Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Europos solidarumo korpuso chartija

Visos organizacijos, norinčios vykdyti projektus naudodamosi Europos solidarumo korpusu, privalo sutikti laikytis šios chartijos.

Europos solidarumo korpuso chartija

Dalyvaujančiosios organizacijos:

 • aiškiai nustato, kuri veikla tinkama Europos solidarumo korpuso iniciatyvai, ir užtikrina, kad ji būtų vykdoma laikantis šios chartijos;
 • vykdo Europos solidarumo korpuso narių pirminę ir galutinę atranką ir juos priima laikydamosi vienodo požiūrio, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų;
 • siekia suteikti į jų veiklą įtrauktiems Europos solidarumo korpuso nariams galių vertindamos jų įgūdžius ir patirtį, skatinti jų asmeninį, socialinį pedagoginį ir profesinį tobulėjimą;
 • užtikrina, kad veiklos vykdymo aplinka ir sąlygos būtų saugios ir tinkamos;
 • suteikia tinkamą mokymą arba pagalbą, kad Europos solidarumo korpuso nariams būtų lengviau atlikti savo užduotis;
 • neprašo iš Europos solidarumo korpuso narių jokio finansinio įnašo arba mokesčių;
 • jei yra susitarta dėl išmokų Europos solidarumo korpuso nariams, laiku jas moka;
 • tvarko Europos solidarumo korpuso narių asmens duomenis visapusiškai laikydamosi Europos ir nacionalinės teisės aktų dėl duomenų apsaugos;
 • užtikrina, kad Europos solidarumo korpuso narių indėlis į organizacijos veiklą būtų tinkamai matomas ir atpažįstamas.

Prieš atvykstant į veiklos vietą:

 • užtikrina, kad Europos solidarumo korpuso nariai gautų išsamią informaciją apie iniciatyvą ir užduotis, kurias jie turės atlikti;
 • užtikrina, kad dalyviai turėtų reikiamas teises arba leidimus būti šalyje, kurioje vykdys veiklą, tiek laiko, kiek truks jų veikla;
 • užtikrina, kad Europos solidarumo korpuso nariai būtų tinkamai apdrausti ir žinotų apie tvarką, kuri nustatyta siekiant užtikrinti jų saugumą ir gerovę;
 • profesinės veiklos atveju užtikrinti, kad darbo sutartyje būtų paisoma specialių Europos solidarumo iniciatyvos sąlygų ir kad dalyviai neprarastų jos teikiamų privalumų.

Atvykus į veiklos vietą:

 • pasirūpina, kad patyrę darbuotojai Europos solidarumo korpuso nariams teiktų paramą, prižiūrėtų ir patartų (savanoriškos veiklos atveju) arba kad jie turėtų galimybę gauti pagalbos (profesinės veiklos atveju);
 • atsižvelgia į Europos solidarumo korpuso narių kalbų ir kultūrų įvairovę ir įdiegia priemones, padedančias jiems integruotis į vietos bendruomenę;
 • padeda užmegzti ryšius su kitais toje pačioje vietoje veikiančiais Europos solidarumo korpuso nariais.

Grįžus iš veiklos vietos:

 • kiekvienam Europos solidarumo korpuso nariui išduoda pažymėjimą.

Korpuso narių atrankos ir priėmimo sąlygos:

 • organizacija, galinti pateikti konkretų pasiūlymą, turėtų prisijungti prie Europos solidarumo korpuso portalo, kad atliktų paiešką duomenų bazėje ir pasirinktų savo veiklai tinkamiausius kandidatus;
 • organizacija gali nutarti pakviesti kandidatą į pokalbį, kad daugiau sužinotų apie jį ir jo motyvus.