Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Charta európskeho zboru solidarity

Všetky organizácie, ktoré chcú realizovať projekty prostredníctvom európskeho zboru solidarity, musia schváliť dodržiavanie tejto charty:

Charta európskeho zboru solidarity

Zúčastnené organizácie sa zaväzujú:

 • jasne vymedziť, ktoré činnosti sú relevantné pre iniciatívu európsky zbor solidarity a zabezpečiť, aby sa vykonávali v súlade s touto chartou;
 • vyberať a prijímať členov európskeho zboru solidarity v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, rovnakých príležitostí a nediskriminácie;
 • usilovať sa o pozitívnu podporu členov európskeho zboru solidarity zhodnotením ich zručností a skúseností počas vykonávania daných aktivít a podporu ich osobného, sociálno-vzdelávacieho a profesijného rozvoja;
 • zabezpečiť, že prostredie a podmienky, v ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, sú bezpečné a dôstojné;
 • zabezpečiť primeranú odbornú prípravu alebo podporu, ktoré členom európskeho zboru solidarity pomôžu pri plnení úloh v rámci projektu;
 • nežiadať žiadny finančný príspevok alebo poplatok od členov európskeho zboru solidarity;
 • poskytnúť, v uplatniteľných prípadoch, členom európskeho zboru solidarity odsúhlasené príspevky včas;
 • spracovávať osobné údaje členov európskeho zboru solidarity v úplnom súlade s európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov;
 • zabezpečiť, aby podpora aktivít organizácie zo strany členov európskeho zboru solidarity bola primerane viditeľná a uznaná.

Pred nasadením v oblasti:

 • zabezpečiť, aby členom európskeho zboru solidarity boli poskytnuté podrobné informácie o iniciatíve a úlohe, ktorú majú vykonávať;
 • zabezpečiť, aby účastníci projektov mali potrebné práva alebo povolenia na pobyt v krajine, v ktorej sa projekt uskutočňuje, počas celého trvania aktivity;
 • zabezpečiť, aby sa na členov európskeho zboru solidarity vzťahovalo príslušné poistenie a aby boli informovaní o opatreniach, ktoré sa prijali na zabezpečenie ich bezpečnosti a kvality života;
 • v prípade pracovných aktivít zabezpečiť, aby sa v pracovnej zmluve dodržali osobitné podmienky a výhody iniciatívy európskeho zboru solidarity.

Počas nasadenia v oblasti:

 • poskytovať členom európskeho zboru solidarity podporu, dohľad a usmernenie (pre dobrovoľnícke aktivity) alebo prístup k podpore a pomoci (pracovné aktivity) zo strany skúseného personálu;
 • zohľadniť rozličné jazykové a kultúrne zázemie členov európskeho zboru solidarity a zaviesť opatrenia na uľahčenie ich integrácie do miestnej komunity, v ktorej pôsobia;
 • uľahčiť kontakty s inými členmi európskeho zboru solidarity pôsobiacimi v rovnakej oblasti.

Po nasadení v oblasti:

 • vydať osvedčenie pre každého člena európskeho zboru solidarity.

Postupy výberu a náboru členov zboru:

 • Ak je organizácia pripravená na predloženie konkrétnej ponuky na umiestnenie, pripojí sa na portál európskeho zboru solidarity a vyhľadáva a vyberá v databáze najvhodnejšieho uchádzača/uchádzačov na príslušnú aktivitu;
 • organizácia sa môže rozhodnúť uskutočniť s kandidátom/kandidátkou pohovor, aby sa o nich a ich motivácii dozvedela viac.