Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Euroopa solidaarsuskorpus – meie eesmärk ja põhimõtted

Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärk

Euroopa solidaarsuskorpus ühendab noori, et rajada hoolivam ühiskond, toetades haavatavamaid isikuid ja reageerides ühiskondlikele väljakutsetele. See annab inspireeriva ja kaasava kogemuse noortele, kes soovivad aidata, õppida ja areneda.

Euroopa solidaarsuskorpuse põhimõtted

Euroopa solidaarsuskorpuse osalejatel on oma ideed, veendumused ja ootused. Osalevad organisatsioonid peavad nende vajadustega arvestama, kuna nad vastutavad lugupidava ja usaldusväärse töökeskkonna võimaldamise eest. Samal ajal pühendavad algatuses osalevad organisatsioonid suure osa oma ajast, energiast ja vahenditest kvaliteetse tegevuse väljatöötamisele; seepärast eeldavad nad, et Euroopa solidaarsuskorpuse osalejad näitavad samasugust lugupidamist üles kohalike kogukondade ja inimeste suhtes, kes on otseselt seotud nende tegevusega.

Need üldised juhtpõhimõtted võtavad arvesse erinevaid võimalikke osalejaid, organisatsioone ja keskkondi, kus tegevus toimub. Neid peaks kohandama vastavalt iga tegevuse konkreetsetele asjaoludele.

Euroopa solidaarsuskorpusega liituda soovivad noored peaksid seda dokumenti hoolikalt lugema. Euroopa solidaarsuskorpuse osaleja nõustub järgima järgmisi põhimõtteid:

  • Euroopa solidaarsuskorpuse osalejad jagavad solidaarsusväärtusi, austavad inimväärikust ja inimõigusi ning usuvad õiglase ja võrdse ühiskonna edendamisse, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ja võrdsus;
  • Euroopa solidaarsuskorpuse osalejad püüavad edendada inimestevahelist solidaarsust, austades samal ajal nende kultuuri ja traditsioone, ning püüavad rajada jagatud vastutusel ja vastastikusel toetusel põhinevaid kogukondi;
  • Euroopa solidaarsuskorpuse osalejad on valmis andma tähendusrikka panuse ühiskonda ning näitavad üles solidaarsust, koostöövalmidust ja vastastikust arusaamist;
  • Euroopa solidaarsuskorpuse osalejad ei tohi tegutseda viisil, mis seaks teisi või neid endid ohtu;
  • Euroopa solidaarsuskorpuse osalejad peavad austama vastuvõtva organisatsiooni eeskirju, organisatsioonilist struktuuri ja tavasid, pidades samal ajal ka silmas vajadust austada tegevusega seotud isikute tervist, ohutust ja väärikust. Euroopa solidaarsuskorpuse osalejad peavad ka austama vastuvõtvas riigis kehtivaid õigusakte;
  • Euroopa solidaarsuskorpusega liitumine peab alati olema noorte vabatahtlik valik ning nad võivad igal ajal algatusest lahkuda. Noortel on õigus keelduda korpuse tööpakkumisest, ilma et see mõjutaks nende võimalusi saada muid pakkumisi tulevikus;
  • Euroopa solidaarsuskorpuses osalemise eest mingeid tasusid maksma ei pea;
  • töö lõppedes on Euroopa solidaarsuskorpuse osalejatel õigus saada Euroopa solidaarsuskorpuse tunnistus, mis kinnitab nende osalemist asjaomases tegevuses;
  • võttes vastu vabatahtliku tegevuse pakkumise, kirjutavad Euroopa solidaarsuskorpuse osalejad alla solidaarsuslepingule, mis sõlmitakse osaleva organisatsiooniga, milles kirjeldatakse nende tegevuse tingimusi kooskõlas Euroopa solidaarsuskorpuse hartas sätestatud põhimõtetega. Tööprojektide puhul on samasugune eesmärk töölepingul;
  • enne tegevuse algust ja selle ajal saavad Euroopa solidaarsuskorpuse osalejad selget teavet oma ülesannete kohta ja vajaduse korral ka asjakohast koolitust ning keeleabi.