Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Eiropas Solidaritātes korpusa harta

Visām organizācijām, kas vēlas vadīt projektus Eiropas Solidaritātes korpusā, jāpievienojas šai hartai:

Eiropas Solidaritātes korpusa harta

Dalīborganizācijas:

 • skaidri norāda, kuri pasākumi attiecas uz Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu, un gādā, lai tos veiktu atbilstoši šai hartai;
 • (priekš-)atlasa un nolīgst Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekus, ievērojot līdztiesības, vienādu iespēju un nediskriminācijas principus;
 • cenšas Eiropas Solidaritātes korpusa projektos iesaistīt dalībniekus atbilstoši viņu prasmēm un pieredzei un veicināt viņu personisko, sociāli izglītojošo un profesionālo attīstību;
 • gādā, lai projekts tiktu īstenots drošos un piedienīgos apstākļos;
 • sniedz atbilstošu apmācību vai atbalstu, lai palīdzētu Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem veikt savus uzdevumus;
 • no Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem nepieprasa nekādu finansiālu ieguldījumu;
 • laikā izmaksā pabalstus Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem, kuriem tādi ir paredzēti;
 • apstrādā Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku personas datus, pilnībā ievērojot Eiropas Savienības un valstu tiesību aktus par datu aizsardzību;
 • rūpējas, lai Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku sniegtais atbalsts organizācijām būtu pamanāms un tiktu atzīts.

Pirms projekta īstenošanas:

 • sniedz Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem sīku informāciju par šo iniciatīvu un veicamajiem uzdevumiem;
 • gādā, lai dalībniekiem būtu vajadzīgās tiesības vai atļaujas visu projekta laiku būt valstī, kurā tas tiek īstenots;
 • rūpējas, lai Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki būtu pienācīgi apdrošināti un lai viņi zinātu, kādi pasākumi tiek veikti, lai gādātu par viņu drošību un labsajūtu;
 • profesionāla darba gadījumā gādā, lai darba līgumā būtu ņemti vērā Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvas specifiskie nosacījumi un priekšrocības.

Projekta īstenošanas laikā:

 • gādā, lai Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgie saņemtu atbalstu, pārraudzību un padomus un algotajiem korpusa dalībniekiem būtu iespēja saņemt atbalstu un palīdzību no pieredzējuša personāla;
 • ņem vērā Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku valodas un kultūras atšķirības un ievieš pasākumus, kas atvieglo viņu integrāciju vietējā sabiedrībā;
 • sekmē saziņu ar citiem Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem, kuri strādā tajā pašā reģionā.

Pēc projekta īstenošanas:

 • katram Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekam izsniedz apliecību.

Kārtība, kādā tiek izraudzīti un nolīgti korpusa dalībnieki:

 • kolīdz organizācija spēj izteikt konkrētu darba piedāvājumu, tai būtu jāienāk Eiropas Solidaritātes korpusa portālā, jāpārmeklē datubāze un jāizraugās piemērotākie pretendenti attiecīgā darba veikšanai;
 • organizācija drīkst pretendentu uzaicināt uz pārrunām, lai iepazītos tuvāk ar viņa profilu un motivāciju.