Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Europeiska solidaritetskåren – mål och principer

Europeiska solidaritetskårens mål

Europeiska solidaritetskåren ska föra samman unga för att skapa ett mer inkluderande samhälle, hjälpa utsatta människor och hitta lösningar på samhällsproblem. Det kan bli en inspirerande och berikande erfarenhet för unga som vill hjälpa till, lära sig nya saker och utvecklas.

Europeiska solidaritetskårens principers

Den europeiska solidaritetskårens deltagare har sina idéer, övertygelser och förväntningar. De organisationer som deltar måste ta hänsyn till dessa och erbjuda en arbetsmiljö som präglas av respekt och förtroende. Samtidigt lägger organisationerna ner mycket tid, energi och resurser på sin verksamhet. De bör därför kunna förvänta sig att deltagarna visar lika stor respekt för de samhällen och människor som berörs av verksamheten.

Dessa allmänna uppförandeprinciper tar hänsyn till den stora mångfalden av deltagare, organisationer och miljöer där verksamheten bedrivs. De bör anpassas till de olika projektens särskilda förhållanden.

Du som vill gå med i den europeiska solidaritetskåren bör noga läsa igenom detta dokument. Som deltagare lovar du att respektera följande principer:

  • Europeiska solidaritetskårens deltagare värnar värderingar som solidaritet, respekt för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter, och tror på att främja ett rättvist och jämlikt samhälle som präglas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet.
  • Europeiska solidaritetskårens deltagare strävar efter att öka solidariteten mellan människor med respekt för deras kulturer och traditioner, och vill skapa en gemenskap med delat ansvar och ömsesidigt stöd.
  • Europeiska solidaritetskårens deltagare vill på ett meningsfullt sätt bidra till samhället och kommer att visa solidaritet, samarbetsvilja och förståelse.
  • Europeiska solidaritetskårens deltagare får inte agera på ett sätt som skulle kunna skada andra eller dem själva.
  • Europeiska solidaritetskårens deltagare måste följa värdorganisationens regler, organisationsstruktur och rutiner, medvetna om att det kan vara nödvändigt för att respektera den personliga hälsan, säkerheten och värdigheten hos de personer som omfattas av verksamheten. Europeiska solidaritetskårens deltagare måste också följa gällande lagar i värdlandet.
  • Att gå med i den europeiska solidaritetskåren måste alltid vara en ung människas fria val, och man har rätt att avbryta sitt deltagande. Deltagarna har rätt att tacka nej till ett erbjudande om projekt utan att det påverkar deras möjlighet att få andra erbjudanden i framtiden.
  • Att delta i den europeiska solidaritetskåren för inte med sig några avgifter.
  • Efter avslutat projekt har deltagarna rätt att få ett intyg från den europeiska solidaritetskåren som styrker deras medverkan.
  • En deltagare i den europeiska solidaritetskåren som tackar ja till att delta i ett volontärprojekt ska skriva under ett solidaritetsavtal med värdorganisationen som beskriver villkoren för verksamheten, i linje med den europeiska solidaritetskårens principer. För jobb, praktik eller lärlingsplatser fyller anställningsavtalet samma syfte.
  • Innan verksamheten inleds och under projektets gång ska Europeiska solidaritetskårens deltagare få tydlig information om vilka arbetsuppgifter de ska utföra och, i förekommande fall, få lämplig utbildning och språkstöd.