Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Euroopa solidaarsuskorpuse harta

Kõik organisatsioonid, kes soovivad juhtida oma projekte Euroopa solidaarsuskorpuse vahendusel, peavad järgima hartat:

Euroopa solidaarsuskorpuse harta

Osalevad organisatsioonid peavad:

 • selgelt kindlaks määrama, millised tegevused on asjakohased Euroopa solidaarsuskorpuse algatuse seisukohast ja tagama, et need viiakse ellu vastavalt sellele hartale;
 • (eel)valima ja värbama Euroopa solidaarsuskorpuse osalejaid vastavalt võrdse kohtlemise, võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise põhimõtetele;
 • püüdma julgustada Euroopa solidaarsuskorpuse osalejaid, väärtustades nende oskusi ja kogemusi, mida nad oma tegevuses kasutavad, edendades nende isiklikku, sotsiaalhariduslikku ja kutsealast arengut;
 • tagada, et tegevuskoha keskkond ja tingimused oleksid ohutud ja inimväärsed;
 • pakkuma asjakohast koolitust ja tuge, mis on Euroopa solidaarsuskorpuse osalejatele vajalik nende ülesannete täitmiseks;
 • hoiduma küsimast mis tahes rahalist panust või tasu Euroopa solidaarsuskorpuse osalejatelt;
 • maksma Euroopa solidaarsuskorpuse osalejatele (kui on asjakohane) õigeaegselt kokkulepitud tasusid;
 • töötlema Euroopa solidaarsuskorpuse osalejate isikuandmeid vastavalt Euroopa ja siseriiklikele andmekaitse-eeskirjadele;
 • tagama, et Euroopa solidaarsuskorpuse osalejate panus organisatsiooni tegevusse tehtaks asjakohaselt nähtavaks ning seda tunnustataks.

Enne tööle asumist (kohapeal):

 • tagama, et Euroopa solidaarsuskorpuse osalejad saaksid üksikasjaliku teabe algatuse ja nende ülesannete kohta;
 • tagama, et osalejatel oleksid kogu tegevuse jooksul vajalikud õigused või luba viibida riigis, kus tegevus aset leiab;
 • tagama, et Euroopa solidaarsuskorpuse osalejad oleksid hõlmatud asjakohase kindlustusega ning et neid teavitataks korraldustest, mis on kehtestatud nende ohutuse ja heaolu tagamiseks;
 • tööprojektide puhul tagama, et peetaks kinni konkreetsetest töölepingus sätestatud tingimustest ja hüvedest.

Tegevuse ajal (kohapeal):

 • pakkuma Euroopa solidaarsuskorpuse osalejatele kogemustega personali poolt tuge, juhendamist ja juhiseid (vabatahtliku tegevuse puhul) või võimaldama tugi- ja abiteenustele juurdepääsu (tööprojektide puhul);
 • võtma arvesse Euroopa solidaarsuskorpuse osalejate erinevat keelelist ja kultuurilist tausta ning võtma meetmeid, mis hõlbustaks nende integreerimist tegevuskoha kohalikku kogukonda;
 • hõlbustama kontaktide loomist samas valdkonnas tegutsevate teiste Euroopa solidaarsuskorpuse osalejatega.

Pärast tegevust (kohapeal):

 • väljastama igale Euroopa solidaarsuskorpuse osalejale tunnistuse.

Euroopa solidaarsuskorpuse osalejate valimise ja värbamise viisid:

 • Kui organisatsioon saab teha konkreetse pakkumise, peaks ta sisenema Euroopa solidaarsuskorpuse portaali, et teha otsing selle andmebaasis ning valima soovitava tegevuse jaoks välja kõige sobivama(d) kandidaadi(d);
 • organisatsioon võib otsustada kandidaati intervjueerida, et saada rohkem teavet tema profiili ja motivatsiooni kohta.