Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Europejski Korpus Solidarności – nasza misja i nasze zasady

Misja Europejskiego Korpusu Solidarności

Europejski Korpus Solidarności skupia młodych ludzi w celu stworzenia bardziej integracyjnego społeczeństwa, wspierania osób słabszych i reagowania na wyzwania społeczne. Młodzi ludzie, którzy chcą pomagać innym, uczyć się i rozwijać, mogą zdobyć w nim inspirujące i rozwijające doświadczenia.

Zasady Europejskiego Korpusu Solidarności

Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności mają różne pomysły, przekonania i oczekiwania. Organizacje realizujące projekty w ramach Korpusu muszą mieć na uwadze te potrzeby, ponieważ powinny zapewnić uczestnikom projektów atmosferę szacunku i wzajemnego zaufania. Jednocześnie organizacje poświęcają wiele czasu, energii i zasobów, aby opracowywać i realizować wysokiej jakości działania. Należy zatem oczekiwać, że członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności wykażą podobny poziom szacunku dla lokalnych społeczności i osób, do których te działania są bezpośrednio skierowane.

Ogólne zasady postępowania uwzględniają zróżnicowanie potencjalnych uczestników i organizacji, a także środowisk, w których działania mogą być realizowane. Zasady powinny być dostosowywane do konkretnych okoliczności danego działania.

Młodzi ludzie zamierzający przystąpić do Europejskiego Korpusu Solidarności powinni dokładnie przeczytać ten dokument. Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad:

  • Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności wyznają wartości solidarności i poszanowania godności ludzkiej i praw człowieka, a także wierzą w propagowanie idei społeczeństwa opartego na zasadzie uczciwości i równości, w którym na pierwszym miejscu stawiane są pluralizm, brak dyskryminacji, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i równość szans.
  • Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności dążą do wzmacniania solidarności międzyludzkiej, przy poszanowaniu kultur i tradycji poszczególnych społeczności, oraz zmierzają do zbudowania wspólnoty opartej na współodpowiedzialności i wzajemnym wsparciu.
  • Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności starają się wnieść istotny wkład w życie społeczne, a także dają dowody solidarności oraz chęci współpracy i zrozumienia innych.
  • Członkom Europejskiego Korpusu Solidarności nie wolno podejmować działań, które by w jakikolwiek sposób stanowiły zagrożenie dla innych lub dla nich samych.
  • Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności muszą przestrzegać zasad, jakimi kieruje się organizacja przyjmująca, oraz działać w zgodzie z jej strukturą organizacyjną i stosowanymi przez nią praktykami, mając na uwadze także to, że stosowane przez nią metody mogą być konieczne do tego, aby zapewnić poszanowanie zdrowia, bezpieczeństwa i godności uczestników. Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności muszą także przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju przyjmującym.
  • Przystąpienie do Europejskiego Korpusu Solidarności musi zawsze być dobrowolną decyzją i każdy ma prawo zrezygnować z udziału w inicjatywie. Każdy ma też prawo odrzucić ofertę wyjazdu w ramach Korpusu i decyzja taka nie będzie miała wpływu na jego szansę otrzymania w przyszłości innej oferty.
  • Udział w projektach Europejskiego Korpusu Solidarności nie pociąga za sobą konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat.
  • Pod koniec wyjazdu członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności są uprawnieni do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności.
  • W przypadku zaakceptowania oferty wyjazdu na projekt wolontariatu członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności podpiszą z organizacją uczestniczącą umowę solidarnościową, która będzie zawierać warunki ich udziału, zgodnie z zasadami Karty Europejskiego Korpusu Solidarności. W przypadku projektu rozwoju zawodowego do tego samego celu służy umowa o pracę.
  • Przed wyjazdem i podczas udziału w projekcie członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności otrzymają jasne informacje o zadaniach, jakie mają wykonać, a także, w razie potrzeby, odpowiednie wsparcie szkoleniowe i językowe.