Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Výhody zapojenia sa do európskeho zboru solidarity

Účasť na projekte európskeho zboru solidarity bude významným úspechom pre každého mladého človeka. Bude výhodou pri hľadaní zamestnania a pomôže ti, keď sa budeš hlásiť na vysokú školu. Európsky zbor solidarity môže byť pre teba novou príležitosťou na zapojenie sa do zmysluplnej činnosti, ktorá by mohla byť odrazovým mostíkom do zamestnania.

Ak sa zúčastníš projektu, budeš mať nárok na osvedčenie potvrdzujúce tvoju účasť. Môžeš ho použiť pri uchádzaní sa o prácu alebo o ďalšie vzdelávanie.

Európsky zbor solidarity je užitočný pre tvoju budúcu kariéru a poskytne ti viaceré výhody, ktoré sa líšia v závislosti od typu projektu, ktorý budeš vykonávať. Dôležité je aj to, či sa zapájaš do dobrovoľníckej časti alebo pracovnej časti zboru.

Ak sa rozhodneš pre dobrovoľnícku činnosť, nebudeš dostávať mzdu, ale na druhej strane budeš mať nárok na cestovné, ubytovanie a diéty, ako aj poistenie počas trvania činnosti. Pred začatím a po príchode na miesto prejdeš náležitou odbornou prípravou.

Účastníci učňovskej prípravy alebo stáže budú mať v niektorých krajinách uzavreté pracovné zmluvy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hostiteľskej krajiny. Diéty budú poskytnuté.

Účastníci, ktorým bude ponúknuté pracovné miesto, budú mať vždy formálnu pracovnú zmluvu a budú dostávať mzdu v súlade s miestnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami.