Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Eiropas Solidaritātes korpusa uzdevums un principi

Eiropas Solidaritātes korpusa uzdevums

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir dot jauniešiem iespēju veidot iekļaujošāku sabiedrību, sniedzot palīdzību neaizsargātākajiem un pārvarot sabiedrības izaicinājumus. Tas piedāvā pozitīvu un iedvesmojošu pieredzi jauniešiem, kuri vēlas palīdzēt, mācīties un pilnveidoties.

Eiropas Solidaritātes korpusa principi

Dalībnieki uz Eiropas Solidaritātes korpusu nāk ar idejām, pārliecību un cerībām. Organizācijām, kuras piedalās, tas ir jāņem vērā un jānodrošina, lai dalībnieki nonāktu vidē, kurā izturas ar cieņu un kura pelna uzticēšanos. Tāpat organizācijas, kuras piedalās iniciatīvā, daudz laika, enerģijas un resursu velta tam, lai attīstītu augstvērtīgas aktivitātes. Līdz ar to tām ir jāsagaida no projektu dalībniekiem, ka viņi izrāda līdzvērtīgu cieņu vietējām kopienām un cilvēkiem, kurus tieši skar attiecīgās aktivitātes.

Šie vispārīgie principi ņem vērā potenciālo dalībnieku, organizāciju un projektu norises vides daudzējādību. Tie ir pielāgoti katra projekta specifiskajai videi un apstākļiem.

Jauniešiem, kuri vēlas pievienoties Eiropas Solidaritātes korpusam, ir rūpīgi jāizlasa šis dokuments. Kā Eiropas Solidaritātes korpusa projekta dalībnieks tu apliecini, ka piekrīti šādiem principiem:

  • Eiropas Solidaritātes korpusa projektu dalībnieki ir solidāri, ievēro cilvēka cieņu un cilvēktiesības, tic taisnīgai sabiedrībai, kurā valda vienādas iespējas, dažādība, nediskriminācija, tolerance, tiesiskums, solidaritāte un vienlīdzība;
  • Eiropas Solidaritātes korpusa projektu dalībnieki tiecas pēc lielākas solidaritātes starp cilvēkiem, vienlaikus cienot katru kultūru un tradīcijas, un viņu mērķis ir izveidot sabiedrību, kurā visiem ir kopīgi pienākumi un cits citam palīdz;
  • Eiropas Solidaritātes korpusa projektu dalībnieki ir gatavi sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrībai un rīkojas pēc solidaritātes, sadarbības un savstarpējas saprašanās principiem;
  • Eiropas Solidaritātes korpusa projektu dalībnieki ar savām darbībām nedrīkst apdraudēt sevi un citus;
  • Eiropas Solidaritātes korpusa projektu dalībniekiem ir jāievēro uzņemošās organizācijas noteikumi, organizatoriskā struktūra un metodes, tāpēc ka šis ietvars var būt svarīgs, lai gādātu par projektā iesaistīto personu veselību, drošību un cieņu. Eiropas Solidaritātes korpusa projektu dalībniekiem ir arī pienākums ievērot uzņemošajā valstī spēkā esošos likumus;
  • Dalība Eiropas Solidaritātes korpusā ir brīvprātīga, un līdz ar to katram dalībniekam ir jābūt iespējai atkāpties no savām saistībām. Katram dalībniekam ir tiesības noraidīt projekta piedāvājumu, neskarot savas tiesības nākotnē saņemt citu projektu piedāvājumus;
  • Dalība Eiropas Solidaritātes korpusā neietver nekādu maksājumu veikšanu;
  • Pēc piedalīšanās Eiropas Solidaritātes korpusa projektā dalībnieki ir tiesīgi saņemt dalības apliecību, kas apliecina viņu gūto pieredzi;
  • Pieņemot brīvprātīgā darba vietu Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros, dalībnieki saskaņā ar Eiropas Solidaritātes korpusa hartas principiem paraksta solidaritātes līgumu ar dalīborganizāciju, kurā detalizēti ir izklāstīti visi projekta nosacījumi. Profesionāla projekta gadījumā darba līgums kalpo līdzīgam mērķim;
  • Pirms darbību sākuma un to laikā Eiropas Solidaritātes korpusa projektu dalībnieki saņem skaidru informāciju par viņiem uzticētajiem uzdevumiem un vajadzības gadījumā piemērotu apmācību un valodu mācību piedāvājumus.