Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Европейски корпус за солидарност — нашата мисия и принципи

Мисия на Европейския корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност обединява младите хора с идеята да се изгради едно по-приобщаващо общество, като подкрепя хората в затруднено положение и търси отговор на предизвикателствата пред обществото. Той предлага на младите хора, които искат да помагат, да се учат и да се развиват, възможност да придобият вдъхновяващ и изпълнен с отговорност опит.

Принципи на Европейския корпус за солидарност

Участниците в Европейския корпус за солидарност имат своите идеи, убеждения и очаквания. Участващите организации трябва да имат предвид това, тъй като те са отговорни за осигуряването на среда на уважение и доверие. Същевременно, участващите в инициативата организации посвещават много време, енергия и ресурси за постигане на високи резултати от дейността; поради това следва да се очаква, че участниците в Европейския корпус за солидарност показват сходно уважение към местните общности и към хората, които са пряко засегнати от тяхната дейност.

Тези общи принципи на поведение отразяват голямото разнообразие на потенциални участници и организации, както и различните обстоятелства, при които дейностите могат да бъдат извършвани. Те следва да бъдат адаптирани към конкретните особености на всяка дейност.

Младите хора, които планират да се присъединят към Европейския корпус за солидарност, следва да прочетат този документ внимателно. Участниците в Европейския корпус за солидарност се ангажират да спазват следните принципи:

  • те споделят ценности като солидарността, зачитането на човешкото достойнство и на правата на човека и вярват в изграждането на справедливо и равноправно общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството;
  • участниците в Европейския корпус за солидарност се стремят да засилят солидарността между хората, като същевременно се зачитат техните култури и традиции, и се стремят към изграждането на общност на споделени отговорности и взаимна подкрепа;
  • участниците в Европейския корпус за солидарност имат желание да дадат своя съществен принос към обществото и проявяват солидарност, сътрудничество и взаимно разбирателство;
  • участниците в Европейския корпус за солидарност не трябва да действат по начин, който би могъл да изложи на риск от нараняване други лица или самите тях;
  • те трябва да се съобразяват с правилата, организационната структура и практиките, които ръководят приемащата организация, като имат предвид също така, че тази рамка може да бъде необходима с оглед на опазването на личното здраве, безопасност и достойнство на лицата, участващи в дейността. Участниците в Европейския корпус за солидарност също така трябва да спазват действащото законодателство в приемащата държава;
  • присъединяването към Европейския корпус за солидарност трябва винаги да бъде доброволен избор на младия човек, който остава свободен да се оттегли от инициативата. Те имат право да откажат предложения от страна на Корпуса без това да засяга техния шанс да получат други предложения в бъдеще;
  • участието в Европейски корпус за солидарност не включва заплащане на такса;
  • в края на своя ангажимент участниците в Европейския корпус за солидарност имат право да получават сертификат, потвърждаващ участието им в дейността;
  • при приемането на ангажимент за доброволческа дейност, участниците в Европейския корпус за солидарност подписват договор за солидарност с участващата организация, в който се описват подробно условията на тяхната дейност в съответствие с принципите на Хартата на Корпуса. Когато става въпрос за професионална ангажираност, за подобна цел служи трудовият договор;
  • преди началото на дейността и по време на нейното изпълнение участниците в Европейския корпус за солидарност получават ясна информация относно задачите, които ще изпълняват, и, когато е уместно, подходящо обучение и езикова подкрепа.