na místě určení:

 • nabízet účastníkům evropského sboru solidarity sboru podporu, dohled a poradenství (u dobrovolnické činnosti) nebo zajišťovat přístup k podpoře a pomoci (u profesní činnosti) ze strany zkušeného personálu;
 • zohlednit odlišné jazykové a kulturní původ účastníků evropského sboru solidarity a zavést opatření usnadňující jejich integraci do místní komunity;
 • usnadňovat kontakt s ostatními účastníky evropského sboru solidarity působícími ve stejné oblasti.

Po ukončení působení v místě určení:

 • vydat každému účastníkovi evropského sboru solidarity osvědčení.

Postupy pro výběr a nábor účastníků sboru:

 • Jakmile je organizace schopna nabídnout konkrétní umístění, měla by využít databázi na portálu evropského sboru solidarity a vyhledat pro danou činnost nejvhodnějšího uchazeče;
 • organizace může zorganizovat s uchazečem pohovor a ověřit jeho předpoklady a motivaci.